logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
minus Miejsca Pracy
   plus 2005r.
   plus 2006r.
   plus 2007r.
   plus 2008r.
   plus 2009r.
   plus 2010r.
   plus 2011r.
   plus 2012r.
   plus 2013 r.
   minus 2014 rok
      plus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
      plus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
      minus Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      plus Referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
      minus INFORMACJA o ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
      plus Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      plus Referent w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert na dziennych opiekunów
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
         minus wyniki otwartego konkursu ofert
   plus 2015
   plus 2016r.
   plus 2017r.
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogÅ‚asza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych  opiekunów sprawujÄ…cych opiekÄ™ nad dziećmi  w wieku do lat 3 na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy

 

 1. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze.zm.)
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t. ze.zm )
  3. Porozumienie  nr 318/P/PO/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wspóÅ‚pracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, DziaÅ‚anie 6.1. Poprawa dostÄ™pu do zatrudnienia oraz wspieranie  aktywnoÅ›ci zawodowej w regionie, PoddziaÅ‚anie 6.1.1 Wsparcie osób pozostajÄ…cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zawartego pomiÄ™dzy GminÄ… GÅ‚uchoÅ‚azy a Wojewódzkim UrzÄ™dem Pracy Opolu.
  4. UchwaÅ‚a Nr XXXIX/409/14 Rady Miejskiej  w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie okreÅ›lenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy oraz zasad jego ustalania.
  5. UchwaÅ‚a Nr XXXIX/408/14 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokoÅ›ci opÅ‚aty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy oraz maksymalnej wysokoÅ›ci opÅ‚at za wyżywienie.
 2. Rodzaj zadania i wysokość Å›rodków publicznych, przeznaczonych na jego realizacjÄ™

Rodzaj zadania: DziaÅ‚alność na rzecz rodziny, macierzyÅ„stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajÄ…cych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.  Wysokość Å›rodków publicznych, przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania w 2015r.:  141.873,90 zÅ‚

 1. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna 
 1. W otwartym konkursie ofert mogÄ… uczestniczyć osoby fizyczne, które:
 1. dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 5. posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi tj.:
  1. lokal posiada osobnÄ… kuchniÄ™ i Å‚azienkÄ™,
  2. lokal posiada sprawną instalację gazową oraz gaśnicę,
  3. na potrzeby dzieci przeznaczone jest co najmniej jedno pomieszczenie,
  4. w pomieszczeniu zapewnione jest miejsce do spożycia posiÅ‚ków, odpoczynku        i aktywnoÅ›ci dzieci,
  5.  pomieszczenie posiada funkcjonalnÄ… aranżacjÄ™ przestrzeni, zapewniajÄ…cÄ… dzieciom wygodÄ™, bezpieczeÅ„stwo i Å‚atwy dostÄ™p do zabawek i materiaÅ‚ów edukacyjnych,
  6.  pomieszczenie jest czyste i estetyczne,
  7.  w lokalu nie znajdujÄ… siÄ™ zwierzÄ™ta,
  8. znajdujÄ…ce siÄ™ w pomieszczeniu wolno stojÄ…ce piece wÄ™glowe/ gazowe/ elektryczne zostanÄ… w odpowiedni sposób zabezpieczone  np. poprzez ( drabinki, pÅ‚otki).
 6. odbyÅ‚y 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupeÅ‚niajÄ…ce w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiadajÄ… kwalifikacje pielÄ™gniarki, poÅ‚ożnej, opiekunki dzieciÄ™cej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuÅ„czo- wychowawczego, o których mowa w art. 39 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. Do odbycia szkoleÅ„ nie jest zobowiÄ…zana osoba, która pracowaÅ‚a z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesiÄ™cy bezpoÅ›rednio przed podjÄ™ciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
 7. posiadajÄ… aktualnÄ… książeczkÄ™ zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych, ważnÄ… przez okres nie krótszy niż 10 miesiÄ™cy od dnia zÅ‚ożenia oferty.
 8. posiadajÄ… zaÅ›wiadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazaÅ„ do podjÄ™cia pracy w charakterze dziennego opiekuna ważne przez okres nie krótszy niż 10 miesiÄ™cy od dnia zÅ‚ożenia oferty .
 9. posiadajÄ… tytuÅ‚ prawny do lokalu na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, w którym bÄ™dzie sprawowana opieka na dzieÅ„ skÅ‚adania oferty ( np. akt wÅ‚asnoÅ›ci, umowa najmu, umowa użyczenia).
 10. zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze maksymalnie 9 godzin zegarowych dziennie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1. W celu weryfikacji speÅ‚nienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony wywiad Å›rodowiskowy, o którym mowa w art. 39 ust.3 ustawy z dnia  4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  2. Weryfikacja oraz ocena speÅ‚nienia warunków lokalowych, w których bÄ™dzie sprawowana opieka u kandydata na dziennego opiekuna zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach. Wynik wizytacji bÄ™dzie stanowić skÅ‚adowÄ… przy ocenie merytorycznej zÅ‚ożonej oferty.

 

 1. Termin realizacji zadania

Zadanie bÄ™dzie realizowane w terminie od dnia  podpisania umowy do dnia 30.06.2015r.

 1. Warunki realizacji zadania
  1. Dzienny opiekun sprawuje opiekÄ™ nad dziećmi od 20 tygodnia życia zgodnie          z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
  2. Do zadaÅ„ dziennego opiekuna należy w szczególnoÅ›ci:
 1. zapewnienie dzieciom wÅ‚aÅ›ciwej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,
 3. prowadzenie zajęć opiekuÅ„czo-wychowawczych i edukacyjnych uwzglÄ™dniajÄ…cych rozwój psychomotoryczny dzieci, wÅ‚aÅ›ciwy do wieku dziecka.
 4. zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas jego pobytu u dziennego opiekuna.
 1. Dzienny opiekun, prowadzÄ…cy zajÄ™cia z dziećmi, nad którymi opiekun sprawuje opiekÄ™ wspóÅ‚pracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególnoÅ›ci przez:
 1. korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
 2. prowadzenie konsultacji i udzielanie opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
 1. Opieka sprawowana bÄ™dzie w dni powszednie, od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku maksymalnie 9 godzin zegarowych dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców/ opiekunów prawnych   (uczestników projektu).
 2. W sytuacji pozostawania pod opiekÄ… dziennego opiekuna innych dzieci niż powierzone w ramach umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czych przez dziennego opiekuna  ( w tym wÅ‚asnych dzieci opiekuna dziennego), Å‚Ä…czna liczba dzieci  pozostajÄ…cych pod opiekÄ… dziennego opiekuna nie może przekroczyć piÄ™ciorga dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje siÄ™ dziecko , które nie ukoÅ„czyÅ‚o pierwszego roku życia, jest niepeÅ‚nosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie troje.
 3. Zadanie nie obejmuje finansowania lub wspóÅ‚finansowania usÅ‚ug wyżywienia dla dzieci.
 4. Dzienny opiekun podlega obowiÄ…zkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej za szkody wyrzÄ…dzone przy sprawowaniu opieki. Za zawarcie umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej oraz opÅ‚acania i finansowania skÅ‚adki na to ubezpieczenie odpowiada Burmistrz  GÅ‚uchoÅ‚az.
 5. Dzienny opiekun zatrudniony jest przez GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy reprezentowanÄ… przez Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az na podstawie pisemnej umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego  stosuje siÄ™ przepisy dotyczÄ…ce zlecenia.
 6. Wynagrodzenie dziennego opiekuna bÄ™dzie wypÅ‚acane na podstawie uchwaÅ‚y Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach wydanej na podstawie art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku  o opiece nad dziećmi do lat 3, w wysokoÅ›ci 10,80 zÅ‚ brutto za jednÄ… godzinÄ™ zegarowÄ…  sprawowania opieki.
 7. Za dni, w których dzienny opiekun nie Å›wiadczy usÅ‚ug, wynagrodzenie nie przysÅ‚uguje.
 8. Rozliczenie z GminÄ… GÅ‚uchoÅ‚azy nastÄ™pować bÄ™dzie co miesiÄ…c, w miesiÄ…cu nastÄ™pujÄ…cym po wykonaniu usÅ‚ugi. Wynagrodzenie pÅ‚atne bÄ™dzie po dostarczeniu przez dziennego opiekuna prawidÅ‚owo wystawionego rachunku oraz prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionych przez rodziców/ prawnych opiekunów  i podpisanych przez dziennego  opiekuna  list obecnoÅ›ci dzieci w danym miesiÄ…cu i dzieci zadeklarowanych do opieki w danym miesiÄ…cu.
 9. Dzienny opiekun realizujÄ…c zadanie, zobowiÄ…zany jest do stosowania przepisów prawa w szczególnoÅ›ci przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az nie zapewnia zastÄ™pstwa w opiece nad dziećmi  z powodu choroby dziennego opiekuna.

 

 1. Termin i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w terminie do 29.12.2014r. do godz. 16;00
 2. Oferty należy składać zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu Koperta powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko osoby składającej ofertę,
 2. adres osoby składającej ofertę,
 3. dopisek: OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIENNYCH OPIEKUNÓW W RAMACH PROJEKTU  „ POWRÓT DO ZATRUDNIENIA”.
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Rynek 15, tel. 77/ 40 92 136
  2. Formularz oferty oraz zaÅ‚Ä…czniki dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej UrzÄ™du Miejskiego    w GÅ‚uchoÅ‚azach www.glucholazy.pl

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 31.12.2014r.
  2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz oceny zÅ‚ożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powoÅ‚ana  ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az.
  3. W pierwszej kolejności oferty będą oceniane pod względem formalnym.
  4. Oferty, które nie speÅ‚niÄ… wymogów formalnych, tj.: zÅ‚ożone po terminie lub niekompletne, nie bÄ™dÄ… dalej rozpatrywane.
  5. Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową.
  6. CzęściÄ… oceny merytorycznej bÄ™dzie weryfikacja warunków lokalowych przez CzÅ‚onków Komisji Konkursowej, przeprowadzona w formie wizytacji lokalu wskazanego w ofercie jako miejsce Å›wiadczenia usÅ‚ug opieki dziennej.
  7. Kryteria stosowane podczas oceny merytorycznej oferty przez KomisjÄ™ KonkursowÄ… oraz ich waga:
 1. kompletność oferty i zaÅ‚Ä…czników (0-5 pkt.);
 2. realność wykonania zadania przez kandydata na dziennego opiekuna (0-5 pkt.);
 3. posiadanie adekwatnego do zadania lokalu (0-5 pkt.);
 4. atrakcyjność oferty (0-5 pkt.).
  1. Wymagana  minimalna liczba punktów uprawniajÄ…ca  oferentów do zawarcia umowy to 10 punktów.
  2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostanÄ… podane do wiadomoÅ›ci publicznej.                       
  3.  Umowa o Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czych przez dziennego opiekuna  zostanie zawarta z dziennymi opiekunem wyÅ‚Ä…cznie  w przypadku przystÄ…pienia do umowy rodzica/ opiekuna prawnego zainteresowanego powierzeniem  dziecka.
  4. Åšrodki finansowe rozdzielone zostanÄ… pomiÄ™dzy uprawnionych  oferentów, których oferty bÄ™dÄ… wyÅ‚onione w drodze konkursu. Możliwe jest zawarcie umowy z jednym oferentem albo z wiÄ™cej niż jednym oferentem, albo nie zawarcie umowy z żadnym oferentem.
  5. Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
  6. Do rozstrzygniÄ™cia w sprawie wyboru nie stosuje  siÄ™ trybu odwoÅ‚awczego.
  7. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 1. Wymagana dokumentacja
 1. Prawidłowo wypełniona, kompletna oferta podpisana przez oferenta.
 2. Kserokopia dowodu osobistego poświadczonego przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 3. OÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów okreÅ›lonych w art. 39 ust. 1 pkt.1-3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
 4. Dokument/y potwierdzajÄ…ce kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie  z art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
 5. OÅ›wiadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniajÄ…cych  bezpiecznÄ… opiekÄ™ nad dziećmi- dotyczy lokalu, w którym bÄ™dzie sprawowana opieka.
 6. Dokument lub kserokopia dokumentu poÅ›wiadczona przez oferenta za zgodność z oryginaÅ‚em wskazujÄ…cy tytuÅ‚ prawny oferenta do lokalu, w którym bÄ™dzie sprawowana opieka nad dziećmi.
 7. OÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci za przestÄ™pstwa umyÅ›lne. W momencie wyboru oferty, oferent zobowiÄ…zany bÄ™dzie do zÅ‚ożenia zaÅ›wiadczenia o niekaralnoÅ›ci za przestÄ™pstwa umyÅ›lne         ( dotyczy to wyÅ‚Ä…cznie osób, które po raz pierwszy przystÄ™pujÄ… do konkursu).
 8. Kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 10 m-cy od dnia zÅ‚ożenia oferty - poÅ›wiadczona przez oferenta za zgodność z oryginaÅ‚em.
 9. ZaÅ›wiadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazaÅ„ do podjÄ™cia pracy w charakterze dziennego opiekuna ważne przez okres nie krótszy niż 10  m-cy od dnia zÅ‚ożenia oferty.
 10. OÅ›wiadczenie, że kandydat wyraża zgodÄ™ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawÄ… z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 1182 j.t.  ze. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na dziennego opiekuna.
 11. Do oferty mogą być dołączone rekomendacje, referencje i opinie o oferencie.
 12. ZÅ‚ożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem zawarcia umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czych przez dziennego opiekuna z kandydatem na dziennego opiekuna.

 

 1. Informacje o zrealizowanych przez Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az w roku ogÅ‚oszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju  i zwiÄ…zanych z nimi kosztami:

Konkurs ofert dziennego opiekuna sprawujÄ…cego opiekÄ™ nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach projektu          „ Powrót do zatrudnienia” w imieniu Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az ogÅ‚oszony jest po raz trzeci.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: OgÅ‚oszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunÃłw
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Sadowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Sadowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Sadowska
Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 13:30:56
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 13:30:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 13:58:06

Wersja do wydruku...

corner   corner