logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA W?ADZY
plus Rada Miejska
 URZ?D MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urz?du
plus Wydzia?y Urz?du
plus Za?atwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus O?wiadczenia maj?tkowe
plus Informacja dla planuj?cych zgromadzenia na terenie Gminy G?ucho?azy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewn?trzne
plus Wewn?trzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Op?aty lokalne
plus Podatki
plus Dop?aty do paliwa rolniczego
plus Bud?et gminy i sprawozdania
plus Ochrona ?rodowiska
plus Decyzje ?rodowiskowe
plus Wybory samorz?dowe -2006r.
plus Wybory Samorz?dowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorz?dowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory So?eckie 2015
plus Wybór ?awników na kadencj? 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spó?ki ECO S.A.
plus Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w G?ucho?azach 2017
 Og?oszenia pozosta?e
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Bud?et Obywatelski 2016
plus Og?oszenie o g?osowaniu
plus Bud?et Obywatelski 2017
minus Porady prawne
minus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
   minus 2017
      minus Prowadzenie zorganizowanych zaj?? rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i m?odzie?y b?d?cych elementem programu profilaktycznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spó?ki
minus Jednostki o?wiatowe
 Organizacje pozarz?dowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomo?ci
plus Wykazy nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y
plus Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
plus Przetargi nieruchomo?ci
plus Rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cz?stkowa-remonty cz?stkowe dróg na terenie g. G?-zy
plus 2017
 Zarz?dzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarz?dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarz?dzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza G?ucho?az
minus Zarz?dzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrz?dzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarz?dzania kryzysowego Gminy G?ucho?azy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obs?ugi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowi?zuj?cych planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY G?UCHO?AZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Og?oszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w G?ucho?azach
minus Ogloszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W G?UCHO?AZACH wraz z prognoz?
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W G?UCHO?AZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie Al. Jana Paw?a II wraz z prognoz?
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar dzia?alno?ci gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie G?ucho?azy
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego m. G?ucho?azy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia planu miejscowego miasta G?ucho?azy obejmuj?cego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego obejmuj?cego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszy?skiego, M. Curie-Sk?odowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy ?wi?tów oraz do sporz?dzenia prognozy oddzia?ywania na ?rodow
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA O ODST?PIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAW?A II
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewn?trzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 G?ucho?askie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwa?y Rady Miejskiej
minus Uchwa?y Rady Miejskiej podj?te po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


G?ucho?azy, dnia 29.03.2017r.

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r. poz.1916  z pó?n.zm.)

 

Burmistrz G?ucho?az

og?asza konkurs ofert na realizacj? zadania
z zakresu zdrowia publicznego:

 

 

 

1. ZADANIE B?D?CE PRZEDMIOTEM KONKURSU:

 • Nazwa zadania - Prowadzenie zorganizowanych zaj?? rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i m?odzie?y b?d?cych  elementem programu profilaktycznego.
 • Wysoko?? ?rodków przeznaczonych  na  realizacj?  zadania - 5.000 z?
 • Warunki realizacji zadania:

1. Prowadzenie zorganizowanych zaj?? rekreacyjno - turystycznych dla  dzieci i m?odzie?y b?d?cych  elementem programu profilaktycznego powinno obejmowa?:

 • inicjowanie dzia?a?  rozwijaj?cych ró?norakie zainteresowania dzieci i m?odzie?y,
 • organizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i m?odzie?y w czasie wolnym od nauki szkolnej,
 • motywowanie m?odzie?y do opracowywania  przedsi?wzi?? kierowanych do grup rówie?niczych,
 • propagowanie  zdrowego i bezpiecznego sp?dzania wolnego czasu szczególnie poprzez  gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu, piesze  w?drówki itp.,

2. prowadzenie zaj?? edukacyjno - informacyjnych dot. niebezpiecze?stw jakie nios? za sob? wszelkiego rodzaju u?ywki a zw?aszcza alkohol, narkotyki i papierosy.Podejmowane dzia?ania powinny wyra?ne okre?la? prawid?owe normy zachowania w ró?nych sytuacjach np. postawa wobec u?ywek, eliminowanie przemocy, rozwi?zywanie konfliktów itp.

3. Podmiot sk?adaj?cy ofert? zobowi?zany jest do posiadania programu profilaktycznego odwo?uj?cego si? do strategii profilaktycznych, wzmacniaj?cego czynniki chroni?ce, zw?aszcza poprzez ukazywanie autorytetów  promuj?cych wzorce trze?wo?ci.

2. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. W konkursie mog? uczestniczy? podmioty wymienione art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia w 11 wrze?nia 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot dzia?alno?ci dotycz? spraw obj?tych zadaniami okre?lonymi  w art. 2, w tym organizacje pozarz?dowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia w 2003r. o dzia?alno?ci  po?ytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest z?o?enie oferty zgodnej ze wzorem okre?lonym  w Za??czniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Zadanie obj?te konkursem musi by? adresowane  do mieszka?ców Gminy G?ucho?azy.
 4. Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

3. KRYTERIA OCENY OFERT - oferty oceniane b?d? zgodnie z poni?szymi kryteriami uwzgl?dnionymi w kartach oceny ofert, które stanowi? Za??czniki Nr 2,3,4 i 5 do og?oszenia o konkursie:

1. Kryteria formalne:

 1. z?o?enie oferty przez uprawniony podmiot,
 2. z?o?enie oferty w terminie okre?lonym w og?oszeniu konkursowym,
 3. z?o?enie kompletnej oferty tj. z  wymaganymi za??cznikami,
 4. z?o?enie oferty na w?a?ciwym formularzu stanowi?cym Za??cznik Nr 1 do og?oszenia o konkursie,
 5. podpisanie oferty przez osoby do tego uprawnione zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru S?dowego, innego w?a?ciwego rejestru, ewidencji  lub stosownego pe?nomocnictwa,
 6. kierowanie oferty do mieszka?ców Gminy G?ucho?azy.

Ocenie merytorycznej podlega tylko oferta, która spe?nia wszystkie wymogi formalne.

2. Kryteria merytoryczne

 1. zgodno?? zakresu realizacji zadania  z warunkami  jego realizacji  okre?lonymi w og?oszeniu konkursu,
 2. dzia?ania i do?wiadczenia sk?adaj?cego ofert? w ci?gu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie,
 3. planowany wk?ad rzeczowy, osobowy, oraz kwalifikacje osób, które b?d? realizowa?y zadanie,
 4. ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod k?tem ich celowo?ci, oszcz?dno?ci i efektywno?ci wykonania oraz udzia? ?rodków w?asnych

4. MIEJSCE I TERMIN SK?ADANIA OFERT:

Oferty nale?y sk?ada? na za??czony wzorze oferty w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz.15;00 w sekretariacie Urz?du Miejskiego w G?ucho?azach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11)  lub przes?a? poczt? (w przypadku nades?ania oferty poczt?, liczy si? data jej wp?ywu do Urz?du)

5. TERMIN ROZSTRZYGNI?CIA KONKURSU OFERT:

 1. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 21.04.2017r. o godz. 10;00. Konkurs ofert zostanie rozstrzygni?ty w terminie 30 dni od ostatniego dnia sk?adania ofert.
 2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powo?ana Zarz?dzeniem Burmistrza G?ucho?az.
 3. W przypadku przyznania ?rodków finansowych w wysoko?ci ni?szej ni? ta podana w ofercie  Podmiot, który zdecyduje si? na przyj?cie zaproponowanej kwoty zobowi?zany jest do korekty oferty w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 4. Burmistrz G?ucho?az zastrzega sobie prawo do zmiany wielko?ci dotacji po rozstrzygni?ciu  konkursu w przypadku  zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.

6. TERMIN I SPOSÓB OG?OSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:

 1. Wyniki konkursu zostan? og?oszone w Biuletynie Informacji Publicznej  Urz?du Miejskiego w G?ucho?azach  oraz w jego siedzibie na tablicy og?osze?, niezw?ocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza G?ucho?az protoko?u Komisji Konkursowej z rozstrzygni?cia konkursu.
 2. O wynikach konkursu  sk?adaj?cy  ofert? zostan? powiadomieni pisemnie.

7. SPOSÓB ODWO?ANIA SI? OD ROZSTRZYGNI?CIA  KONKURSU OFERT:

Podmioty, które z?o?y?y oferty  mog? odwo?a? si? od wyników  konkursu  do Burmistrza G?ucho?az w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wyników konkursu. Odwo?anie powinno zosta? z?o?one  na pi?mie w sekretariacie Urz?du Miejskiego G?ucho?azach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11). W przypadku nades?ania odwo?ania poczt?, liczy si? data jej wp?ywu do Urz?du. Odwo?anie musi by? pisemne i zawiera? uzasadnienie. Rozpatrzenie  odwo?ania przez Burmistrza G?ucho?az nast?puje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia z?o?enia odwo?ania. 

8. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓ?FINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OG?ASZAJ?CY KONKURS

Warunkiem powierzenia  zadania  jest zapewnienie wk?adu  w?asnego w wysoko?ci co najmniej 15% przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wk?ad w?asny  uznaje si? jedynie ?rodki finansowe - nie uznaje si? za wk?ad w?asny wk?adu osobowego ani rzeczowego. Do oszacowania wk?adu osobowego stosuje si? nast?puj?ce stawki:

 1. rynkow? - w przypadku kiedy wolontariusz wykonuje  prace wymagaj?ce  odpowiednich/ specjalistycznych kwalifikacji,
 2. analogiczn? do stawek  obowi?zuj?cych dla  sta?ych pracowników Podmiotu, w przypadku gdy wolontariusz wykonuje  takie same czynno?ci,
 3. 13 z? za 1 godzin? pracy - w pozosta?ych przypadkach.

9. DOKUMENTY, KTÓRE NALE?Y DO??CZY? DO OFERTY:

 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informuj?ce o statusie prawnym podmiotu sk?adaj?cego ofert? i umocowanie  osób go reprezentuj?cych;
 2. o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e w stosunku do podmiotu sk?adaj?cego ofert? nie stwierdzono niezgodnego  z przeznaczeniem wykorzystania ?rodków publicznych (Za?. Nr 6);
 3. o?wiadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sk?adaj?cego ofert? o niekaralno?ci zakazem pe?nienia funkcji zwi?zanych z dysponowaniem ?rodkami publicznymi oraz niekaralno?ci za  umy?lne przest?pstwo lub  umy?lne przest?pstwo skarbowe (Za?. Nr 7) ;
 4. o?wiadczenie, ?e podmiot sk?adaj?cy ofert? jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostan? przekazane ?rodki, i zobowi?zuje si? go utrzyma? do chwili zaakceptowania rozliczenia tych ?rodków pod wzgl?dem finansowym i rzeczowym (Za?. Nr 8);
 5. o?wiadczenie osoby upowa?nionej do reprezentacji podmiotu sk?adaj?cego ofert? wskazuj?ce, ?e  kwota ?rodków przeznaczona zostanie na realizacj? zadania zgodnie z ofert? i ?e  w tym zakresie zadanie nie b?dzie finansowane z innych ?róde? (Za?. Nr 9).

O?wiadczenia , o których mowa w pkt. 2-5, sk?ada si? pod rygorem  odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?.. Sk?adaj?cy o?wiadczenie  jest obowi?zany do zawarcia w nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego  o?wiadczenia”. Klauzula ta zast?puje pouczenie og?aszaj?cego konkurs o  odpowiedzialno?ci  karnej za sk?adanie  fa?szywych zezna?.

10. INFORMACJA O MO?LIWO?CI ODWO?ANIA KONKURSU OFERT PRZED UP?YWEM TERMINU NA Z?O?ENIE OFERT ORAZ MO?LIWO?CI PRZED?U?ENIA TERMINU Z?O?ENIA  OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNI?CIA KONKURSU OFERT:

Burmistrz G?ucho?az zastrzega sobie prawo do odwo?ania konkursu ofert przez up?ywem  terminu na z?o?enie ofert oraz prawo do przed?u?enia  terminu z?o?enia ofert i terminu rozstrzygni?cia konkursu .

11. SPOSÓB Z?O?ENIA OFERTY I DOKUMENTÓW:

 1. Ofert? wraz z za??cznikami nale?y z?o?y? w zamkni?tej kopercie, na której nale?y umie?ci? nast?puj?ce informacje: konkurs ofert, nazwa zadania, nazwa lub piecz?? Podmiotu sk?adaj?cego ofert?;
 2. Oferta musi by? sporz?dzona na druku stanowi?cym Za??cznik Nr 1 do og?oszenia.
 3. Ofert? nale?y przygotowa? wg nast?puj?cych zasad:
   
  1. oferta musi by? wype?niona w  j?zyku polskim, w sposób czytelny tj. komputerowo lub r?cznie drukowanymi literami,
  2. nie mo?na zmienia? uk?adu oferty, oferta musi by? kompletna i zawiera? wype?nione  wszystkie pola, w przypadku pól które nie dotycz? oferty lub Podmiotu wpisa? „nie dotyczy”.

Załączniki do pobrania: 2017-03-29 15:14:57 - Za??cznik Nr 1 - wzór oferty (140.50 kB)
2017-03-29 15:16:13 - Za??cznik Nr 2 (34.00 kB)
2017-03-29 15:17:26 - Za??cznik Nr 3 (35.50 kB)
2017-03-29 15:17:49 - Za??cznik Nr 4 (39.00 kB)
2017-03-29 15:18:44 - Za??cznik Nr 5 (38.00 kB)
2017-03-29 15:19:46 - Za??czniki 6-9 - o?wiadczenia (38.00 kB)

Ilość odwiedzin: 110
Nazwa dokumentu: Prowadzenie zorganizowanych zaj?? rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i m?odzie?y b?d?cych elementem programu profilaktycznego
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Meres
Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 15:13:47
Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 15:13:47
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-29 15:20:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner