logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > październik > 2012-10-18
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC

 

Głuchołazy: Kredyt długoterminowy na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach do wysokości 503.000 zł (słownie: pięćset trzy tysiące złotych).
Numer ogłoszenia: 370796 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.
 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Kredyt dÅ‚ugoterminowy na realizacjÄ™ inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w GÅ‚uchoÅ‚azach do wysokoÅ›ci 503.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Kredyt dÅ‚ugoterminowy na realizacjÄ™ inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w GÅ‚uchoÅ‚azach do wysokoÅ›ci 503.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych). 2. Data zaciÄ…gniÄ™cia kredytu - kredyt bÄ™dzie uruchomiony w transzach: - pierwsza transza w kwocie 100.000 zÅ‚ - do dnia 20 listopada 2012 roku, - kolejne transze kredytu bÄ™dÄ… uruchamiane w miarÄ™ wpÅ‚ywu do gminy faktur za roboty budowlane, nie później niż do dnia 20 grudnia 2012 roku. Uruchomienie kredytu nastÄ™puje na pisemny wniosek gminy w terminie 3 dni roboczych od dnia zÅ‚ożenia wniosku. 3. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ… 4. Terminy spÅ‚aty kredytu: - karencja w spÅ‚acie rat kapitaÅ‚owych do dnia 19 stycznia 2014 roku, - kredyt bÄ™dzie spÅ‚acany w 36 miesiÄ™cznych ratach, wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cego harmonogramu spÅ‚at: 1 do dnia 20 stycznia 2014r.- 8 583 zÅ‚ 2 do dnia 20 lutego 2014r.- 8 583 zÅ‚ 3 do dnia 20 marca 2014r. - 8 583 zÅ‚ 4 do dnia 20 kwietnia 2014r. - 8 583 zÅ‚ 5 do dnia 20 maja 2014r. - 8 583 zÅ‚ 6 do dnia 20 czerwca 2014r. - 8 583 zÅ‚ 7 do dnia 20 lipca 2014r. - 8 583 zÅ‚ 8 do dnia 20 sierpnia 2014r. - 8 583 zÅ‚ 9 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2014r. - 8 583 zÅ‚ 10 do dnia 20 października 2014r. - 8 583 zÅ‚ 11 do dnia 20 listopada 2014 r. - 8 583 zÅ‚ 12 do dnia 20 grudnia 2014r. - 8 587 zÅ‚ 13 do dnia 20 stycznia 2015r. - 16 667 zÅ‚ 14 do dnia 20 lutego 2015r. - 16 667 zÅ‚ 15 do dnia 20 marca 2015r. - 16 667 zÅ‚ 16 do dnia 20 kwietnia 2015r. - 16 667 zÅ‚ 17 do dnia 20 maja 2015r. - 16 667 zÅ‚ 18 do dnia 20 czerwca 2015r. - 16 667 zÅ‚ 19 do dnia 20 lipca 2015r. - 16 667 zÅ‚ 20 do dnia 20 sierpnia 2015r. - 16 667 zÅ‚ 21 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2015r. - 16 667 zÅ‚ 22 do dnia 20 października 2015r. - 16 667 zÅ‚ 23 do dnia 20 listopada 2015r. - 16 667 zÅ‚ 24 do dnia 20 grudnia 2015r. - 16 663 zÅ‚ 25 do dnia 20 stycznia 2016r. - 16 667 zÅ‚ 26 do dnia 20 lutego 2016r. - 16 667 zÅ‚ 27 do dnia 20 marca 2016r. - 16 667 zÅ‚ 28 do dnia 20 kwietnia 2016r. - 16 667 zÅ‚ 29 do dnia 20 maja 2016r. - 16 667 zÅ‚ 30 do dnia 20 czerwca 2016r. - 16 667 zÅ‚ 31 do dnia 20 lipca 2016r. - 16 667 zÅ‚ 32 do dnia 20 sierpnia 2016r. - 16 667 zÅ‚ 33 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2016r. - 16 667 zÅ‚ 34 do dnia 20 października 2016r. - 16 667 zÅ‚ 35 do dnia 20 listopada 2016r. - 16 667 zÅ‚ 36 do dnia 20 grudnia 2016r. - 16 663 zÅ‚ 5. Odsetki od kredytu - odsetki naliczane w okresach miesiÄ™cznych od kwoty zadÅ‚użenia, poczÄ…wszy od pierwszego do ostatniego dnia miesiÄ…ca, za które sÄ… naliczane, pÅ‚atne bÄ™dÄ… do 20 dnia każdego miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, za który nastÄ…piÅ‚o naliczenie. Pierwsza rata odsetek pÅ‚atna do dnia 20 grudnia 2012 roku. Odsetki za ostatni okres odsetkowy pÅ‚atne bÄ™dÄ… wraz ze spÅ‚atÄ… ostatniej raty kredytu (to jest do dnia 20 grudnia 2016r.). SpÅ‚ata odsetek wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cego harmonogramu: 1 do dnia 20 grudnia 2012r. 2 do dnia 20 stycznia 2013r. 3 do dnia 20 lutego 2013r. 4 do dnia 20 marca 2013r. 5 do dnia 20 kwietnia 2013r. 6 do dnia 20 maja 2013r. 7 do dnia 20 czerwca 2013r. 8 do dnia 20 lipca 2013r. 9 do dnia 20 sierpnia 2013r. 10 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2013r. 11 do dnia 20 października 2013r. 12 do dnia 20 listopada 2013r. 13 do dnia 20 grudnia 2013r. 14 do dnia 20 stycznia 2014r. 15 do dnia 20 lutego 2014r. 16 do dnia 20 marca 2014r. 17 do dnia 20 kwietnia 2014r. 18 do dnia 20 maja 2014r. 19 do dnia 20 czerwca 2014r. 20 do dnia 20 lipca 2014r. 21 do dnia 20 sierpnia 2014r. 22 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2014r. 23 do dnia 20 października 2014r. 24 do dnia 20 listopada 2014r. 25 do dnia 20 grudnia 2014r. 26 do dnia 20 stycznia 2015r. 27 do dnia 20 lutego 2015r. 28 do dnia 20 marca 2015r. 29 do dnia 20 kwietnia 2015r. 30 do dnia 20 maja 2015r. 31 do dnia 20 czerwca 2015r. 32 do dnia 20 lipca 2015r. 33 do dnia 20 sierpnia 2015r. 34 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2015r. 35 do dnia 20 października 2015r. 36 do dnia 20 listopada 2015r. 37 do dnia 20 grudnia 2015r. 38 do dnia 20 stycznia 2016r. 39 do dnia 20 lutego 2016r. 40 do dnia 20 marca 2016r. 41 do dnia 20 kwietnia 2016r. 42 do dnia 20 maja 2016r. 43 do dnia 20 czerwca 2016r. 44 do dnia 20 lipca 2016r. 45 do dnia 20 sierpnia 2016r. 46 do dnia 20 wrzeÅ›nia 2016r. 47 do dnia 20 października 2016r. 48 do dnia 20 listopada 2016r. 49 do dnia 20 grudnia 2016r. 6. ZamawiajÄ…cy nie przewiduje ponoszenia kosztów (prowizji i opÅ‚at bankowych) zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… kredytu innych niż prowizja od udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu opartego na zaoferowanej przez Bank stawce. ZamawiajÄ…cy nie przewiduje ponoszenia kosztów zwiÄ…zanych z ewentualnÄ… zmianÄ… postanowieÅ„ umowy z Bankiem KredytujÄ…cym. 7. Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może przekroczyć 0,5% kwoty zaciÄ…ganego kredytu. 8. Prowizja okreÅ›lona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, bÄ™dzie pÅ‚atna w terminie uruchomienia kredytu. 9. Bank KredytujÄ…cy nalicza prowizjÄ™ tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych opÅ‚at od kwoty kredytu, który nie zostaÅ‚ wykorzystany przez ZamawiajÄ…cego. 10. ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie prawo wczeÅ›niejszej spÅ‚aty kredytu bez pobierania przez Bank prowizji i opÅ‚at. 11. ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie prawo do niewykorzystania caÅ‚ej kwoty kredytu. 12. Oprocentowanie kredytu bÄ™dzie zmienne oparte o stawkÄ™ WIBOR 1M powiÄ™kszonÄ… o marżę banku. Marża banku przez caÅ‚y okres kredytowania jest staÅ‚a. Stawka WIBOR 1 M na dany okres odsetkowy bÄ™dzie ustalana na podstawie notowania z miesiÄ…ca poprzedzajÄ…cym okres odsetkowy na dzieÅ„ ustalony przez Bank skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ (dzieÅ„ z którego bÄ™dzie pochodzić notowanie stawki WIBOR 1M okreÅ›la Bank w ofercie). Bank zobowiÄ…zany jest podać oprocentowanie kredytu z wyszczególnieniem stawki WIBOR 1M z dnia 19 wrzeÅ›nia 2012 roku (WIBOR 1M z dnia 19.09.2012r. - 4,89%) oraz staÅ‚ej marży banku (w %) wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cego wzoru: WIBOR 1M (4,89 %) + marża banku (.............%) = ..............%.
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 20.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:
  • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz Oferty, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do niniejszej SIWZ , b) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2012&mc=10
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych pok. nr 16.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 11.10.2012 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, sekretariat pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie
 

 

Załączniki do pobrania: 2012-09-28 11:21:36 - siwz - wersja edytowalna (546.50 kB)
2012-09-28 11:22:21 - siwz - pdf (257.05 kB)
2012-09-28 11:23:34 - załączniki do siwz (2.85 MB)

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.23.2012.JS - ZACIÄ„GNIÄśCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA REALIZACJÄś INWESTYCJI PN. „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W GŁUCHOŁAZAC
Podmiot udostępniający: Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28 11:19:34
Data udostępnienia informacji: 2012-09-28 11:19:34
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 11:23:42

Wersja do wydruku...

corner   corner