logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA W?ADZY
plus Rada Miejska
 URZ?D MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urz?du
plus Wydzia?y Urz?du
plus Za?atwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus O?wiadczenia maj?tkowe
plus Informacja dla planuj?cych zgromadzenia na terenie Gminy G?ucho?azy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewn?trzne
plus Wewn?trzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Op?aty lokalne
plus Podatki
plus Dop?aty do paliwa rolniczego
plus Bud?et gminy i sprawozdania
plus Ochrona ?rodowiska
plus Decyzje ?rodowiskowe
plus Wybory samorz?dowe -2006r.
plus Wybory Samorz?dowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorz?dowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory So?eckie 2015
plus Wybór ?awników na kadencj? 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spó?ki ECO S.A.
plus Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w G?ucho?azach 2017
 Og?oszenia pozosta?e
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
minus 2013r.
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególno?ci na pokrycie cz??ci wynagrodzenia instruktora, trenera
   minus Otwarty konkurs ofert - sport (Biskupów)
   minus Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich
   minus Konkurs na realizacj? zadania publicznego w dziedzinie turystyki
   minus og?oszenie dot. SOO? projektu zmiany planu w rejonie ul. Powst. ?l. i Kolonia Kaszubska
   minus og?oszenie dot. SOO? projektu zmiany planu w rejonie ul. Andersa w G?ucho?azach
   minus Oferta na realizacj? zadania publicznego
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu planu do publicznego wgl?du
   minus OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu projektu miejscowego planu miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami
   minus OG?OSZENIE o ponownym wy?o?eniu w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu miasta G?ucho?azy
   minus OBWIESZCZENIE o wy?o?weniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu miasta G?ucho?azy w rejonie ulicy Tadeusza Ko?ciuszki.
   minus Zadanie: VIII Mi?dzynarodowy Zlot Mi?o?ników Rytmu Drum Djemboree 2013
   minus obwieszczenie o przyst?pieniu do zmiany studium
   minus og?oszenie o przystapieniu do SOO? projektu zmiany studium
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu planu
   minus Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykówka kobiet
   minus Otwarty konkurs ofert sport - upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie wrzesie? -grudzie? 2013 r.
   minus Otwarty konkurs ofert - udzia? w rozgrywkach II ligi siatkówki m??czyzn
   minus Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - pi?ka no?na m?odzik
   minus obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie stycze? - czerwiec 2014
   minus Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie stycze? - grudzie? 2014
   minus informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Bud?et Obywatelski 2016
plus Og?oszenie o g?osowaniu
plus Bud?et Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spó?ki
minus Jednostki o?wiatowe
 Organizacje pozarz?dowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomo?ci
plus Wykazy nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y
plus Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
plus Przetargi nieruchomo?ci
plus Rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cz?stkowa-remonty cz?stkowe dróg na terenie g. G?-zy
plus 2017
 Zarz?dzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarz?dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarz?dzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza G?ucho?az
minus Zarz?dzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrz?dzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarz?dzania kryzysowego Gminy G?ucho?azy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obs?ugi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowi?zuj?cych planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY G?UCHO?AZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Og?oszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w G?ucho?azach
minus Ogloszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W G?UCHO?AZACH wraz z prognoz?
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W G?UCHO?AZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie Al. Jana Paw?a II wraz z prognoz?
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar dzia?alno?ci gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie G?ucho?azy
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego m. G?ucho?azy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia planu miejscowego miasta G?ucho?azy obejmuj?cego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego obejmuj?cego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszy?skiego, M. Curie-Sk?odowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy ?wi?tów oraz do sporz?dzenia prognozy oddzia?ywania na ?rodow
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA O ODST?PIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAW?A II
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewn?trzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 G?ucho?askie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwa?y Rady Miejskiej
minus Uchwa?y Rady Miejskiej podj?te po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Og?oszenia pozosta?e > 2013r.

Spis dokumentów:
1. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególno?ci na pokrycie cz??ci wynagrodzenia instruktora, trenera
2. Otwarty konkurs ofert - sport (Biskupów)
Otwarty konkurs ofert na zadania w dziedzinie sportu na terenie so?ectwa Biskupów w okresie marzec-lipiec 2013 r.
3. Otwarty konkurs ofert - sport na terenach wiejskich
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu na terenach wiejskich gminy G?ucho?azy w 2013 r.
4. Konkurs na realizacj? zadania publicznego w dziedzinie turystyki
zadanie na realizacj? zadania publicznego pod nazw? "V wiosenne krajoznawcze spotkanie na Kopie Biskupiej"
5. og?oszenie dot. SOO? projektu zmiany planu w rejonie ul. Powst. ?l. i Kolonia Kaszubska
OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o odst?pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar w rejonie ulic Powsta?ców ?l?skich i Kolonia Kaszubska w G?ucho?azach i we wsi Konradów zatwierdzonego Uchwa?? Rady Miejskiej w G?ucho?azach Nr XXIII/180/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
6. og?oszenie dot. SOO? projektu zmiany planu w rejonie ul. Andersa w G?ucho?azach
OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o odst?pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w G?ucho?azach, uchwalonego Uchwa?? Rady Miejskiej w G?ucho?azach Nr VIII/53/07 z dnia 28 marca 2007r.
7. Oferta na realizacj? zadania publicznego
Oferta na realizacj? zadania publicznego - "Wyjazdy m?odzie?y szkolnej gminy G?ucho?azy na zawody sportowe szczebla centralnego"
8. obwieszczenie o wy?o?eniu planu do publicznego wgl?du
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar w rejonie ulic Powsta?ców ?l?skich i Kolonia Kaszubska w G?ucho?azach i we wsi Konradów
9. OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu projektu miejscowego planu miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami
OBWIESZCZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
10. OG?OSZENIE o ponownym wy?o?eniu w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu miasta G?ucho?azy
OG?OSZENIE o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy na terenach nieobj?tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
11. OBWIESZCZENIE o wy?o?weniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu miasta G?ucho?azy w rejonie ulicy Tadeusza Ko?ciuszki.
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie ulicy Tadeusza Ko?ciuszki.
12. Zadanie: VIII Mi?dzynarodowy Zlot Mi?o?ników Rytmu Drum Djemboree 2013
Zlot Drum Djemboree 2013
13. obwieszczenie o przyst?pieniu do zmiany studium
OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G?ucho?azy
14. og?oszenie o przystapieniu do SOO? projektu zmiany studium
OG?OSZENIE o przyst?pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G?ucho?azy.
15. obwieszczenie o wy?o?eniu planu
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar Zdroju w rejonie ul. gen. Andersa w G?ucho?azach
16. Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - koszykówka kobiet
Otwarty konkurs - koszykówka kobiet
17. Otwarty konkurs ofert sport - upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie wrzesie? -grudzie? 2013 r.
Otwarty konkurs ofert sport - upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie wrzesie? -grudzie? 2013 r.
18. Otwarty konkurs ofert - udzia? w rozgrywkach II ligi siatkówki m??czyzn
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie dru?ynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy G?ucho?azy w okresie pa?dziernik–grudzie? 2013 r.
19. Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - pi?ka no?na m?odzik
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu - pi?ka no?na m?odzik
20. obwieszczenie Starosty Nyskiego
obwieszczenie o wszcz?ciu post?powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej polegaj?cej na rozbudowie odcinka gminnej drogi publicznej nr 107155 O ul. Gen. Andersa w G?ucho?azach w celu wykonania bezkolizyjnego wjazdu samochodami ci??arowymi do rozbudowywanego zak?adu Schattdecor
21. Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie stycze? - czerwiec 2014
Konkurs sport I-VI 2014
22. Otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie stycze? - grudzie? 2014
Konkurs sport I-XII 2014
23. informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa
informacja o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. gen. Andersa na odcinku od mostu im. Jana Paw?a II do mostu ?w. Andrzeja w G?ucho?azach

Ilość odwiedzin: 6154
Nazwa dokumentu: 2013r.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Ole?
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Ole?
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Ole?
Data wytworzenia informacji: 2013-02-12 12:17:57
Data udostępnienia informacji: 2013-02-12 12:17:57
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 12:19:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner