logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
minus Rada Miejska
   minus komisje Rady Miejskiej
      plus terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej
      minus sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2015r.
      plus Wnioski i odpowiedzi
      minus sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2016r.
   plus oświadczenia majątkowe
   plus Protokoły z sesji Rady Miejskiej
   plus Klub y Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach
   minus Dyżury radnych
   plus Interpelacje Radnych
   minus informacja
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

Komisje Rady Mieskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach 

 

Kadencja na lata 2014-2018

Komisja Rewizyjna

 

 1. Andrzej Gębala - przewodniczący
 2. Migała Mariusz - z-ca
 3. Dorosz Maciej
 4. Stychno Kazimierz
 5. Frankiewicz Andrzej
 6. Tokarz Andrzej

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 1. Łabaza Adam - przewodniczący
 2. Stychno Bolesław
 3. SzelÄ…g Wojciech
 4. Juziuk Zbigniew
 5. Kubowicz Edward
 6. Miksa Justyna

 

Komisja Oświaty i Kultury

 

 1. Migała Mariusz - przewodniczący
 2. Andrzej Gębala
 3. Ptak Grzegorz - z-ca
 4. Juziuk Zbigniew
 5. Klimecki Ireneusz
 6. Wojnarowski Jerzy
 7. Baran Zdzisław
 8. Wanicki Jacek

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Åšrodowiska

 

 1. Udziela Ryszard- przewodniczÄ…cy
 2. Stychno Kazimierz
 3. Frankiewicz Andrzej
 4. SzelÄ…g Wojciech
 5. Pleszczak Szymon- z-ca
 6. Dorosz Maciej
 7. Szul Stanisław
 8. Kubowicz Edward
 9. Wanicki Jacek

 

 

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 1. Tokarz Andrzej - przewodniczÄ…cy
 2. Klimecki Ireneusz
 3. Udziela Ryszard- z-ca
 4. Ptak Grzegorz
 5. Miksa Justyna
 6. Wojnarowski Jerzy
 7. Pleszczak Szymon
 8. Stychno Bolesław
 9. Zdzisław Baran

A Kadencja na lata 2010-2014

I KOMISJA REWIZYJNA

1. Roman Żurakowski- Przewodniczacy Komisji

2.Michał Koszut

3. Adam Łabaza

4.Zbigniew Fornalik

5.Kamil Bortniczuk

6.Andrzej Gębala

7.Kazimierz Walczak

 

II KOMISJA BUDÅ»ETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

1. Wilhelm Zielonka- PrzewodniczÄ…cy Komisji

2.Piotr Kędroń

3.Jolanta Gawlik

4.Adam Łabaza

5.Zbigniew Fornalik

6.Kazimierz Walczak

7.Michał Koszut

8.Artur Kamiński

9.Tadeusz PÅ‚atosz

 

III KOMISJA OÅšWIATY I KULTURY

1.Tadeusz Wojdyła- Przewodniczacy Komisji

2.Piotr Kędroń

3. Mieczysław Skupień

4.Ireneusz Klimecki

5.Stanisław Szul

6.Wilhem Zielonka

7.Jan Dolny

8.Mariusz Migała

9.Roman Żurakowski

 

IV KOMISJA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNEJ,WODNEJ I OCHRONY ÅšRODOWISKA

1.Stanisław Szul- Przewodniczacy Komisji

2. Bogusław Kanarski

3.Tadeusz PÅ‚atosz

4.Ryszard Udziela

5.Mieczysław Skupień

6.Kazimierz Stychno

7.Tadeusz Wojdyła

8.Jan Dolny

V KOMISJA TURYSTYKI, SPORTU I BEZPIECZEÅĆSTWA PUBLICZNEGO

1. Andzej Gębala- Przewodniczący Komisji

2. Artur Kamiński

3. Bogusław Kanarski

4.Ryszard Udziela

5.Ireneusz Klimecki

6.Kazimierz Stychno

7. Kamil Bortniczuk

 

 

 

 

 

 

 

Komisje Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

B. Kadencja lata 2006-2010

 

I. Komisja Rewizyjna

1. Å»urakowski Roman – PrzewodniczÄ…cy Komisji
2. Bajor Marian
3. Bortniczuk Kamil
4. Migała Mariusz
5. Sowa Jarosław
6. Stychno Bolesław
7. Wojdyła Tadeusz
 

 

II. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Zielonka Wilhelm - PrzewodniczÄ…cy Komisji
2. Bajor Marian
3. Bortniczuk Kamil
4. Baran Grażyna
5. Gawlik Jolanta
6. Łacna Magda
7. Mazur Józef
8. Rajtakowski Bogumił

 

III. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Łacna Magda – PrzewodniczÄ…ca Komisji
2. Baran Grażyna
3. Dolny Jan
4. Kanarski Bogusław
5. Łuczków Józef
6. Mazur Józef
7. Michaliszyn Stefania
8. Migała Mariusz
9. PÅ‚atosz Tadeusz
10. Gębala Andrzej
11. Rajtakowski Bogumił
12. Sowa Jarosław
13. Stychno Bolesław
14. Zielonka Wilhelm
15. Żurakowski Roman
 

 

IV. Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Przestrzennej

1. WojdyÅ‚a Tadeusz – PrzewodniczÄ…cy Komisji
2. Pachota Jan
3. Dolny Jan
4. Gawlik Jolanta
5. Kanarski Bogusław
6. Łuczków Józef
7. Michaliszyn Stefania
8. PÅ‚atosz Tadeusz
9. Gębala Andrzej

 

________________________________________________________

C. Kadencja lata 2002-2006

I. Komisja Rewizyjna 1)

 

 

 

 

 

 

 II. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 1)

 

 

 

 

 

 

 III. Komisja OÅ›wiaty, Zdrowia, Kultury i BezpieczeÅ„stwa Publicznego 1)

 

 

 

 

 

 

 IV. Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Przestrzennej 1)

 

 

 

 

 

 

 V. Komisja Statutowa – doraźna 2)

 

 

 

 

 

 

 1) Komisje powoÅ‚ane uchwaÅ‚Ä… Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach nr II/5/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powoÅ‚ania staÅ‚ych komisji Rady Miejskiej (z późn. zm.),

2) Komisja powołana uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr II/7/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania doraźnej komisji

 

 

 1. Fornalik Zbigniew
 2. Szul Stanisław
 3. Åšwietlikowska Janina
 4. WaÅ„czyk Józef
 5. Wojdyła Tadeusz
 6. Żurakowski Roman

 

 1. Szul StanisÅ‚aw – przewodniczÄ…cy
 2. Bajor Marian
 3. Chaszczewicz Jan
 4. Dyba Stanisław
 5. Dolny Jan
 6. Łuczków Józef
 7. Matuszek Józef
 8. PÅ‚atosz Tadeusz

 

 1. WojdyÅ‚a Tadeusz – przewodniczÄ…cy
 2. Dyba Stanisław
 3. Łuczków Józef
 4. PÅ‚atosz Tadeusz
 5. Pudelko Urszula
 6. Szymkowicz Marek
 7. Åšwietlikowska Janina
 8. Witos Mieczysław
 9. Zapiór Janusz
 10. Żurakowski Roman
 11. Zielonka Wilhelm

 

 1. Åšwietlikowska Janina – przewodniczÄ…ca
 2. Bajor Marian
 3. Chaszczewicz Jan
 4. Gunia Grzegorz
 5. Fornalik Zbigniew
 6. Koszut Michał
 7. Pudelko Urszula
 8. Matuszek Józef
 9. WaÅ„czyk Józef
 10. Zielonka Wilhelm

 

 1. Gunia Grzegorz – przewodniczÄ…cy
 2. Koszut Michał
 3. Fornalik Zbigniew
 4. Szul Stanisław
 5. WaÅ„czyk Józef
 6. Witos Mieczysław
 7. Wojdyła Tadeusz

Nazwa dokumentu: komisje Rady Miejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Kanarska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-15 16:53:36
Data udostępnienia informacji: 2005-01-15 16:53:36
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 08:47:14

Wersja do wydruku...

corner   corner