logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głuchołazy, dnia 29.03.2017r.

 

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 wrzeÅ›nia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r. poz.1916  z późn.zm.)

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego:

 

 

 

1. ZADANIE BÄśDÄ„CE PRZEDMIOTEM KONKURSU:

 • Nazwa zadania - Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i mÅ‚odzieży bÄ™dÄ…cych  elementem programu profilaktycznego.
 • Wysokość Å›rodków przeznaczonych  na  realizacjÄ™  zadania - 5.000 zÅ‚
 • Warunki realizacji zadania:

1. Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla  dzieci i mÅ‚odzieży bÄ™dÄ…cych  elementem programu profilaktycznego powinno obejmować:

 • inicjowanie dziaÅ‚aÅ„  rozwijajÄ…cych różnorakie zainteresowania dzieci i mÅ‚odzieży,
 • organizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i mÅ‚odzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej,
 • motywowanie mÅ‚odzieży do opracowywania  przedsiÄ™wzięć kierowanych do grup rówieÅ›niczych,
 • propagowanie  zdrowego i bezpiecznego spÄ™dzania wolnego czasu szczególnie poprzez  gry i zabawy na Å›wieżym powietrzu, piesze  wÄ™drówki itp.,

2. prowadzenie zajęć edukacyjno - informacyjnych dot. niebezpieczeÅ„stw jakie niosÄ… za sobÄ… wszelkiego rodzaju używki a zwÅ‚aszcza alkohol, narkotyki i papierosy.Podejmowane dziaÅ‚ania powinny wyraźne okreÅ›lać prawidÅ‚owe normy zachowania w różnych sytuacjach np. postawa wobec używek, eliminowanie przemocy, rozwiÄ…zywanie konfliktów itp.

3. Podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ zobowiÄ…zany jest do posiadania programu profilaktycznego odwoÅ‚ujÄ…cego siÄ™ do strategii profilaktycznych, wzmacniajÄ…cego czynniki chroniÄ…ce, zwÅ‚aszcza poprzez ukazywanie autorytetów  promujÄ…cych wzorce trzeźwoÅ›ci.

2. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. W konkursie mogÄ… uczestniczyć podmioty wymienione art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia w 11 wrzeÅ›nia 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci dotyczÄ… spraw objÄ™tych zadaniami okreÅ›lonymi  w art. 2, w tym organizacje pozarzÄ…dowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia w 2003r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci  pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest zÅ‚ożenie oferty zgodnej ze wzorem okreÅ›lonym  w ZaÅ‚Ä…czniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Zadanie objÄ™te konkursem musi być adresowane  do mieszkaÅ„ców Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.
 4. Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

3. KRYTERIA OCENY OFERT - oferty oceniane bÄ™dÄ… zgodnie z poniższymi kryteriami uwzglÄ™dnionymi w kartach oceny ofert, które stanowiÄ… ZaÅ‚Ä…czniki Nr 2,3,4 i 5 do ogÅ‚oszenia o konkursie:

1. Kryteria formalne:

 1. złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
 2. złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 3. zÅ‚ożenie kompletnej oferty tj. z  wymaganymi zaÅ‚Ä…cznikami,
 4. złożenie oferty na właściwym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
 5. podpisanie oferty przez osoby do tego uprawnione zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru SÄ…dowego, innego wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, ewidencji  lub stosownego peÅ‚nomocnictwa,
 6. kierowanie oferty do mieszkaÅ„ców Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.

Ocenie merytorycznej podlega tylko oferta, która speÅ‚nia wszystkie wymogi formalne.

2. Kryteria merytoryczne

 1. zgodność zakresu realizacji zadania  z warunkami  jego realizacji  okreÅ›lonymi w ogÅ‚oszeniu konkursu,
 2. dziaÅ‚ania i doÅ›wiadczenia skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™ w ciÄ…gu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie,
 3. planowany wkÅ‚ad rzeczowy, osobowy, oraz kwalifikacje osób, które bÄ™dÄ… realizowaÅ‚y zadanie,
 4. ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kÄ…tem ich celowoÅ›ci, oszczÄ™dnoÅ›ci i efektywnoÅ›ci wykonania oraz udziaÅ‚ Å›rodków wÅ‚asnych

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy skÅ‚adać na zaÅ‚Ä…czony wzorze oferty w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz.15;00 w sekretariacie UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11)  lub przesÅ‚ać pocztÄ… (w przypadku nadesÅ‚ania oferty pocztÄ…, liczy siÄ™ data jej wpÅ‚ywu do UrzÄ™du)

5. TERMIN ROZSTRZYGNIÄśCIA KONKURSU OFERT:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017r. o godz. 10;00. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. W przypadku przyznania Å›rodków finansowych w wysokoÅ›ci niższej niż ta podana w ofercie  Podmiot, który zdecyduje siÄ™ na przyjÄ™cie zaproponowanej kwoty zobowiÄ…zany jest do korekty oferty w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 4. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zastrzega sobie prawo do zmiany wielkoÅ›ci dotacji po rozstrzygniÄ™ciu  konkursu w przypadku  zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.

6. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:

 1. Wyniki konkursu zostanÄ… ogÅ‚oszone w Biuletynie Informacji Publicznej  UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach  oraz w jego siedzibie na tablicy ogÅ‚oszeÅ„, niezwÅ‚ocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az protokoÅ‚u Komisji Konkursowej z rozstrzygniÄ™cia konkursu.
 2. O wynikach konkursu  skÅ‚adajÄ…cy  ofertÄ™ zostanÄ… powiadomieni pisemnie.

7. SPOSÓB ODWOŁANIA SIÄś OD ROZSTRZYGNIÄśCIA  KONKURSU OFERT:

Podmioty, które zÅ‚ożyÅ‚y oferty  mogÄ… odwoÅ‚ać siÄ™ od wyników  konkursu  do Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az w terminie 7 dni od dnia ogÅ‚oszenia wyników konkursu. OdwoÅ‚anie powinno zostać zÅ‚ożone  na piÅ›mie w sekretariacie UrzÄ™du Miejskiego GÅ‚uchoÅ‚azach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11). W przypadku nadesÅ‚ania odwoÅ‚ania pocztÄ…, liczy siÄ™ data jej wpÅ‚ywu do UrzÄ™du. OdwoÅ‚anie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie. Rozpatrzenie  odwoÅ‚ania przez Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nastÄ™puje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zÅ‚ożenia odwoÅ‚ania. 

8. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJÄ„CY KONKURS

Warunkiem powierzenia  zadania  jest zapewnienie wkÅ‚adu  wÅ‚asnego w wysokoÅ›ci co najmniej 15% przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkÅ‚ad wÅ‚asny  uznaje siÄ™ jedynie Å›rodki finansowe - nie uznaje siÄ™ za wkÅ‚ad wÅ‚asny wkÅ‚adu osobowego ani rzeczowego. Do oszacowania wkÅ‚adu osobowego stosuje siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce stawki:

 1. rynkowÄ… - w przypadku kiedy wolontariusz wykonuje  prace wymagajÄ…ce  odpowiednich/ specjalistycznych kwalifikacji,
 2. analogicznÄ… do stawek  obowiÄ…zujÄ…cych dla  staÅ‚ych pracowników Podmiotu, w przypadku gdy wolontariusz wykonuje  takie same czynnoÅ›ci,
 3. 13 zł za 1 godzinę pracy - w pozostałych przypadkach.

 

9. DOKUMENTY, KTÓRE NALEÅ»Y DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujÄ…ce o statusie prawnym podmiotu skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™ i umocowanie  osób go reprezentujÄ…cych;
 2. oÅ›wiadczenie potwierdzajÄ…ce, że w stosunku do podmiotu skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™ nie stwierdzono niezgodnego  z przeznaczeniem wykorzystania Å›rodków publicznych (ZaÅ‚. Nr 6);
 3. oÅ›wiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™ o niekaralnoÅ›ci zakazem peÅ‚nienia funkcji zwiÄ…zanych z dysponowaniem Å›rodkami publicznymi oraz niekaralnoÅ›ci za  umyÅ›lne przestÄ™pstwo lub  umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe (ZaÅ‚. Nr 7) ;
 4. oÅ›wiadczenie, że podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostanÄ… przekazane Å›rodki, i zobowiÄ…zuje siÄ™ go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych Å›rodków pod wzglÄ™dem finansowym i rzeczowym (ZaÅ‚. Nr 8);
 5. oÅ›wiadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™ wskazujÄ…ce, że  kwota Å›rodków przeznaczona zostanie na realizacjÄ™ zadania zgodnie z ofertÄ… i że  w tym zakresie zadanie nie bÄ™dzie finansowane z innych źródeÅ‚ (ZaÅ‚. Nr 9).

OÅ›wiadczenia , o których mowa w pkt. 2-5, skÅ‚ada siÄ™ pod rygorem  odpowiedzialnoÅ›ci karnej za skÅ‚adanie faÅ‚szywych zeznaÅ„.. SkÅ‚adajÄ…cy oÅ›wiadczenie  jest obowiÄ…zany do zawarcia w nim klauzuli nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: „Jestem Å›wiadomy odpowiedzialnoÅ›ci karnej za zÅ‚ożenie faÅ‚szywego  oÅ›wiadczenia”. Klauzula ta zastÄ™puje pouczenie ogÅ‚aszajÄ…cego konkurs o  odpowiedzialnoÅ›ci  karnej za skÅ‚adanie  faÅ‚szywych zeznaÅ„. 

 

10. INFORMACJA O MOÅ»LIWOÅšCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOÅ»ENIE OFERT ORAZ MOÅ»LIWOÅšCI PRZEDŁUÅ»ENIA TERMINU ZŁOÅ»ENIA  OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIÄśCIA KONKURSU OFERT:

Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az zastrzega sobie prawo do odwoÅ‚ania konkursu ofert przez upÅ‚ywem  terminu na zÅ‚ożenie ofert oraz prawo do przedÅ‚użenia  terminu zÅ‚ożenia ofert i terminu rozstrzygniÄ™cia konkursu .

11. SPOSÓB ZŁOÅ»ENIA OFERTY I DOKUMENTÓW:

 1. OfertÄ™ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami należy zÅ‚ożyć w zamkniÄ™tej kopercie, na której należy umieÅ›cić nastÄ™pujÄ…ce informacje: konkurs ofert, nazwa zadania, nazwa lub pieczęć Podmiotu skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™;
 2. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 3. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:
   
  1. oferta musi być wypeÅ‚niona w  jÄ™zyku polskim, w sposób czytelny tj. komputerowo lub rÄ™cznie drukowanymi literami,
  2. nie można zmieniać ukÅ‚adu oferty, oferta musi być kompletna i zawierać wypeÅ‚nione  wszystkie pola, w przypadku pól które nie dotyczÄ… oferty lub Podmiotu wpisać „nie dotyczy”.

Załączniki do pobrania: 2017-03-29 11:41:00 - Załącznik Nr 1 - wzór oferty (140.50 kB)
2017-03-29 12:00:12 - Załącznik Nr 2 (34.00 kB)
2017-03-29 12:11:26 - Załącznik Nr 3 (35.50 kB)
2017-03-29 12:12:24 - Załącznik Nr 4 (39.00 kB)
2017-03-29 12:13:01 - Załącznik Nr 5 (38.00 kB)
2017-03-29 12:14:01 - Załączniki 6-9 - oświadczenia (38.00 kB)

Nazwa dokumentu: Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena WrÃłbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena WrÃłbel
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Meres
Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 11:29:53
Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 11:29:53
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-29 12:15:35

Wersja do wydruku...

corner   corner