logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA W?ADZY
minus Rada Miejska
   minus komisje Rady Miejskiej
      plus terminy posiedze? komisji Rady Miejskiej
      minus sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2015r.
      plus Wnioski i odpowiedzi
      minus sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2016r.
   plus o?wiadczenia maj?tkowe
   plus Protoko?y z sesji Rady Miejskiej
   plus Klub y Radnych Rady Miejskiej w G?ucho?azach
   minus Dy?ury radnych
   plus Interpelacje Radnych
   minus informacja
 URZ?D MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urz?du
plus Wydzia?y Urz?du
plus Za?atwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus O?wiadczenia maj?tkowe
plus Informacja dla planuj?cych zgromadzenia na terenie Gminy G?ucho?azy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewn?trzne
plus Wewn?trzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Op?aty lokalne
plus Podatki
plus Dop?aty do paliwa rolniczego
plus Bud?et gminy i sprawozdania
plus Ochrona ?rodowiska
plus Decyzje ?rodowiskowe
plus Wybory samorz?dowe -2006r.
plus Wybory Samorz?dowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorz?dowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory So?eckie 2015
plus Wybór ?awników na kadencj? 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spó?ki ECO S.A.
plus Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w G?ucho?azach 2017
 Og?oszenia pozosta?e
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Bud?et Obywatelski 2016
plus Og?oszenie o g?osowaniu
plus Bud?et Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spó?ki
minus Jednostki o?wiatowe
 Organizacje pozarz?dowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomo?ci
plus Wykazy nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y
plus Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
plus Przetargi nieruchomo?ci
plus Rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cz?stkowa-remonty cz?stkowe dróg na terenie g. G?-zy
plus 2017
 Zarz?dzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarz?dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarz?dzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza G?ucho?az
minus Zarz?dzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrz?dzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarz?dzania kryzysowego Gminy G?ucho?azy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obs?ugi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowi?zuj?cych planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY G?UCHO?AZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Og?oszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w G?ucho?azach
minus Ogloszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W G?UCHO?AZACH wraz z prognoz?
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W G?UCHO?AZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie Al. Jana Paw?a II wraz z prognoz?
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar dzia?alno?ci gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie G?ucho?azy
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego m. G?ucho?azy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia planu miejscowego miasta G?ucho?azy obejmuj?cego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego obejmuj?cego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszy?skiego, M. Curie-Sk?odowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy ?wi?tów oraz do sporz?dzenia prognozy oddzia?ywania na ?rodow
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA O ODST?PIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAW?A II
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewn?trzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 G?ucho?askie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwa?y Rady Miejskiej
minus Uchwa?y Rady Miejskiej podj?te po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. terminy posiedze? komisji Rady Miejskiej
2. sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2015r.
3. Wnioski i odpowiedzi
4. sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2016r.

 

 

 

Komisje Rady Mieskiej w G?ucho?azach 

 

Kadencja na lata 2014-2018

Komisja Rewizyjna

 

 1. Andrzej G?bala - przewodnicz?cy
 2. Miga?a Mariusz - z-ca
 3. Dorosz Maciej
 4. Stychno Kazimierz
 5. Frankiewicz Andrzej
 6. Tokarz Andrzej

 

Komisja Bud?etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 1. ?abaza Adam - przewodnicz?cy
 2. Stychno Boles?aw
 3. Szel?g Wojciech
 4. Juziuk Zbigniew
 5. Kubowicz Edward
 6. Miksa -Krutak Justyna

 

Komisja O?wiaty i Kultury

 

 1. Miga?a Mariusz - przewodnicz?cy
 2. Andrzej G?bala
 3. Ptak Grzegorz - z-ca
 4. Juziuk Zbigniew
 5. Klimecki Ireneusz
 6. Wojnarowski Jerzy
 7. Baran Zdzis?aw
 8. Wanicki Jacek

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony ?rodowiska

 

 1. Udziela Ryszard- przewodnicz?cy
 2. Stychno Kazimierz
 3. Frankiewicz Andrzej
 4. Szel?g Wojciech
 5. Pleszczak Szymon- z-ca
 6. Dorosz Maciej
 7. Szul Stanis?aw
 8. Kubowicz Edward
 9. Wanicki Jacek

 

 

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpiecze?stwa Publicznego

 

 1. Tokarz Andrzej - przewodnicz?cy
 2. Klimecki Ireneusz
 3. Udziela Ryszard- z-ca
 4. Ptak Grzegorz
 5. Miksa - Krutak Justyna
 6. Wojnarowski Jerzy
 7. Pleszczak Szymon
 8. Stychno Boles?aw
 9. Zdzis?aw Baran

A Kadencja na lata 2010-2014

I KOMISJA REWIZYJNA

1. Roman ?urakowski- Przewodniczacy Komisji

2.Micha? Koszut

3. Adam ?abaza

4.Zbigniew Fornalik

5.Kamil Bortniczuk

6.Andrzej G?bala

7.Kazimierz Walczak

 

II KOMISJA BUD?ETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

1. Wilhelm Zielonka- Przewodnicz?cy Komisji

2.Piotr K?dro?

3.Jolanta Gawlik

4.Adam ?abaza

5.Zbigniew Fornalik

6.Kazimierz Walczak

7.Micha? Koszut

8.Artur Kami?ski

9.Tadeusz P?atosz

 

III KOMISJA O?WIATY I KULTURY

1.Tadeusz Wojdy?a- Przewodniczacy Komisji

2.Piotr K?dro?

3. Mieczys?aw Skupie?

4.Ireneusz Klimecki

5.Stanis?aw Szul

6.Wilhem Zielonka

7.Jan Dolny

8.Mariusz Miga?a

9.Roman ?urakowski

 

IV KOMISJA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNEJ,WODNEJ I OCHRONY ?RODOWISKA

1.Stanis?aw Szul- Przewodniczacy Komisji

2. Bogus?aw Kanarski

3.Tadeusz P?atosz

4.Ryszard Udziela

5.Mieczys?aw Skupie?

6.Kazimierz Stychno

7.Tadeusz Wojdy?a

8.Jan Dolny

V KOMISJA TURYSTYKI, SPORTU I BEZPIECZE?STWA PUBLICZNEGO

1. Andzej G?bala- Przewodnicz?cy Komisji

2. Artur Kami?ski

3. Bogus?aw Kanarski

4.Ryszard Udziela

5.Ireneusz Klimecki

6.Kazimierz Stychno

7. Kamil Bortniczuk

 

 

 

 

 

 

 

Komisje Rady Miejskiej w G?ucho?azach

 

B. Kadencja lata 2006-2010

 

I. Komisja Rewizyjna

1. ?urakowski Roman – Przewodnicz?cy Komisji
2. Bajor Marian
3. Bortniczuk Kamil
4. Miga?a Mariusz
5. Sowa Jaros?aw
6. Stychno Boles?aw
7. Wojdy?a Tadeusz
 

 

II. Komisja Bud?etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Zielonka Wilhelm - Przewodnicz?cy Komisji
2. Bajor Marian
3. Bortniczuk Kamil
4. Baran Gra?yna
5. Gawlik Jolanta
6. ?acna Magda
7. Mazur Józef
8. Rajtakowski Bogumi?

 

III. Komisja O?wiaty, Zdrowia, Kultury i Bezpiecze?stwa Publicznego

1. ?acna Magda – Przewodnicz?ca Komisji
2. Baran Gra?yna
3. Dolny Jan
4. Kanarski Bogus?aw
5. ?uczków Józef
6. Mazur Józef
7. Michaliszyn Stefania
8. Miga?a Mariusz
9. P?atosz Tadeusz
10. G?bala Andrzej
11. Rajtakowski Bogumi?
12. Sowa Jaros?aw
13. Stychno Boles?aw
14. Zielonka Wilhelm
15. ?urakowski Roman
 

 

IV. Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Przestrzennej

1. Wojdy?a Tadeusz – Przewodnicz?cy Komisji
2. Pachota Jan
3. Dolny Jan
4. Gawlik Jolanta
5. Kanarski Bogus?aw
6. ?uczków Józef
7. Michaliszyn Stefania
8. P?atosz Tadeusz
9. G?bala Andrzej

 

________________________________________________________

C. Kadencja lata 2002-2006

I. Komisja Rewizyjna 1)

 

 

 

 

 

 

 II. Komisja Bud?etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 1)

 

 

 

 

 

 

 III. Komisja O?wiaty, Zdrowia, Kultury i Bezpiecze?stwa Publicznego 1)

 

 

 

 

 

 

 IV. Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Przestrzennej 1)

 

 

 

 

 

 

 V. Komisja Statutowa – dora?na 2)

 

 

 

 

 

 

 1) Komisje powo?ane uchwa?? Rady Miejskiej w G?ucho?azach nr II/5/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powo?ania sta?ych komisji Rady Miejskiej (z pó?n. zm.),

2) Komisja powo?ana uchwa?? Rady Miejskiej w G?ucho?azach nr II/7/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powo?ania dora?nej komisji

 

 

 1. Fornalik Zbigniew
 2. Szul Stanis?aw
 3. ?wietlikowska Janina
 4. Wa?czyk Józef
 5. Wojdy?a Tadeusz
 6. ?urakowski Roman

 

 1. Szul Stanis?aw – przewodnicz?cy
 2. Bajor Marian
 3. Chaszczewicz Jan
 4. Dyba Stanis?aw
 5. Dolny Jan
 6. ?uczków Józef
 7. Matuszek Józef
 8. P?atosz Tadeusz

 

 1. Wojdy?a Tadeusz – przewodnicz?cy
 2. Dyba Stanis?aw
 3. ?uczków Józef
 4. P?atosz Tadeusz
 5. Pudelko Urszula
 6. Szymkowicz Marek
 7. ?wietlikowska Janina
 8. Witos Mieczys?aw
 9. Zapiór Janusz
 10. ?urakowski Roman
 11. Zielonka Wilhelm

 

 1. ?wietlikowska Janina – przewodnicz?ca
 2. Bajor Marian
 3. Chaszczewicz Jan
 4. Gunia Grzegorz
 5. Fornalik Zbigniew
 6. Koszut Micha?
 7. Pudelko Urszula
 8. Matuszek Józef
 9. Wa?czyk Józef
 10. Zielonka Wilhelm

 

 1. Gunia Grzegorz – przewodnicz?cy
 2. Koszut Micha?
 3. Fornalik Zbigniew
 4. Szul Stanis?aw
 5. Wa?czyk Józef
 6. Witos Mieczys?aw
 7. Wojdy?a Tadeusz

Ilość odwiedzin: 10052
Nazwa dokumentu: komisje Rady Miejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Kanarska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-15 16:53:36
Data udostępnienia informacji: 2005-01-15 16:53:36
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-24 14:43:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner