logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA W?ADZY
plus Rada Miejska
 URZ?D MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urz?du
plus Wydzia?y Urz?du
plus Za?atwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus O?wiadczenia maj?tkowe
plus Informacja dla planuj?cych zgromadzenia na terenie Gminy G?ucho?azy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewn?trzne
plus Wewn?trzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Op?aty lokalne
plus Podatki
plus Dop?aty do paliwa rolniczego
plus Bud?et gminy i sprawozdania
plus Ochrona ?rodowiska
plus Decyzje ?rodowiskowe
plus Wybory samorz?dowe -2006r.
plus Wybory Samorz?dowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorz?dowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory So?eckie 2015
plus Wybór ?awników na kadencj? 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spó?ki ECO S.A.
plus Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w G?ucho?azach 2017
 Og?oszenia pozosta?e
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
minus 2012r.
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych po-przez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenie gminy G?ucho?azy w 2
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie dru?ynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy G?ucho?azy w
   minus obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Charbielin
   minus Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania ró?nych dyscyplin sportowych w okresie stycze?-czerwiec 2012 r. - pi?ka no?na
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególno?ci na pokrycie cz??ci wynagrodzenia instruktora, trenera
   plus Informacja o udzielonych dotacjach w 2012r.
   minus Gmina G?ucho?azy oferuje do sprzeda?y w drodze sk?adania ofert cenowych u?ywany sprz?t rolniczy
   minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy G?ucho?azy
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego wsi Biskupów
   minus obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu projektu planu terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie gminy G?ucho?azy
   minus Zadanie: VII Mi?dzynarodowy Zlot Mi?o?ników Rytmu Drum Djemboree 2012
   minus Otwarty konkurs ofert - sport jesie? 2012
   minus obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Ko?ciuszki w G?ucho?azach
   minus OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu planu miejscowego wsi Podlesie
   minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego terenu górniczego w Jarno?tówku cz??? "B"
   minus Otwarty konkurs ofert - sport jesie? Burgrabice, Giera?cice2012
   minus Otwarty konkurs ofert - sport jesie? Bodzanów 2012
   minus obwieszczenie o przyst?pieniu do zmiany planu miejscowego
   minus obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu planu miejscowego miasta G?ucho?azy
   minus obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy
   minus obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu projektu zmiany planu miejscowego wsi Pokrzywna
   minus Otwary konkurs ofert. Siatkówka m??czyzn lisopad-grudzie? 2012
   minus Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Bud?et Obywatelski 2016
plus Og?oszenie o g?osowaniu
plus Bud?et Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spó?ki
minus Jednostki o?wiatowe
 Organizacje pozarz?dowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomo?ci
plus Wykazy nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y
plus Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
plus Przetargi nieruchomo?ci
plus Rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cz?stkowa-remonty cz?stkowe dróg na terenie g. G?-zy
plus 2017
 Zarz?dzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarz?dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarz?dzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza G?ucho?az
minus Zarz?dzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrz?dzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarz?dzania kryzysowego Gminy G?ucho?azy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obs?ugi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowi?zuj?cych planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY G?UCHO?AZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Og?oszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w G?ucho?azach
minus Ogloszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W G?UCHO?AZACH wraz z prognoz?
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W G?UCHO?AZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie Al. Jana Paw?a II wraz z prognoz?
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar dzia?alno?ci gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie G?ucho?azy
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego m. G?ucho?azy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia planu miejscowego miasta G?ucho?azy obejmuj?cego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego obejmuj?cego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszy?skiego, M. Curie-Sk?odowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy ?wi?tów oraz do sporz?dzenia prognozy oddzia?ywania na ?rodow
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA O ODST?PIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAW?A II
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewn?trzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 G?ucho?askie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwa?y Rady Miejskiej
minus Uchwa?y Rady Miejskiej podj?te po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Og?oszenia pozosta?e > 2012r.

Spis dokumentów:
1. Otwarty konkurs ofert - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych po-przez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenie gminy G?ucho?azy w 2
Dyscypliny sportowe - niedru?ynowe, Dyscypliny sportowe - II liga siatkówki
2. Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie dru?ynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy G?ucho?azy w
Siatkówka, koszykówka kobiet
3. obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Charbielin
obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie
4. Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania ró?nych dyscyplin sportowych w okresie stycze?-czerwiec 2012 r. - pi?ka no?na
Konkurs pi?ka no?na I-VI 2012 r.
5. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególno?ci na pokrycie cz??ci wynagrodzenia instruktora, trenera
6. Informacja o udzielonych dotacjach w 2012r.
7. Gmina G?ucho?azy oferuje do sprzeda?y w drodze sk?adania ofert cenowych u?ywany sprz?t rolniczy
8. OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
9. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy G?ucho?azy
?rodki so?eckie - sport
10. obwieszczenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy
obwieszczenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
11. obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowo?ci Jarno?tówek – cz??? A
12. obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cy obszar wsi Podlesie w gminie G?ucho?azy.
13. obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego wsi Biskupów
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biskupów.
14. obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu projektu planu terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie
OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie G?ucho?azy
15. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie gminy G?ucho?azy
Udzia? w rozgrywkach m?odzików - runda wiosna 2012
16. Zadanie: VII Mi?dzynarodowy Zlot Mi?o?ników Rytmu Drum Djemboree 2012
Drum Djemboree 2012
17. Otwarty konkurs ofert - sport jesie? 2012
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sierpie? - grudzie? 2012
18. obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Ko?ciuszki w G?ucho?azach
obwieszczenie o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Ko?ciuszki w G?ucho?azach
19. OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu planu miejscowego wsi Podlesie
OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cy obszar wsi Podlesie w gminie G?ucho?azy.
20. OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna(teren o symbolach 50KS, 51ZI i 52MN,ML, 016 KDD)
21. obwieszczenie o wy?o?eniu projektu planu miejscowego terenu górniczego w Jarno?tówku cz??? "B"
o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowo?ci Jarno?tówek – cz??? B
22. Otwarty konkurs ofert - sport jesie? Burgrabice, Giera?cice2012
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie wrzesie? -grudzie? 2012 r.
23. Otwarty konkurs ofert - sport jesie? Bodzanów 2012
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych, poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy, w okresie sierpie? - grudzie? 2012 r.
24. obwieszczenie o przyst?pieniu do zmiany planu miejscowego
obwieszczenie Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar w rejonie ulic Powsta?ców ?l?skich i Kolonia Kaszubska w G?ucho?azach i we wsi Konradów
25. obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu planu miejscowego miasta G?ucho?azy
obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
26. obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy
OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
27. obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu projektu zmiany planu miejscowego wsi Pokrzywna
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna (teren o symbolach 50KS, 51ZI i 52MN,ML, 016 KDD)
28. Otwary konkurs ofert. Siatkówka m??czyzn lisopad-grudzie? 2012
Siatkówka m??czyzn XI-XII 2012
29. Otwarty konkurs ofert - sport 2013 r.
Zadania w zakresie sportu, turystyki i rekreacji w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez organizacj? zaj?? z ró?nych dyscyplin sportowych w 2013 r.

Ilość odwiedzin: 14274
Nazwa dokumentu: 2012r.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Ole?
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Ole?
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Ole?
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19 07:51:45
Data udostępnienia informacji: 2011-12-19 07:51:45
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 14:07:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner