logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 15:20:40
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 15:15:06
Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego Mateusz Meres 2017-03-29 15:12:28
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 12:16:59
Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego Mateusz Meres 2017-03-29 12:15:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych Mateusz Meres 2017-03-28 15:11:01
„Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy” Joanna Sokołowska 2017-03-28 14:27:22
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-03-27 13:47:22
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2017.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-03-27 13:43:48
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.4.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat Joanna Sznajder 2017-03-27 13:35:30
„Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy” Joanna Sokołowska 2017-03-27 09:03:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mateusz Seretny 2017-03-27 08:04:02
Wykonanie okresowych przeglądów (pięcioletnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy Agnieszka Sobków 2017-03-24 12:23:35
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Barbara Strauchmann 2017-03-24 08:11:31
„Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy” Joanna Sokołowska 2017-03-22 14:56:11
ZOtwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głu Paweł Będzmirowski 2017-03-21 12:42:49
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2017-03-20 15:36:46
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Aktywny senior, to szczęśliwy senior...” Mateusz Meres 2017-03-20 13:46:34
luty/17 Alina Paluch 2017-03-20 09:24:33
luty/17 Alina Paluch 2017-03-20 09:19:07
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-16 13:57:30
Zarządzenie Nr 967-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:45:37
Zarządzenie Nr 977-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:44:43
Zarządzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:43:36
Zarządzenie Nr 971-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:42:35
Zarządzenie Nr 972-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:41:38
Zarządzenie Nr 973-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r Paluch Anna 2017-03-16 10:40:41
Zarządzenie Nr 974-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:39:17
Zarządzenie Nr 976-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 10:38:03
Zarządzenie Nr 971-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca 2017 r.. Paluch Anna 2017-03-16 08:45:24
Zarządzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 3 marca 2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 08:05:51
Zarządzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 3 marca 2017 r. r. Paluch Anna 2017-03-16 08:00:00
Zarządzenie Nr 977-PR.227.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 marca2017 r. Paluch Anna 2017-03-16 07:31:42
luty/17 Alina Paluch 2017-03-15 14:31:25
luty/17 Alina Paluch 2017-03-15 14:26:45
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada.ż Paweł Będzmirowski 2017-03-15 11:00:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy Barbara Strauchmann 2017-03-15 08:02:19
styczeń/17 Alina Paluch 2017-03-14 12:39:07
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-14 12:32:20
Wykonanie okresowych przeglądów (pięcioletnich) dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów (pięcioletnich) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnyc Agnieszka Sobków 2017-03-14 10:47:12
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r Paweł Będzmirowski 2017-03-14 09:54:14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r Paweł Będzmirowski 2017-03-14 09:41:14
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada. Paweł Będzmirowski 2017-03-14 09:31:59
marzec 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-03-13 08:20:12
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-10 12:06:33
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-10 12:02:35
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2017-03-10 07:55:40
Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy - piłka nożna Paweł Będzmirowski 2017-03-08 10:22:25
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Aktywny senior, to szczęśliwy senior...” Mateusz Meres 2017-03-07 08:45:10
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-06 15:52:06
opracowanie PFU na miezkania chronione Agnieszka Sobków 2017-03-06 11:50:18
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Głuchołazach ul. Kościuszki 51 Paluch Anna 2017-03-06 11:03:27
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska Agnieszka Sobków 2017-03-06 08:50:12
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska Agnieszka Sobków 2017-03-06 08:49:22
Spółki Paweł Będzmirowski 2017-03-06 08:48:09
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-03-03 13:59:31
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka Sobków 2017-03-03 12:14:20
styczeń/17 Alina Paluch 2017-03-03 11:28:25
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie klubu abstynenta Paweł Będzmirowski 2017-03-02 14:10:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Głuchołazach przy ul. Korfantego 4-4a Paluch Anna 2017-03-02 12:37:38
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka Sobków 2017-03-01 12:50:04
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka Sobków 2017-03-01 12:43:41
Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie" Agnieszka Sobków 2017-03-01 12:40:44
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r. Barbara Strauchmann 2017-03-01 10:17:39
Otwary konkur ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głucho Paweł Będzmirowski 2017-03-01 10:05:18
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Mateusz Seretny 2017-03-01 08:04:06
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual Joanna Sokołowska 2017-02-28 11:21:33
Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych Barbara Strauchmann 2017-02-28 07:53:22
Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych Barbara Strauchmann 2017-02-28 07:50:56
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Głuchołazach ul. Kościuszki 51 Paluch Anna 2017-02-27 14:40:10
Kontrola działalności żłonbka miejskiego Patrycja Kanarska 2017-02-27 07:31:07
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska Paweł Będzmirowski 2017-02-27 07:21:29
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska Agnieszka Sobków 2017-02-24 13:34:28
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska Agnieszka Sobków 2017-02-24 12:41:50
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-23 11:19:39
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2017-02-22 07:57:12
Październik Paweł Będzmirowski 2017-02-22 07:44:51
Grudzień Paweł Będzmirowski 2017-02-22 07:38:40
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach, ul. Powstańców Śląskich 1, 48-340 Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2017-02-21 13:57:01
Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie Paweł Będzmirowski 2017-02-21 13:41:54
ZARZĄDZENIE NR 955-PR.222.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 14 lutego 2017 r. Paweł Będzmirowski 2017-02-21 13:22:03
Zarządzenie Nr 950-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Michał Pydych 2017-02-20 15:46:35
Zarządzenie Nr 935-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Michał Pydych 2017-02-20 15:37:45
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-20 11:17:41
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-16 13:53:21
Zarządzenie Nr 941-PR.220.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r. Paluch Anna 2017-02-16 07:32:13
Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2017-02-15 17:35:52
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-02-15 14:22:34
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-02-15 14:20:36
Zarządzenie Nr 896-PR.212.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r. Paluch Anna 2017-02-15 14:16:09
Zarządzenie Nr 938-PR.220.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017r. Paluch Anna 2017-02-15 14:15:22
Zarządzenie Nr 937-PR.220.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 lutego 2017 r. Michał Pydych 2017-02-14 12:06:49
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Paluch Anna 2017-02-14 08:02:52
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Paluch Anna 2017-02-14 07:56:40
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-13 13:21:28
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-13 13:20:19
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2017-02-13 10:11:22
Rejestry umów Mateusz Meres 2017-02-10 16:31:54
Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Głuchołazach ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Skłodowskiej Joanna Sokołowska 2017-02-10 11:56:19
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-09 13:51:47
Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Głuchołazach ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Skłodowskiej Joanna Sokołowska 2017-02-08 14:39:29
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-08 10:27:39
Lista kandydatów Mateusz Meres 2017-02-06 15:04:50
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2017-02-06 12:48:59
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w Paweł Będzmirowski 2017-02-06 12:37:52
luty 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-02-06 11:41:54
luty 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-02-06 09:45:37
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-03 12:52:05
styczeń/17 Alina Paluch 2017-02-03 12:44:46
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2017-02-03 07:55:38
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-02-02 14:50:11
Zarządzenie Nr 925-PR.218.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 27 stycznia 2017 r. Michał Pydych 2017-02-02 13:54:46
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:Wykonanie zamówienia podobnego do zadania podstawowego pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gł Joanna Sznajder 2017-02-02 11:04:20
luty 2017 r. Patrycja Kanarska 2017-02-02 08:30:56
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2017-02-01 11:42:22
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-31 14:18:05
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-31 12:02:04
Obwieszczenie o wyłożeniu raportu Marian Bławicki 2017-01-31 09:58:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą Barbara Strauchmann 2017-01-31 07:50:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH Barbara Strauchmann 2017-01-31 07:49:06
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-30 16:51:39
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-30 15:28:45
deklaracje i informacje podatkowe Paweł Będzmirowski 2017-01-30 15:06:25
Listopad Paweł Będzmirowski 2017-01-30 13:16:06
Październik Paweł Będzmirowski 2017-01-30 13:10:18
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-30 11:22:26
Zapytanie ofertowe pn. "Usługi wyceny nieruchomości" Joanna Sokołowska 2017-01-30 10:56:37
Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-27 21:37:06
Zapytanie ofertowe - Usøugi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS Joanna Sokołowska 2017-01-27 21:13:45
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-27 14:03:35
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-27 12:32:23
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2017-01-27 10:34:54
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:44:32
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:40:16
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:35:36
Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 17:30:28
Uchwały Rady Miejskiej po 2012r. Mateusz Meres 2017-01-26 16:41:16
Uchwały podjęte w 2013 r. Mateusz Meres 2017-01-26 10:52:24
sprawozdania komisji Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2017-01-26 09:02:05
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2017-01-24 08:33:43
ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY Mateusz Meres 2017-01-23 15:52:18
listopad/16 Alina Paluch 2017-01-23 12:40:39
Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-01-23 09:41:49
Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-01-23 09:40:35
Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-01-23 09:38:57
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-23 08:57:48
grudzień/16 Alina Paluch 2017-01-23 08:42:42
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Mateusz Meres 2017-01-23 08:29:49
Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta Mateusz Meres 2017-01-18 11:58:35
listopad/16 Mateusz Meres 2017-01-18 09:34:38
listopad/16 Mateusz Meres 2017-01-18 09:33:24
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-18 07:51:21
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-18 07:49:53
Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r. Paluch Anna 2017-01-17 10:05:27
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2017-01-16 15:33:13
podatek od środków transportowych Paweł Będzmirowski 2017-01-16 08:51:25
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-13 14:17:27
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-13 14:14:31
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-13 13:46:07
Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2017-01-13 11:50:44
Zarządzenie Nr 894-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10 stycznia 2017 r. Paluch Anna 2017-01-13 10:44:19
Zarządzenie Nr 895-PR.212.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10.01. 2017 r. Paluch Anna 2017-01-13 10:30:48
Zarządzenie Nr 895-PR.212.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 10.01. 2017 r. Paluch Anna 2017-01-13 10:29:57
2014 Agnieszka Sobków 2017-01-12 13:44:35
Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r. Paluch Anna 2017-01-12 10:26:52
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2017-01-11 08:51:48
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-10 14:16:02
Przebudowa ul. Targowej w Głuchołazach w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego Agnieszka Sobków 2017-01-10 09:34:17
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-09 15:47:47
OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2017 - II EDYCJA Jerzy Cembruch 2017-01-09 15:46:27
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2017-01-09 13:06:56
Dofinansowanie do usuwania azbestu- nabór wniosków Mateusz Seretny 2017-01-09 08:30:06
Dofinansowanie do usuwania azbestu- nabór wniosków Mateusz Seretny 2017-01-09 08:09:37
listopad/16 Alina Paluch 2017-01-09 08:05:34
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2017-01-05 14:02:55
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2017-01-05 13:22:44
podatek rolny Paweł Będzmirowski 2017-01-05 12:26:18
listopad/16 Alina Paluch 2017-01-03 10:03:40
Wyniki naboru Mateusz Meres 2017-01-02 16:44:28
Zarządzenie Nr 878-PR.208.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 27 grudnia 2016 r. Michał Pydych 2017-01-02 12:16:05
Ogłszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Joanna Sznajder 2016-12-30 13:37:19
ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY Paweł Będzmirowski 2016-12-30 12:24:20
2017 Paweł Będzmirowski 2016-12-30 12:11:37
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-30 10:59:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-29 14:57:06
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-29 14:56:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-29 14:11:20
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-12-28 11:16:46
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-28 08:27:52
Lista kandydatów Mateusz Meres 2016-12-23 08:07:58
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-23 07:55:56
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-23 07:50:17
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-23 07:45:49
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-12-21 10:02:25
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 Paluch Anna 2016-12-20 13:06:50
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-19 15:33:34
Zarządzenie Nr 868-PR.206.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 grudnia 2016 r. Paluch Anna 2016-12-19 15:11:09
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-19 11:53:43
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-19 11:03:40
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.21.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-16 17:01:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku Joanna Sokołowska 2016-12-15 13:22:17
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-13 14:52:27
Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych Barbara Strauchmann 2016-12-13 11:17:33
Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-13 10:04:40
Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-13 10:02:14
Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-13 09:58:46
Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-13 09:55:31
Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-12-13 09:52:10
grudzień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-12-12 13:22:25
grudzień Patrycja Kanarska 2016-12-12 11:09:03
Kontrol realizacji iwestycji za 2015 Patrycja Kanarska 2016-12-12 10:12:16
kontrola sposobu załatwiania skarg na pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach za 2014r. i I półrocze 2015 r. Patrycja Kanarska 2016-12-12 10:11:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku Joanna Sokołowska 2016-12-09 13:28:05
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-12-09 12:06:39
Przetarg nieograniczony ZP.271.1.18.2016.JSz: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-09 09:53:13
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku Joanna Sokołowska 2016-12-06 11:23:00
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Prowadzenia p Paweł Będzmirowski 2016-12-06 09:56:51
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-12-06 09:19:39
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-12-06 08:13:17
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-12-05 09:11:13
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.19.2016.JS - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych Joanna Sokołowska 2016-12-02 14:00:59
Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych Paweł Będzmirowski 2016-12-02 11:44:48
Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2016-12-01 11:30:40
Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2016-12-01 11:20:40
Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2016-12-01 11:20:07
Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2016-12-01 11:19:00
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-29 09:31:22
Zarządzenie Nr 826-PR.193.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 09:13:18
Zarządzenie Nr 824-PR.193.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 09:01:02
Zarządzenie Nr 824-PR.189.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 08:59:38
Zarządzenie Nr 809-PR.189.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-29 08:52:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-11-28 15:32:11
Obwieszczenie Burmistrza głuchołaz Paweł Będzmirowski 2016-11-28 15:04:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-11-28 13:39:12
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:52:40
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:46:33
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:45:47
zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016 Barbara Strauchmann 2016-11-28 12:44:39
Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015 Barbara Strauchmann 2016-11-28 09:20:47
Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015 Barbara Strauchmann 2016-11-28 09:18:30
Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015 Barbara Strauchmann 2016-11-28 09:11:47
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-28 08:52:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.19.2016.JS - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych Joanna Sokołowska 2016-11-25 12:09:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-11-23 13:48:57
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-11-23 09:37:22
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-23 09:35:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.19.2016.JS - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych Joanna Sokołowska 2016-11-22 14:56:24
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.27.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-11-22 14:20:08
październik/16 Alina Paluch 2016-11-21 09:49:20
październik/16 Alina Paluch 2016-11-21 09:45:02
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” Joanna Sokołowska 2016-11-18 12:45:14
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-11-18 12:31:51
Październik Paweł Będzmirowski 2016-11-17 12:34:16
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-11-15 14:44:55
Październik Mateusz Meres 2016-11-15 12:13:00
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” Joanna Sokołowska 2016-11-14 12:37:13
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” Joanna Sokołowska 2016-11-14 12:33:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 Paluch Anna 2016-11-14 12:07:40
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkoman Paweł Będzmirowski 2016-11-14 11:03:47
listopad 2016 Patrycja Kanarska 2016-11-14 08:56:03
listopad 2016 Patrycja Kanarska 2016-11-14 08:39:39
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2016-11-14 07:18:28
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Barbara Strauchmann 2016-11-10 14:48:12
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Barbara Strauchmann 2016-11-10 14:45:39
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-11-10 14:13:34
Opracowanie programu funcjonalno - uzytkowego dla zadania pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Głuchołazy" Agnieszka Sobków 2016-11-10 12:52:02
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sokołowska 2016-11-08 14:49:05
Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie Barbara Strauchmann 2016-11-08 07:58:09
Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach Barbara Strauchmann 2016-11-08 07:57:48
Zarządzenie Nr 806-PR.189.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 listopada 2016 r. Michał Pydych 2016-11-07 13:07:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 Paluch Anna 2016-11-04 13:31:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 17 Paluch Anna 2016-11-04 11:46:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 17 Paluch Anna 2016-11-04 11:46:03
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Paluch Anna 2016-11-04 09:46:00
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Paluch Anna 2016-11-04 09:24:58
Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”. Joanna Sokołowska 2016-11-04 09:17:17
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Bodzanowie nr 58 Paluch Anna 2016-11-04 09:05:00
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sznajder 2016-11-03 14:54:52
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sokołowska 2016-11-02 12:44:48
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905, Joanna Sokołowska 2016-11-02 12:39:47
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Joanna Sokołowska 2016-11-02 10:52:16
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Pomaluj nasz świat Mateusz Meres 2016-10-28 08:32:16
Zarządzenie Nr 786-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r. Michał Pydych 2016-10-27 12:40:11
Zarządzenie Nr 794-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r. Paluch Anna 2016-10-27 11:41:10
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Joanna Sokołowska 2016-10-27 09:14:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.16.2016.JS: Remont nawierzchni dróg gminnych - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2016-10-25 15:22:59
Zarządzenie Nr 791-PR.185.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 października 2016 r. Michał Pydych 2016-10-25 12:34:41
Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”. Joanna Sokołowska 2016-10-25 11:40:21
Zapytanie ofertowe na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”. Joanna Sokołowska 2016-10-25 11:35:50
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2016-10-25 11:34:19
Wrzesień Paweł Będzmirowski 2016-10-25 11:23:32
Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-10-25 10:19:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Mateusz Meres 2016-10-24 13:41:38
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905 Joanna Sokołowska 2016-10-24 13:30:58
Zarządzenie Nr 783-PR.183.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 października 2016 r. Paluch Anna 2016-10-21 11:29:28
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkoman Paweł Będzmirowski 2016-10-21 09:08:47
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.16.2016.JS: Remont nawierzchni dróg gminnych - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2016-10-19 12:09:12
Ponowne wykorzystanie Paweł Będzmirowski 2016-10-18 09:35:50
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głu Paweł Szymkowicz 2016-10-13 14:20:31
oferta na dzierzawę terenu przy cmentarzu Paweł Będzmirowski 2016-10-13 12:41:53
Zarządzenie Nr 772-PR.181.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 października 2016 r. Michał Pydych 2016-10-13 07:44:45
Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-10-12 09:06:47
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-10-12 09:04:52
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2016-10-11 11:28:53
Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-10-10 13:53:53
Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2016-10-10 11:01:48
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-10-07 13:33:44
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.16.2016.JS: Remont nawierzchni dróg gminnych - zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2016-10-07 08:56:51
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przezroczystych urn wyborczych Mateusz Meres 2016-10-06 14:58:07
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-10-03 14:29:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-09-30 12:46:58
Wrzesień Mateusz Meres 2016-09-30 07:30:27
zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy" Joanna Sokołowska 2016-09-29 12:58:59
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2016-09-28 13:44:02
Budżet Obywatelski 2017 Jerzy Cembruch 2016-09-28 12:13:21
zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy" Joanna Sznajder 2016-09-28 11:52:45
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-09-28 10:53:32
Spółki Paweł Będzmirowski 2016-09-26 12:32:47
Spółki Paweł Będzmirowski 2016-09-26 12:29:21
Zapytanie ofertowe - "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy" Joanna Sznajder 2016-09-26 11:51:26
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej, drogach wewnętrzn Paweł Będzmirowski 2016-09-26 07:35:18
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-09-23 13:38:33
Zarządzenie Nr 752-PR.175.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 września 2016 r. Michał Pydych 2016-09-22 13:52:41
Zarządzenie Nr 749-PR.175.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 września 2016 r. Michał Pydych 2016-09-22 13:33:11
Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sznajder 2016-09-22 10:28:51
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:27:22
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:26:49
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:25:32
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:19:40
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:15:46
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Mateusz Meres 2016-09-21 14:05:38
Otwarty konkurs ofert na wpsarcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głu Paweł Będzmirowski 2016-09-21 14:03:14
Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2016-09-20 14:59:42
wrzesień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-09-20 10:36:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynków gminnych na terenie miasta Głuchołazy Agnieszka Sobków 2016-09-20 08:46:45
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-19 14:04:26
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2016-09-19 08:49:22
Statut gminy Paweł Będzmirowski 2016-09-19 08:17:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.15.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie połozonym w m. Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-09-16 13:56:15
Statut gminy Mateusz Meres 2016-09-16 13:52:56
Statut gminy Mateusz Meres 2016-09-16 13:39:53
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-16 08:56:53
Przetrag nieograniczony: "Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach etap III" nr ZP.271.1.8.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-09-15 12:41:42
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-09-15 11:05:43
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-09-15 11:04:09
wrzesień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-09-15 08:43:05
Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin -Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-09-14 10:59:28
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-09-14 09:53:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.14.2016.JS - Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszcza Joanna Sokołowska 2016-09-13 15:05:57
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-13 10:36:00
wrzesień 2016r. Patrycja Kanarska 2016-09-13 10:30:11
Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2016-09-12 16:21:55
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-09-09 13:31:02
Październik 2016 Michał Pydych 2016-09-09 13:15:23
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. Wsparcie zdrowia i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością Mateusz Meres 2016-09-08 10:49:17
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przezroczystych urn wyborczych Mateusz Meres 2016-09-08 07:26:27
Budżet Obywatelski 2017 Jerzy Cembruch 2016-09-07 14:12:32
Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2016-09-07 12:19:14
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.14.2016.JS - Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszcza Joanna Sokołowska 2016-09-05 14:12:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-09-01 12:56:57
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sokołowska 2016-08-31 14:01:30
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Jerzy Cembruch 2016-08-31 10:40:42
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-29 15:43:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-26 14:08:44
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-25 14:35:57
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-25 12:48:07
Kubowicz Edward Patrycja Kanarska 2016-08-24 08:30:11
Informacja o złożonych aplikacjach Paweł Będzmirowski 2016-08-22 12:41:28
Informacja o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wubuduj Joanna Sznajder 2016-08-22 08:21:59
Zarządzenie Nr 715-PR.164.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2016 r. Michał Pydych 2016-08-22 07:49:34
Zarządzenie Nr 710-PR.164.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 sierpnia 2016 r. Michał Pydych 2016-08-22 07:39:09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-08-19 12:17:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-18 10:46:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-17 14:33:15
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-17 14:31:01
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r. Barbara Strauchmann 2016-08-17 14:26:20
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-16 10:30:44
Informacja o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wubuduj Joanna Sokołowska 2016-08-12 14:02:36
Przetarg nieograniczony: "Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r." Joanna Sokołowska 2016-08-12 11:10:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-11 15:14:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie Joanna Sznajder 2016-08-11 12:25:22
lipiec/16 Alina Paluch 2016-08-11 09:04:35
lipiec/16 Alina Paluch 2016-08-11 08:54:24
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-08-10 10:01:21
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2016-08-09 13:56:39
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami Joanna Sokołowska 2016-08-09 08:23:09
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-08-05 12:48:25
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-05 11:45:49
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-05 07:53:10
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-04 15:13:15
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-04 15:02:37
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-08-04 09:21:52
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami Joanna Sokołowska 2016-08-03 14:48:39
Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie Joanna Sznajder 2016-08-01 16:32:09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sokołowska 2016-08-01 16:06:26
Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin -Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Joanna Sokołowska 2016-08-01 13:15:42
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.11.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-08-01 12:52:34
Przetarg nieograniczony: "Remont mostu Św. Wojciecha w ciągu ul. gen. Andersa w Głuchołazach nad rzeką Białą Głuchołaską km 21+673. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r." Joanna Sokołowska 2016-08-01 10:47:56
Informacja o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pod nazwą: Budowa Biblioteki gminnej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wubuduj Joanna Sznajder 2016-08-01 08:01:17
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-07-29 14:55:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-07-28 14:08:57
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami Joanna Sokołowska 2016-07-27 08:08:46
Nnabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Mateusz Meres 2016-07-26 14:50:02
Nnabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Mateusz Meres 2016-07-26 14:48:40
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-07-26 12:28:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r. Joanna Sznajder 2016-07-25 15:55:10
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.10.2016.JSz na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głuchołazy w okresie do 31 grudnia 2016r.wybuduj Joanna Sznajder 2016-07-25 15:47:14
Budżet Obywatelski 2017 Jerzy Cembruch 2016-07-22 11:46:06
Jerzy Cembruch 2016-07-22 09:36:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sznajder 2016-07-21 14:39:07
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki na terenie gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2016-07-21 14:15:50
czerwiec/16 Alina Paluch 2016-07-21 14:15:03
czerwiec/16 Alina Paluch 2016-07-21 14:14:00
czerwiec/16 Alina Paluch 2016-07-21 14:09:35
Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, nr zamówienia: ZP.271.2.10.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-07-21 13:58:22
Otwarty komkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki na terenie gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2016-07-21 13:15:38
Otwarty komkurs ofert na wsparnie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki na terenie gminy Głuchołazy w okresie: si Paweł Szymkowicz 2016-07-21 13:13:09
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki na terenie gminy Głuchołazy w okresie: sierpień-grudzień 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-07-21 13:10:52
„Remont pomieszczeń biurowych III piętra budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ” Agnieszka Sobków 2016-07-20 10:13:48
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sokołowska 2016-07-15 10:51:01
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Bodzanowie nr 58 Gruszecka Joanna 2016-07-14 08:59:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.5.2016.JS - Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola na pomieszczenia sanitarne oraz wydzielenie klatki schodowej w Bodzanowie (dz. nr 171, 172/3) Joanna Sokołowska 2016-07-13 13:56:34
Przetrag nieograniczony: "Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach etap III" nr ZP.271.1.8.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-07-12 13:37:32
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Bodzanowie nr 58 Gruszecka Joanna 2016-07-12 09:41:47
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Gruszecka Joanna 2016-07-12 09:38:09
Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, nr zamówienia: ZP.271.2.10.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-07-08 13:51:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sokołowska 2016-07-07 15:07:07
Ogłoszenie w sprawie rewitalizacji miasta Paweł Będzmirowski 2016-07-06 13:03:34
Zarządzenie Nr 654-PR.151.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 czerwca 2016 r. Michał Pydych 2016-07-05 13:20:43
Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2016-07-05 12:53:58
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.4.2016.JS: Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) wewnętrznej w m. Głuchołazy ul. Makuszyńskiego na działkach nr 1734, 1927/2, 1736/5, 1737/12, 1737/13 o Joanna Sokołowska 2016-07-04 15:42:45
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sznajder 2016-07-04 14:59:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Joanna Sznajder 2016-07-04 14:57:58
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae Mateusz Meres 2016-07-04 09:55:24
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadańw zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie wybranych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchoł Paweł Szymkowicz 2016-07-04 09:54:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.3.2016.JS na "Remont mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r." Joanna Sokołowska 2016-07-01 09:38:30
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-30 11:25:42
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-30 11:25:02
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-30 11:22:48
Regulamin Urzędu Mateusz Meres 2016-06-29 09:07:36
Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Joanna Sznajder 2016-06-28 14:52:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont drogi ul. Słowackiego w Głuchołazach w trybie zaprojektuj i wybuduj Joanna Sokołowska 2016-06-28 13:03:36
Lista Wspólnot Mieszkaniowych, którym zostało przyznane współfinansowanie w ramach programu „GŁUCHOŁASKIE PODWÓRKO” w roku budżetowych 2016 Gruszecka Joanna 2016-06-27 12:25:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jarnołtówku przy ul. Goździkowej. Michał Pydych 2016-06-24 13:05:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jarnołtówku przy ul. Goździkowej. Michał Pydych 2016-06-24 13:03:37
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Głuchołazach przy ul. M. C. Skłodowskiej 34 Gruszecka Joanna 2016-06-22 14:38:08
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Głuchołazach przy ul. M. C. Skłodowskiej 34 Gruszecka Joanna 2016-06-22 14:33:20
Zarządzenie Nr 649-PR.148.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 czerwca 2016 r. Michał Pydych 2016-06-22 13:56:01
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-21 11:53:46
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Gruszecka Joanna 2016-06-21 11:36:13
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-06-21 10:00:21
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-06-20 15:19:37
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-06-17 13:49:19
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-06-17 13:48:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ Barbara Strauchmann 2016-06-17 13:42:03
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-17 12:34:28
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-17 12:33:17
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.4.2016.JS: Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) wewnętrznej w m. Głuchołazy ul. Makuszyńskiego na działkach nr 1734, 1927/2, 1736/5, 1737/12, 1737/13 o Joanna Sokołowska 2016-06-16 15:16:41
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-06-16 14:32:28
Rejestr umów zawartych przez Gminę Głuchołazy - maj 2016 Mateusz Meres 2016-06-16 14:30:32
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae Mateusz Meres 2016-06-15 07:47:49
Oferta pn. Historia Magistra vitae Mateusz Meres 2016-06-15 07:46:19
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-14 08:53:59
Zarządzenie Nr 641-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r. Michał Pydych 2016-06-14 08:06:27
czerwiec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-06-13 09:57:31
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-13 09:05:11
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-13 08:44:11
maj/2016 Alina Paluch 2016-06-13 08:42:27
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.3.2016.JS na "Remont mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r." Joanna Sokołowska 2016-06-10 11:19:08
Nowe wzory ofert i sprawozdań z reaalizacji zadania publicznego - małe granty Paweł Będzmirowski 2016-06-10 08:49:41
Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016 Joanna Sokołowska 2016-06-09 14:34:08
Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016 Joanna Sokołowska 2016-06-09 14:25:35
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-08 15:04:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.3.2016.JS na "Remonta mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r." Joanna Sokołowska 2016-06-08 14:13:53
czerwiec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-06-08 11:58:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-08 08:29:58
Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-06-08 08:22:54
informacja Patrycja Kanarska 2016-06-07 14:54:40
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-06-07 14:10:08
Pracownicy Urzędu Paweł Będzmirowski 2016-06-06 15:26:11
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-06 10:50:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-06-03 11:49:11
2015 Roman Zimoch 2016-06-03 08:29:53
2014 Roman Zimoch 2016-06-03 08:29:26
opłata prolongacyjna Roman Zimoch 2016-06-03 08:27:12
Nowe wzory ofert i sprawozdań z reaalizacji zadania publicznego - małe granty Paweł Będzmirowski 2016-06-02 13:52:01
Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS Paweł Będzmirowski 2016-06-02 13:40:48
Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS Paweł Będzmirowski 2016-06-02 13:19:45
Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016 Joanna Sokołowska 2016-06-02 10:05:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2016.JSz na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-05-30 14:46:36
Harmonogramy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:43:35
Harmonogramy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:37:47
Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:28:39
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą Agnieszka Sobków 2016-05-30 14:28:37
Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy Mateusz Seretny 2016-05-30 14:25:44
Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-05-30 13:33:57
Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016 Joanna Sokołowska 2016-05-30 12:45:05
Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2016-05-30 08:13:29
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Sznajder 2016-05-27 15:59:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-05-27 13:24:38
Prezesi i Dyrektorzy Mateusz Meres 2016-05-25 12:21:07
Stychno Bolesław Patrycja Kanarska 2016-05-25 12:11:49
Prezesi i Dyrektorzy Mateusz Meres 2016-05-25 12:06:55
Stychno Bolesław Patrycja Kanarska 2016-05-25 12:06:13
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-05-25 11:50:24
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-05-25 11:21:11
Pracownicy Urzędu Mateusz Meres 2016-05-25 11:09:42
Pracownicy Urzędu Paweł Będzmirowski 2016-05-25 11:02:57
Prezesi i Dyrektorzy Mateusz Meres 2016-05-25 10:51:54
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:49:04
Prezesi i Dyrektorzy Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:44:16
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:31:42
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:27:23
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 10:01:47
za 2016 rok Paweł Będzmirowski 2016-05-25 09:56:24
Zapytanie o cenę dot. zakupu wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem. Agnieszka Sobków 2016-05-23 15:41:05
Zarządzenie Nr 605-PR.137.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 17 maja 2016 r. Michał Pydych 2016-05-23 09:44:27
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2016-05-20 13:57:33
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2016-05-20 13:52:54
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą Agnieszka Sobków 2016-05-20 13:16:02
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b Agnieszka Sobków 2016-05-20 13:15:54
Szelą Wojciech Patrycja Kanarska 2016-05-20 12:28:23
Przewodniczący Stanisław Szul Patrycja Kanarska 2016-05-20 12:21:17
Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS Paweł Będzmirowski 2016-05-20 11:51:17
Stanisław Szul Patrycja Kanarska 2016-05-20 11:48:15
Informacja o złożonych aplikacjach Paweł Będzmirowski 2016-05-19 08:48:26
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-17 11:39:47
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-13 10:21:58
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-13 10:20:01
kwiecień/16 Alina Paluch 2016-05-13 10:19:01
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-12 14:57:37
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-12 14:55:25
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-12 14:28:18
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-12 14:27:31
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-05-12 10:44:52
Każdy wiek ma swoje chwile - pismo informacyjne Mateusz Meres 2016-05-11 11:54:43
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Każdy wiek ma swoje chwile”. Mateusz Meres 2016-05-11 11:52:13
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-11 11:01:02
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-11 11:00:20
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-11 10:59:18
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-11 10:57:39
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-05-11 10:56:31
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-05-11 07:59:41
2015 Gruszecka Joanna 2016-05-09 08:30:49
2016 Gruszecka Joanna 2016-05-09 08:28:40
Otwarty konkurs ofert na na realizację zada publicznych - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym. - Prowadzenie hospicjum domowego. - Prowadzenie działań mających na celu przeciw Paweł Będzmirowski 2016-04-29 11:13:05
Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Każdy wiek ma swoje chwile”. Mateusz Meres 2016-04-28 09:27:34
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-04-27 07:45:35
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-04-27 07:42:27
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Paweł Będzmirowski 2016-04-25 15:12:16
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-25 14:52:57
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-04-22 12:14:36
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-04-22 12:11:24
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-04-22 12:10:28
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-04-22 12:09:21
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-04-22 12:08:43
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Mateusz Meres 2016-04-22 12:06:51
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-22 11:48:40
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-22 09:07:28
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-22 09:06:21
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Barbara Strauchmann 2016-04-19 12:12:18
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Barbara Strauchmann 2016-04-19 12:07:55
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Barbara Strauchmann 2016-04-19 11:52:14
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-19 10:48:59
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-19 10:47:46
kwiecień 2016 Patrycja Kanarska 2016-04-13 10:46:31
2015 Gruszecka Joanna 2016-04-13 09:34:36
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-13 09:25:01
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-13 09:21:42
Informacja o złożonych aplikacjach Mateusz Meres 2016-04-13 09:19:00
Wyniki naboru Mateusz Meres 2016-04-13 09:14:02
Informacja o złożonych aplikacjach Mateusz Meres 2016-04-13 09:07:00
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-04-12 15:21:21
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-04-12 15:14:40
Rejestry umów Mateusz Meres 2016-04-12 15:11:55
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:10:05
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:08:47
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:07:01
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:05:19
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:03:12
marzec/ 2016 Alina Paluch 2016-04-12 13:01:14
Interpelacje Radnych Alina Paluch 2016-04-12 12:54:00
Interpelacje Radnych Alina Paluch 2016-04-12 12:53:32
2016 Gruszecka Joanna 2016-04-12 10:35:46
Zarządzenie Nr 570-PR.127.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 kwietnia 2016 r. Gruszecka Joanna 2016-04-08 13:27:49
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-04-08 10:34:04
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:25:50
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:25:17
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:24:07
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS Joanna Sokołowska 2016-04-08 10:18:27
Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych. Agnieszka Sobków 2016-04-05 12:35:57
Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych. Agnieszka Sobków 2016-04-05 12:33:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Paweł Będzmirowski 2016-04-05 11:04:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. P Paweł Będzmirowski 2016-04-05 10:58:55
2016 Paweł Będzmirowski 2016-04-05 10:45:23
ogłoszenie Joanna Sznajder 2016-04-05 07:58:28
Informacja o złożonych aplikacjach Mateusz Meres 2016-04-04 15:39:12
Zarządzenie Nr 560-PR.124.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2016 r. Michał Pydych 2016-04-04 09:13:07
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-03-31 13:57:19
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-24 07:48:36
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-24 07:46:57
Regulamin Urzędu Paweł Będzmirowski 2016-03-16 11:40:24
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-15 13:16:19
Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2016-03-15 12:59:20
marzec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-03-14 10:15:08
luty 2016 Alina Paluch 2016-03-11 11:33:28
Rejestry umów Paweł Będzmirowski 2016-03-10 13:11:51
Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach Paweł Będzmirowski 2016-03-09 14:20:07
Informacja o złożonych aplikacjach Paweł Będzmirowski 2016-03-09 14:14:21
marzec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-03-07 11:10:16
marzec 2016r. Patrycja Kanarska 2016-03-04 11:18:50
Zarządzenie Nr 521-PR.115.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 lutego 2016 r. Michał Pydych 2016-03-03 14:10:30
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-03-03 13:58:00
ZARZĄDZENIE NR 535-PR.117.2016 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich Paweł Będzmirowski 2016-03-03 12:33:59
ZARZĄDZENIE NR 535-PR.117.2016 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głucho Paweł Będzmirowski 2016-03-03 12:32:02
ZARZĄDZENIE NR 535-PR.117.2016 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głucho Paweł Będzmirowski 2016-03-03 12:30:41
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2016-03-03 07:39:16
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2016-03-03 07:37:41
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2016-03-02 14:49:51
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy Paweł Będzmirowski 2016-03-02 14:47:23
Sondaż rynku dot. urządzeń siłowni na świeżym powietrzu Agnieszka Sobków 2016-02-29 12:23:13
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-02-26 07:42:38
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2016-02-24 10:51:31
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-02-23 13:35:06
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-02-22 15:57:30
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Jerzy Cembruch 2016-02-22 08:50:05
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Jerzy Cembruch 2016-02-22 08:48:00
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-18 09:09:05
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-18 09:00:57
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-18 08:58:24
luty 2016 r. Patrycja Kanarska 2016-02-16 08:39:12
styczeń 2016r. Alina Paluch 2016-02-15 09:47:08
Rejestry umów Tomasz Oleś 2016-02-10 16:09:01
Rejestry umów Tomasz Oleś 2016-02-10 15:45:33
Informacja o wynikach testu pisemnego Tomasz Oleś 2016-02-05 09:25:02
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2016-02-05 09:16:57
luty Patrycja Kanarska 2016-02-03 07:51:55
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Mateusz Seretny 2016-02-03 07:25:20
Nabór na stanowisko referenta Wydz. PT Tomasz Oleś 2016-02-02 08:11:44
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-02-01 11:58:31
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-202 Jerzy Cembruch 2016-01-29 12:39:30
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-28 14:00:02
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-28 13:59:04
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-28 13:58:23
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-01-27 14:58:30
Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-01-27 11:38:54
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Barbara Strauchmann 2016-01-26 13:34:03
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pod nazwą "Usługi wyceny nieruchomości" Joanna Sokołowska 2016-01-26 11:08:00
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-21 10:38:52
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-19 14:55:10
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-19 14:54:35
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-18 12:50:11
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-18 12:48:33
Zarządzenie Nr 466-PR.104.2016 Burmistrza Głuchołazw sprawie wyborów uzupełniających na członków Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sznajder 2016-01-18 09:53:55
Zarządzenie Nr 466-PR.104.2016 Burmistrza Głuchołazw sprawie wyborów uzupełniających na członków Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sznajder 2016-01-18 09:52:37
wnioski komisji Patrycja Kanarska 2016-01-15 11:12:22
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-15 11:07:08
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-15 10:58:12
grudzień 2015 Alina Paluch 2016-01-15 10:55:13
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:29:30
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:21:28
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:19:47
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:17:30
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:16:11
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:14:45
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:09:33
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:07:55
grudzień Alina Paluch 2016-01-14 11:06:21
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2016-01-14 08:59:20
Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. Paweł Szymkowicz 2016-01-13 11:26:03
styczeń Patrycja Kanarska 2016-01-12 08:20:49
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Barbara Strauchmann 2016-01-08 12:33:36
podatek rolny Roman Zimoch 2016-01-08 12:12:31
Zarządzenie Nr 440-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:30:18
Zarządzenie Nr 445-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:28:41
Zarządzenie Nr 447-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:24:40
Zarządzenie Nr 446-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:22:36
Zarządzenie Nr 445-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:19:24
Zarządzenie Nr 440-PR.98.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 grudnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2016-01-08 11:17:21
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2016-01-08 10:26:30
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2016-01-08 10:20:47
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2016-01-08 10:17:28
podatek od środków transportowych Roman Zimoch 2016-01-08 10:01:17
2016 Roman Zimoch 2016-01-08 09:42:28
podatek od środków transportowych Roman Zimoch 2016-01-08 09:40:30
2016 Joanna Sznajder 2016-01-08 09:40:15
deklaracje i informacje podatkowe Roman Zimoch 2016-01-08 09:36:20
podatek od środków transportowych Roman Zimoch 2016-01-08 09:12:44
podatek od nieruchomości Roman Zimoch 2016-01-08 08:55:38
opłata od posiadania psów Roman Zimoch 2016-01-08 08:11:29
opłata prolongacyjna Roman Zimoch 2016-01-08 08:06:54
podatek leśny Roman Zimoch 2016-01-08 08:05:02
podatek rolny Roman Zimoch 2016-01-08 08:00:18
podatek rolny Roman Zimoch 2016-01-08 07:46:49
Otwarty konkurs ofert na wybrane dyscypliny sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. Paweł Szymkowicz 2015-12-31 10:18:38
Zarządzenie Nr 453-PR.100.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy Zdzisław Stelmaszek 2015-12-30 12:01:03
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH Ewa Gajewska 2015-12-22 11:50:56
WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH Ewa Gajewska 2015-12-21 14:33:17
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-17 11:26:30
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-15 12:39:12
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach Tomasz Oleś 2015-12-15 07:38:02
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2015-12-15 07:28:25
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-14 12:03:38
Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271 Joanna Sokołowska 2015-12-11 10:35:01
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Gruszecka Joanna 2015-12-10 07:29:00
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 Gruszecka Joanna 2015-12-09 14:47:29
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Gruszecka Joanna 2015-12-09 14:38:05
grudzień 2015 Patrycja Kanarska 2015-12-08 08:56:55
grudzień 2015 Patrycja Kanarska 2015-12-08 08:51:09
grudzień 2015 Patrycja Kanarska 2015-12-07 08:53:56
III sesja MRS Joanna Sokołowska 2015-12-04 08:14:36
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-12-02 11:27:10
Edward Szupryczyński na rozpoczęcie kadencji Tomasz Oleś 2015-12-02 11:21:35
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2015-12-02 11:20:01
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2015-12-02 11:10:18
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Jerzy Cembruch 2015-11-30 14:03:10
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rynku pracy Jerzy Cembruch 2015-11-30 13:28:37
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rozwoju Jerzy Cembruch 2015-11-30 12:50:05
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rozwoju Jerzy Cembruch 2015-11-30 12:47:19
wnioski komisji Patrycja Kanarska 2015-11-26 10:35:59
październik Patrycja Kanarska 2015-11-26 09:11:46
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:44:19
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:43:05
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:41:48
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:39:07
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:37:45
październik Alina Paluch 2015-11-25 08:34:53
Audyt 2015 Tomasz Oleś 2015-11-20 12:35:30
Audyt 2014 Tomasz Oleś 2015-11-20 12:33:01
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2015-11-18 09:48:23
Plan audytu Tomasz Oleś 2015-11-17 08:44:13
Nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych Tomasz Oleś 2015-11-17 08:09:50
Informacja o wyborze zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Jerzy Cembruch 2015-11-13 11:51:24
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-11-10 09:36:59
listopad 2015r. Patrycja Kanarska 2015-11-09 08:22:45
Konsultacje w sprawie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016r. do 31.12.2015r. Mateusz Seretny 2015-11-05 07:56:14
Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest(VI nabór) Mateusz Seretny 2015-11-03 11:23:07
Podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Tomasz Oleś 2015-11-03 10:46:10
Zarządzenie Nr 409-PR.86.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 października 2015 r. Michał Pydych 2015-10-30 10:36:46
W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu Tomasz Oleś 2015-10-30 08:09:47
1. Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach Tomasz Oleś 2015-10-30 07:10:27
W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu Tomasz Oleś 2015-10-30 07:09:22
W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu Tomasz Oleś 2015-10-29 10:24:42
Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej pn. "Boisko dla każdego sportowca w Starym Lesie 56a" w ramach inicjatywy lokalnej Joanna Sokołowska 2015-10-28 09:43:49
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-10-27 08:14:56
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2015-10-22 11:58:43
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2015-10-22 11:22:35
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2015-10-22 10:30:24
Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Tomasz Oleś 2015-10-21 14:38:30
ZAPYTANIE OFERTOWE na "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-10-20 13:13:41
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2015-10-20 12:10:19
Zarządzenie Nr 392-PR.83.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 października 2015 r. Michał Pydych 2015-10-20 10:53:42
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2015-10-15 14:00:25
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-15 09:16:32
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-15 09:12:25
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-15 09:02:26
WNIOSEK O WSPÓŁFINANSOWANIE w ramach Programu „GŁUCHOŁASKIE PODWÓRKO” Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:29:58
Zarządzenie Nr 357-PR.78.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 września 2015 r. Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:29:30
Zarządzenie Nr 322-PR.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 sierpnia 2015r. Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:29:01
WNIOSEK O WSPÓŁFINANSOWANIE w ramach Programu „GŁUCHOŁASKIE PODWÓRKO” Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:25:39
Zarządzenie Nr 322-PR.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.08.2015r. Gruszecka Joanna 2015-10-14 14:24:11
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2015-10-14 09:42:52
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-10-14 09:00:10
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-10-13 15:25:16
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji dla zadania Rewitalizacji dawnego obszary uzdrowiskowego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-10-13 15:13:03
Zaproszenie na konsultacje społeczne Jerzy Cembruch 2015-10-13 15:03:31
Zaproszenie na konsultacje społeczne strategii rynku pracy Jerzy Cembruch 2015-10-13 15:01:59
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-10-13 11:45:18
I przetarg ustny nmieograniczony na dzierżawę na okres 11 lat działki nr 769/2 połozonej w Głuchołazach przy ul. Grunwaldzkiej Zdzisław Stelmaszek 2015-10-12 13:41:11
październik 2015 Patrycja Kanarska 2015-10-12 08:40:27
Ogłoszenie o głosowaniu Jerzy Cembruch 2015-10-09 12:37:10
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-10-08 13:38:31
Współpraca Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sokołowska 2015-10-08 10:35:13
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Oleś 2015-10-07 07:57:44
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Patrycja Kanarska 2015-10-05 15:44:39
październik 2015 Patrycja Kanarska 2015-10-05 15:28:48
Wyniki oceny wniosków Jerzy Cembruch 2015-10-05 14:04:04
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-05 08:40:00
Zarządzenie Nr 372-PR.79.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 września 2015 r. Michał Pydych 2015-10-02 13:17:50
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:48:49
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:47:33
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:46:06
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:45:41
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:44:31
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:43:05
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:38:11
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:37:40
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:36:08
wrzesień 2015 Alina Paluch 2015-10-01 13:33:17
Przetarg nieograniczony nr ZP>271.1.8.2015.JS na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach wraz z dostawą mebli, urządzeń, sprzęt Joanna Sokołowska 2015-10-01 12:37:47
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Patrycja Kanarska 2015-09-30 08:15:26
oferta na dzierżawę - cmentarz 2015 Tomasz Oleś 2015-09-29 10:13:17
październik 2015 Patrycja Kanarska 2015-09-28 12:15:03
interpelacje 29.05.2015 Patrycja Kanarska 2015-09-28 09:55:57
Przetarg nieograniczony nr ZP>271.1.8.2015.JS na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach wraz z dostawą mebli, urządzeń, sprzęt Joanna Sokołowska 2015-09-23 10:04:29
Przetarg nieograniczony nr ZP>271.1.8.2015.JS na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach wraz z dostawą mebli, urządzeń, sprzęt Joanna Sokołowska 2015-09-21 12:50:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwą:"Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-17 11:40:56
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-17 11:40:19
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwą:"Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-14 14:46:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-14 14:45:56
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwą:"Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:42:36
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:39:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:33:24
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-11 14:32:06
wrzesień 2015 Patrycja Kanarska 2015-09-11 08:27:20
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-09-10 13:09:28
posiedzenia komisji Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-09-10 11:16:49
Zapytanie oferowe na "Modernizację części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-09-08 12:12:32
rezygnacja Patrycja Kanarska 2015-09-07 14:31:52
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-09-07 11:44:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-04 13:58:24
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.7.2015.JS pod nazwą:"Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-09-04 13:57:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.5.2015.JSz pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II Joanna Sokołowska 2015-09-04 09:40:30
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2015-08-31 08:26:03
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2015-08-27 14:29:25
Zarządzenie Nr 312-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sier[pnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2015-08-25 08:26:12
Zarządzenie Nr 312-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sier[pnia 2015 r. Gruszecka Joanna 2015-08-25 08:25:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.5.2015.JSz pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II Joanna Sznajder 2015-08-24 13:57:56
Budżet Obywatelski 2016 Tomasz Oleś 2015-08-21 11:12:13
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. rejonu ul. Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy i Powstańców Śl. a linią kolejową Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:49:28
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:49:07
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:48:48
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Żeromskiego w Głuchołazach Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:48:31
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2015-08-20 11:48:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.6.2015.JS pod nazwą:"Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł" Joanna Sokołowska 2015-08-19 08:53:33
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota. Michał Pydych 2015-08-18 14:31:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gierałcicach. Michał Pydych 2015-08-18 13:52:29
Zapytanie ofertowe na "Modernizaję części ulicy Magistrackiej w Głuchołazach" Joanna Sokołowska 2015-08-17 14:08:07
Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-12 13:16:38
Telefony Tomasz Oleś 2015-08-12 10:13:58
Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-12 07:23:35
Informacja Burmistrza Głuchołaza o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-11 14:22:08
informacja o losowaniu do Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Patrycja Kanarska 2015-08-10 12:09:41
Zarządzenie Nr 291-PR.59.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 lipca 2015 r. Michał Pydych 2015-08-06 09:21:19
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2015-08-03 12:21:48
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2015-08-03 12:14:18
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2015-08-03 12:12:10
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2015-07-29 13:44:22
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2015-07-29 12:50:24
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2015-07-29 12:48:23
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2015-07-29 12:46:05
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-07-29 11:35:12
Otwarty konkurs ofert na zadaniew zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w Paweł Szymkowicz 2015-07-23 10:43:45
obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania w referendum 2015 Alina Paluch 2015-07-21 08:01:50
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-07-17 11:21:26
Budżet Obywatelski 2016 Jerzy Cembruch 2015-07-17 11:19:27
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. Michał Pydych 2015-07-16 10:10:08
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-07-14 13:28:09
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-07-14 13:07:36
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-07-14 13:01:48
Prezesia i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-07-14 12:56:55
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żeromskiego w Głuchołazach. Tomasz Oleś 2015-07-10 09:45:49
Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Tomasz Oleś 2015-07-08 13:35:43
nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Tomasz Oleś 2015-07-08 13:23:28
Interpelacja radnego J.Wanickiego z IX sesji RM Alina Paluch 2015-07-08 08:45:59
Interpelacje Alina Paluch 2015-07-08 08:30:57
Interpelacja radnego G. Ptaka z IX sesji RM Alina Paluch 2015-07-07 09:40:13
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żeromskiego w Głuchołazach. Agnieszka Sobków 2015-06-30 14:50:20
2015r. Agnieszka Sobków 2015-06-30 14:49:43
Powierzenie zadania publicznego "Wakacyjne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach i uzdrowisku w Jeseniku" Paweł Szymkowicz 2015-06-30 11:12:30
Wsparcie zadania pudlicznego - X Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2015 Paweł Szymkowicz 2015-06-23 14:44:49
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:" „Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2015.” Joanna Sznajder 2015-06-22 10:16:34
listy zgłoszonych kandydatów na Sołtysów i do Rad sołeckich Patrycja Kanarska 2015-06-12 14:06:06
wsparcie zadania pudlicznego - X Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2015 Paweł Szymkowicz 2015-06-12 11:46:30
obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz Jarosław Feret 2015-06-11 12:28:07
wznowienie postępowania Jarosław Feret 2015-06-11 12:27:25
zawieszenie postępowania Jarosław Feret 2015-06-11 12:26:41
wszczęcie postępowania Jarosław Feret 2015-06-11 12:25:53
listy zgłoszonych kandydatów na Sołtysów i do Rad sołeckich Patrycja Kanarska 2015-06-10 08:35:53
Zarządzenie Nr 220-PR.45.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 27 maja 2015 r. Michał Pydych 2015-06-03 10:05:54
styczeń Patrycja Kanarska 2015-06-01 08:32:26
marzec Patrycja Kanarska 2015-06-01 08:29:59
kwiecień Patrycja Kanarska 2015-06-01 08:28:58
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:" „Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2015.” Joanna Sznajder 2015-05-28 13:47:19
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-05-28 10:46:08
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2015-05-28 09:59:41
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2015-05-28 09:41:02
Harmonogram Gmina Głuchołazy lipiec- grudzień 2015r. Mateusz Seretny 2015-05-28 08:25:43
Harmonogram Miasto Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-28 08:21:26
Harmonogram Gmina Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-28 08:20:55
Klimecki Ireneusz Patrycja Kanarska 2015-05-27 10:03:01
informacja Patrycja Kanarska 2015-05-26 14:56:32
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:29:21
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:27:11
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Głuchołazy przy ul. Aleja Jana Pawła II 2 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:25:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym (byłym budynkiem przedszkola) oraz obiektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:23:54
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:19:36
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:17:47
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-05-25 08:16:02
ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-05-22 11:56:39
ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-05-22 11:52:09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sokołowska 2015-05-21 11:45:25
data wyborów Patrycja Kanarska 2015-05-20 13:31:40
zebrania wiejskie wyborcze Patrycja Kanarska 2015-05-19 14:10:56
data wyborów Patrycja Kanarska 2015-05-19 14:09:20
ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-05-19 12:55:38
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomasz Oleś 2015-05-18 13:39:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym (byłym budynkiem przedszkola) oraz obiektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:15:35
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:13:15
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylnej 1 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:03:13
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-13 12:01:18
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30 Gruszecka Joanna 2015-05-13 11:55:58
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-05-13 11:50:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-13 09:09:39
ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-05-13 08:49:53
Szul Stanisław Patrycja Kanarska 2015-05-12 08:12:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-08 11:18:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-07 15:08:32
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-07 15:08:17
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sor Mateusz Seretny 2015-05-06 12:46:57
Podmiot odbierający odpady komunalne Mateusz Seretny 2015-05-06 12:10:47
ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach Joanna Sznajder 2015-05-06 11:27:53
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Mateusz Seretny 2015-05-06 11:16:31
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:43:05
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:42:37
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:42:06
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:40:58
UCHWAŁA NR VI/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Mateusz Seretny 2015-05-06 10:40:13
UCHWAŁA NR VI/47/15 Mateusz Seretny 2015-05-06 10:32:08
Uchwały Mateusz Seretny 2015-05-06 10:31:13
Uchwały Mateusz Seretny 2015-05-06 10:28:47
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której nie zamieszkują mieszkańcy Mateusz Seretny 2015-05-06 10:21:08
nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy Mateusz Seretny 2015-05-06 10:20:11
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której zamieszkują mieszkańcy Mateusz Seretny 2015-05-06 10:19:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy Joanna Sznajder 2015-05-06 09:58:28
Deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mateusz Seretny 2015-05-06 09:57:58
Harmonogram Gmina Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-06 09:50:49
Harmonogram Gmina Głuchołazy Mateusz Seretny 2015-05-06 09:49:09
Harmonogramy Mateusz Seretny 2015-05-06 09:37:47
Zarządzenie Nr 153-PR.34.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 kwietnia 2015 r. Michał Pydych 2015-05-06 08:39:20
druki do pobrania Patrycja Kanarska 2015-05-05 14:11:06
zebrania wiejskie wyborcze Patrycja Kanarska 2015-05-05 13:48:43
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Gruszecka Joanna 2015-04-30 13:30:34
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Gruszecka Joanna 2015-04-30 13:12:04
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-04-27 14:30:53
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2015.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Joanna Sznajder 2015-04-16 10:46:21
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców Śl. a linią Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:45:23
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeka Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorski Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:32:54
Informacje ogólne. Wtykaz obowiązujących planów miejscowych Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:26:44
Informacje ogólne. Wtykaz obowiązujących planów miejscowych Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:24:55
Informacje ogólne Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:24:03
Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie" Barbara Strauchmann 2015-04-15 14:14:53
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-04-14 08:00:03
Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne, hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii Tomasz Oleś 2015-04-10 10:54:01
Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne ,hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii Tomasz Oleś 2015-04-10 10:43:41
Otwarty konkurs ofert-świadczenia zdrowotne,hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii Tomasz Oleś 2015-04-10 10:40:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2015.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Joanna Sznajder 2015-04-02 14:47:09
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-04-01 11:01:56
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-03-31 14:52:08
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2.2015.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Joanna Sznajder 2015-03-30 12:59:56
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-03-27 12:04:50
ZAPYTANIE OFERTOWE - „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ZJEŻDŻALNI RUROWEJ O DŁUGOŚCI 25 MB W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ Joanna Sokołowska 2015-03-27 08:52:42
Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach Tomasz Oleś 2015-03-26 11:36:48
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sznajder 2015-03-24 10:37:17
Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Tomasz Oleś 2015-03-23 09:51:27
Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Tomasz Oleś 2015-03-19 11:32:13
Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Tomasz Oleś 2015-03-19 11:29:31
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2015-03-16 09:47:17
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2015-03-16 09:46:01
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy Patrycja Kanarska 2015-03-12 09:25:06
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy Patrycja Kanarska 2015-03-12 09:21:17
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy Patrycja Kanarska 2015-03-12 09:20:28
Zadanie z pominięciem zasad otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie s Paweł Szymkowicz 2015-03-12 08:21:19
Zarządzenie Nr 92A-PR.22.2015 z dnia 3 marca 2015 r. Małgorzata Pabiś 2015-03-11 09:40:14
Zarządzenie Nr 92-PR.22.2015 z dnia 3 marca 2015 r. Małgorzata Pabiś 2015-03-11 09:18:54
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Kopernika. Michał Pydych 2015-03-11 08:11:46
zarzaądzenie Patrycja Kanarska 2015-03-06 11:08:56
Zadanie z pominięciem zasad otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie s Paweł Szymkowicz 2015-03-04 13:37:30
Otwarty konkus ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie sołectwa Bodzanów Paweł Szymkowicz 2015-03-04 13:33:46
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sznajder 2015-03-03 14:59:25
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sznajder 2015-03-03 14:55:52
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Joanna Sznajder 2015-02-24 14:34:41
Zarządzenie Nr 62-PR.14.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30 stycznia 2015 r. Michał Pydych 2015-02-10 13:32:36
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2015-02-06 11:26:25
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2015-02-05 09:27:54
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2015-02-05 09:19:01
Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2015-02-04 11:32:51
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-02-04 08:37:33
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-02-04 08:35:01
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-02-04 08:32:12
protokoły 2015 Patrycja Kanarska 2015-02-02 11:50:57
grudzień Patrycja Kanarska 2015-02-02 11:50:02
Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2015-01-30 13:47:45
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:" Usługi wyceny nieruchomosci" Joanna Sznajder 2015-01-23 12:38:45
Juziuk Zbigniew Patrycja Kanarska 2015-01-19 14:48:04
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-16 12:05:25
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:41:11
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:40:44
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:38:22
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:35:39
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2015-01-16 07:31:20
Zarządzenie Nr 497-PR.8.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 8 stycznia 2015 r. Michał Pydych 2015-01-15 12:24:46
Zarządzenie Nr 47-PR.8.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 8 stycznia 2015 r. Michał Pydych 2015-01-15 12:15:34
2014 Tomasz Oleś 2015-01-15 10:01:31
Dyżury radnych Patrycja Kanarska 2015-01-15 08:45:07
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2015-01-14 11:29:28
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2015-01-14 11:16:15
2015 Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:54:25
2014 Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:52:36
2015 Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:37:40
2014 rok Katarzyna Dubaj 2015-01-14 10:36:48
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 14:01:55
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:59:53
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:58:16
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:56:17
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:51:25
zapytanie ofertowe dot. Przebudowy pomieszczeń szatni na pomieszczenia sanitarne w budynku PSP nr 2 Joanna Sznajder 2015-01-13 13:48:59
2015 Joanna Sznajder 2015-01-13 10:53:58
Szeląg Wojciech Patrycja Kanarska 2015-01-13 10:37:13
Szeląg Wojciech Patrycja Kanarska 2015-01-13 09:51:47
Szeląg Wojciech Patrycja Kanarska 2015-01-13 09:41:20
Zarządzenie Nr 17-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Michał Pydych 2015-01-09 13:15:43
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-01-09 07:39:31
Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-01-08 13:17:35
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury izycznej i sportu w 2015 r. Paweł Szymkowicz 2015-01-08 12:27:27
2014r rozpoczęcie kadencji Patrycja Kanarska 2015-01-08 11:22:30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów Karolina Sadowska 2015-01-02 10:35:37
Zarządzenie Nr 13-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-12-31 10:47:30
Zarządzenie Nr 11-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-12-31 10:42:59
Zarządzenie Nr 12-PR.4.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 grudnia 2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-12-31 10:18:56
Zarządzenie Nr 18-PR.4.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-12-31 09:49:40
Zarządzenie Nr 1667-PR.384/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-12-11 12:55:00
komisje Rady Miejskiej Patrycja Kanarska 2014-12-09 11:34:19
oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym "Dożywianie i pomoc najiboższym ....." Roman Zimoch 2014-12-05 21:29:21
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2014-12-03 13:05:26
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2014-12-03 13:01:35
Rada Miejska Patrycja Kanarska 2014-12-03 12:56:25
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.:Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2014-11-27 14:50:02
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych" Paweł Szymkowicz 2014-11-26 14:09:29
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych" Paweł Szymkowicz 2014-11-25 14:44:23
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2014-11-25 10:24:46
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy - Trampkarze i Młodziki Paweł Szymkowicz 2014-11-25 10:19:33
Oferta realizacji zad. pub. z pominięciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2014-11-25 10:10:29
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Burgrabice w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. Paweł Szymkowicz 2014-11-25 10:07:35
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodziezy, poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Nowy Świetów, w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. Paweł Szymkowicz 2014-11-25 10:00:14
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Gierałcice w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. Paweł Szymkowicz 2014-11-25 09:55:31
Oferta na zadanie pod tytułem "Udział w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii młodzik" Paweł Szymkowicz 2014-11-25 09:48:04
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie miasta Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2014-11-25 09:32:31
Zadanie - IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2014 Paweł Szymkowicz 2014-11-24 15:09:26
Zapytanie ofertowe ZP/RW/1/XI/2014.JS Joanna Sokołowska 2014-11-21 12:17:46
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy G Paweł Szymkowicz 2014-11-17 09:37:36
Zarządzenie Nr 1637-PR.376/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. Michał Pydych 2014-11-13 13:14:10
Zarządzenie Nr 1631-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014 r. Michał Pydych 2014-11-13 12:48:28
Otwarty konkurs ofert naZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy Głuchołazy w okresie rozgry Paweł Szymkowicz 2014-11-07 09:28:05
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2014-10-31 13:29:44
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Głuchołazach przy ul. Chopina 4 . Małgorzata Pabiś 2014-10-31 11:50:15
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Małgorzata Pabiś 2014-10-31 11:38:06
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Małgorzata Pabiś 2014-10-31 10:02:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Michał Pydych 2014-10-31 09:48:03
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-10-30 11:40:56
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-10-30 11:35:17
Zarządzenie Nr 1609-PR.372/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 października 2014 r. Michał Pydych 2014-10-29 09:47:25
Stychno Kazimierz Patrycja Kanarska 2014-10-22 13:08:07
Żurakowski Roman Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:57:09
Zielonka Wilhelm Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:54:23
Wojdyła Tadeusz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:52:34
Walczak Kazimierz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:50:35
Udziela Ryszard Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:49:09
Szul Stanisław Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:45:41
Skupień Mieczysław Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:42:50
Płatosz Tadeusz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:41:10
Łabaza Adam Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:39:37
Koszut Michał Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:26:53
Klimecki Ireneusz Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:24:17
Chaszczewicz Jan Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:22:56
Kanarski Bogusław Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:21:19
Kamiński Artur Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:19:56
Gębala Andrzej Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:18:10
Gawlik Jolanta Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:15:29
Fornalik Zbigniew Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:13:27
Dolny Jan Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:11:42
Bortniczuk Kamil Patrycja Kanarska 2014-10-22 12:09:37
Wykaz dziennych opiekunów Gminy Głuchołazy Karolina Sadowska 2014-10-21 13:35:20
podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Wspierającym Inicjatywy Artystyczne śCAPRICOLIUM” Roman Zimoch 2014-10-21 10:16:22
Budowa szatni sportowej w Gierałcicach- etap III Joanna Sznajder 2014-10-17 12:09:00
Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-14 13:54:07
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-10-14 13:52:48
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-14 13:51:27
Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-13 12:38:24
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-10-13 12:36:51
Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Agnieszka Sobków 2014-10-09 14:32:16
Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Agnieszka Sobków 2014-10-09 14:21:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie II - Rewitalizacja reliktów śr Joanna Sznajder 2014-10-09 09:21:56
oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014r. Patrycja Kanarska 2014-10-02 14:38:47
oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014r. Patrycja Kanarska 2014-10-02 14:29:15
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2014-10-02 11:48:13
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2014-10-02 11:31:32
Zbigniew Fornalik Patrycja Kanarska 2014-10-02 10:52:33
Jan Dolny Patrycja Kanarska 2014-10-02 10:51:00
Kamil Bortniczuk Patrycja Kanarska 2014-10-02 10:49:03
ZARZĄDZENIE NR 1446-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Tomasz Oleś 2014-10-01 09:33:09
Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu Tomasz Oleś 2014-10-01 09:20:33
Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2014-10-01 09:11:23
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-10-01 08:06:37
Zarządzenie Nr 1574-PR.362/2014 z dnia 19 września 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-09-29 15:33:08
Zarządzenie Nr 1573-PR.362/2014 z dnia 19 września 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-09-29 15:06:52
Zarządzenie Nr 1548-PR.357/2014 z dnia 1 września 2014 r. Michał Pydych 2014-09-29 15:01:53
Remont i osuszanie pomieszczeń gospodarczych budynku Opieki Społecznej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1905. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-26 12:04:31
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-09-26 12:03:04
Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2014-09-26 09:46:24
Zarządzenie Nr 1573-PR.362/2014 z dnia 19 września 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-09-25 13:16:30
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i Tomasz Oleś 2014-09-24 12:51:47
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie II - Rewitalizacja reliktów śr Joanna Sznajder 2014-09-23 15:24:55
Remont i osuszanie pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach działka nr 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27 Joanna Sokołowska 2014-09-22 15:44:33
„Remont kapitalny mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki w Głuchołazach dz. nr 1334. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r.” Joanna Sokołowska 2014-09-22 15:33:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie II - Rewitalizacja reliktów śr Joanna Sznajder 2014-09-19 12:59:22
„Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.” Joanna Sokołowska 2014-09-18 13:49:59
„Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działkach 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.” Joanna Sokołowska 2014-09-18 07:59:28
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz Joanna Sokołowska 2014-09-17 14:12:30
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:56:32
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:43:20
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:23:28
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-17 13:14:07
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/10/IX/2014.JS - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działce nr 115. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-17 12:58:22
Zarządzenie Nr 1564-PR.360/2014 z dnia 10 września 2014 Zdzisław Stelmaszek 2014-09-17 12:00:48
„Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działkach 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.” Joanna Sokołowska 2014-09-16 13:53:54
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/10/IX/2014.JS - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na działce nr 115. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-15 14:45:04
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/11/IX/2014 - Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Głuchołazy ul. Królowej Jadwigi Joanna Sokołowska 2014-09-15 13:38:32
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.11.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Remont kanalizacji deszczowej fi 800 w ulicy Kraszewskiego w Głuchołazach na działce 885. Zniszczenia po nawalnych de Joanna Sznajder 2014-09-15 13:29:40
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodziezy, poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie sołectwa Nowy Świetów, w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. Paweł Szymkowicz 2014-09-15 10:07:41
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-12 13:08:10
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-12 13:04:29
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/9/IX/2014 - Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Burgrabice na działce 560. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. Joanna Sokołowska 2014-09-12 08:22:14
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/8/IX/2014 na remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) drogi wewnętrznej w m. Wilamowice na dz. 93 i 220. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014 r. Joanna Sokołowska 2014-09-12 08:20:37
Zarządzenie Nr 1545-PR.356/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 29 sierpnia 2014 r. w psrawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2014-09-11 13:39:49
Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-11 11:23:48
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-10 14:23:04
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sokołowska 2014-09-10 14:21:18
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/11/IX/2014 Joanna Sokołowska 2014-09-10 11:04:52
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sokołowska 2014-09-10 09:02:37
Zamawiający: Gmina Głuchołazy 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15 Głuchołazy, dnia 08.09.2014r. Nr ZP/RW/8/IX/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Joanna Sokołowska 2014-09-08 15:02:23
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz Joanna Sznajder 2014-09-08 10:14:58
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-05 08:37:50
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-05 08:34:57
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sznajder 2014-09-05 08:33:24
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. Michał Pydych 2014-09-04 12:49:54
Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-04 11:37:04
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sznajder 2014-09-03 08:28:50
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r Joanna Sznajder 2014-09-01 11:45:14
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n Joanna Sznajder 2014-09-01 09:38:20
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz Joanna Sznajder 2014-08-29 18:17:00
Zarządzenie Nr 1527-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. Michał Pydych 2014-08-25 15:25:54
Przetarg nieograniczony Nr ZP.21.8.2014.JSz pod nazwą:Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach Zadanie I - Rewitalizacja reliktów średniowiecznych obwarowań Joanna Sznajder 2014-08-22 13:57:31
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2014.JS - Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.261.533 z Joanna Sznajder 2014-08-20 09:01:04
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sznajder 2014-08-19 15:04:07
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie sierpień - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2014-08-14 09:48:26
Wykaz dziennych opiekunów Gminy Głuchołazy Karolina Sadowska 2014-08-12 11:26:30
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie drużyn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych" Paweł Szymkowicz 2014-08-12 09:07:36
Ogłoszenie o przetargu - Opel FRONTERA Tomasz Oleś 2014-08-07 11:48:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2014.JS - Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.261.533 z Joanna Sokołowska 2014-08-07 08:14:47
Wykaz dziennych opiekunów Gminy Głuchołazy Karolina Sadowska 2014-08-07 08:13:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2014.JS - Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.261.533 z Joanna Sokołowska 2014-08-05 08:54:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sokołowska 2014-08-05 08:53:16
oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Roman Zimoch 2014-08-01 11:55:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sokołowska 2014-07-31 10:55:16
Zarządzenie Nr 1505-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-31 10:19:51
sprawozdanie za 3 kw. 2013r. Roman Zimoch 2014-07-29 10:57:01
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2014.JS -Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 894.986,00 zł na realizację inwestycji Joanna Sokołowska 2014-07-28 15:35:07
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r. Tomasz Oleś 2014-07-24 12:58:04
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r. Tomasz Oleś 2014-07-24 12:56:27
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r. Tomasz Oleś 2014-07-24 12:55:05
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r. Tomasz Oleś 2014-07-24 12:51:32
Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz Joanna Sokołowska 2014-07-24 11:36:20
Wykaz dziennych opiekunów Gminy Głuchołazy Tomasz Oleś 2014-07-24 11:32:11
Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii OF „PARTNERSTWO NYSKIE 2020” Tomasz Oleś 2014-07-23 10:27:22
Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii OF „PARTNERSTWO NYSKIE 2020” Tomasz Oleś 2014-07-23 10:21:24
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie sierpień - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2014-07-23 08:05:40
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie sierpień Paweł Szymkowicz 2014-07-23 08:02:48
Wszczęcie postępowania Jarosław Feret 2014-07-18 13:50:19
Zawiadowmienie Burmistrza Głuchołaz Jarosław Feret 2014-07-18 13:48:34
ulga w podatku od nieruchomości Roman Zimoch 2014-07-18 08:05:55
Gk.6220.2.4.2014 Paweł Dąbrowski 2014-07-18 07:40:07
Zarządzenie Nr 1487-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-17 12:27:08
Zarządzenie Nr 1487-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-17 12:22:30
Zarządzenie Nr 1479-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-17 11:15:18
Zarządzenie Nr 1477-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-16 13:50:02
Zarządzenie Nr 1450-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Michał Pydych 2014-07-11 08:38:46
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/RW/2/VI/2014 na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2014-07-10 13:37:30
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62 Małgorzata Pabiś 2014-07-07 08:56:12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 6. Małgorzata Pabiś 2014-07-04 13:49:00
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-07-03 13:30:24
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-07-03 13:29:15
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/RW/2/VI/2014 na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2014-06-30 11:09:49
Zarządzenie Nr 1434-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-06-23 13:51:04
Wykaz dziennych opiekunów Gminy Głuchołazy Karolina Sadowska 2014-06-18 07:29:29
Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej Agata Setlak 2014-06-17 12:46:38
Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomasz Oleś 2014-06-17 10:59:33
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2014-06-17 09:12:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.7.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa boisk do plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2014-06-13 13:18:06
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2014-06-11 10:28:20
Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej Agata Setlak 2014-06-06 08:02:59
Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej Agata Setlak 2014-06-06 07:46:56
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2014-06-05 11:40:36
Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Joanna Sznajder 2014-06-02 08:17:52
Zarządzenie Nr 1420-PR.324/2014 z dnia 27.05.2014 r. Zdzisław Stelmaszek 2014-05-30 12:44:51
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.7.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą:Budowa boisk do plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej w Głuchołazach Joanna Sznajder 2014-05-28 08:41:20
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2014-05-27 13:06:01
Jan Chaszczewicz na rozpoczęcie kadencji Patrycja Kanarska 2014-05-27 12:49:00
Zarządzenie Nr 1390-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:46:21
Zarządzenie Nr 1391-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:40:33
Zarządzenie Nr 1389-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:36:51
Zarządzenie Nr 1389-PR.319/2014 z dnia 22 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:19:56
Zarządzenie Nr 1390-PR.319/2014 z dnia 22 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-26 07:19:17
Zarządzenie nr 1400-PR.319/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2014-05-22 09:01:19
Zarządzenie nr 1400-PR.319/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2014-05-22 09:00:28
Sprawozdania z realizacji zadań Tomasz Oleś 2014-05-20 14:41:55
Zarządzenie Nr 1382-PR.316/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-13 11:21:35
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:33:54
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:27:43
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:24:15
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej Zdzisław Stelmaszek 2014-05-12 15:21:04
Zarządzenie Nr 1374-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Małgorzata Pabiś 2014-05-06 13:09:05
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:24:44
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:23:39
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:20:13
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:17:34
Obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-30 20:16:13
Statut gminy Tomasz Oleś 2014-04-29 12:10:07
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Gł-zach pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Opolską wraz z parkingiem Etap-I Joanna Sznajder 2014-04-24 12:47:01
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:47:46
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:45:33
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:43:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym-byłym budynkiem przedszkola oraz biektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112, Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:04:56
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym obiektem oświatowym-byłym budynkiem przedszkola oraz biektem gospodarczym, położonej w Nowym Lesie 112, położonego Małgorzata Pabiś 2014-04-22 14:02:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a . Małgorzata Pabiś 2014-04-22 12:57:44
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-16 15:56:31
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Przemysław Szczęśniak 2014-04-16 15:56:00
Zarządzenie Nr 1339-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Michał Pydych 2014-04-15 12:22:59
INFORMACJA o ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Oleś 2014-04-10 14:38:51
Zarządzenie Nr 1339-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Michał Pydych 2014-04-09 13:24:49
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. Michał Pydych 2014-04-09 10:47:37
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Michał Pydych 2014-04-09 10:18:33
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Głuchołazach przy ul. Chopina 4 . Małgorzata Pabiś 2014-04-09 08:52:29
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. M. C. Skłodowskiej 36-38 . Małgorzata Pabiś 2014-04-09 08:05:10
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-04-03 14:03:07
ZABUDOWA ROWU I WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DZ. NR 71 W POKRZYWNEJ Agnieszka Sobków 2014-04-03 12:27:54
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2014-04-03 07:50:40
Referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Tomasz Oleś 2014-04-02 14:09:10
Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Oleś 2014-04-02 14:06:13
apytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Konradowie Paweł Dąbrowski 2014-04-02 13:24:18
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu Tomasz Oleś 2014-04-01 09:39:49
ZABUDOWA ROWU I WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ DZ. NR 71 W POKRZYWNEJ Agnieszka Sobków 2014-03-28 08:46:53
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Gł-zach pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Opolską wraz z parkingiem Etap-I Joanna Sznajder 2014-03-26 13:01:59
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-03-24 11:02:25
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-03-24 10:18:06
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-03-24 10:06:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Gł-zach pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Opolską wraz z parkingiem Etap-I Joanna Sznajder 2014-03-20 13:00:52
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium Barbara Strauchmann 2014-03-17 08:36:49
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium Barbara Strauchmann 2014-03-17 08:35:23
Zarządzenie Nr 1305-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Michał Pydych 2014-03-17 08:01:49
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-03-11 13:04:49
Zarządzenie Nr 1273-PR.289/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Michał Pydych 2014-03-11 09:45:07
Gabriela Chrustowska na rozpoczęcie urzędowania Tomasz Oleś 2014-03-10 09:31:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołaza Joanna Sznajder 2014-03-07 12:26:10
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-03-03 15:44:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-03-03 10:26:03
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-03-03 10:21:53
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-02-28 11:41:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-02-26 10:58:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2014.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Odbudowa Placu z "Amorkiem" Joanna Sznajder 2014-02-24 13:34:07
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gł-zach na Joanna Sznajder 2014-02-24 08:27:29
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.4.2014.JSz na usługę pod nazwą:Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na Joanna Sznajder 2014-02-21 19:59:34
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-19 07:14:13
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek Barbara Strauchmann 2014-02-17 14:35:42
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-12 13:53:28
Zmiana Docelowej Organizacji Ruchu - Centrum Głuchołaz Przemysław Szczęśniak 2014-02-11 14:32:33
Zarządzenie Nr 1273-PR.289/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Michał Pydych 2014-02-11 13:02:57
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . Małgorzata Pabiś 2014-02-10 14:29:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołaza Joanna Sznajder 2014-02-10 14:17:02
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie Olga Furman 2014-02-10 08:19:12
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.1.2014.JSz , na świadczenie usługi wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, niezabudowanych, na terenie miasta i gminy Głuchołazy w 2014 roku Joanna Sznajder 2014-02-07 10:44:47
RR.6220.20.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-05 13:44:21
RR.6220.19a.2013 Paweł Dąbrowski 2014-02-05 13:34:19
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nazoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2014-02-05 11:41:21
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nazoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach Joanna Sznajder 2014-02-05 11:37:28
Zarządzenie NR 1252-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia2014 Michał Pydych 2014-01-30 09:04:05
Zarządzenie NR 1253-PR.285/2014 z dnia 23 stycznia 2014 Michał Pydych 2014-01-30 09:03:04
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.25.2013.JSz , na usługę pn.: Sporządzenie projektu zm. miejscowego planu zagosp. przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtó Joanna Sznajder 2014-01-29 14:48:47
obwieszczenie o wyłożeniu planu miejscowego częśći wsi Jarnołtówek do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-01-27 14:57:49
obwieszczenie o wyłożeniu planu miejscowego do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2014-01-27 14:57:04
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie styczeń-c Paweł Szymkowicz 2014-01-27 10:29:20
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie Gminy Głuchołazy w okresie styczeń-c Paweł Szymkowicz 2014-01-27 09:35:49
Zarządzenie Nr 1249-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-22 10:00:29
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2014-01-22 09:28:28
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2014-01-22 07:41:43
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2014-01-21 13:58:43
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2014-01-20 14:29:25
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014 Paweł Szymkowicz 2014-01-20 14:26:05
Zarządzenie Nr 1228-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-17 10:59:42
Zarządzenie Nr 1228-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-17 10:57:28
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-15 12:43:40
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:22:31
obwieszczenie Starosty Nyskiego Przemysław Szczęśniak 2014-01-14 14:22:30
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:17:53
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:15:32
Zarządzenie Nr 1239-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 14:07:03
Zarządzenie Nr 1240-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-14 12:52:07
Zarządzenie Nr 1240-PR.282/2014 Michał Pydych 2014-01-14 12:48:27
Jednostki oświatowe Tomasz Oleś 2014-01-14 11:38:31
Zarządzenie NR 1234-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Michał Pydych 2014-01-13 08:44:51
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 09:05:35
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:58:40
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:53:36
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:50:29
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:43:48
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:43:31
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:42:58
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:38:04
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:31:51
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:28:50
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:26:35
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:25:47
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:15:28
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:12:57
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:10:43
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:09:19
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 08:08:13
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:57:57
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:56:29
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:54:38
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:51:22
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2014-01-07 07:45:05
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.25.2013.JSz , na usługę pn.: Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtó Joanna Sznajder 2013-12-30 15:29:45
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa Barbara Strauchmann 2013-12-30 11:38:57
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa Barbara Strauchmann 2013-12-30 11:35:51
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa Barbara Strauchmann 2013-12-30 11:34:22
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-27 10:29:36
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-27 10:28:31
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych m.in. z zakresu przeciwdziałania uależnieniom, wspierania rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia Tomasz Oleś 2013-12-24 11:03:04
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - grudzień 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-23 14:14:43
Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie styczeń - czerwiec 2014 Paweł Szymkowicz 2013-12-23 14:10:12
Zwolnienie z podatku rolnego Katarzyna Dubaj 2013-12-23 13:31:45
Opłata prolongacyjna Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:11:17
Opłata od posiadania psów Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:08:20
Opłata od posiadania psów Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:05:40
Opłata od posiadania psów Katarzyna Dubaj 2013-12-23 12:00:46
Opłata od posiadania psów Katarzyna Dubaj 2013-12-23 11:59:26
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:56:18
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:55:56
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:55:18
obwieszczenie Starosty Nyskiego Barbara Strauchmann 2013-12-19 08:53:54
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-18 22:24:34
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-16 16:11:09
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-16 15:56:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.23.2013.JSz na usługę pod nazwą: "Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.498.696 zł" Ewa Gajewska 2013-12-13 07:44:52
Zarządzenie NR 1200-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Michał Pydych 2013-12-12 12:17:46
Zarządzenie NR 1200-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. Michał Pydych 2013-12-12 12:17:03
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-11 23:02:53
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-09 12:52:49
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-12-09 12:52:05
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:22:49
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:20:02
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:18:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . Michał Pydych 2013-12-09 08:15:34
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . Michał Pydych 2013-12-09 07:42:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . Michał Pydych 2013-12-09 07:41:32
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-11-29 12:39:56
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-11-29 12:12:14
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Joanna Sznajder 2013-11-29 12:10:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.23.2013.JSz na usługę pod nazwą: "Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.498.696 zł" Joanna Sznajder 2013-11-28 14:19:36
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-11-26 13:24:20
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2013-11-26 10:38:14
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterm. w kwocie 3.400.000 zł na realizację dwóch inwestycji Joanna Sznajder 2013-11-20 09:15:01
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.22.2013.JSz , na wyk. usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 880.207 zł Joanna Sznajder 2013-11-14 09:44:50
Zarządzenie NR 1163-PR.263/2013 z dnia 29 października 2013 r. Michał Pydych 2013-11-13 06:58:27
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.22.2013.JSz , na wyk. usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 880.207 zł Joanna Sznajder 2013-11-07 08:48:23
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nowym Lesie. Michał Pydych 2013-11-04 10:14:59
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podlesiu. Michał Pydych 2013-11-04 08:57:21
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterm. w kwocie 3.400.000 zł na realizację dwóch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-31 13:35:28
ZARZĄDZENIE NR 1159-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r. Michał Pydych 2013-10-30 13:18:38
ZARZĄDZENIE NR 1157-PR.261/2013 z dnia 23 października 2013 r. Michał Pydych 2013-10-30 12:31:03
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.22.2013.JSz , na wykonanie usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bu Joanna Sznajder 2013-10-30 09:12:45
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterm. w kwocie 3.400.000 zł na realizację dwóch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-25 12:30:22
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterm. w kwocie 3.400.000 zł na realizację dwóch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-24 08:33:56
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.21.2013.JSz , na wykonanie usługi pn.: Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterm. w kwocie 3.400.000 zł na realizację dwóch inwestycji Joanna Sznajder 2013-10-24 08:26:41
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu Tomasz Oleś 2013-10-17 13:31:13
2011 Tomasz Oleś 2013-10-17 12:53:23
ZARZĄDZENIE NR 1144-PR.257/2013 z dnia 10 października 2013 r. Michał Pydych 2013-10-17 07:50:14
przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwą.: Dzierżawa – dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrów do pobierania opłat za parkowanie n Joanna Sznajder 2013-10-15 12:44:47
Kozdraś Elżbieta na rozpoczęcie urzędowania Tomasz Oleś 2013-10-14 12:38:17
Wołochowski Stanisław na zakończenie urzędowania Tomasz Oleś 2013-10-14 12:35:46
przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwą.: Dzierżawa – dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrów do pobierania opłat za parkowanie n Joanna Sznajder 2013-10-09 16:55:06
przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwą.: Dzierżawa – dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrów do pobierania opłat za parkowanie n Joanna Sznajder 2013-10-09 16:49:17
Zarządzenie nr 1126-PR.255-2013 z dnia 30 września 2013 r. Michał Pydych 2013-10-04 13:28:59
Zapytanie ofertowe na Odbudowa studni Jakubowem i wiaty widokowej na Górze Parkowej Agnieszka Sobków 2013-10-02 14:37:23
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - piłka nożna młodzik Paweł Szymkowicz 2013-09-30 14:44:29
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w okresie październik– Tomasz Oleś 2013-09-27 10:49:28
zarządzenie nr 1101-PR.247-2013 Tomasz Oleś 2013-09-23 07:24:48
zarządzenie nr 1100-PR.247-2013 z dnia 5 września 2013 r. Tomasz Oleś 2013-09-23 07:19:23
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2013-09-12 10:03:16
Zapytanie ofertowe Agnieszka Sobków 2013-09-11 12:58:20
Październik 2013 Michał Pydych 2013-09-10 13:38:30
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy - zestawienie zbiorcze Zdzisław Stelmaszek 2013-09-05 10:04:48
ZARZĄDZENIE NR 1073-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Michał Pydych 2013-09-02 10:06:28
ZARZĄDZENIE NR 1086-PR.243/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. Michał Pydych 2013-09-02 09:53:44
przetarg nieograniczony nr ZP.271.18.2013.JSz na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach obejmujący: budowę kąpieliska Joanna Sznajder 2013-08-28 13:19:42
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykówka kobiet Paweł Szymkowicz 2013-08-28 08:22:28
RR.6220.14.2012 Paweł Dąbrowski 2013-08-19 08:21:21
przetarg nieograniczony nr ZP.271.18.2013.JSz na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach obejmujący: budowę kąpieliska Joanna Sznajder 2013-08-12 15:22:58
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP/RW/2/VII/2013 na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską wraz z pa Joanna Sznajder 2013-08-09 12:17:07
przetarg nieograniczony nr ZP.271.18..2013.JSz na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach obejmujący: budowę kąpieliska Joanna Sznajder 2013-08-08 13:36:31
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykówka kobiet Paweł Szymkowicz 2013-08-05 14:44:52
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykówka kobiet Paweł Szymkowicz 2013-08-05 14:34:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP/RW/1/VII/2013 na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską wraz z pa Joanna Sznajder 2013-07-30 15:10:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP/RW/1/VII/2013 na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską wraz z pa Joanna Sznajder 2013-07-30 13:41:45
ZARZĄDZENIE NR 1059-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. Michał Pydych 2013-07-30 11:03:05
ogłoszenie o przystapieniu Barbara Strauchmann 2013-07-23 07:43:48
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:19:10
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:14:35
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:11:36
RR.6220.04.2012 Paweł Dąbrowski 2013-07-22 17:08:49
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-22 15:19:38
Zapytanie ofertowe na na dostawę i montaż kotła centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie gmina Głuchołazy Agnieszka Sobków 2013-07-17 13:13:17
przetarg nieograniczony nr ZP.271.11.2013.JSz na usługę:Przewozu uczniów z terenu Gminy Głuchołazy w okresie trzech lat Joanna Sznajder 2013-07-09 23:01:29
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-09 23:00:09
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Konradowie Paweł Dąbrowski 2013-07-08 14:08:33
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Konradowie Paweł Dąbrowski 2013-07-08 13:59:01
sprawozdanie za kw. 2011r. Roman Zimoch 2013-07-08 06:59:28
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-07-04 13:09:39
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-04 06:50:38
przetarg nieograniczony nr ZP.271.17.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-03 08:28:12
przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2013.JSz na usługę:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gł-zy Joanna Sznajder 2013-07-02 15:01:44
otwarty konkur ofert - dofinansowanie wkładu własnego Roman Zimoch 2013-07-02 07:39:36
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-07-01 16:34:27
ZARZĄDZENIE NR 1010-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. Joanna Gruszecka 2013-06-27 10:30:10
ZARZĄDZENIE NR 1008-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. Joanna Gruszecka 2013-06-27 10:25:10
ZARZĄDZENIE NR 1002-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. Joanna Gruszecka 2013-06-26 08:22:19
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-25 22:37:47
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - zestawienie zbiorcze Zdzisław Stelmaszek 2013-06-25 14:53:34
przetarg nieograniczony nr ZP.271.14.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa mostu na cieku Gierałcickim w m. Gierałcice dz. nr 209/1” Joanna Sznajder 2013-06-24 13:35:59
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-21 14:07:31
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-20 11:54:45
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-18 22:07:57
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Ewa Gajewska 2013-06-18 13:16:34
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki. Barbara Strauchmann 2013-06-18 08:54:52
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na Barbara Strauchmann 2013-06-18 08:53:23
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowani Barbara Strauchmann 2013-06-18 08:52:10
przetarg nieograniczony nr ZP.271.14.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa mostu na cieku Gierałcickim w m. Gierałcice dz. nr 209/1” Joanna Sznajder 2013-06-14 12:10:07
przetarg nieograniczony nr ZP.271.13.2013.JSz USŁUGI PN. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 MLN ZŁ Joanna Sznajder 2013-06-14 12:00:42
przetarg nieograniczony nr ZP.271.14.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa mostu na cieku Gierałcickim w m. Gierałcice dz. nr 209/1” Joanna Sznajder 2013-06-12 11:09:39
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-12 11:08:47
przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2013.JSz na usługę:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gł-zy Joanna Sznajder 2013-06-11 16:00:14
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-11 10:00:26
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-11 08:03:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-10 21:14:34
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-10 20:55:49
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A) Joanna Sznajder 2013-06-10 20:50:57
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach (Etap- I A) : budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarz Joanna Sznajder 2013-06-10 20:39:56
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlaneKompleks rekreacyjny Nad Białkąw Głuchołazach (Etap- I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarz Joanna Sznajder 2013-06-10 17:51:43
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:33:02
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:27:43
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:09:33
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 22:01:53
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” Joanna Sznajder 2013-06-07 14:00:03
przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40” a usługę:Odbierani Joanna Sznajder 2013-06-07 13:56:59
ZARZĄDZENIE NR 991-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. Michał Pydych 2013-06-07 09:27:28
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-06-06 07:37:58
październik Patrycja Kanarska 2013-06-05 12:47:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.13.2013.JSz USŁUGI PN. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 MLN ZŁ Joanna Sznajder 2013-06-04 12:34:44
przetarg nieograniczony nr ZP.271.13.2013.JSz USŁUGI PN. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 MLN ZŁ Ewa Gajewska 2013-05-31 11:03:06
protokół nr XXX/13 Patrycja Kanarska 2013-05-31 09:39:57
za 2012 rok Tomasz Oleś 2013-05-29 13:06:37
za 2012 rok Tomasz Oleś 2013-05-29 12:59:35
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2013-05-29 12:36:19
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2013-05-29 12:30:26
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2013-05-29 12:25:30
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 12:00:07
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 11:51:20
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 11:41:58
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2013-05-29 11:34:01
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-28 08:56:33
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 21:43:01
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 14:10:27
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 14:00:09
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-27 13:25:38
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-24 14:52:53
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84 Joanna Gruszecka 2013-05-24 13:03:06
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-05-24 13:00:18
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-05-24 12:55:30
Maj 2013 Joanna Gruszecka 2013-05-23 14:34:35
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:57:55
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:50:13
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:48:18
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach w obrębie ulic Kraszewskiego oraz Mikołaja Reja. Michał Pydych 2013-05-23 11:43:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-22 12:00:56
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu Zdzisław Stelmaszek 2013-05-21 13:36:22
ZARZĄDZENIE NR 959-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r. Michał Pydych 2013-05-21 13:09:21
ZARZĄDZENIE NR 954-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Michał Pydych 2013-05-21 12:46:11
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowani Barbara Strauchmann 2013-05-20 15:11:36
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na Barbara Strauchmann 2013-05-20 15:06:31
przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2013.JSz na usługę:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Głucho Joanna Sznajder 2013-05-15 14:21:40
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-15 13:08:08
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 23:23:35
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 23:14:06
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 22:51:19
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane : Budowa kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą techniczną (Etap- I A) Joanna Sznajder 2013-05-14 20:17:02
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą:„Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejm Joanna Sznajder 2013-05-14 19:03:01
przetarg nieograniczony nr ZP.271.10.2013.JSz na roboty budowlane pod nazwą:„Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejm Joanna Sznajder 2013-05-14 15:15:04
ZARZĄDZENIE NR 940-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Olga Furman 2013-05-14 11:32:28
RR.6220.07.2013 Paweł Dąbrowski 2013-05-02 14:41:47
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Marta Leśniak 2013-05-02 14:38:34
obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2013-04-26 10:44:12
obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2013-04-26 10:42:25
obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu Barbara Strauchmann 2013-04-26 10:41:04
kwiecień Patrycja Kanarska 2013-04-24 07:06:09
kwiecień Patrycja Kanarska 2013-04-24 07:01:00
ZARZĄDZENIE NR 912-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. Michał Pydych 2013-04-10 07:22:11
przetarg nieograniczony nr ZP.271.6.2013.JSz , na usługę pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy w latach 2013- 2015 Joanna Sznajder 2013-04-05 13:20:57
Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich Paweł Szymkowicz 2013-04-05 07:59:11
Otwarty konkurs ofert - sport (Biskupów) Paweł Szymkowicz 2013-04-05 07:53:44
RR.6220.22.2012 Paweł Dąbrowski 2013-04-04 14:33:59
ZARZĄDZENIE NR 904-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Michał Pydych 2013-04-04 07:36:27
ogłoszenie dot. SOOŚ projektu zmiany planu w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach Barbara Strauchmann 2013-03-29 09:25:07
ogłoszenie dot. SOOŚ projektu zmiany planu w rejonie ul. Powst. Śl. i Kolonia Kaszubska Barbara Strauchmann 2013-03-29 09:20:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Pokrzywnej nr 45 Joanna Gruszecka 2013-03-28 10:48:04
luty Patrycja Kanarska 2013-03-27 08:21:21
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pawilonem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota nr 13 Joanna Gruszecka 2013-03-25 11:02:02
RR.6220.02.2013 Paweł Dąbrowski 2013-03-22 10:45:50
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:46:25
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:43:42
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U (garażu), znajdującego się w budynku przy ul. Karłowicza 20-22, w klatce nr 20 Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:41:36
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Podlesiu 77 Joanna Gruszecka 2013-03-20 14:37:58
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:49:40
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:28:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:26:41
Luty 2013 Joanna Gruszecka 2013-03-20 13:15:03
Otwarty konkurs ofert - sport (Biskupów) Paweł Szymkowicz 2013-03-20 09:37:11
Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich Paweł Szymkowicz 2013-03-20 09:32:03
Przetarg nieograniczony ZP. 271.5.2013.JSz - na usługę wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2013-03-19 12:07:26
przetarg nieograniczony nr ZP.271.6.2013.JSz , na usługę pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy w latach 2013- 2015 Joanna Sznajder 2013-03-18 09:39:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. Michał Pydych 2013-03-18 08:42:38
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego Tomasz Oleś 2013-03-15 11:22:34
przetarg nieograniczony nr ZP.271.6.2013.JSz , na usługę pod nazwą : „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy w latach 2013- 2015 Joanna Sznajder 2013-03-15 07:20:35
Konkurs na realizację zadania publicznego w dziedzinie turystyki Paweł Szymkowicz 2013-03-14 13:36:20
Statut gminy Tomasz Oleś 2013-03-12 14:40:51
Statut gminy Tomasz Oleś 2013-03-12 14:39:22
ZARZĄDZENIE NR 871-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 2013 r. Olga Furman 2013-03-07 13:37:06
ZARZĄDZENIE NR 867-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Michał Pydych 2013-03-06 13:10:31
ZARZĄDZENIE NR 866-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Michał Pydych 2013-03-06 13:08:53
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2013-03-04 18:46:56
ZARZĄDZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-02-28 11:54:51
ZARZĄDZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-02-28 11:49:02
przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2013.JSz - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i pacz Joanna Sznajder 2013-02-27 08:14:56
Uchwały podjęte w 2013 r. Tomasz Oleś 2013-02-22 08:26:36
przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2013.JSz - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i pacz Joanna Sznajder 2013-02-19 14:41:43
Podatek od środków transportowych Roman Zimoch 2013-02-19 14:00:44
Uchwały podjęte w 2013 r. Tomasz Oleś 2013-02-16 12:50:00
RR.6220.02.2013 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:37:01
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:28:10
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:24:34
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-15 07:22:02
RR.6220.03.2013 Paweł Dąbrowski 2013-02-14 12:19:07
grudzień Patrycja Kanarska 2013-02-13 11:52:47
grudzień Patrycja Kanarska 2013-02-13 11:47:55
jednoosobowe spółki Gminy Głuchołazy Tomasz Oleś 2013-02-12 10:24:02
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-02-04 15:46:30
przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2012.JSz - KONSERWACJA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE 2013-2015 Joanna Sznajder 2013-02-01 09:49:47
ZARZĄDZENIE NR 832-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-01-31 14:37:55
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Marta Leśniak 2013-01-30 09:12:19
ZARZĄDZENIE NR 826-PR.195/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. Michał Pydych 2013-01-29 14:09:54
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/2/I/2013 na "Remont mostu nad potokiem Głuchołaskim w ciagu drogi ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach" Joanna Sznajder 2013-01-29 13:27:42
RR.6220.14.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-28 15:14:24
RR.6220.14.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-28 13:39:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 mln złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu teryto Joanna Sznajder 2013-01-28 08:30:04
marzec Patrycja Kanarska 2013-01-25 09:13:04
RR.6220.20.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-24 14:39:29
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy Patrycja Kanarska 2013-01-24 10:21:46
w sprawie w ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy Patrycja Kanarska 2013-01-24 10:16:58
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 roku Patrycja Kanarska 2013-01-24 09:39:23
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 roku Patrycja Kanarska 2013-01-24 09:38:00
przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2012.JSz - KONSERWACJA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE 2013-2015 Joanna Sznajder 2013-01-23 14:57:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2013.JS - Usługi edukacyjneobejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 1 i nr 2 w Głuchołazach oraz PSP w Bodzanowie, w ramach realizacji Joanna Sokołowska 2013-01-22 13:52:54
ZARZĄDZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r. Joanna Gruszecka 2013-01-22 13:27:37
styczeń Patrycja Kanarska 2013-01-22 12:15:05
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/2/I/2013 na "Remont mostu nad potokiem Głuchołaskim w ciagu drogi ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach" Joanna Sznajder 2013-01-16 13:24:38
RR.6220.06.2012 Paweł Dąbrowski 2013-01-14 13:56:58
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 mln złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu teryto Joanna Sokołowska 2013-01-14 13:04:08
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 mln złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu teryto Joanna Sokołowska 2013-01-11 10:19:18
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.41.2012.JS - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Joanna Sokołowska 2013-01-10 14:23:27
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2013.JS - Kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 mln złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu teryto Joanna Sokołowska 2013-01-10 14:21:43
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2013-01-08 10:04:35
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Podlesiu 77 Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:35:22
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:29:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U (garażu), znajdującego się w budynku przy ul. Karłowicza 20-22, w klatce nr 20, w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:12:42
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U (garażu), znajdującego się w budynku przy ul. Karłowicza 20-22, w klatce nr 20 Joanna Gruszecka 2013-01-07 14:10:54
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18 Joanna Gruszecka 2013-01-07 13:07:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Las nr 33 Joanna Gruszecka 2013-01-07 13:05:08
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/1/I/2013 na "Remont mostu nad potokiem Głuchołaskim w ciagu drogi ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach" Joanna Sznajder 2013-01-04 09:12:07
RR.6220.08.2012 Paweł Dąbrowski 2012-12-24 14:34:11
Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r. Paweł Szymkowicz 2012-12-21 13:54:28
Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r. Paweł Szymkowicz 2012-12-21 13:50:11
Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r. Paweł Szymkowicz 2012-12-21 13:43:33
ZARZĄDZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Joanna Gruszecka 2012-12-20 13:59:35
Zarządzenie nr 700-PR.167/2012 z dnia 22.10.2012r. Joanna Sznajder 2012-12-20 10:32:28
Zarządzenie nr 700-PR.167/2012 z dnia 22.10.2012r. Joanna Sznajder 2012-12-20 10:21:01
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.41.2012.JS - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Joanna Sokołowska 2012-12-19 13:58:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.41.2012.JS - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Ośrodka Joanna Sokołowska 2012-12-19 13:54:25
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-19 13:07:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-19 13:06:17
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-18 12:56:39
ZARZĄDZENIE NR 771-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Olga Furman 2012-12-18 07:57:20
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-17 15:20:44
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2012-12-17 14:02:08
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2012-12-17 13:56:06
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2012-12-17 13:38:44
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2012-12-17 13:08:07
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:54:47
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:53:41
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:46:15
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:37:52
2012 rok Katarzyna Dubaj 2012-12-17 12:27:31
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-13 14:45:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.31.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-13 08:45:52
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.37.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-13 08:32:23
wrzesień Patrycja Kanarska 2012-12-11 14:09:46
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-11 12:50:55
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-11 12:48:42
zarządzenie nr 736-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-12-11 11:35:33
ZARZĄDZENIE NR 757-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Michał Pydych 2012-12-11 07:47:28
ZARZĄDZENIE NR 756-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Michał Pydych 2012-12-11 07:47:22
ZARZĄDZENIE NR 756-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Michał Pydych 2012-12-11 07:42:31
Zarządzenie Nr 741-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Halina Sysak 2012-12-10 15:34:12
Ządzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Halina Sysak 2012-12-10 15:19:47
ZarZądzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Halina Sysak 2012-12-10 15:18:34
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-12-10 13:06:04
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Nowym Świętowie Joanna Sokołowska 2012-12-07 12:58:35
Zapytanie ofertowe - dostawa stołów , krzeseł i stolika pod rzutnik Agnieszka Sobków 2012-12-07 12:08:08
Zapytanie ofertowe - dostawa stołów , krzeseł i stolika pod rzutnik Agnieszka Sobków 2012-12-07 12:04:37
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-07 11:51:46
Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna Tomasz Oleś 2012-12-07 11:15:54
Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna Tomasz Oleś 2012-12-06 16:31:55
Otwarty konkurs ofert - uzależnienia, ochrona zdrowia i pomoc społeczna Tomasz Oleś 2012-12-06 16:14:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-06 11:33:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-12-06 11:31:51
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-06 07:28:47
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-06 07:25:55
przetarg nieograniczony nr ZP. 271.35.2012.JSz-Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej. Ogród botaniczny /arboretum/ oraz odbudo Joanna Sznajder 2012-12-05 15:26:40
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-12-04 10:50:02
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-12-04 10:49:25
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Nowym Świętowie Joanna Sokołowska 2012-12-03 13:41:39
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.39.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w Nowym Świętowie Joanna Sokołowska 2012-11-30 14:00:44
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.31.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-11-30 12:33:16
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.33.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach 4-6 w PSP w Bodzanowie Joanna Sokołowska 2012-11-30 12:26:40
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.38.2012.JS - Kredyt do wys. 1.000.000,00 zł Joanna Sokołowska 2012-11-29 12:49:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2012-11-29 12:35:21
październik Patrycja Kanarska 2012-11-29 08:56:00
październik Patrycja Kanarska 2012-11-29 08:01:06
październik Patrycja Kanarska 2012-11-29 07:50:15
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sokołowska 2012-11-28 13:45:30
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.30.2012 NA DOSTAWY POD NAZWĄ: „DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KA Joanna Sznajder 2012-11-27 11:56:52
Zarządzenie Nr 728-PR.176/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-27 09:10:23
Zarządzenie Nr 727-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-27 09:09:32
Otwarty konkurs ofert - siatkówka mężczyzn listopad - grudzień 2012 Paweł Szymkowicz 2012-11-27 07:58:51
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w ok Paweł Szymkowicz 2012-11-27 07:56:33
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sokołowska 2012-11-26 11:52:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sokołowska 2012-11-26 11:50:36
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.32.2012.JS - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy - etap I Joanna Sznajder 2012-11-23 15:11:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Marta Leśniak 2012-11-23 12:03:24
Zarządzenie nr 731-PR.177/2012 Paweł Dąbrowski 2012-11-22 14:31:36
ZARZĄDZENIE NR 713-PR.1173/2012 z dnia 9 listopada 2012r. Joanna Gruszecka 2012-11-20 08:19:12
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Tomasz Oleś 2012-11-20 07:01:47
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Tomasz Oleś 2012-11-20 06:59:47
obwieszczenie o ponownym wyłożeniu planu miejscowego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2012-11-19 09:39:38
ZARZĄDZENIE NR 716-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. Michał Pydych 2012-11-16 13:21:03
RR.6220.12.2012 Paweł Dąbrowski 2012-11-14 09:22:02
RR.6220.12.2012 Paweł Dąbrowski 2012-11-14 09:08:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.30.2012 NA DOSTAWY POD NAZWĄ: „DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KA Joanna Sznajder 2012-11-13 14:12:19
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Marta Leśniak 2012-11-12 12:51:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.29.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych w PSP Bodzanów Joanna Sokołowska 2012-11-12 12:27:36
Zarządzenie nr 669-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-08 08:46:26
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na działkach 174/1 i 174/2 stanowiacych własność Gminy Głuchołazy Paweł Dąbrowski 2012-11-07 13:22:16
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota. Michał Pydych 2012-11-07 12:14:13
Zarządzenie nr 708-PR.172/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 05 listopada 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-11-05 15:43:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.27.2012.JSz-na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Edukacja dla najmłodszych” w Publicz Joanna Sznajder 2012-11-05 09:46:40
Zapytanie ofertowe nr ZP/RW/1/X/2012 na dostawę skutera śnieżnego w ramach projektu „Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim" Joanna Sokołowska 2012-11-02 13:11:59
Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r. Halina Sysak 2012-11-02 08:45:35
Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r. Halina Sysak 2012-11-02 08:40:02
Zapytanie ofertowe Głuchołazy, dnia 30.10.2012r.. Nr ZP/RW/1/X/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę skutera śnieżnego w ramach projektu „Na n Joanna Sokołowska 2012-10-31 13:56:06
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.26.2012.JSz-DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁ Joanna Sokołowska 2012-10-30 11:51:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.26.2012.JSz-DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁ Joanna Sznajder 2012-10-26 08:47:10
ZARZĄDZENIE NR 668-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r. Joanna Sokołowska 2012-10-19 12:13:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC Joanna Sokołowska 2012-10-18 14:41:39
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.13.2012 JSz - Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską w Joanna Sokołowska 2012-10-17 07:48:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.27125.2012.JS - Projekt "Edukacja dla najmłodszych" - PSP Bodzanów Joanna Sokołowska 2012-10-16 14:30:56
RR.6220.12.2012 Paweł Dąbrowski 2012-10-15 15:31:08
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.24.2012.JS - Projekt "Edukacja dla najmłodszych" w PSP Nowy Świętów Joanna Sokołowska 2012-10-15 15:17:57
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.22.2012.JSz-Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miescowości Głuchołazy i gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2012-10-12 11:18:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.22.2012.JSz-Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miescowości Głuchołazy i gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2012-10-12 11:17:34
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.22.2012.JSz-Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miescowości Głuchołazy i gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2012-10-12 11:17:15
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Chopina 4 w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2012-10-11 07:51:00
ZARZĄDZENIE NR 666-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012 r. Michał Pydych 2012-10-10 10:50:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC Joanna Sokołowska 2012-10-09 14:46:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.21.2012.JS - I. ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE (UTRZYMANIE ZIMOWE) NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE ZIMOWYM NA LATA 2012-2015 II. OCZYSZCZANIE DRÓG I Joanna Sokołowska 2012-10-09 14:18:32
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.24.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych - w Publicznej Szk Joanna Sokołowska 2012-10-08 13:58:14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC Joanna Sokołowska 2012-10-04 21:47:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC Joanna Sokołowska 2012-10-04 15:05:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC Joanna Sokołowska 2012-10-04 13:19:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.19.2012.JS - DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁU Joanna Sokołowska 2012-10-03 14:41:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC Joanna Sokołowska 2012-10-03 10:59:33
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.22.2012.JSz-Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miescowości Głuchołazy i gminy Głuchołazy Joanna Sznajder 2012-10-02 08:02:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.20.2012.JS - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZACH Joanna Sokołowska 2012-09-28 13:35:47
obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego Barbara Strauchmann 2012-09-24 14:48:20
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Marta Leśniak 2012-09-19 09:09:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.20.2012.JS - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZACH Joanna Sokołowska 2012-09-13 16:42:24
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.19.2012.JS - DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁU Joanna Sokołowska 2012-09-13 16:26:38
ZARZĄDZENIE NR 620-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012 r. Michał Pydych 2012-09-13 07:33:52
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Fotograficzny zawrót głowy" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 Tomasz Oleś 2012-09-10 15:13:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.19.2012.JS - DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁU Joanna Sokołowska 2012-09-10 13:07:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.19.2012.JS - DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GŁU Joanna Sokołowska 2012-09-10 13:06:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.18.2012.JSz-Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kas Joanna Sznajder 2012-09-05 08:09:11
Otwarty konkurs ofert - sport jesień Bodzanów 2012 Tomasz Oleś 2012-08-31 13:20:07
ZARZĄDZENIE NR 607-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. Olga Furman 2012-08-30 13:09:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.17.2012.JS-BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZACH Joanna Sokołowska 2012-08-29 10:23:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.16.2012.JSZ-Modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach obejmująca : remont pomieszczeń szatni (Unia + Juwenia), wydzielenie strefy bezpiecznego wejścia, wym Joanna Sokołowska 2012-08-22 14:53:19
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.18.2012.JSz-Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kas Joanna Sokołowska 2012-08-21 09:32:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Michał Pydych 2012-08-16 09:18:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.15.2012.JS - „DOSTAWA I MONTAŻ DOCELOWEGO OZNAKOWANIA DROGOWEGO PIONOWEGO I POZIOMEGO PRZEBUDOWYWANYCH ULIC KARŁOWICZA I LOMPY W GŁUCHOŁAZACH” Joanna Sokołowska 2012-08-14 14:05:38
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Podlesie Barbara Strauchmann 2012-08-09 13:08:05
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Podlesie Barbara Strauchmann 2012-08-09 13:06:37
obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Podlesie Barbara Strauchmann 2012-08-09 13:02:56
obwieszczenie o wyłożeniu do publiccznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Podlesie Barbara Strauchmann 2012-08-09 13:01:27
obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Kosciuszki w Głuchołązach Barbara Strauchmann 2012-08-06 15:58:03
obwieszczenie Barbara Strauchmann 2012-08-06 15:57:11
Zapytanie ofertowe - opracowanie projektów rozbiórki Agnieszka Sobków 2012-08-03 14:01:21
Zapytanie ofertowe - opracowanie projektów rozbiórki Agnieszka Sobków 2012-08-03 14:00:34
Zapytanie ofertowe - opracowanie projektu rozbiórki Agnieszka Sobków 2012-08-03 13:59:18
RR.6220.06.2012 Paweł Dąbrowski 2012-08-02 14:26:58
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.13.2012 JSz - Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską w Joanna Sznajder 2012-08-02 14:03:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.15.2012.JS - „DOSTAWA I MONTAŻ DOCELOWEGO OZNAKOWANIA DROGOWEGO PIONOWEGO I POZIOMEGO PRZEBUDOWYWANYCH ULIC KARŁOWICZA I LOMPY W GŁUCHOŁAZACH” Joanna Sznajder 2012-08-02 13:42:50
zarzadzenie Burmistrza nr587-Pr.146.2012 Joanna Sokołowska 2012-08-02 08:43:48
Tomasz Oleś 2012-08-01 14:01:31
Statut gminy Tomasz Oleś 2012-08-01 13:55:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.16.2012.JSZ-Modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach obejmująca : remont pomieszczeń szatni (Unia + Juwenia), wydzielenie strefy bezpiecznego wejścia, wym Joanna Sznajder 2012-08-01 07:20:37
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.15.2012.JS - „DOSTAWA I MONTAŻ DOCELOWEGO OZNAKOWANIA DROGOWEGO PIONOWEGO I POZIOMEGO PRZEBUDOWYWANYCH ULIC KARŁOWICZA I LOMPY W GŁUCHOŁAZACH” Joanna Sznajder 2012-07-30 12:55:39
Przetarg nieograniczony ZP.271.14.2012.JS - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI JARNOŁTÓWEK, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR 487, 575 Joanna Sokołowska 2012-07-27 10:28:18
Przetarg nieograniczony ZP.271.14.2012.JS - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI JARNOŁTÓWEK, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR 487, 575 Joanna Sokołowska 2012-07-26 12:11:59
Otwarty konkurs ofert - sport jesień 2012 Paweł Szymkowicz 2012-07-26 10:18:57
Zapytanie ofertowe - opracowanieprojektu remontu mostu drogowego Agnieszka Sobków 2012-07-24 13:03:06
Zapytanie ofertowe - opracowanieprojektu remontu mostu drogowego Agnieszka Sobków 2012-07-24 13:02:02
Przetarg nieograniczony ZP.271.14.2012.JS - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI JARNOŁTÓWEK, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR 487, 575 Joanna Sokołowska 2012-07-23 12:58:43
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Paweł Dąbrowski 2012-07-18 12:39:15
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu Michał Pydych 2012-07-16 15:24:09
ZARZĄDZENIE NR 566-PR.142/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Michał Pydych 2012-07-16 08:48:07
ZARZĄDZENIE NR 564-PR.142/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Michał Pydych 2012-07-16 08:29:34
ZARZĄDZENIE NR 566-PR.142/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Michał Pydych 2012-07-13 08:50:16
ZARZĄDZENIE NR 565-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. Michał Pydych 2012-07-12 08:54:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.12.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych w Publicznej Szkol Joanna Sokołowska 2012-07-11 14:51:22
przetarg nieograniczony Nr ZP.271.13.2012 JSz - Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską w Joanna Sznajder 2012-07-11 10:31:48
RR.6220.06.2012 Paweł Dąbrowski 2012-07-10 13:32:54
Zadanie: VII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboree 2012 Paweł Szymkowicz 2012-07-06 08:26:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.10.2012.JSZ-.ROZBIÓRKA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWEGO O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ USYTUOWANEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 2 NA DZIAŁCE NR Joanna Sznajder 2012-07-03 12:34:10
ZARZĄDZENIE NR 539-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. Michał Pydych 2012-07-03 10:53:07
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2012-07-02 07:28:13
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.8.2012.JSzZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DO W Joanna Sznajder 2012-06-29 14:03:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.8.2012.JSzZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DO W Joanna Sznajder 2012-06-29 14:01:41
Zadanie: VII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu Drum Djemboreee 2012 Paweł Szymkowicz 2012-06-28 12:35:57
ZARZĄDZENIE NR 542-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. Michał Pydych 2012-06-28 12:16:42
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych w Publicznej Szkole Joanna Sokołowska 2012-06-28 12:14:28
maj Patrycja Kanarska 2012-06-28 08:12:36
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2012-06-25 08:48:28
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy. Udział w rozgrywkach młod Tomasz Oleś 2012-06-22 09:42:09
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Głuchołazy. Udział w rozgrywkach młodzików - runda w Paweł Szymkowicz 2012-06-22 09:29:32
Protokoły z sesjii Tomasz Oleś 2012-06-21 12:50:58
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jarosław Feret 2012-06-21 11:35:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Jarosław Feret 2012-06-21 11:28:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.7.2012.JSZ-Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki. Joanna Sznajder 2012-06-20 08:30:10
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271-6.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000 ZŁ NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W TRAKCIE ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU Joanna Sznajder 2012-06-19 10:21:21
Zapytanie ofertowe na realizację usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Głuchołazy Tomasz Oleś 2012-06-19 09:08:42
Zapytanie ofertowe na realizację usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Głuchołazy Tomasz Oleś 2012-06-19 09:05:24
RR.6220.02.2012 Jarosław Feret 2012-06-18 14:20:26
RR.6220.02.2012 Jarosław Feret 2012-06-18 14:11:14
RR.6220.02.2012 Jarosław Feret 2012-06-18 14:02:10
Zarządzenie Nr 526-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. Halina Sysak 2012-06-18 09:07:10
ZARZĄDZENIE NR 533-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. Michał Pydych 2012-06-18 07:31:28
ZARZĄDZENIE NR 521-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. Michał Pydych 2012-06-18 07:20:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.11.2012.JS - Usługa wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2012-06-15 13:36:31
Zarządzenie nr 534-PR.137/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-06-13 11:17:00
Zarządzenie nr 534-PR.137/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Joanna Sokołowska 2012-06-13 11:08:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.8.2012.JSzZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DO W Joanna Sznajder 2012-06-12 13:19:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.8.2012.JSzZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DO W Joanna Sznajder 2012-06-12 13:13:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.8.2012.JSzZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DO W Joanna Sznajder 2012-06-12 13:09:11
ZARZĄDZENIE Nr 520-Pr.135/2012 Magdalena Grześków 2012-06-12 12:15:08
Sprawawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok Roman Zimoch 2012-06-11 11:08:36
Zarządzenie nr 414-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-06-08 10:46:15
Zarządzenie nr 511-PR.133/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-06-08 10:38:22
Zarządzenie nr 411-PR.133/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-06-08 10:37:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271-6.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000 ZŁ NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W TRAKCIE ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU Joanna Sokołowska 2012-06-06 14:07:02
Zapytanie ofertowe - budowa miejsca na ognisko na terenie Głuchołaz Agnieszka Sobków 2012-06-06 09:59:14
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-05 10:46:59
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-05 10:44:24
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-05 10:42:07
Zapytanie ofertowe - budowa miejsca na ognisko na terenie Głuchołaz Agnieszka Sobków 2012-06-04 14:11:49
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 12:53:48
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 12:50:53
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 12:47:56
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 12:45:33
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 12:43:15
obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego Barbara Strauchmann 2012-06-04 12:20:16
obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wsi Biskupów Barbara Strauchmann 2012-06-04 12:07:43
obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie Barbara Strauchmann 2012-06-04 12:07:18
obwieszczenie o wyłożeniu planu miejscowego wsi Biskupów Barbara Strauchmann 2012-06-04 11:51:34
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 09:48:27
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 09:43:15
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 09:40:11
za 2011 rok Tomasz Oleś 2012-06-04 09:36:50
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 08:41:29
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 08:40:02
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 08:38:04
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 08:36:03
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 08:29:35
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-06-04 08:27:19
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.5.2012 - Wycena nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2012-06-01 14:13:01
RR.6220.02.2012 Paweł Dąbrowski 2012-06-01 12:50:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271-6.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000 ZŁ NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W TRAKCIE ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU Joanna Sokołowska 2012-06-01 12:44:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2012.JS - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach przy ul. Słowackiego 1 Joanna Sokołowska 2012-06-01 10:34:19
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2012-05-31 14:10:06
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271-6.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.800.000 ZŁ NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W TRAKCIE ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU Joanna Sokołowska 2012-05-31 12:28:43
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2012-05-31 11:51:24
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2012-05-31 11:36:15
RR.6220.03.2012 Paweł Dąbrowski 2012-05-29 10:23:14
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.4.2012.JS - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach przy ul. Słowackiego 1 Joanna Sokołowska 2012-05-28 10:52:29
obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego Barbara Strauchmann 2012-05-25 13:34:21
RR.6220.02.2012 Paweł Dąbrowski 2012-05-22 13:54:20
ZARZĄDZENIE NR 479-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r. Joanna Gruszecka 2012-05-18 10:34:12
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Paweł Dąbrowski 2012-05-18 09:25:01
Zarządzenie NR 495-Pr.128/2012 z dnia 11 maja 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-05-14 15:29:56
Zapytanie ofertowe - progi zwalniające bitumiczne Łukasz Hryszko 2012-05-10 12:41:31
Otwarty konkurs ofert z zakresu działaności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Oleś 2012-05-09 14:07:38
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3.2012.JS - Przewóz uczniów z terenu Gminy Głuchołazy w okresie 03.09.2012 r. - 28.06.2013 r. Joanna Sokołowska 2012-05-08 14:16:22
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2012.JS - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jarnołtówek na terenie nieobjętym miejscowymi planami zagospodarow Joanna Sokołowska 2012-05-08 10:33:40
obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego Barbara Strauchmann 2012-05-04 13:00:07
Zarządzenie NR 463-PR.124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku Michał Pydych 2012-04-27 13:06:54
Zarządzenie NR 463-PR.124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku Michał Pydych 2012-04-27 13:02:48
RR.6220.02.2012 Paweł Dąbrowski 2012-04-27 08:47:37
Zarządzenie nr 461-PR.123/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Joanna Sokołowska 2012-04-24 13:42:17
ZARZĄDZENIE NR 456-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r. Joanna Sokołowska 2012-04-24 09:02:33
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2012-04-24 08:51:19
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.2012.JS - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jarnołtówek na terenie nieobjętym miejscowymi planami zagospodarow Joanna Sokołowska 2012-04-23 11:35:22
Magdalena Grześków 2012-04-18 09:02:47
Zarządzenie Nr 455-Pr.122/2012 Magdalena Grześków 2012-04-18 08:53:56
Zarządzenie Nr 455-Pr.122/2012 Magdalena Grześków 2012-04-18 08:52:34
KONTROLE Tomasz Oleś 2012-04-17 13:01:27
Kontrole Tomasz Oleś 2012-04-17 13:00:09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,działalności na rzecz niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci Tomasz Oleś 2012-04-12 14:33:06
RR.6220.12.2011 Paweł Dąbrowski 2012-04-11 14:27:51
Zarządzenie Nr 431-Pr.117/2012 z dnia 16.03.2012 r. Joanna Sokołowska 2012-04-10 14:40:02
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2012-04-05 12:25:25
obwieszczenieo wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2012-04-05 11:20:12
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2012-04-05 11:06:28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy Barbara Strauchmann 2012-04-05 11:02:19
RR.6220.02.2012 Paweł Dąbrowski 2012-03-30 10:07:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2012.JS -ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW I ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z Ewa Gajewska 2012-03-29 10:49:29
2012 Tomasz Oleś 2012-03-28 14:53:34
RR.6220.02.2012 Paweł Dąbrowski 2012-03-28 14:15:01
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2012-03-28 12:36:13
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2012-03-28 12:33:21
RR.6220.18.2011 Paweł Dąbrowski 2012-03-27 14:01:01
RR.6220.12.2011 Paweł Dąbrowski 2012-03-27 13:56:52
ZARZĄDZENIE NR 409-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012r. Joanna Gruszecka 2012-03-22 08:14:03
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2012.JS -ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW I ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z Ewa Gajewska 2012-03-15 13:57:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2012.JS -ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW I ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z Joanna Sokołowska 2012-03-14 14:48:48
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2012-03-13 11:52:18
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2012-03-13 11:48:57
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2012-03-13 11:31:34
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2012.JS -ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW I ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z Joanna Sokołowska 2012-03-05 15:23:28
Unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podlesiu. Michał Pydych 2012-03-02 10:54:15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie Olga Furman 2012-02-27 12:20:02
ZARZĄDZENIE NR 399-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. Olga Furman 2012-02-24 13:21:25
Zarządzenie Nr 399-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. Olga Furman 2012-02-24 11:23:56
ZARZĄDZENIE NR 378-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r. Joanna Gruszecka 2012-02-23 11:04:24
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2012.JS -ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW I ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z Joanna Sokołowska 2012-02-15 10:54:39
22.03.2012r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 przy Alei Jana Pawła II 1-1a w Głuchołazach Joanna Gruszecka 2012-02-13 13:18:52
22.03.2012r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Las nr 33 Joanna Gruszecka 2012-02-09 14:26:25
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 14:09:39
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 14:08:14
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 14:06:24
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 14:02:29
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 14:00:15
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 13:55:51
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 13:46:12
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2012-02-09 13:42:51
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - zest. zbiorcze Zdzisław Stelmaszek 2012-02-06 07:23:44
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Michał Pydych 2012-02-01 12:50:38
Zarządzenie NR 359-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Michał Pydych 2012-02-01 12:48:10
Zarządzenie NR 346-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Michał Pydych 2012-02-01 12:47:42
Zarządzenie NR 345-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Michał Pydych 2012-02-01 12:46:25
Zarządzenie NR 348-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Michał Pydych 2012-02-01 12:45:08
Zarządzenie NR 347-PR. 106/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r. Michał Pydych 2012-02-01 12:42:24
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.2012.JS -ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNIKÓW I ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z Joanna Sokołowska 2012-01-31 15:08:27
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konradowie. Michał Pydych 2012-01-31 13:46:49
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gierałcicach. Michał Pydych 2012-01-31 13:14:04
Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w Paweł Szymkowicz 2012-01-25 12:38:04
Otwarty konkurs ofert - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2 Paweł Szymkowicz 2012-01-25 12:29:51
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy Patrycja Kanarska 2012-01-25 08:31:43
w sprawie przekazania skargi Bogusławy i Andrzeja Sekut Patrycja Kanarska 2012-01-25 08:30:37
w sprawie przekazania skargi Bogusławy i Andrzeja Sekut Patrycja Kanarska 2012-01-25 08:30:19
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2012-01-16 13:10:27
RR.6220.19.2011 Paweł Dąbrowski 2012-01-12 14:55:32
ZARZĄDZENIE NR 309-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-12 09:51:53
ZARZĄDZENIE NR 332-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-12 09:50:12
ZARZĄDZENIE NR 323-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-12 09:48:42
ZARZĄDZENIE NR 325-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-12 09:40:53
ZARZĄDZENIE NR 332-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-12 09:40:06
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. - piłka nożna Paweł Szymkowicz 2012-01-09 13:21:28
twarty konkurs ofert w dziedzinie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. - piłka nożna Paweł Szymkowicz 2012-01-09 13:17:58
ZARZĄDZENIE NR 333-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-09 13:06:13
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-01-09 10:20:43
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2012-01-09 10:16:57
ZARZĄDZENIE NR 314-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r. Joanna Gruszecka 2012-01-09 09:01:11
Zarządzenie NR 324-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Michał Pydych 2012-01-09 08:47:36
obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Charbielin Barbara Strauchmann 2012-01-05 12:58:44
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Charbielin Barbara Strauchmann 2012-01-05 12:58:16
obwieszczenie Barbara Strauchmann 2012-01-05 12:57:39
Otwarty konkurs ofert - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2 Paweł Szymkowicz 2012-01-05 10:06:18
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2012 r. Paweł Szymkowicz 2012-01-05 08:34:32
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2012 r. Paweł Szymkowicz 2012-01-05 08:22:25
Zarządzenie NR 297-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2012-01-05 07:19:33
Zarządzenie NR 299-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2012-01-05 07:19:23
Zarządzenie Nr 300-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2012-01-05 07:19:09
Zarządzenie NR 301-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2012-01-05 07:19:00
Zarządzenie NR 302-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2012-01-05 07:18:50
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Patrycja Kanarska 2012-01-03 13:33:39
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Patrycja Kanarska 2012-01-03 13:33:07
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Patrycja Kanarska 2012-01-03 13:32:29
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Patrycja Kanarska 2012-01-03 12:38:06
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z Patrycja Kanarska 2012-01-03 12:33:05
Opłata od posiadania psów Katarzyna Dubaj 2011-12-28 13:14:51
Opłata prolongacyjna Katarzyna Dubaj 2011-12-28 13:10:39
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:57:43
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:56:09
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:54:33
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:52:26
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:49:30
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:45:28
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:44:14
Podatek leśny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:40:51
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:31:01
Podatek od środków transportowych Katarzyna Dubaj 2011-12-28 12:28:41
Podatek rolny Katarzyna Dubaj 2011-12-28 10:41:06
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2011-12-28 10:15:00
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2011-12-28 09:02:32
Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka - konsultacje. Łukasz Hryszko 2011-12-19 09:24:22
Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka - konsultacje. Łukasz Hryszko 2011-12-19 09:17:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzi Tomasz Oleś 2011-12-08 14:47:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzi Tomasz Oleś 2011-12-08 14:33:04
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jarnołtówku. Michał Pydych 2011-12-08 13:12:51
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Charbielinie. Michał Pydych 2011-12-08 13:09:42
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jarnołtówku. Michał Pydych 2011-12-08 13:07:33
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Lutosławskiego. Michał Pydych 2011-12-08 13:06:12
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego. Michał Pydych 2011-12-08 13:05:00
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gierałcicach. Michał Pydych 2011-12-08 13:03:19
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2011-12-08 13:00:52
Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo - Budżetowego Tomasz Oleś 2011-12-07 19:03:09
ZARZĄDZENIE NR 295-PR.91/11 z dnia 25 listopada 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-12-07 12:29:25
Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-12-07 12:12:41
Zarządzenie NR 299-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2011-12-05 11:08:14
Zarządzenie NR 297-PR.91/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku Michał Pydych 2011-12-05 11:07:48
w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach Patrycja Kanarska 2011-12-02 10:03:05
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Patrycja Kanarska 2011-12-02 09:58:09
Przetarg nieograniczony ZP.271.24/2011 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-11-25 12:26:31
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki: nr 39/16 i nr 39/17 o łącznej pow.0,1400 ha, położonej na terenie wsi Stary Las nr 33 Joanna Gruszecka 2011-11-23 14:27:13
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Charbielinie. Michał Pydych 2011-11-23 10:55:50
Zapytanie ofertowe na remont przepustu drogowego w miejscowości Charbielin gmina Głuchołazy Agnieszka Sobków 2011-11-23 09:12:34
Zapytanie ofertowe na remont przepustu drogowego w miejscowości Charbielin gmina Głuchołazy Agnieszka Sobków 2011-11-23 09:11:24
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jarnołtówku. Michał Pydych 2011-11-23 08:30:33
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jarnołtówku. Michał Pydych 2011-11-23 07:49:32
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jarnołtówku. Michał Pydych 2011-11-23 07:46:11
Zapytanie ofertowe na remont przepustu w drodze gminnej - osiedle "Pasterówka" Konradów gm. Głuchołazy Agnieszka Sobków 2011-11-22 11:55:12
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.23/11 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-11-18 11:39:19
Otwarty konkurs ofert na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - piłka nożna kategoria młodzików Paweł Szymkowicz 2011-11-17 13:56:38
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2011-11-17 09:10:48
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły. Michał Pydych 2011-11-17 09:06:05
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły (dz. nr: 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4 i 833/1, 1937/6, 19 Michał Pydych 2011-11-17 09:04:02
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły (dz. nr: 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4 i 833/1,1937/6, 193 Michał Pydych 2011-11-17 08:42:07
Listopad 2011 Michał Pydych 2011-11-17 08:40:55
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły (dz. nr: 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4 i 833/1,1937/6, 193 Michał Pydych 2011-11-17 08:35:18
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Władysława Jagiełły (dz. nr: 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4 i 833/1,1937/6, 193 Michał Pydych 2011-11-17 08:33:15
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.21/11 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-11-10 13:02:41
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.21/2011 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-11-10 12:42:08
Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-11-09 12:23:36
Przetarg nieograniczony nr ZP271-22/11 - "Edukacja dla najmłodszych" w PSP w Bodzanowie i PSP nr 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2011-11-09 07:37:15
Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-11-08 13:29:20
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.21/2011 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-11-07 12:03:33
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Patrycja Kanarska 2011-11-07 09:18:28
w sprawie nadania nazwy ulicy Tomasz Oleś 2011-11-04 12:46:48
Zapytanie ofertowe dotyczace remontu nawierzchni drogi i chodnika ul. Reymonta w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2011-11-03 12:32:27
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.21/2011 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-11-03 11:49:39
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.21/2011 - Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-11-03 11:48:10
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Skłodowskiej 9 Agnieszka Sobków 2011-11-03 11:27:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Skłodowskiej 9 Agnieszka Sobków 2011-11-03 11:27:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Skłodowskiej 9 Agnieszka Sobków 2011-11-03 11:26:41
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Patrycja Kanarska 2011-11-03 09:55:42
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-15/2011 - Edukacja dla najmłodszych - PSP Nowy Świętów Joanna Sokołowska 2011-10-25 11:01:14
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-20/2011 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy” Joanna Sokołowska 2011-10-21 12:55:32
Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Ewa Gajewska 2011-10-14 10:40:01
Informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2011-10-14 08:18:28
Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-10-12 13:45:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-15/2011 - Edukacja dla najmłodszych - PSP Nowy Świętów Joanna Sokołowska 2011-10-11 13:07:53
Przeatrg noegraniczony nr ZP.271-18/2011 - Edukacja dla najmłodszych - PSP nr 1 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2011-10-10 15:37:41
Przetarg nieograniczony nr ZP- 271-13/11 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 573 392 zł Joanna Sokołowska 2011-10-10 12:58:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-16/11 - Edukacja dla najmłodszych - PSP w Bodzanowie Joanna Sokołowska 2011-10-10 10:11:10
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-17/11 - Edukacja dla najmłodszych w PSP Gierałcice Joanna Sokołowska 2011-10-10 10:10:29
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-14/2011 - Edukacja dla najmłodszych - PSP nr 2 w Głuchołazach Joanna Sokołowska 2011-10-07 13:54:23
Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-10-06 13:15:07
Przetarg nieograniczony nr ZP 271-10/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania :REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA GŁUCHOŁAZY Joanna Sokołowska 2011-10-06 08:18:25
wszczęcie postępowania IRG.6733.2011 Barbara Strauchmann 2011-10-05 10:39:19
Zarządzenie Nr 245-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011 r. Joanna Sokołowska 2011-10-05 09:34:14
Zarządzenie Nr 242-PR.72/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 26.09.201 Joanna Sokołowska 2011-10-05 09:25:40
Zarządzenie Nr 244-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011 Joanna Sokołowska 2011-10-05 09:22:49
Zarządzenie Nr 243-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 26.09.2011 r. Joanna Sokołowska 2011-10-05 09:19:25
Zapytanie ofertowe na wykonanie stojaków rowerowych wraz z tablica informacyjną Agnieszka Sobków 2011-09-30 13:57:15
Przetarg nieograniczony nr ZP- 271-13/11 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 573 392 zł Joanna Sokołowska 2011-09-30 13:38:01
Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet Paweł Szymkowicz 2011-09-29 09:23:18
Przetarg nieograniczony nr ZP- 271-13/11 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 573 392 zł Joanna Sokołowska 2011-09-28 09:11:18
Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów Paweł Szymkowicz 2011-09-27 12:47:28
Przetarg nieograniczony nr ZP- 271-13/11 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 573 392 zł Joanna Sokołowska 2011-09-27 07:59:46
Przetarg nieograniczony nr ZP- 271-13/11 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 573 392 zł Joanna Sokołowska 2011-09-27 07:58:50
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-14/2011 - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych - w Publicznej Szkole Joanna Sokołowska 2011-09-26 14:59:57
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-15/2011 - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych w Publicznej Szkole P Joanna Sokołowska 2011-09-26 14:59:20
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-14/2011 - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. Edukacja dla najmłodszych - w Publicznej Szkole Joanna Sokołowska 2011-09-26 13:56:57
ZARZĄDZENIE NR 47-PR.10/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:48:29
ZARZĄDZENIE NR 60-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:46:57
ZARZĄDZENIE NR 61-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:42:53
ZARZĄDZENIE NR 62-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:41:31
ZARZĄDZENIE NR 69-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 70-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:39:21
ZARZĄDZENIE NR 77-PR.21/2011 z dnia 18 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:23:44
ZARZĄDZENIE NR 86-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:22:58
ZARZĄDZENIE NR 87-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:13:36
ZARZĄDZENIE NR 88-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:12:40
ZARZĄDZENIE NR 89-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:11:56
ZARZĄDZENIE NR 90-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:11:12
ZARZĄDZENIE NR 92-PR.26/2011 Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:09:48
ZARZĄDZENIE NR 117-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:08:18
ZARZĄDZENIE NR 125-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:07:34
ZARZĄDZENIE NR 126-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:07:00
ZARZĄDZENIE NR 127-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:06:24
ZARZĄDZENIE NR 140-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:05:40
ZARZĄDZENIE NR 141-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:04:42
ZARZĄDZENIE NR 159-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:04:01
ZARZĄDZENIE NR 160-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:03:23
ZARZĄDZENIE NR 161-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:02:23
ZARZĄDZENIE NR 162-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:01:49
ZARZĄDZENIE NR 172-PR.50/2011 z dnia 11 lipca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 08:00:36
ZARZĄDZENIE NR 176-PR.53/2011 z dnia 14 lipca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:59:42
ZARZĄDZENIE NR 173-PR.50/2011 z dnia 11 lipca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:58:40
ZARZĄDZENIE NR 190-PR.57/2011 z dnia 27 lipca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:57:35
ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:56:25
ZARZĄDZENIE NR 197-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:54:27
ZARZĄDZENIE NR 198-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:53:43
ZARZĄDZENIE NR 199-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:52:50
ZARZĄDZENIE NR 200-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:51:28
ZARZĄDZENIE NR 201-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-26 07:50:44
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki II ligi siatkówki mężczyzn Paweł Szymkowicz 2011-09-26 07:15:27
Przetarg nieograniczony nr ZP- 271-13/11 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 573 392 zł Joanna Sokołowska 2011-09-23 10:05:24
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2011-09-22 14:15:10
Zadanie w zakresie kultury fizycznej poprzez udział w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce Paweł Szymkowicz 2011-09-22 14:12:41
Oferta na realizacje zadania "Organizacja jesiennych lekkoatletycznych konsultacji treningowych" Paweł Szymkowicz 2011-09-22 11:04:18
Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów Paweł Szymkowicz 2011-09-22 10:55:30
Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet Paweł Szymkowicz 2011-09-22 10:49:44
sprawozdanie za 1 pół. 2011 r. Joanna Sokołowska 2011-09-22 07:54:41
wszczęcie postępowania IRG.6733.20.2011.BS Barbara Strauchmann 2011-09-21 08:46:26
2011 rok Tomasz Oleś 2011-09-19 12:34:28
ZARZĄDZENIE NR 239PR.71/2011 z dnia 19 wrzesnia 2011r. Patrycja Kanarska 2011-09-19 12:17:41
ZARZĄDZENIE NR 239PR. z dnia 19 wrzesnia 2011r. Patrycja Kanarska 2011-09-19 12:15:56
ZARZĄDZENIE NR 239-PR.71/2011 Patrycja Kanarska 2011-09-19 11:20:06
2011 rok Lucyna Kwitowska 2011-09-19 08:48:34
Przetarg nieograniczony nr ZP 271-10/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania :REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA GŁUCHOŁAZY Joanna Sokołowska 2011-09-16 13:18:54
Zapytanie ofertowe na remont pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Rynek 22 /parter budynku/. Agnieszka Sobków 2011-09-15 14:49:08
ZARZĄDZENIE NR 199-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-15 12:15:53
ZARZĄDZENIE NR 198-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-15 12:14:26
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.18.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 11:02:39
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.16.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 11:01:07
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.14.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 10:59:31
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.15.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 10:58:38
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.14.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 10:37:04
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.13.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 10:31:43
zawiadomienie o wszczęciu IRG.6733.13.2011 Barbara Strauchmann 2011-09-14 10:31:12
ZARZĄDZENIE NR 199-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-14 09:29:38
obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy Barbara Strauchmann 2011-09-13 13:38:50
obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barbara Strauchmann 2011-09-13 13:38:07
obwieszczenie Barbara Strauchmann 2011-09-13 13:36:52
obwieszczenie Barbara Strauchmann 2011-09-13 13:32:44
obwieszczenie Barbara Strauchmann 2011-09-13 13:24:56
obwieszczenie Barbara Strauchmann 2011-09-13 13:23:49
Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - organizacja jesiennych lekkoatletycznych konsultacji treningowych Paweł Szymkowicz 2011-09-13 11:47:56
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Tomasz Oleś 2011-09-12 14:56:11
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271-11/11 -Adaptacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Głuchołazach oraz zakup wyposażenia , zabawek i pomocy dydaktycznej na potrzeby żłobka Joanna Sokołowska 2011-09-08 14:00:07
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterz lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. ''Senior przy komputerze'' Tomasz Oleś 2011-09-08 12:14:42
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterz lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. ''Senior przy komputerze'' Tomasz Oleś 2011-09-08 12:07:43
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako dz.nr 39/16, 39/17 o łącznej pow. 0,1400ha, położonej w Starym Lesie 33 Joanna Gruszecka 2011-09-06 13:32:21
RR.7624-18/10 Paweł Dąbrowski 2011-09-06 10:24:34
wyniki naboru Olga Furman 2011-09-06 09:43:18
Zarządzenie Nr 207-PR.62/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Olga Furman 2011-09-06 09:20:08
nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony Tomasz Oleś 2011-09-05 15:32:01
ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-05 09:47:13
ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-09-05 09:44:52
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2011-09-02 14:16:29
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy boisku sportowym Orlik 2012 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2011-09-02 14:10:01
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy boisku sportowym Orlik 2012 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2011-09-02 14:07:45
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy boisku sportowym Orlik 2012 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2011-09-02 14:04:36
Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika przy boisku sportowym Orlik 2012 w Głuchołazach Agnieszka Sobków 2011-09-02 13:58:14
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.8.11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-09-02 09:30:47
ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-31 13:06:40
ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-31 10:40:19
ZARZĄDZENIE NR 159-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-31 10:38:55
Zarządzenie nr 217-Pr.64/2011 Joanna Sokołowska 2011-08-30 11:29:41
w sprawie zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie miasta Głuchołazy w ramach Patrycja Kanarska 2011-08-30 09:45:43
2011 Tomasz Oleś 2011-08-30 09:34:29
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. Tomasz Oleś 2011-08-30 09:33:28
ZARZĄDZENIE NR 203PR. Patrycja Kanarska 2011-08-30 08:52:16
ZARZĄDZENIE NR 211PR.64/11z dnia 25 sierpnia 2011r. Patrycja Kanarska 2011-08-30 08:48:55
2011 Paweł Szymkowicz 2011-08-30 08:09:53
Informacje Tomasz Oleś 2011-08-24 11:54:32
ZARZĄDZENIE Nr 205-PR.61/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-08-23 09:11:24
ZARZĄDZENIE Nr 204-PR.61/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-08-23 09:09:48
ZARZĄDZENIE NR 203PR. Patrycja Kanarska 2011-08-23 08:13:43
Przetarg nieograniczony nr ZP 271-10/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania :REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA GŁUCHOŁAZY Ewa Gajewska 2011-08-18 11:01:59
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.8.11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Ewa Gajewska 2011-08-17 11:54:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.8.11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Ewa Gajewska 2011-08-17 11:48:56
Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.6.2011.JS - Przewóz uczniów z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-08-12 13:45:43
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.8.11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-08-12 13:30:26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.8.11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-08-12 13:27:34
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.8.11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-08-11 14:00:28
Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.6.2011.JS - Przewóz uczniów z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-08-10 14:14:18
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.7.11.JS - Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie PSP w Bodzanowie w ramach realizowanego programu "Radosna Szkoła" Joanna Sokołowska 2011-08-10 08:57:18
Przetarg nieograniczony nr ZP.271-9.11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-08-08 08:07:48
ZARZĄDZENIE NR 201-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-05 12:56:53
ZARZĄDZENIE NR 200-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-05 12:56:12
ZARZĄDZENIE NR 199-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-05 12:55:26
ZARZĄDZENIE NR 198-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-05 12:54:42
ZARZĄDZENIE NR 197-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-05 12:54:04
ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-08-05 12:52:36
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tomasz Oleś 2011-08-02 14:50:15
Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie Tomasz Oleś 2011-08-02 12:37:21
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.7.11.JS - Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie PSP w Bodzanowie w ramach realizowanego programu "Radosna Szkoła" Joanna Sokołowska 2011-08-01 15:58:54
Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.6.2011.JS - Przewóz uczniów z terenu Gminy Głuchołazy Joanna Sokołowska 2011-07-29 13:45:18
Zaproszenia do składania ofert na dostawę maszyny kompaktowej , samojezdnej do konserwacji i pielęgnacji boisk syntetycznych Agnieszka Sobków 2011-07-27 11:29:35
Zaproszenia do składania ofert na dostawę maszyny kompaktowej , samojezdnej do konserwacji i pielęgnacji boisk syntetycznych Agnieszka Sobków 2011-07-27 11:28:25
Zaproszenia do składania ofert na utrzymanie terenów zielonych na terenie Głuchołaz Agnieszka Sobków 2011-07-27 11:25:48
Zaproszenia do składania ofert na utrzymanie terenów zielonych na terenie Głuchołaz Agnieszka Sobków 2011-07-27 11:24:47
Zaproszenia do składania ofert na dostawę maszyny kompaktowej , samojezdnej do konserwacji i pielęgnacji boisk syntetycznych Agnieszka Sobków 2011-07-27 11:09:20
dotyczy :zaproszenia do składania ofert na dostawę maszyny kompaktowej , samojezdnej do konserwacji i pielęgnacji boisk syntetycznych Agnieszka Sobków 2011-07-27 11:08:29
Zapytanie ofertowe - dostawa używanej maszyny do pielęgnacji lodu Joanna Sokołowska 2011-07-25 16:05:09
Zapytanie ofertowe - dostawa używanej maszyny do pielęgnacji lodu Joanna Sokołowska 2011-07-25 15:56:44
Zapytanie ofertowe - dostawa używanej maszyny do pielęgnacji lodu Joanna Sokołowska 2011-07-25 15:56:07
Wynikinaboru Tomasz Oleś 2011-07-25 13:16:15
Wynikinaboru Tomasz Oleś 2011-07-25 13:14:12
ZARZĄDZENIE NR 149-PR.46/2011 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 24 czerwca 2011 r Dobrosław Kanarski 2011-07-22 08:01:47
Nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony Tomasz Oleś 2011-07-19 16:25:30
Nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony Tomasz Oleś 2011-07-19 16:20:27
nabór na stanowisko pracy podinspektora ds inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na czas określony Tomasz Oleś 2011-07-19 16:17:23
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.5.11.JS - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach realizowanego programu „Radosna Szkoła” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie Joanna Sokołowska 2011-07-14 14:35:22
RR.6220.10.2011 Paweł Dąbrowski 2011-07-07 14:49:59
OTWARTY KONKURS OFERT NA: Prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży Tomasz Oleś 2011-07-07 14:37:30
Zarządzenie Nr 152-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 Olga Furman 2011-07-07 14:08:42
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXXVII/302/09 z dnia 30 września 2009r. Tomasz Oleś 2011-07-07 11:46:14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Tomasz Oleś 2011-07-07 11:45:18
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr IV/29/10 z dnia 29 grudnia 2010r. Tomasz Oleś 2011-07-07 11:44:51
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa Tomasz Oleś 2011-07-07 11:44:32
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tomasz Oleś 2011-07-07 11:37:32
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych we wsiach Charbielin, Tomasz Oleś 2011-07-07 11:37:07
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomasz Oleś 2011-07-07 11:36:42
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Patrycja Kanarska 2011-07-06 12:52:35
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z Patrycja Kanarska 2011-07-06 12:48:31
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:49:32
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:48:17
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/440/10 z dnia 10 listopada 2010 r Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:41:47
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/440/10 z dnia 10 listopada 2010 r Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:41:25
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr LI/440/10 z dnia 10 listopada 2010 r Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:41:00
w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do projektu pn. „Wirtu@lnie w Publicznej Szkole Podstawowej Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:39:39
w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do projektu pn. „Wirtu@lnie w Publicznej Szkole Podstawowej Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:39:13
w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do projektu pn. „Wirtu@lnie w Publicznej Szkole Podstawowej Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:38:53
w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do projektu pn. „Wirtu@lnie w Publicznej Szkole Podstawowej Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:38:25
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:35:59
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:35:48
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:35:26
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:33:47
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:32:51
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:32:44
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:32:04
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr IX/79/11 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:31:35
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr IX/79/11 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:31:26
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr IX/79/11 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:30:32
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:30:01
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:29:48
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:28:39
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:27:02
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w przedmiocie przekształcenia Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:25:29
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w przedmiocie przekształcenia Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:23:57
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:21:24
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010r. Patrycja Kanarska 2011-07-06 11:17:40
Nabór na wolne stanowisko pracy – Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Głuchołazach (½ etatu) Tomasz Oleś 2011-07-04 10:22:08
ZARZĄDZENIE NR 160-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-07-04 10:19:12
Tomasz Oleś 2011-06-30 09:24:25
Dyżury Radnych Patrycja Kanarska 2011-06-21 12:14:25
PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP.271-4/11 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach realizowanego programu Radosna Szkoła na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie oraz Publicznej Szkoły Joanna Sokołowska 2011-06-21 11:33:14
Zarządzenie NR 140-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-06-15 11:47:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP.271-4/11 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach realizowanego programu Radosna Szkoła na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie oraz Publicznej Szkoły Joanna Sokołowska 2011-06-13 15:01:49
ZARZĄDZENIE NR 54-PR.12/2011 z dnia 02 lutego 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-06-06 09:37:38
za 2010 rok Tomasz Oleś 2011-06-03 11:22:34
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2011-06-03 11:05:26
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2011-06-03 11:04:19
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2011-06-03 10:56:57
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2011-06-03 10:53:22
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2011-06-03 10:51:01
Pracownicy Urzędu Tomasz Oleś 2011-06-03 10:48:24
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:11:59
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:10:13
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:09:04
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:07:55
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:05:36
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:04:33
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:03:20
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 10:02:23
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 08:47:39
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 08:44:18
Prezesi i Dyrektorzy Tomasz Oleś 2011-06-03 08:41:38
Zarządzenie Nr 136-PR.40/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 czerwca 2011 r. Olga Furman 2011-06-03 08:39:33
Zarządzenie Nr 136-PR.40/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 czerwca 2011 r. Olga Furman 2011-06-03 08:35:24
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie Olga Furman 2011-06-03 08:30:10
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3/11 - „Przełożenie kabla telekomunikacyjnego w ramach zadania: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie.” Joanna Sokołowska 2011-06-01 14:32:35
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-06-01 11:00:14
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-06-01 10:58:36
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-06-01 10:56:56
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-06-01 10:55:28
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-06-01 10:53:50
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-06-01 10:48:52
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-05-31 14:32:00
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-05-31 14:31:09
Wykazy Katarzyna Dubaj 2011-05-31 14:28:33
w sprawie nadania nazwy ulicy Patrycja Kanarska 2011-05-31 12:07:52
w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia Patrycja Kanarska 2011-05-31 11:59:42
2011 rok Lucyna Kwitowska 2011-05-25 12:09:05
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3/11 - „Przełożenie kabla telekomunikacyjnego w ramach zadania: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie.” Joanna Sokołowska 2011-05-24 12:46:15
ZARZĄDZENIE NR 125-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-05-23 09:44:50
Zarządzenie nr 122-PR.36/2011 Burmistrza Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-05-18 11:55:44
Zarządzenie nr 122-PR.36/2011 Burmistrza Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-05-18 11:49:23
Zarządzenie nr 122-PR.36/2011 Burmistrza Głuchołaz Joanna Sokołowska 2011-05-18 11:48:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP.271-4/11 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach realizowanego programu Radosna Szkoła na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie oraz Publicznej Szkoły Joanna Sokołowska 2011-05-18 10:06:51
ZARZĄDZENIE NR 107 – PR. 32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Tomasz Oleś 2011-05-12 08:16:34
ZARZĄDZENIE NR 107 – PR. 32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Tomasz Oleś 2011-05-12 08:06:49
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP-341-41/10-dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gierałcice Joanna Sokołowska 2011-05-11 13:42:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP-341-41/10-dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gierałcice Joanna Sokołowska 2011-05-11 13:28:56
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP-341-41/10-dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gierałcice Joanna Sokołowska 2011-05-11 13:22:55
ZARZĄDZENIE NR 113-PR.33/2011 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 4 maja 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-05-10 13:19:00
ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-05-10 13:07:26
ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-05-10 13:05:12
ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-05-10 13:03:18
ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-05-10 12:58:48
ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Lucyna Kwitowska 2011-05-10 12:55:43
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-09/08 Paweł Dąbrowski 2011-05-09 13:05:08
ZARZĄDZENIE NR 117-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-05-06 10:31:01
ZARZĄDZENIE NR 107-PR.32/2011 z dnia 04 maja 2011r. Joanna Gruszecka 2011-05-06 10:25:56
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.3/11 - „Przełożenie kabla telekomunikacyjnego w ramach zadania: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie.” Joanna Sokołowska 2011-04-29 13:51:50
Szupryczyński Edward - na rozpoczęcie kadencji Tomasz Oleś 2011-04-27 11:21:57
ZARZĄDZENIE NR 95-PR.28/2011 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 18 kwietnia 2011 r. Jan Ćwiek 2011-04-26 09:54:06
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz 2011-04-19 11:48:13
budowa stacji transformatorowej oraz wymiana słupa w linii napowietrznej w Charbielinie Barbara Strauchmann 2011-04-19 08:25:45
obwieszczenie o wydaniu decyzji 6p/2011 Barbara Strauchmann 2011-04-19 08:09:05
obwieszczenie o wydaniu decyzji 6p/2011 Barbara Strauchmann 2011-04-19 08:08:44
ZARZĄDZENIE NR 69-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r. Joanna Gruszecka 2011-04-15 14:52:42
ZARZĄDZENIE NR 47-PR.10/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-04-15 14:28:07
Zarządzenie Nr 62 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-04-15 11:22:50
Zarządzenie Nr 62 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-04-15 11:19:59
Zarządzenie Nr 62 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-04-15 11:18:20
Zarządzenie Nr 62 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 lutego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-04-15 11:14:49
RR.6220.01.2011 Paweł Dąbrowski 2011-04-08 10:04:43
informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2011-04-07 14:14:44
budowa sieci wodociągowej, Kolonia Kaszubska w Głuchołazach Barbara Strauchmann 2011-04-07 11:15:50
Regulamin Urzędu Tomasz Oleś 2011-04-07 07:11:21
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-04-05 09:31:15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Patrycja Kanarska 2011-04-05 09:28:42
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08 Paweł Dąbrowski 2011-04-05 09:27:19
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-04-05 09:25:19
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Zdzisław Stelmaszek 2011-04-04 08:30:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu budynku Skłodowskiej 30 Tomasz Oleś 2011-04-02 19:01:54
informacja o złożonych aplikacjach Tomasz Oleś 2011-04-01 14:02:55
RR.7624-18/10 Paweł Dąbrowski 2011-03-28 15:16:50
obwieszczenie o wyłożeniu studium Barbara Strauchmann 2011-03-23 08:18:30
obwieszczenie o wyłożeniu studium Barbara Strauchmann 2011-03-23 08:16:57
RR.6220.01.2011 Paweł Dąbrowski 2011-03-17 15:16:22
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-03-17 14:42:24
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-03-17 14:38:13
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08 Paweł Dąbrowski 2011-03-17 14:29:35
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08 Paweł Dąbrowski 2011-03-17 14:28:27
Przetarg nieograniczony ZP.271.2/11Przebudowa ciągu ulic w Głuchołazach: Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Joanna Sokołowska 2011-03-11 13:32:12
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2011-03-10 12:45:39
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2011-03-10 12:44:21
Wyniki naboru Tomasz Oleś 2011-03-10 12:42:24
Wyniki Naboru Tomasz Oleś 2011-03-10 12:38:27
Zarządzenie Nr 60 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 litego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-03-08 13:41:01
Zarządzenie Nr 61 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 litego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-03-08 13:40:17
Zarządzenie Nr 62 - Pr.16/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22 litego 2011r. Joanna Gruszecka 2011-03-08 13:39:27
ZARZĄDZENIE NR 56-PR.13/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. Jan Ćwiek 2011-03-06 12:34:35
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2011-03-04 12:53:35
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2011-03-04 12:52:01
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2011-03-04 12:19:14
Deklaracje i informacje podatkowe Katarzyna Dubaj 2011-03-04 12:12:52
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2011-03-04 11:20:07
Podatek od nieruchomości Katarzyna Dubaj 2011-03-04 11:07:50
informacja o złożonych aplikacjach oraz informacja o II etapie naboru Tomasz Oleś 2011-03-04 08:18:52
Zarządzenie Nr Nr 48 – Pr. 10/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 stycznia 2011 r. Dobrosław Kanarski 2011-03-02 14:44:51
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-03-02 12:48:23
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-03-02 12:35:25
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08 Paweł Dąbrowski 2011-03-02 12:21:53
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08 Paweł Dąbrowski 2011-03-02 12:18:32
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-03-01 14:05:10
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Paweł Dąbrowski 2011-02-28 13:58:48
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-13/08 Paweł Dąbrowski 2011-02-28 13:55:57
ZARZĄDZENIE NR NR 22 – PR. 5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. Jan Ćwiek 2011-02-22 14:17:08
ZARZĄDZENIE NR 5-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. Jan Ćwiek 2011-02-22 13:23:26
ZARZĄDZENIE NR 1-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. Jan Ćwiek 2011-02-22 12:03:55
ZARZĄDZENIE NR 1-PR.1/10 Jan Ćwiek 2011-02-22 12:00:09
informacja o złożonych aplikacjach oraz informacja o II etapie naboru Roman Zimoch 2011-02-18 13:31:04
RR.6220.01.2011 Paweł Dąbrowski 2011-02-17 08:40:12
RR.7624-25/10 Paweł Dąbrowski 2011-02-17 08:33:10
RR.7624-22/10 Paweł Dąbrowski 2011-02-17 07:53:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP-341-46/10 „Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie” Joanna Sokołowska 2011-02-16 14:16:23
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego projektu systemowego w Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach Tomasz Oleś 2011-02-14 15:27:09
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego projektu systemowego w Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach Tomasz Oleś 2011-02-14 15:18:48
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego projektu systemowego w Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach Tomasz Oleś 2011-02-14 15:11:45
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Zdzisław Stelmaszek 2011-02-11 12:13:54
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Jarosław Feret 2011-02-11 11:16:01
budowa linii kablowej 0,4kV w Głuchołazach w rejonie ul. Królowej Jadwigi Barbara Strauchmann 2011-02-11 10:19:34
budowa linii kablowej 0,4kV Barbara Strauchmann 2011-02-11 10:18:33
obwieszczenie o wydaniu decyzji Barbara Strauchmann 2011-02-11 09:54:24
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Jarosław Feret 2011-02-11 09:51:57
Jarosław Feret 2011-02-11 09:49:57
Jarosław Feret 2011-02-11 09:47:35
Jarosław Feret 2011-02-11 09:45:20
Jarosław Feret 2011-02-11 09:43:27
Jarosław Feret 2011-02-11 09:42:03
Jarosław Feret 2011-02-11 09:38:54
budowa linii kablowej 0,4 kV w Głuchołazach, ul. Kwiatowa Barbara Strauchmann 2011-02-11 09:26:35
budowa linii kablowej 0,4 kV w Głuchołazach, ul. Kwiatowa Barbara Strauchmann 2011-02-11 09:24:38
Jarosław Feret 2011-02-11 09:21:21
Jarosław Feret 2011-02-11 09:12:36
Jarosław Feret 2011-02-11 09:10:56
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-17/09 Jarosław Feret 2011-02-11 09:07:14
Jarosław Feret 2011-02-11 09:01:47
Jarosław Feret 2011-02-11 09:00:29
Jarosław Feret 2011-02-11 08:55:21
Jarosław Feret 2011-02-11 08:53:30
Jarosław Feret 2011-02-11 08:49:15
Jarosław Feret 2011-02-11 08:45:48
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-05/07 Jarosław Feret 2011-02-11 08:43:00
Jarosław Feret 2011-02-11 08:26:50
Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz RR.7624-05/07 Jarosław Feret 2011-02-11 08:24:30
Jarosław Feret 2011-02-11 08:22:38
Jarosław Feret 2011-02-11 08:01:46
ZarządzenieNR Nr 44 – Pr. 10/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 stycznia 2011 r. Dobrosław Kanarski 2011-02-08 12:48:18
ZarządzenieNR Nr 44 – Pr. 10/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 stycznia 2011 r. Dobrosław Kanarski 2011-02-08 12:45:55
ZarządzenieNR Nr 44 – Pr. 10/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 stycznia 2011 r. Dobrosław Kanarski 2011-02-08 12:40:33
obwieszczenie o wydaniu decyzji IRG.V.7331 - 37p / 10 Barbara Strauchmann 2011-02-07 10:48:22
obwieszczenie o wydaniu decyzji Barbara Strauchmann 2011-02-07 10:45:32
Szupryczyński Edward Tomasz Oleś 2011-02-04 09:04:23
za 2010 rok - na zakończenie kadencji Tomasz Oleś 2011-02-04 09:00:16
Zielonka Wilhelm Patrycja Kanarska 2011-02-03 11:33:22
plan pracy Rady Miejskiej na 2011r. zmiana Patrycja Kanarska 2011-02-01 13:21:06
plan pracy Rady Miejskiej na 2011r. zmiana Patrycja Kanarska 2011-02-01 13:17:37
Cena 1m3 odpadów Paweł Dąbrowski 2011-02-01 10:45:57
Plan Pracy Rady Miejskiej na 2011 r. Patrycja Kanarska 2011-02-01 09:50:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - przedstawienie teatralne w ramach organizowanego konkursu p.n. „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” Paweł Dąbrowski 2011-01-31 14:11:43
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Patrycja Kanarska 2011-01-31 13:09:32
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Patrycja Kanarska 2011-01-31 13:06:53
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. Patrycja Kanarska 2011-01-31 13:04:29
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. Patrycja Kanarska 2011-01-31 13:03:01
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. Patrycja Kanarska 2011-01-31 13:01:03
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:58:26
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:58:04
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:55:44
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:54:29
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:53:06
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:51:26
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:49:38
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2011 rok Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:48:25
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2011 rok Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:47:13
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2011 rok Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:45:43
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2011 rok Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:39:36
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:33:28
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:32:02
w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:30:31
w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:26:57
w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Patrycja Kanarska 2011-01-31 12:19:48
Wyniki konkursu uzależnienia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna Tomasz Oleś 2011-01-27 19:28:00
Przetarg nieograniczony nr ZP.341-1/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa ciągu ulic : Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gab Joanna Sokołowska 2011-01-27 14:45:07
Dyżury Radnych Patrycja Kanarska 2011-01-26 09:05:08
Dyzury Radnych Patrycja Kanarska 2011-01-26 09:02:10
Zarządzenie Nr 35-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. Joanna Gruszecka 2011-01-26 07:34:53
ZARZĄDZENIE NR 1-PR.1/10 Tomasz Oleś 2011-01-25 09:24:39
Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych Tomasz Oleś 2011-01-24 13:30:29
Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych Tomasz Oleś 2011-01-24 13:29:04
Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych Tomasz Oleś 2011-01-24 13:20:01
Statut gminy Tomasz Oleś 2011-01-24 11:04:16
Statut gminy Tomasz Oleś 2011-01-24 11:02:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organi Tomasz Oleś 2011-01-20 11:20:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LI/428/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organi Tomasz Oleś 2011-01-20 11:18:39
Wyniki konkursu Tomasz Oleś 2011-01-19 10:04:14
Wyniki konkursu Tomasz Oleś 2011-01-19 10:00:49
Opłata prolongacyjna Katarzyna Dubaj 2011-01-14 13:30:23
Opłata prolongacyjna Katarzyna Dubaj 2011-01-14 10:35:12
Opłata prolongacyjna Katarzyna Dubaj 2011-01-14 10:34:54
Przetarg nieograniczony nr ZP.341-1/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa ciągu ulic : Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gab Tomasz Oleś 2011-01-14 08:14:13
Przetarg nieograniczony nr ZP.341-1/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa ciągu ulic : Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gab Joanna Sokołowska 2011-01-13 15:40:21
Wyniki konkursu Tomasz Oleś