logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA W?ADZY
plus Rada Miejska
 URZ?D MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urz?du
plus Wydzia?y Urz?du
plus Za?atwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus O?wiadczenia maj?tkowe
plus Informacja dla planuj?cych zgromadzenia na terenie Gminy G?ucho?azy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewn?trzne
plus Wewn?trzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Op?aty lokalne
plus Podatki
plus Dop?aty do paliwa rolniczego
plus Bud?et gminy i sprawozdania
plus Ochrona ?rodowiska
plus Decyzje ?rodowiskowe
plus Wybory samorz?dowe -2006r.
plus Wybory Samorz?dowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorz?dowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory So?eckie 2015
plus Wybór ?awników na kadencj? 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spó?ki ECO S.A.
plus Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w G?ucho?azach 2017
 Og?oszenia pozosta?e
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
minus 2014r.
   plus obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie luty-czerw
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy G?uch
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu planu miejscowego cz??ci wsi Jarno?tówek do publicznego wgl?du
   minus OG?OSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarno?tówek
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególno?ci na pokrycie cz??ci wynagrodzenia instruktora, trenera
   minus Og?oszenie o przetargu ofertowym na sprzeda? samochodu
   minus Zmiana Docelowej Organizacji Ruchu - Centrum G?ucho?az
   minus obwieszczenie o przyst?pieniu do sporz?dzenia studium
   minus Obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus obwieszczenie o przyst?pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko
   plus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
   minus Oferta na zadanie pod tytu?em "Udzia? w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii m?odzik"
   minus Obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus Zadanie - IX Mi?dzynarodowy Zlot Mi?o?ników Rytmu Drum Djemboree 2014
   minus Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
   minus Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych w okresie sierpie? - grudzie? 2014
   minus Og?oszenie o przetargu - Opel FRONTERA
   minus Oferta realizacji zadania publicznego z pomini?ciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie dru?yn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych"
   minus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci m?odzie?y i doros?ych w okresie wrzesie? - grudzie? 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie so?ectwa Giera?cice w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy - Trampkarze i M?odziki
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie so?ectwa Burgrabice w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
   minus Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odziezy, poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie so?ectwa Nowy ?wietów, w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
   minus Otwarty konkurs ofert naZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy G?ucho?azy w okresie rozgry
   minus obwieszczenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany planu miejscowego
   minus Oferta realizacji zad. pub. z pomini?ciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie gminy G?ucho?azy
plus 2016
plus 2017r.
plus Bud?et Obywatelski 2016
plus Og?oszenie o g?osowaniu
plus Bud?et Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spó?ki
minus Jednostki o?wiatowe
 Organizacje pozarz?dowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomo?ci
plus Wykazy nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y
plus Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
plus Przetargi nieruchomo?ci
plus Rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cz?stkowa-remonty cz?stkowe dróg na terenie g. G?-zy
plus 2017
 Zarz?dzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarz?dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarz?dzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza G?ucho?az
minus Zarz?dzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrz?dzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarz?dzania kryzysowego Gminy G?ucho?azy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obs?ugi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowi?zuj?cych planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY G?UCHO?AZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Og?oszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w G?ucho?azach
minus Ogloszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W G?UCHO?AZACH wraz z prognoz?
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W G?UCHO?AZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie Al. Jana Paw?a II wraz z prognoz?
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar dzia?alno?ci gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie G?ucho?azy
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego m. G?ucho?azy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia planu miejscowego miasta G?ucho?azy obejmuj?cego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego obejmuj?cego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszy?skiego, M. Curie-Sk?odowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy ?wi?tów oraz do sporz?dzenia prognozy oddzia?ywania na ?rodow
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA O ODST?PIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAW?A II
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewn?trzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 G?ucho?askie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwa?y Rady Miejskiej
minus Uchwa?y Rady Miejskiej podj?te po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Og?oszenia pozosta?e > 2014r.

Spis dokumentów:
1. obwieszczenie Starosty Nyskiego
obwieszczenie Starosty Nyskiego
2. Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie luty-czerw
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie Gminy G?ucho?azy w okresie luty-czerwiec 2014 r.
3. Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy G?uch
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie ró?nych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy G?ucho?azy
4. obwieszczenie o wy?o?eniu planu miejscowego cz??ci wsi Jarno?tówek do publicznego wgl?du
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz??ci wsi Jarno?tówek na terenie nie obj?tym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z wy??czeniem terenu górniczego
5. OG?OSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarno?tówek
OG?OSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarno?tówek wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko
6. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególno?ci na pokrycie cz??ci wynagrodzenia instruktora, trenera
7. Og?oszenie o przetargu ofertowym na sprzeda? samochodu
8. Zmiana Docelowej Organizacji Ruchu - Centrum G?ucho?az
9. obwieszczenie o przyst?pieniu do sporz?dzenia studium
OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G?ucho?azy
10. Obwieszczenie Starosty Nyskiego
11. obwieszczenie o przyst?pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko
OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko projektu studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G?ucho?azy
12. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
13. Oferta na zadanie pod tytu?em "Udzia? w rozgrywkach grupy mistrzowskiej i turniejach w kategorii m?odzik"
Zadanie: Udzia? w rozgrywkach grupy mistrzowskiej m?odzików
14. Obwieszczenie Starosty Nyskiego
Obwieszczenia Starosty Nyskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
15. Zadanie - IX Mi?dzynarodowy Zlot Mi?o?ników Rytmu Drum Djemboree 2014
IX zlot Drum Djemboree
16. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
17. Otwarty konkurs ofert - Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych w okresie sierpie? - grudzie? 2014
Konkurs - Udzia? w rozgrywkach II ligi siatkówki m??czyzn
18. Og?oszenie o przetargu - Opel FRONTERA
19. Oferta realizacji zadania publicznego z pomini?ciem otwartego konkursu ofert "Przygotowanie dru?yn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych"
Oferta: "Przygotowanie dru?yn koszykówki kobiet do rozgrywek ligowych"
20. Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci m?odzie?y i doros?ych w okresie wrzesie? - grudzie? 2014 r.
Otwarty konkurs ofert, sport IX-XII 2014 r.
21. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
Jesie? pi?ka miasto G?ucho?azy
22. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie so?ectwa Giera?cice w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
M?odzie? Giera?cice jesien
23. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy
24. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy
25. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie miasta G?ucho?azy - Trampkarze i M?odziki
26. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie so?ectwa Burgrabice w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
27. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odziezy, poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie so?ectwa Nowy ?wietów, w okresie wrzesie?-grudzie? 2014 r.
Nowy ?wi?tów juniorzy jesie? 2014
28. Otwarty konkurs ofert naZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy G?ucho?azy w okresie rozgry
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci, m?odzie?y i doros?ych poprzez upowszechnianie koszykówki kobiet na terenie gminy G?ucho?azy w okresie rozgrywek jesiennych 2014 r.
29. obwieszczenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany planu miejscowego
OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarno?tówek wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko
30. Oferta realizacji zad. pub. z pomini?ciem otwartego konkursu ofert - "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci poprzez upowszechnianie pi?ki no?nej na terenie gminy G?ucho?azy
Oferta - pi?ka no?na rozgrywki trampkarzy listopad - grudzie? 2014 r.

Ilość odwiedzin: 10497
Nazwa dokumentu: 2014r.
Osoba, która wytworzyła informację: Przemys?aw Szcz??niak
Osoba, która odpowiada za treść: Przemys?aw Szcz??niak
Osoba, która wprowadzała dane: Przemys?aw Szcz??niak
Data wytworzenia informacji: 2014-01-14 11:17:06
Data udostępnienia informacji: 2014-01-14 11:17:06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 11:17:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner