logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
minus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
   minus 2017
      minus Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego
      minus Wyniki konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego
      minus Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
         minus Wyniki konkursu
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyniki konkursu

     Głuchołazy, dnia 09.08.2017r.

 

Działając na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r. poz.1916  z późn.zm.)

 

Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ofert na realizację

zadania z zakresu zdrowia publicznego:

 

 

 

 1. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU:
 • Nazwa zadania - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania - 8.000 zł
 • Warunki realizacji zadania:
 1. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii polegać ma na:
  • realizacji 2 edycji programu profilaktyki uniwersalnej , ukierunkowanego na ograniczenie zachowań problemowych i ryzykownych takich jak używanie alkoholu, narkotyków,  wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza.
  • świadczenie dyżurów interwencyjno - wspierających w zakresie zachowań problemowych i ryzykownych takich jak używanie alkoholu, narkotyków,  wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza.
    
 2. Program musi znajdować się na liście programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdującej się na stronie www.programyrekomendowane.pl, www.parpa.pl, www.narkoamnai.gov.pl, www.ore.edu.pl w zakładkach  dotyczących Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
 3. Program musi być adresowany do uczniów 2 gimnazjów z terenu Głuchołaz, ich rodziców i nauczycieli.
 4. Dyżury muszą być świadczone przez osoby posiadające udokumentowane kompetencje w tym zakresie tj. wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia, pedagogika, praca socjalna, medycyna, ukończone specjalistyczne  kursy i szkolenia oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków,  wczesnymi zachowaniami seksualnymi, przemocą rówieśniczą.

 

2. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia w
  11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia w 2003r.  o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  w Załączniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Zadanie objęte konkursem musi być adresowane do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 4. Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT - oferty oceniane będą zgodnie z poniższymi kryteriami uwzględnionymi w kartach oceny ofert, które stanowią Załączniki Nr 2,3,4 i 5 do ogłoszenia o konkursie:

 

 1. Kryteria formalne
  1. złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
  2. złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  3. złożenie kompletnej oferty tj. z  wymaganymi załącznikami,
  4. złożenie oferty na właściwym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
  5. podpisanie oferty przez osoby do tego uprawnione zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji  lub stosownego pełnomocnictwa,
  6. kierowanie oferty do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

Ocenie merytorycznej podlega tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne.

 

 1. Kryteria merytoryczne
  1. zgodność zakresu realizacji zadania  z warunkami  jego realizacji  określonymi w ogłoszeniu konkursu,
  2. działania i doświadczenia składającego ofertę w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie,
  3. planowany wkład rzeczowy, osobowy, oraz kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie,
  4. ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na załączony wzorze oferty w terminie do dnia 31.08.2017r. do godz.15;00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11)  lub przesłać pocztą (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu)

 

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.09.2017r. o godz. 10;00. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż ta podana w ofercie  Podmiot, który zdecyduje się na przyjęcie zaproponowanej kwoty zobowiązany jest do korekty oferty w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 4. Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu  konkursu w przypadku  zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:
  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Głuchołaz protokołu Komisji Konkursowej z rozstrzygnięcia konkursu.
  2. O wynikach konkursu  składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 1. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA  KONKURSU OFERT:

Podmioty, które złożyły oferty  mogą odwołać się od wyników  konkursu  do Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie powinno zostać złożone  na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego Głuchołazach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11). W przypadku nadesłania odwołania pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu. Odwołanie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie. Rozpatrzenie  odwołania przez Burmistrza Głuchołaz następuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. 

 

 1. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia  zadania  jest zapewnienie wkładu  własnego w wysokości co najmniej 15% przewidzianych do poniesienia wydatków. Za wkład własny  uznaje się jedynie środki finansowe - nie uznaje się za wkład własny wkładu osobowego ani rzeczowego. Do oszacowania wkładu osobowego stosuje się następujące stawki:

 1. rynkową – w przypadku kiedy wolontariusz wykonuje  prace wymagające  odpowiednich/ specjalistycznych kwalifikacji,
 2. analogiczną do stawek  obowiązujących dla  stałych pracowników Podmiotu, w przypadku gdy wolontariusz wykonuje  takie same czynności,
 3. 13 zł  za 1 godzinę pracy – w pozostałych przypadkach.

 

 1. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
  1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie  osób go reprezentujących ;
  2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego  z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych (Zał. Nr 6);
  3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za  umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe (Zał. Nr 7) ;
  4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (Zał. Nr 8);
  5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że  kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że  w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (Zał. Nr 9).

 

Oświadczenia , o których mowa w pkt. 2-5, składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Składający oświadczenie  jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie ogłaszającego konkurs o  odpowiedzialności  karnej za składanie  fałszywych zeznań. 

 

 1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA  OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przez upływem  terminu na złożenie  ofert oraz prawo do przedłużenia  terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu .

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: konkurs ofert, nazwa zadania, nazwa lub pieczęć Podmiotu składającego ofertę;
 2. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 3. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:
  1. oferta musi być wypełniona w  języku polskim, w sposób czytelny tj. komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami,
  2. nie można zmieniać układu oferty, oferta musi być kompletna i zawierać wypełnione  wszystkie pola, w przypadku pól które nie dotyczą oferty lub Podmiotu wpisać „nie dotyczy” .

Załączniki do pobrania: 2017-08-09 13:15:13 - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii (216.21 kB)
2017-08-09 13:17:55 - Załącznik 1 - wzór oferty (331.67 kB)
2017-08-09 13:18:29 - Załącznik 2 (48.96 kB)
2017-08-09 13:19:16 - Załącznik 3 (58.60 kB)
2017-08-09 13:20:13 - Załącznik 4 (61.28 kB)
2017-08-09 13:20:50 - Załącznik 5 (152.80 kB)
2017-08-09 13:21:28 - Załączniki 6-9 oświadczenia (490.62 kB)

Ilość odwiedzin: 243
Nazwa dokumentu: Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Meres
Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 13:04:09
Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 13:04:09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 13:35:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner