logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
minus 2015 rok
   minus ZARZĄDZENIE NR 109-PR.27.2015 z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 99-PR.24.2015 z dnia 13 marca 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 126-PR.30.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 138-PR.31.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 155-PR.34.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach
   minus ZARZĄDZENIE NR 191-PR.41.2015 z dnia 14 maja 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 313-PR.62.2015 Burmistrza Głuchołaz w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia postępowania przetargowego pod nazwą: Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul
   minus ZARZĄDZENIE NR 310-PR.62.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 322-PR.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 sierpnia 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 353-PR.76.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 września 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 357-PR.78.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 września 2015 r.
   minus Zarządzenie Nr 453-PR.100.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lista imienna osób , których kandydatury zostaÅ‚y zgÅ‚oszone do Miejskiej Rady Seniorów

 

Lp.

ImiÄ™ Nazwisko kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego/ jeżeli występuje

Krótka charakterystyka kandydata -

Opis doświadczenia i umiejętności

1

Elżbieta

Grusza

XXX

Emerytowana pielÄ™gniarka. Należy do Klubu Seniora. WspóÅ‚pracuje z Polskim Komitetem Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach.

2

Irena

Rup

XXX

Nie załączono

3

Marianna Maślańczyk

XXX

Z zawodu nauczycielka obecnie na emeryturze. W latach 1988-2012 przebywaÅ‚a za granicÄ…. UkoÅ„czyÅ‚a także Studium Teologii Rodziny i pracowaÅ‚a w Katolickiej Poradni Rodzinnej przy Polskim KoÅ›ciele w Wiedniu. Obecnie po Å›mierci męża od 2012r. zamieszkuje na staÅ‚e w GÅ‚uchoÅ‚azach . Motto Pani Marianny „Warto być uczciwym” (prof. W. Bartoszewski)

4

Barbara

Turska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Aktywny czÅ‚onek Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Interesuje siÄ™ problemami seniorów.

5

Barbara WÅ‚osek

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

CzÅ‚onek  Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 3 lat. Pracowita, aktywa, odpowiedzialna i uczciwa.

6

Anna Pruszyńska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Pełni funkcje skarbnika Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obowiązkowa i uczciwa

7

Zuzanna Mazurek

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Aktywny czÅ‚onek Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaangażowana w problemy seniorów UTW.

8

Emilia Czujowska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

CzÅ‚onek-zaÅ‚ożyciel Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywa, interesuje siÄ™ problemami seniorów.

9

Halina Lubańska

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

Aktywny czÅ‚onek Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Interesuje siÄ™ problemami seniorów i dziaÅ‚a na ich rzecz.

10

Zdzisław Matyjasik

Judyta Grajcar

ByÅ‚y Radny Gminy dwóch kadencji, spoÅ‚ecznik, osoba sumienna, wiarygodna, nie boi siÄ™ wyzwaÅ„.

11

Barbara

SzelÄ…g

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach

CzÅ‚onek Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 4 lat. Aktywna, chÄ™tnie pomaga w organizacji wolnego czasu seniorów. ObowiÄ…zkowa.

12

Leokadia Gargol

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju UTW im. M. Bilwin w Głuchołazach

CzÅ‚onek  Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego od 3 lat. Pracowita, aktywna, interesuje siÄ™ problemami seniorów.

13

Jan

Stopa

Polski ZwiÄ…zek Emerytów , Rencistów i Inwalidów OddziaÅ‚ Rejonowy w GÅ‚uchoÅ‚azach

Wieloletni czÅ‚onek  Polskiego ZwiÄ…zku Emerytów , Rencistów i Inwalidów. Jako byÅ‚y nauczyciel zna dobrze Å›rodowisko seniorów naszej Gminy.

14

Teresa

Cichoń

Polski ZwiÄ…zek Emerytów , Rencistów i Inwalidów OddziaÅ‚ Rejonowy w GÅ‚uchoÅ‚azach

PrzewodniczÄ…ca Polskiego ZwiÄ…zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów OddziaÅ‚u Rejonowego w GÅ‚uchoÅ‚azach. BÄ™dzie godnie reprezentować potrzeby ludzi starszych  i ZwiÄ…zku w Radzie Seniorów

15

Maria

Polańska

Polski ZwiÄ…zek Emerytów , Rencistów i Inwalidów OddziaÅ‚ Rejonowy w GÅ‚uchoÅ‚azach

FunkcjonujÄ…ca w grupie emerytów, pozytywnie nastawiona do otaczajÄ…cej  rzeczywistoÅ›ci, przyjazna, sympatyczna w kontaktach z seniorami

16

Irma

Rodek

XXX

Nie załączono

17

Bronisława Czarny

Stowarzyszenie „Inwestujemy w GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy”

CzÅ‚onek Stowarzyszenia „Inwestujemy w GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy” oraz Klubu Seniora.

18

Antoni

Czarny

Stowarzyszenie „Inwestujemy w GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy”

CzÅ‚onek Stowarzyszenia „Inwestujemy w GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy” oraz Klubu Seniora

19

Helena Pieniążek

Stowarzyszenie „Inwestujemy w GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy”

CzÅ‚onek Stowarzyszenia „Inwestujemy w GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy” oraz Klubu Seniora

20

Elżbieta Zborowska

XXX

Emerytowana nauczycielka jÄ™zyka polskiego, wieloletnia dyrektor ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w GÅ‚uchoÅ‚azach. ZaÅ‚ożycielka Organizacji Pożytku Publicznego – Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ i Absolwentów ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w GÅ‚uchoÅ‚azach.

21

Stefan

Łazuka

XXX

Emeryt. Żołnierz zawodowy LWP. Od 1956r. do 1979r. służba wojskowa.

WyksztaÅ‚cenie Å›rednie, wdowiec. Zamieszkuje samotnie. DziaÅ‚acz SpóÅ‚dzielni Mieszkaniowej od 1998r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z OgÅ‚oszeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az o naborze kandydatów na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do ZarzÄ…dzenia nr 158-PR.36.2015 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów w GÅ‚uchoÅ‚azach:

 

Zebranie wyborcze z Burmistrzem Głuchołaz odbędzie się w dniu 26 maj 2015r. od godziny 13.00 do godziny 17.00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, na Sali posiedzeń Rady Miejskiej w Głuchołazach IIp.

W zwiÄ…zku z tym , że liczba zgÅ‚oszonych kandydatów na czÅ‚onków Rady Seniorów jest równa  liczbie Radnych Rady Seniorów (21 osób) spotkanie wyborcze polegać bÄ™dzie na przedstawieniu osób – czÅ‚onków Rady Seniorów, bez koniecznoÅ›ci przeprowadzania gÅ‚osowania.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o przedÅ‚użeniu naboru  kandydatów na czÅ‚onków

Miejskiej Rady Seniorów

 

 

 1. Zgodnie z § 4 ZarzÄ…dzenia nr 158-PR.36.2015 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów w GÅ‚uchoÅ‚azach przedÅ‚uża siÄ™ okres na zgÅ‚aszanie kandydatów do Rady Seniorów do dnia 21 maja 2015r.
 2. ZgÅ‚oszenia kandydatów należy dokonać poprzez dostarczenie zamkniÄ™tej koperty z dopiskiem „Nabór na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów”.

ZgÅ‚oszenia przyjmuje sekretariat UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach      pok. Nr 11.

     3.  PozostaÅ‚e zapisy ogÅ‚oszenia Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az o naborze kandydatów na czÅ‚onków Miejskiej Rady   Seniorów pozostajÄ… bez zmian. Treść ogÅ‚oszenia poniżej

 

____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o przedÅ‚użeniu naboru  kandydatów na czÅ‚onków

Miejskiej Rady Seniorów

 

 

 1. Zgodnie z § 4 ZarzÄ…dzenia nr 158-PR.36.2015 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów w GÅ‚uchoÅ‚azach przedÅ‚uża siÄ™ okres na zgÅ‚aszanie kandydatów do Rady Seniorów do dnia 18 maja 2015r.
 2. ZgÅ‚oszenia kandydatów należy dokonać poprzez dostarczenie zamkniÄ™tej koperty z dopiskiem „Nabór na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów”.

          ZgÅ‚oszenia przyjmuje sekretariat UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach pok. Nr 11.

 1. PozostaÅ‚e zapisy ogÅ‚oszenia Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az o naborze kandydatów na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów pozostajÄ… bez zmian. Treść OgÅ‚oszenia poniżej.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o naborze kandydatów na czÅ‚onków

Miejskiej Rady Seniorów

 

 

RealizujÄ…c zapisy UchwaÅ‚y nr VII/60/15 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powoÅ‚ania Miejskiej Rady Seniorów,

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza

nabór kandydatów na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów

 

 1. Niniejszym informuje siÄ™, że  zgodnie z § 3  Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do UchwaÅ‚y Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach w sprawie powoÅ‚ania Miejskiej Rady Seniorów:
  • SkÅ‚ad osobowy Rady Seniorów powoÅ‚ywany jest na okres kadencji Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach,
  • W skÅ‚ad Rady Seniorów wchodzi 21 Radnych zamieszkaÅ‚ych na terenie gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, w tym:

-  przedstawicieli osób starszych,

- przedstawicieli organizacji i podmiotów dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz osób starszych,

 • W skÅ‚ad Rady mogÄ… być powoÅ‚ane osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sÄ…du za umyÅ›lne przestÄ™pstwo Å›cigane z oskarżenia publicznego lub umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe, które najpóźniej w dniu poprzedzajÄ…cym wybory ukoÅ„czyÅ‚y 60 lat życia i sÄ… mieszkaÅ„cami gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.

 

2. Nabór kandydatów prowadzony bÄ™dzie od dnia ogÅ‚oszenia tj. od dnia 30.04.2015r. do dnia 12.05.2015r. (decyduje data wpÅ‚ywu zgÅ‚oszenia do siedziby UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach).

 

3. ZgÅ‚oszenie kandydata na czÅ‚onka Rady Seniorów dokonać mogÄ…:

 • uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji i podmiotów dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz osób starszych, na formularzu zgÅ‚oszeniowym, którego wzór  stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego ogÅ‚oszenia lub
 • przedstawiciele osób starszych (niezrzeszonych), na formularzu zgÅ‚oszeniowym, którego wzór  stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do niniejszego ogÅ‚oszenia.

 

4. ZgÅ‚oszenia kandydatów należy dokonać poprzez dostarczenie zamkniÄ™tej koperty z dopiskiem „Nabór na czÅ‚onków Miejskiej Rady Seniorów”.

    ZgÅ‚oszenia przyjmuje sekretariat UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach pok. Nr 11.

 

5. Jeżeli do dnia zakoÅ„czenia naboru kandydatów na czÅ‚onków Rady Seniorów liczba kandydatów bÄ™dzie mniejsza niż planowana liczba czÅ‚onków Rady Seniorów okres na zgÅ‚aszanie kandydatów przedÅ‚uża siÄ™ o ustalonÄ… w odrÄ™bnym ogÅ‚oszeniu liczbÄ™ dni.

6.W terminie 3 dni od dnia zakoÅ„czenia naboru lista imienna osób, których kandydatury do rady Seniorów zostaÅ‚y zgÅ‚oszone zgodnie z ogÅ‚oszeniem wraz z nazwÄ… zgÅ‚aszajÄ…cego podmiotu i z krótkÄ… charakterystykÄ… każdego kandydata, zostanie zamieszczona na stronie internetowej UrzÄ™du Miejskiego GÅ‚uchoÅ‚azy i na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ UrzÄ™du Miejskiego, do dnia przeprowadzenia zebrania wyborczego.

7. Zebranie wyborcze z Burmistrzem GÅ‚uchoÅ‚az odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 maj 2015r. od godziny 13.00 do godziny 17.00 w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach,  na Sali posiedzeÅ„ Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach IIp.

8. Jeżeli liczba zgÅ‚oszonych kandydatów na czÅ‚onków Rady Seniorów jest równa  liczbie Radnych Rady Seniorów (21 osób) wówczas spotkanie wyborcze polegać bÄ™dzie na przedstawieniu osób – czÅ‚onków Rady Seniorów, bez koniecznoÅ›ci przeprowadzania gÅ‚osowania.

9. Jeżeli liczba zgÅ‚oszonych kandydatów na czÅ‚onków Rady Seniorów jest wiÄ™ksza, niż  uchwalona liczba Radnych Miejskiej Rady Seniorów, wówczas na spotkaniu wyborczym zostanÄ… przeprowadzone wybory Radnych do Rady Seniorów.

10. Ustala siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zasady przeprowadzenia na spotkaniu wyborczym wyborów do Miejskiej Rady Seniorów:

 • Uprawnienie do gÅ‚osowania na zebraniu wyborczym przysÅ‚uguje osobie bÄ™dÄ…cej mieszkaÅ„cem gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, która najpóźniej w dniu poprzedzajÄ…cym zebranie wyborcze ukoÅ„czyÅ‚a 60 rok życia i jest obecna na zebraniu oraz legitymuje siÄ™ dowodem tożsamoÅ›ci – dowód osobisty lub paszport.
 • GÅ‚osowania dokonuje siÄ™ na kartach do gÅ‚osowania stanowiÄ…cych zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do ogÅ‚oszenia.
 • Każda osoba obecna i uprawniona do gÅ‚osowania – Å‚Ä…cznie z kandydatami, może pobrać tylko jednÄ… kartÄ™ do gÅ‚osowania.
 • Każda osoba obecna i uprawniona do gÅ‚osowania – Å‚Ä…cznie z kandydatami oddaje swój gÅ‚os na peÅ‚nÄ… liczbÄ™ skÅ‚adu osobowego Rady Seniorów, poprzez postawienie znaku „X” przy nazwiskach 21 kandydatów.
 • Wybory przeprowadzane na zebraniu wyborczym sÄ… bezpoÅ›rednie i tajne.
 • Zaznaczenie mniej niż 21 kandydatów na karcie do gÅ‚osowania, niewypeÅ‚nienie karty, nieczytelne wypeÅ‚nienie karty do gÅ‚osowania, wyklucza gÅ‚os osoby uprawnionej do gÅ‚osowania w procedurze gÅ‚osowania.
 • KartÄ™ do gÅ‚osowania wydaje powoÅ‚ana odrÄ™bnym ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az Komisja wyborcza, osobie uprawnionej do gÅ‚osowania na zebraniu wyborczym.
 • Karty do gÅ‚osowania skÅ‚ada siÄ™ w skrzynce wyborczej , a po zakoÅ„czeniu gÅ‚osowania  Komisja wyborcza przystÄ™puje do liczenia oddanych gÅ‚osów.
 •  Za wybranych uważa siÄ™ dwudziestu jeden kandydatów, którzy otrzymali najwyższÄ… liczbÄ™ gÅ‚osów. W razie równej liczby gÅ‚osów przeprowadza siÄ™ losowanie.
 • Z przeprowadzonych wyborów, zebrania wyborczego sporzÄ…dza siÄ™ protokóÅ‚ zawierajÄ…cy dane kandydatów oraz liczbÄ™ otrzymanych przez nich gÅ‚osów.
 • Wyniki gÅ‚osowania uwzglÄ™dniajÄ…ce ilość gÅ‚osów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostaÅ‚y wybrane do Miejskiej Rady Seniorów , zamieszcza siÄ™ na stronie internetowej UrzÄ™du i na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ w terminie 5 dni od dnia  zebrania wyborczego.
 • Uwagi dotyczÄ…ce przebiegu gÅ‚osowania można zgÅ‚aszać do Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az w terminie  3 dni od dnia zebrania wyborczego.

Nazwa dokumentu: ZARZÄ„DZENIE NR 158-PR.36.2015 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru na czÅ‚onkÃłw Miejskiej Rady SeniorÃłw w GÅ‚uchoÅ‚azach
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 14:20:07
Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 14:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 11:52:09

Wersja do wydruku...

corner   corner