logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi:

 

Głuchołazy: REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA GŁUCHOŁAZY
Numer ogłoszenia: 318094 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Głuchołaz , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4092100, faks 077 4092101.
·                  Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA GŁUCHOŁAZY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Dane techniczne a) dot. przebudowy ul. Apteczna i Wita Stwosza z ciÄ…giem pieszo - jezdnym. odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, rozbiórka elementów dróg, chodników i ogrodzeÅ„ , roboty ziemne regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, podbudowy, nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, oznakowania docelowe, oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, elementy maÅ‚ej architektury, b) dot. przebudowy ul. Plac Basztowy, ul. Basztowej z parkingiem i części ul. Korfantego. odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeÅ„, roboty ziemne, regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, podbudowy , nawierzchnie z kostki granitowej, bazaltowej, pÅ‚yt sjenitowych i kamienia polnego, nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, oznakowania docelowe, sieć wodociÄ…gowa i kanalizacja sanitarna, oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, elementy maÅ‚ej architektury, c) dot. przebudowy ul. Batorego i placu pomiÄ™dzy ulicami Batorego i Korfantego. odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeÅ„, roboty ziemne, regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, podbudowy , nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, oznakowania docelowe, sieć wodociÄ…gowa i kanalizacja sanitarna, oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, elementy maÅ‚ej architektury, rozbiórka budynku szaletu miejskiego, d) dot. przebudowy ul. Tadeusza KoÅ›ciuszki (na odcinku staromiejskim). odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, rozbiórka elementów dróg, roboty ziemne, regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, podbudowy , nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, krawężniki kamienne, granitowe, oznakowania docelowe, sieć wodociÄ…gowa i kanalizacja sanitarna, oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, elementy maÅ‚ej architektury, e) dot. przebudowa ul. Ligonia i ul. Góry Åšw. Anny wraz z ciÄ…giem pieszo-jezdnym i chodnikiem od ulicy Ligonia do ulicy Batorego. odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeÅ„, roboty ziemne, regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, podbudowy , nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, oznakowania docelowe, oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, elementy maÅ‚ej architektury, SzczegóÅ‚owy zakres robót zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz specyfikacjÄ… technicznÄ…. Dodatkowe elementy majÄ…ce wpÅ‚yw na koszt budowy, które Oferent winien uwzglÄ™dnić w kosztach: geodezyjny koszt obsÅ‚ugi budowy, koszty map powykonawczych, koszty badaÅ„ i sprawdzeÅ„ /wskaźniki zagÄ™szczenia gruntu, warstw podbudowy itp./. koszty badaÅ„ i sprawdzeÅ„ geologicznych gruntu, koszty zwiÄ…zane z organizacjÄ… ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowaÅ„, wykonaniem tymczasowych przejść dla pieszych itp. koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót od zdarzeÅ„ komunikacyjnych i innych, koszty opÅ‚at z tytuÅ‚u zajÄ™cia pasa drogowego dla zarzÄ…dców dróg, których gmina nie jest wÅ‚aÅ›cicielem /skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami/. koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp./, koszty dozoru budowy, odzysk części materiaÅ‚ów drogowych z rozbiórki elementów drogowych (kostka kamienna, pÅ‚ytki chodnikowe, krawężniki, frezowina asfaltowa, itp), które zamawiajÄ…cy uzna za nadajÄ…ce siÄ™ do ponownego wykorzystania na swoich innych obiektach wraz z ich transportem w miejsce wskazane przez ZamawiajÄ…cego odlegÅ‚e max. 1 km od budowy. koszty nadzoru archeologiczno- konserwatorskiego zakresu robót objÄ™tych pozwoleniem konserwatorskim, które bÄ™dÄ… przedmiotem odrÄ™bnych rozliczeÅ„. UWAGA W projekcie przebudowy dróg zaÅ‚ożono wykorzystanie i wbudowanie istniejÄ…cej kostki kamiennej z rozbiórek istniejÄ…cych nawierzchni drogowych oraz zgromadzonej kostki na terenie wysypiska odpadów komunalnych. Nowa kostka drogowa powinna odpowiadać normie PN-EN 1342 z jednÄ… powierzchniÄ…, czoÅ‚owÄ… ciÄ™tÄ…, obrabianÄ… klasy T2 oraz kostka kamienna ciosana klasy T2. IloÅ›ci i rodzaj stosowanej kostki kamiennej zgodnie z opisem w przedmiarach robót. Nowa kostka ksztaÅ‚tem, formÄ… i kolorem powinna być dobrana do istniejÄ…cej. W ulicach Ligonia i Apteczna wprowadzono zmianÄ™ do projektu polegajÄ…cej na zmniejszeniu wysokoÅ›ci kostki kamiennej z 18 cm na 12 cm oraz na tych ulicach kostkÄ™ drogowÄ… należy ukÅ‚adać na warstwie betonowej gr. 16 cm uÅ‚ożonej na podbudowie zgodnej z projektem i aneksem do projektu . Dostawy materiaÅ‚ów powinny być dokonane przez WykonawcÄ™ z wyprzedzeniem po wczeÅ›niejszym uzgodnieniu i wpisaniu do dziennika budowy przez Inspektorem Nadzoru lub Projektantem o akceptacji. ZamawiajÄ…cy zapewnia odbiór ziemi z wykopów nadajÄ…cej siÄ™ do rekultywacji wysypiska w cenie 0,10 zÅ‚/tonÄ™. W tych przypadkach odlegÅ‚ość wywozu urobku do 1,5 km. W trakcie przebudowy ulic mogÄ… być wymieniane lub naprawiane sieci i urzÄ…dzenia uzbrojenia podziemnego przez ich WÅ‚aÅ›cicieli. Kolejność wykonywania prac : 1. przebudowa ul. Batorego i placu pomiÄ™dzy ulicami Batorego i Korfantego. 2. przebudowa ul. Plac Basztowy, ul. Basztowej z parkingiem i części ul. Korfantego. 3. przebudowa ul. Tadeusza KoÅ›ciuszki (na odcinku staromiejskim). 4. przebudowa ul. Ligonia i ul. Góry Åšw. Anny wraz z ciÄ…giem pieszo-jezdnym i chodnikiem od ulicy Ligonia do ulicy Batorego. 5. przebudowa ul. Apteczna i Wita Stwosza z ciÄ…giem pieszo - jezdnym. W 2011 roku planuje siÄ™ finansowanie prac do kwoty 300.000,00 zÅ‚..
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 04.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest zabezpieczyć swojÄ… ofertÄ™ wadium w wysokoÅ›ci 50.000,00 zÅ‚. sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy 2. Forma wadium. 1) wadium musi obejmować caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ… i może być wniesione w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach a) w pieniÄ…dzu, b) porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275 2) W przypadku skÅ‚adania przez WykonawcÄ™ wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporzÄ…dzona zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem i musi zawierać nastÄ™pujÄ…ce elementy a) nazwÄ™ dajÄ…cego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji ZamawiajÄ…cego, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajÄ…cej gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, b) okreÅ›lenie wierzytelnoÅ›ci, która ma być zabezpieczona gwarancjÄ…, c) kwotÄ™ gwarancji, d) termin ważnoÅ›ci gwarancji, e) zobowiÄ…zanie gwaranta do zapÅ‚acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ZamawiajÄ…cego zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw, i nie udowodniÅ‚, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie f) zobowiÄ…zanie gwaranta do zapÅ‚acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ZamawiajÄ…cego zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenie, iż Wykonawca, którego ofertÄ™ wybrano odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, lub nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) gwarancja winna być nieodwoÅ‚alna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treÅ›ci uzależniać wypÅ‚aty wadium od potwierdzenia przez bank, jakÄ…kolwiek osobÄ™ trzeciÄ… lub instytucjÄ™ podpisów osób zÅ‚ożonych pod żądaniem wypÅ‚aty wadium w imieniu ZamawiajÄ…cego. WypÅ‚ata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnoÅ›ciami koniecznymi do speÅ‚nienia ani dokumentami koniecznymi do zÅ‚ożenia wraz z żądaniem wypÅ‚aty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypÅ‚aty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypÅ‚aty wadium, h) wszelkie spory dotyczÄ…ce gwarancji podlegajÄ… rozstrzygniÄ™ciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajÄ… kompetencji sÄ…du wÅ‚aÅ›ciwego dla siedziby ZamawiajÄ…cego, i) jednoczeÅ›nie ZamawiajÄ…cy wymaga, aby okres ważnoÅ›ci gwarancji nie byÅ‚ krótszy niż okres zwiÄ…zania ofertÄ…, j) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w pkt. 12.2.1) lit. b) do e) IDW winno ono w swej treÅ›ci zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzÄ…cych Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3) postanowienia pkt. 12.2.2) niniejszej IDW stosuje siÄ™ odpowiednio do porÄ™czeÅ„ okreÅ›lonych powyżej w pkt. 12.2.1) lit. b) i 12.2.1) lit. e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy ZamawiajÄ…cego prowadzony przez: WBK S.A. 29109021670000000562000051 z dopiskiem Wadium na: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta GÅ‚uchoÅ‚azy do oferty należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ polecenia przelewu. 2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez ZamawiajÄ…cego formach w oryginale doÅ‚Ä…czyć do oryginaÅ‚u oferty i w kopii do kopii oferty. 3) w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez PeÅ‚nomocnika Wykonawców o których mowa w pkt. 11.1 niniejszej IDW. 4. Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniÄ…dzu za pomocÄ… przelewu bankowego ZamawiajÄ…cy bÄ™dzie uważaÅ‚ za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzÄ…cy rachunek ZamawiajÄ…cego potwierdzi, że otrzymaÅ‚ taki przelew przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, 2) w wymienionym przypadku doÅ‚Ä…czenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez WykonawcÄ™ jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajÄ…cym do stwierdzenia przez ZamawiajÄ…cego terminowego wniesienia wadium przez WykonawcÄ™, 3) Wadium musi być wniesione na caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ…, 4) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniÄ…dz poprzez doÅ‚Ä…czenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, pod warunkiem zÅ‚ożenia oferty przed terminem skÅ‚adania ofert. 5. Zwrot wadium. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. 1) ZamawiajÄ…cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana: a) odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, b) nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedz na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert a jeÅ›li okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg o powierzchni co najmniej 5000 m 2 każda o nawierzchni z kostki kamiennej, z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentów potwierdzajÄ…cych, że roboty zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone.
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawcy muszÄ… : posiadać Å›rodki finansowe lub posiadać zdolność kredytowÄ… w wysokoÅ›ci co najmniej 2.500.000,00 PLN (sÅ‚ownie: dwa miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych ). oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia w wysokoÅ›ci co najmniej 2.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: dwa miliony zÅ‚otych) ,w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bÄ™dzie ich Å‚Ä…czna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiÄ…zek zÅ‚ożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać bÄ™dÄ… speÅ‚nienie tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że roboty zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone
·                  informacjÄ™ banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzajÄ…cÄ… wysokość posiadanych Å›rodków finansowych lub zdolność kredytowÄ… wykonawcy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  opÅ‚aconÄ… polisÄ™, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajÄ…cy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia
·           Wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na zdolność finansowÄ… innych podmiotów, przedkÅ‚ada informacjÄ™ banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, dotyczÄ…cÄ… podmiotu, z którego zdolnoÅ›ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajÄ…cÄ… wysokość posiadanych przez ten podmiot Å›rodków finansowych lub jego zdolność kredytowÄ…, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert.
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:
·                  oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenie zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na potencjaÅ‚ innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne i zdrowotne albo że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÄ™ o zamówienie - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
·           III.4.3.2) zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczÄ…, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert - albo oÅ›wiadczenie zÅ‚ożone przed notariuszem, wÅ‚aÅ›ciwym organem sÄ…dowym, administracyjnym albo organem samorzÄ…du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÄ™ takiego zaÅ›wiadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz Oferty, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do niniejszej IDW, stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru,w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dowód wniesienia wadium, kosztorys ofertowy w formie pisemnej oraz na noÅ›niku elektronicznym pÅ‚yta CD pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW,
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. ZamawiajÄ…cy, przewiduje również nastÄ™pujÄ…ce możliwoÅ›ci dokonania istotnej zmiany zawartej umowy oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany w przypadku: a) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastÄ…pić w przypadku - ustawowej zmiany stawki podatku VAT - ograniczenia zakresu robót przez ZamawiajÄ…cego - zmian wielkoÅ›ci obmiarowych z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia b) Zmiana terminu zakoÅ„czenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastÄ…pić w przypadku - udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówieÅ„ dodatkowych o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych - wystÄ…pienia nieprzewidywalnych wad lub braków w dokumentacji projektowej - zawieszenia przez ZamawiajÄ…cego wykonania robót - dziaÅ‚ania siÅ‚ wyższych - wystÄ…pienia nieprzewidywalnych skutków znalezionych wykopalisk - w przypadku niesprzyjajÄ…cych warunków atmosferycznych roboty mogÄ… zostać przerwane, a termin zakoÅ„czenia robót może zostać przesuniÄ™ty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora W przypadkach w/w zmianie może ulec harmonogram finansowo rzeczowy c) pozostaÅ‚e zmiany: - zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgÅ‚oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana bÄ™dzie okolicznoÅ›ciami zaistniaÅ‚ymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można byÅ‚o wczeÅ›niej przewidzieć, - zmiany, które dokonane zostanÄ… podczas wykonywania robót i nie odstÄ™pujÄ… w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowÄ™ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostanÄ… zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speÅ‚niajÄ…c zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianÄ™ do umowy - aneks. Nie stanowiÄ… jednoczeÅ›nie zobowiÄ…zania ZamawiajÄ…cego do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy , WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych pok.nr 16.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 11:00, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul.Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, sekretariat pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Projekt wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w TwojÄ… przyszÅ‚ość ZamawiajÄ…cy ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokoÅ›ci 5% ceny caÅ‚kowitej podanej w ofercie ( z podatkiem VAT).
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania: 2011-09-30 11:53:20 - Batorego (17.38 MB)
2011-09-30 11:57:32 - Etap II - Ligonia i Góra Św. Anny (22.98 MB)
2011-09-30 12:02:29 - Etap III- Apteczna i Wita Stwosza (12.95 MB)
2011-09-30 12:11:58 - Kościuszki (17.69 MB)
2011-09-30 12:17:05 - Plac Basztowy (31.56 MB)
2011-10-04 13:13:45 - uzupełnienie projetu - Apteczna, Ligonia (668.03 kB)
2011-10-04 13:14:12 - przedmiar robót (1.08 MB)
2011-10-04 13:15:42 - SIWZ (495.17 kB)
2011-10-06 13:14:56 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert - art. 38 ust. 4 u. pzp (171.14 kB)
2011-10-12 13:45:03 - zmiana SIWZ (139.99 kB)
2011-10-14 10:39:50 - wyjaśnienia do SIWZ (1.19 MB)
2011-11-08 13:28:56 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (151.34 kB)

Nazwa dokumentu: Przerg nieograniczony ZP.271-19/11 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy
Podmiot udostępniający: Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2011-09-30 11:49:36
Data udostępnienia informacji: 2011-09-30 11:49:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-08 13:29:21

Wersja do wydruku...

corner   corner