logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
minus 2011r.
   plus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
   plus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez udział w rozgrywkach ligi orlików sezonu 2010/2011 organizowanych przez Podokręg Związku Piłki Nożnej w Nysie
   minus Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
   minus Realizacja zadania publicznego "Udzaiał w rozgrywkach półfinałowych o II ligę siatkówki mężczyzn"
   minus obwieszczenie o wyłożeniu studium
   minus Realizacja zadania publicznego "Udział w rozgrywkach finałowych o II Ligę Siatkówki Mężczyzn"
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej poprzez udział w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki II ligi siatkówki mężczyzn
   minus Oferta na realizacje zadania "Organizacja jesiennych lekkoatletycznych konsultacji treningowych"
   minus Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów
   minus Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
   minus obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy
   minus Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
   minus obwieszczenie o podjęciu uchwały
   minus obwieszczenie o podjęciu uchwały
   minus obwieszczenie o podjęciu uchwały
   minus Otwarty konkurs ofert na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - piłka nożna kategoria młodzików
   minus Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka - konsultacje.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia pozostałe > 2011r.

Spis dokumentów:
1. Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
2. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez udział w rozgrywkach ligi orlików sezonu 2010/2011 organizowanych przez Podokręg Związku Piłki Nożnej w Nysie
3. Nabór wniosków do programu dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
4. Realizacja zadania publicznego "Udzaiał w rozgrywkach półfinałowych o II ligę siatkówki mężczyzn"
5. obwieszczenie o wyłożeniu studium
obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy
6. Realizacja zadania publicznego "Udział w rozgrywkach finałowych o II Ligę Siatkówki Mężczyzn"
7. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich Gminy Głuchołazy
8. Zadanie w zakresie kultury fizycznej poprzez udział w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce
Zadanie w zakresie kultury fizycznej poprzez udział w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce
9. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki II ligi siatkówki mężczyzn
10. Oferta na realizacje zadania "Organizacja jesiennych lekkoatletycznych konsultacji treningowych"
Lekkoatletyczne jesienne konsultacje treningowe
11. Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów
Zadanie - Udział w rozgrywkach II Ligi Opolskiej Juniorów
12. Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
Oferta - koszykówka kobiet
13. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy
14. Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży - koszykówka kobiet
Koszykówka kobiet
15. obwieszczenie o podjęciu uchwały
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „A”; 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „B”.
16. obwieszczenie o podjęciu uchwały
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach.
17. obwieszczenie o podjęciu uchwały
OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały Nr X/116/11 z dnia 29 czerwca 2011r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXXVII/302/09 z dnia 30 września 2009r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
18. Otwarty konkurs ofert na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - piłka nożna kategoria młodzików
Piłka nożna - kategoria młodzików
19. Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka - konsultacje.
Projekt Organizacji Ruchu dla oś Koszyka

Ilość odwiedzin: 13933
Nazwa dokumentu: 2011r.
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szymkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szymkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2011-01-05 14:35:09
Data udostępnienia informacji: 2011-01-05 14:35:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-30 09:34:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner