logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > czerwiec > 2013-06-25
przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:Budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Etap I A)

 


Numer ogłoszenia: 222762 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Kompleks rekreacyjny Nad BiaÅ‚kÄ…w GÅ‚uchoÅ‚azach w okolicach ul. KoÅ›ciuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejmujÄ…cy: budowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robót budowlanych oraz kalkulacji cen jednostkowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) dla Etapu I A inwestycji, a także peÅ‚nienie nadzoru autorskiego i realizacja inwestycji , zgodnie z wykonanÄ… dokumentacjÄ…, ( w części objÄ™tej realizacjÄ…) ,w zakresie okreÅ›lonym w programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania: Kompleks rekreacyjny Nad BiaÅ‚kÄ… w GÅ‚uchoÅ‚azach w okolicach ul. KoÅ›ciuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejmujÄ…cy: budowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… w systemie zaprojektuj i wybuduj, a w szczególnoÅ›ci: Wykonanie niezbÄ™dnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejÄ…cych obiektów dla których brak jest dokumentacji archiwalnej, w razie koniecznoÅ›ci wykonanie dodatkowych badaÅ„ geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej). SporzÄ…dzenie na podkÅ‚adzie geodezyjnym (aktualna mapa do celów projektowych), na podstawie dostarczonej przez ZamawiajÄ…cego wstÄ™pnej koncepcji oraz Programu funkcjonalno użytkowego - ostatecznego wielobranżowego projektu, w skÅ‚ad którego wchodzić bÄ™dzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynków. Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez ZamawiajÄ…cego koncepcji, projektu budowlanego - w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. Opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegóÅ‚owÄ… specyfikacjÄ… technicznÄ… wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim Wszystkie opracowania należy dostarczyć w formie papierowej jak również w wersji elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF) oraz nieedytowalnej (DWG). Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeÅ„stwa i ochrony zdrowia - w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, Uzyskanie niezbÄ™dnych warunków (wystÄ…pienie o wydanie warunków przyÅ‚Ä…czenia do sieci wodociÄ…gowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnieÅ„, pozwoleÅ„, decyzji (przeprowadzenie procedury zmierzajÄ…cej do uzyskania zgody na wycinkÄ™ drzew kolidujÄ…cych z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostatecznÄ… decyzjÄ… o pozwoleniu na budowÄ™. SporzÄ…dzenie i przedstawienie do akceptacji ZamawiajÄ…cego szczegóÅ‚owego harmonogramu wykonania robót budowlanych. Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Wykonanie robót budowlanych Etapu IA na podstawie opracowanej przez WykonawcÄ™ i zatwierdzonej przez ZamawiajÄ…cego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowÄ™ w zakresie umożliwiajÄ…cym oddanie obiektów do użytkowania. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej I etapu robót budowlanych do uzyskania przez ZamawiajÄ…cego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Opis ogólny terenu oraz zakresu I Etapu inwestycji Teren przeznaczony pod budowÄ™ kompleksu Nad BiaÅ‚kÄ… jest objÄ™ty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (UchwaÅ‚a Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach nr X.111.11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GÅ‚uchoÅ‚azy w rejonie ulicy Tadeusza KoÅ›ciuszki). Teren oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: 15aUS (podstawowe przeznaczenie pod tereny sportu i rekreacji), 14bWT (podstawowe przeznaczenie pod obiekty urzÄ…dzeÅ„ zabezpieczenia przeciwpowodziowego). Zakres opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla pierwszego I-Etapu stanowi część szerokiego zadania, polegajÄ…cego na budowie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo -rekreacyjnego Nad BiaÅ‚kÄ…, poÅ‚ożonego na terenach oznaczonych w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczonych symbolami: 15aUS, 14bWT, 15cZP, 15dKDX, 12cZP, 14aWS. Inwestycja pod nazwÄ… Budowa kompleksu rekreacyjnego Nad BiaÅ‚kÄ… w GÅ‚uchoÅ‚azach pomiÄ™dzy ul. KoÅ›ciuszki i OpolskÄ… zostaÅ‚a podzielona na III Etapy: Zakres etapu I A obejmuje: a) część objÄ™tÄ… projektowaniem i realizacjÄ…: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej (na podstawie opracowanej koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowÄ™ Budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz atrakcjami oraz częściÄ… pÅ‚ywackÄ… w technologii żelbetowej lub stalowej. Wykonanie zjeżdżalni rurowej otwartej Budowa brodzika dla dzieci. Budowa boisk: trzy boiska do siatkówki plażowej (piaszczyste). Budowa zespoÅ‚u budynków usÅ‚ugowo-administracyjnych z zapleczem socjalnym (speÅ‚nienie minimum wymagaÅ„ z możliwoÅ›ciÄ… ewentualnej rozbudowy, część technologiczna budynku w technologii żelbetowej, część nadziemna w technologii szkieletowej stalowej). ZespóÅ‚ skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z dwóch odrÄ™bnych budynków oraz zadaszonej strefy wejÅ›ciowej. InstalacjÄ™ kolektorów sÅ‚onecznych. BudowÄ™ placu zabaw. Budowa ciÄ…gów technologicznych do fontanny suchodennej . b) część objÄ™ta projektem - niezrealizowana Wykonanie zjeżdżalni rurowej, zamkniÄ™tej, Budowa fontanny suchodennej (budowa zbiorników wyrównawczych, rozbudowa istniejÄ…cej technologii). Zakres etapu I B obejmuje: Projekt oraz wykonanie zjazdów z drogi poÅ‚ożonej wzdÅ‚uż kanaÅ‚u MÅ‚ynówka. Droga wg odrÄ™bnego opracowania. Zakrycie kanaÅ‚u wg odrÄ™bnego opracowania realizowanego przez WodociÄ…gi sp. z o. o. w GÅ‚uchoÅ‚azach. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie drogi wzdÅ‚uż kanaÅ‚u MÅ‚ynówka oraz na odcinku kanaÅ‚u przeznaczonego do zakrycia wg odrÄ™bnego opracowania. Budowa parkingu dla obsÅ‚ugi kÄ…pieliska. Zakres II etapu inwestycji przewidzianego do realizacji w późniejszym terminie (nie objÄ™ty zakresem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego) obejmuje m. in.: Wykonanie zjeżdżalni rurowej, zamkniÄ™tej. BudowÄ™ fontanny suchodennej (budowa zbiorników wyrównawczych, rozbudowa istniejÄ…cej technologii). Przeprawa mostowa. Droga rowerowa. Park linowy. PrzystaÅ„ kajakowa. Skatepark. Paintball. Wakeboard. Inwestycja realizacji I Etapu musi być skoordynowana z inwestycjami opracowywanymi wg odrÄ™bnych dokumentacji, tj.: Budowa drogi dojazdowej do parkingu i kÄ…pieliska oraz przebudowa dwóch mostków (na kanale MÅ‚ynówka) wraz z niezbÄ™dnÄ… dla ich realizacji infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… zlokalizowanÄ… w poÅ‚udniowej części kompleksu (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 06KD). ModernizacjÄ™ kanaÅ‚u MÅ‚ynówki realizowanej przez WodociÄ…gi sp. z o.o. w GÅ‚uchoÅ‚azach w ramach Funduszu SpójnoÅ›ci. Zakres modernizacji obejmuje m.in. przekrycie kanaÅ‚u MÅ‚ynówki, ale bez budowy na jej części drogi dojazdowej (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 15dKDx). Etap I inwestycji obejmuje budowÄ™ drogi dojazdowej lecz wg odrÄ™bnej procedury od zaprojektuj wybuduj . SzczegóÅ‚owy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreÅ›la Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ. UWAGA. SzczegóÅ‚owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaÅ‚y (wyroby) należy rozumieć, jako okreÅ›lenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakoÅ›ciowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiaÅ‚ów i wyrobów ZamawiajÄ…cy dopuszcza zastosowanie równoważnych materiaÅ‚ów (wyrobów) nie gorszej jakoÅ›ci niż opisane w projektach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiaÅ‚ (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu okreÅ›lonego przez ZamawiajÄ…cego, spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiaÅ‚ów (wyrobów) musi przedÅ‚ożyć odpowiednie dokumenty opisujÄ…ce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajÄ…ce dane materiaÅ‚y (wyroby) do użytkowania oraz pozwalajÄ…ce jednoznacznie stwierdzić, że sÄ… one rzeczywiÅ›cie równoważne. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiÄ…zany jest do peÅ‚nienia czynnoÅ›ci nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajÄ…cym z ustawy Prawo budowlane oraz wzoru umowy zaÅ‚Ä…czonego do wniosku. Nadzór autorski peÅ‚niony bÄ™dzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzÄ…dzonej przez WykonawcÄ™ zamówienia. Gwarancja wykonania przedmiotu zamówienia ZamawiajÄ…cy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu ( budowÄ™ dróg wewnÄ™trznych, elementów maÅ‚ej architektury, nasadzeÅ„ drzew i krzewów itp.) z wyÅ‚Ä…czeniem robót zwiÄ…zanych z wykonaniem i montażem niecek basenowych, stanowiÄ…ce przedmiot zamówienia - ZamawiajÄ…cy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 36 miesiÄ™cy, a na zamontowane materiaÅ‚y i urzÄ…dzenia gwarancji producenta, na wykonane i zamontowane niecek basenowych - ZamawiajÄ…cy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 60 miesiÄ™cy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytuÅ‚u rÄ™kojmi przez okres 36 miesiÄ™cy Dodatkowe elementy majÄ…ce wpÅ‚yw na koszt budowy. Wykonawca zobowiÄ…zany jest uwzglÄ™dnić w kosztach miÄ™dzy innymi: geodezyjny koszt obsÅ‚ugi budowy, koszty map powykonawczych, koszty badaÅ„ i sprawdzeÅ„ wskaźniki zagÄ™szczenia gruntu, warstw podbudowy itp. koszty zwiÄ…zane z organizacjÄ… ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowaÅ„, itp.( w przypadku wystÄ…pienia potrzeb) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, koszty opÅ‚at z tytuÅ‚u zajÄ™cia pasa drogowego dla zarzÄ…dców dróg, których gmina nie jest wÅ‚aÅ›cicielem skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami ( w przypadku wystÄ…pienia potrzeb) koszty organizacji zaplecza budowy placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., koszty dozoru budowy, Przed zÅ‚ożeniem oferty ZamawiajÄ…cy zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie i uwzglÄ™dnienie robót, które mogÄ… wystÄ…pić w trakcie realizacji zamówienia, a nie sÄ… ujÄ™te w Programie Funkcjonalno Użytkowym (poprzedzajÄ…c to procedurÄ… zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych). Miejsce realizacji zamówienia obejmuje teren zlokalizowany pomiÄ™dzy ul. KoÅ›ciuszki , a ul. OpolskÄ… w GÅ‚uchoÅ‚azach.

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.22.12-5, 45.30.00.00-0, 74.22.20.22-1, 74.22.40.00-5, 74.23.20.00-4, 74.25.20.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.20.00-6, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 15.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest zabezpieczyć swojÄ… ofertÄ™ wadium w wysokoÅ›ci: 150.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) Forma wadium. Wadium musi obejmować caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ… i może być wniesione w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: -w pieniÄ…dzu, -porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275), W przypadku skÅ‚adania przez WykonawcÄ™ wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporzÄ…dzona zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem i musi zawierać nastÄ™pujÄ…ce elementy: nazwÄ™ dajÄ…cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiajÄ…cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajÄ…cej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreÅ›lenie wierzytelnoÅ›ci, która ma być zabezpieczona gwarancjÄ…, kwotÄ™ gwarancji, termin ważnoÅ›ci gwarancji, zobowiÄ…zanie gwaranta do: zapÅ‚acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ZamawiajÄ…cego zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw, i nie udowodniÅ‚, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. zobowiÄ…zanie gwaranta do:zapÅ‚acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ZamawiajÄ…cego zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenie, iż Wykonawca, którego ofertÄ™ wybrano: odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, lub nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. gwarancja winna być nieodwoÅ‚alna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treÅ›ci uzależniać wypÅ‚aty wadium od potwierdzenia przez bank, jakÄ…kolwiek osobÄ™ trzeciÄ… lub instytucjÄ™ podpisów osób zÅ‚ożonych pod żądaniem wypÅ‚aty wadium w imieniu ZamawiajÄ…cego. WypÅ‚ata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnoÅ›ciami koniecznymi do speÅ‚nienia ani dokumentami koniecznymi do zÅ‚ożenia wraz z żądaniem wypÅ‚aty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypÅ‚aty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypÅ‚aty wadium, wszelkie spory dotyczÄ…ce gwarancji podlegajÄ… rozstrzygniÄ™ciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajÄ… kompetencji sÄ…du wÅ‚aÅ›ciwego dla siedziby ZamawiajÄ…cego, jednoczeÅ›nie ZamawiajÄ…cy wymaga, aby okres ważnoÅ›ci gwarancji nie byÅ‚ krótszy niż okres zwiÄ…zania ofertÄ…, w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w pkt. 12.2.1) lit. b) do e) SIWZ winno ono w swej treÅ›ci zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzÄ…cych Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. postanowienia pkt. 12.2.2) SIWZ stosuje siÄ™ odpowiednio do porÄ™czeÅ„ okreÅ›lonych powyżej w pkt. 12.2.1) lit. b) i 12.2.1) lit. e). Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy ZamawiajÄ…cego prowadzony przez: WBK S.A. 29109021670000000562000051 z dopiskiem Wadium w postÄ™powaniu : Kompleks rekreacyjny Nad BiaÅ‚kÄ… w GÅ‚uchoÅ‚azach w okolicach ul. KoÅ›ciuszki i ul. Opolskiej (Etap-IA) obejmujÄ…cy: budowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… w systemie zaprojektuj i wybuduj KserokopiÄ™ polecenia przelewu potwierdzonÄ… za zgodność z oryginaÅ‚em przez WykonawcÄ™ należy doÅ‚Ä…czyć do oferty. wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez ZamawiajÄ…cego formach w oryginale należy doÅ‚Ä…czyć do oferty. w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez PeÅ‚nomocnika Wykonawców o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ. Termin wniesienia wadium. wadium należy wnieść przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniÄ…dzu za pomocÄ… przelewu bankowego ZamawiajÄ…cy bÄ™dzie uważaÅ‚ za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzÄ…cy rachunek ZamawiajÄ…cego potwierdzi, że otrzymaÅ‚ taki przelew przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, w wymienionym przypadku doÅ‚Ä…czenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez WykonawcÄ™ jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajÄ…cym do stwierdzenia przez ZamawiajÄ…cego terminowego wniesienia wadium przez WykonawcÄ™, Wadium musi być wniesione na caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ…, Wniesienie wadium w formie innej niż pieniÄ…dz poprzez doÅ‚Ä…czenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, pod warunkiem zÅ‚ożenia oferty przed terminem skÅ‚adania ofert. Zwrot wadium. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych w art. 46 ustawy Pzp. Utrata wadium. ZamawiajÄ…cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana: odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia w zakresie usÅ‚ug projektowych W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonaÅ‚, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonuje : -co najmniej dwie ( 2 ) wielobranżowe dokumentacje projektowe (projekty budowlane i wykonawcze) na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2.000 m3, -co najmniej dwie( 2 ) wielobranżowe dokumentacje projektowe na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 Posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia w zakresie robót budowlanych W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… wykazać, że: w okresie piÄ™ciu ostatnich lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonaÅ‚ : -co najmniej dwie (2) roboty polegajÄ…ce na przebudowie lub budowie publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500m2 - dla wykonawców skÅ‚adajÄ…cych ofertÄ™ budowy niecki rekreacyjnej w technologii żelbetowej. -co najmniej dwie (2) roboty polegajÄ…ce na przebudowie lub budowie publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalniw technologii stalowej (stal nierdzewna) o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500m2 - dla wykonawców skÅ‚adajÄ…cych ofertÄ™ budowy niecki rekreacyjnej w technologii stalowej (stal nierdzewna). Na potwierdzenie speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w przedmiotowym postÄ™powaniu, Wykonawca zobowiÄ…zany jest do przedÅ‚ożenia nastÄ™pujÄ…cych dokumentów, w oparciu, o które ZamawiajÄ…cy dokona oceny speÅ‚niania warunków: 1. wykaz wykonanych usÅ‚ug , a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych usÅ‚ug - w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert , a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do SIWZ - wykaz usÅ‚ug, wraz z podaniem wartoÅ›ci usÅ‚ug , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane; 2. dowody dotyczÄ…ce gÅ‚ównych usÅ‚ug wymienionych w wykazie, okreÅ›lajÄ…ce, że usÅ‚ugi wykazane w wykazie zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie, 3. wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert , a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych ,wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania. 4. dowody dotyczÄ…ce najważniejszych robót wymienionych w wykazie okreÅ›lajÄ…ce, potwierdzajÄ…ce że roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…ce, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone, Dowodami, o których mowa w pkt 2 i pkt 4 sÄ…: a) poÅ›wiadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usÅ‚ug okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych poÅ›wiadczenie powinno być wydane nie wczeÅ›niej niż na 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, b) w przypadku zamówieÅ„ na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poÅ›wiadczenia, o którym mowa w pkt a), c) w przypadku zamówieÅ„ na usÅ‚ugi - oÅ›wiadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poÅ›wiadczenia, o którym mowa w pkt a), Natomiast w przypadku gdy zamawiajÄ…cy jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane oraz usÅ‚ugi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 i pkt 3 zostaÅ‚y wczeÅ›niej wykonane, Wykonawca nie ma obowiÄ…zku przedkÅ‚adania dowodów, o których mowa powyżej. Uwaga: Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporzÄ…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajÄ…cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogÄ… być skÅ‚adane, ( Dz. U. 2013, poz. 231) Wykonawca, w miejsce poÅ›wiadczeÅ„ może przedkÅ‚adać dokumenty potwierdzajÄ…ce wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidÅ‚owe ukoÅ„czenie, oraz należyte wykonanie usÅ‚ug wydane na podstawie przepisów obowiÄ…zujÄ…cych przed zmianÄ… rozporzÄ…dzenia ( zmiana od dnia 20.02.2013). W przypadku oferty wspólnej ZamawiajÄ…cy uzna, że warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu (okreÅ›lone powyżej) zostaÅ‚y speÅ‚nione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców bÄ™dzie je speÅ‚niaÅ‚ lub speÅ‚niać je bÄ™dÄ… Wykonawcy skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ wspólnÄ… Å‚Ä…cznie. Wykonawcy wspólnie ubiegajÄ…cy siÄ™ o udzielenie zamówienia muszÄ… przedstawić dokumenty, potwierdzajÄ…ce, że Å‚Ä…cznie speÅ‚niajÄ… warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu. ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu , okreÅ›lonych powyżej stwierdzeniem:speÅ‚nia lubnie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki : Wykonawca winien dysponować osobami, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujÄ…ce siÄ™ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie im zostanÄ… powierzone oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wykonawca musi wykazać ,że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) projektant branży architektonicznej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci architektonicznej bez ograniczeÅ„; minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej; doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta lub Kierownika projektu przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej oraz na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej i stalowej b) projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeÅ„; minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej oraz na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej i stalowej c) projektant branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeÅ„; minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych; doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej oraz na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej i stalowej d) projektant branży telekomunikacyjnej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci telekomunikacyjnej bez ograniczeÅ„; minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót telekomunikacyjnych; doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej oraz na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej i stalowej e) projektant branży konstrukcyjno- budowlanej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeÅ„; minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- budowlanych; doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej oraz na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej i stalowej f) projektant branży drogowej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci drogowej bez ograniczeÅ„; minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót drogowych; doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub użytecznoÅ›ci publicznej oraz na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej i stalowej g) kierownikiem budowy posiadajÄ…cym uprawnienia budowlane w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeÅ„ zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, posiadajÄ…cym minimum piÄ™cioletnie ( 5 ) doÅ›wiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej dwoma ( 2 ) budowami lub przebudowÄ… basenu publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii żelbetowej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 oraz co najmniej dwie( 2 ) roboty na przebudowÄ™ lub budowÄ™ publicznego kÄ…pieliska otwartego lub pÅ‚ywalni w technologii w konstrukcji stalowej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 50 m2 h) kierownikiem robót posiadajÄ…cym uprawnienia budowlane w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeÅ„ zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, posiadajÄ…cym minimum piÄ™cioletnie ( 5 ) doÅ›wiadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych, i) kierownikiem robót posiadajÄ…cym uprawnienia budowlane w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczeÅ„ zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, posiadajÄ…cym minimum piÄ™cioletnie ( 5 ) doÅ›wiadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, ZamawiajÄ…cy dopuszcza, wskazywanie tej samej osoby na wiÄ™cej niż jedno stanowisko, lecz nie wiÄ™cej niż dwa, pod warunkiem, że osoba ta posiada co najmniej minimalne kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana. Przez doÅ›wiadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnieÅ„ do daty skÅ‚adania ofert jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejÅ›cia w życie ustawy ( 1.01.1995r. ) , uzyskaÅ‚y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do peÅ‚nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujÄ… uprawnienia do peÅ‚nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza siÄ™ równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych paÅ„stwach, na zasadach okreÅ›lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglÄ™dnieniem postanowieÅ„ ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.) Na potwierdzenie speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w przedmiotowym postÄ™powaniu, Wykonawca zobowiÄ…zany jest do przedÅ‚ożenia nastÄ™pujÄ…cych dokumentów, w oparciu, o które ZamawiajÄ…cy dokona oceny speÅ‚niania warunków: wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„, sporzÄ…dzone wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 6 do SIWZ - oÅ›wiadczenia osób ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu , okreÅ›lonych powyżej stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W szczególnoÅ›ci Wykonawca musi speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bÄ™dzie ich Å‚Ä…czna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiÄ…zek zÅ‚ożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać bÄ™dÄ… speÅ‚nienie tego warunku): a) posiadać Å›rodki finansowe lub posiadać zdolność kredytowÄ… w wysokoÅ›ci co najmniej 2.500.000,00 zÅ‚ (dwa miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć informacjÄ™ z banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, potwierdzajÄ…cÄ… posiadanie Å›rodków finansowych w wymaganej wysokoÅ›ci lub posiadanie przez WykonawcÄ™ zdolnoÅ›ci kredytowej w wymaganej wysokoÅ›ci. ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu , okreÅ›lonych powyżej stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów dotyczÄ…cych najważniejszych robót, okreÅ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…cych, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych dostaw lub usÅ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów, czy zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„;
 • informacjÄ™ banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej potwierdzajÄ…cÄ… wysokość posiadanych Å›rodków finansowych lub zdolność kredytowÄ… wykonawcy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenia zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na zasoby innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne i zdrowotne albo że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÄ™ o zamówienie - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3.2)

 • zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczÄ…, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczÄ…, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium zbiorcze zestawienie kosztów (sporzÄ…dzone wedÅ‚ug zaÅ‚Ä…cznika nr 10 ) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej SIWZ, 2) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty:pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy podmioty trzecie bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiÄ…zany jest przedstawić dokumenty, o których mowa o których mowa w pkt. 9.3.1), 9.3.2)., SIWZ w zakresie dotyczÄ…cym tych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany: 1) zmiana terminu zakoÅ„czenia wykonania zamówienia , pod warunkiem że: ZaszÅ‚a konieczność wstrzymania realizacji robót ze wzglÄ™du na okolicznoÅ›ci niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, ZaszÅ‚a konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okolicznoÅ›ci siÅ‚y wyższej. W tym przypadku ZamawiajÄ…cy przewiduje również zmianÄ™ terminów pÅ‚atnoÅ›ci ZaszÅ‚a konieczność zmiany terminów na skutek koniecznoÅ›ci częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia, ZaszÅ‚a konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakoÅ„czenie realizacji przedmiotu umowy, Prace objÄ™te umowÄ… zostaÅ‚y wstrzymane przez wÅ‚aÅ›ciwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakoÅ„czenie realizacji przedmiotu umowy, ZaszÅ‚a konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bÄ…dź pozwoleÅ„ osób trzecich lub wÅ‚aÅ›ciwych organów, ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany terminu zakoÅ„czenia wykonania zamówienia w przypadku opóźnieÅ„ w realizacji przedmiotu zamówienia wynikajÄ…cych z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstaÅ‚ych z przyczyn niezawinionych przez WykonawcÄ™, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urzÄ…dzeÅ„ podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja byÅ‚y nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez ZamawiajÄ…cego, Termin umowny zostanie wydÅ‚użony o sumÄ™ dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz ZamawiajÄ…cym Decyzja o koniecznoÅ›ci wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz ZamawiajÄ…cym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić ZamawiajÄ…cego. ZamawiajÄ…cy dopuszcza także inne zmiany umowy . zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgÅ‚oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru , pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bÄ™dzie okolicznoÅ›ciami zaistniaÅ‚ymi w trakcie realizacji robót budowlanych , których nie można byÅ‚o wczeÅ›niej przewidzieć, zmiany , które dokonane zostanÄ… podczas wykonywania robót i nie odstÄ™pujÄ… w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowÄ™ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostanÄ… zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speÅ‚niajÄ…c zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość wystÄ…pienia robót zamiennych w okreÅ›lonych warunkach (np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidÅ‚owego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu okreÅ›lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikajÄ…cego z treÅ›ci oferty). W przypadku, gdy do caÅ‚kowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystÄ…pi konieczność wykonania tzw.robót zamiennych, czyli robót innych niż w okreÅ›lonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, rozpoczÄ™cie wykonywania tych robót może nastÄ…pić jedynie na podstawie protokoÅ‚u koniecznoÅ›ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i ZamawiajÄ…cego do zmiany personalnej osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z branż wymaganych przez ZamawiajÄ…cego, która może nastÄ…pić za zgodÄ… ZamawiajÄ…cego . Przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na powyższe stanowiskostanowiska musi speÅ‚niać odpowiednio warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zgodnie z zapisami SIWZ. Powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. Powyższe zmiany do umowy wymagajÄ… formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważnoÅ›ci. W przypadkach w/w zmianie może ulec harmonogram finansowo-rzeczowy 5. Zmiany mogÄ… być zainicjowane poprzez zÅ‚ożenie pisemnego wniosku. a) Może to być : - wniosek ZamawiajÄ…cego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek ZamawiajÄ…cego , aby wykonawca przedÅ‚ożyÅ‚ propozycjÄ™ zmiany, - wniosek Wykonawcy, b) Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zamiany, - koszt zmiany - czas wykonania zmiany oraz wpÅ‚yw zmiany na termin zakoÅ„czenia umowy. 6. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy. UWAGA ZAMAWIAJÄ„CEGO: Zapis pkt. 1.a) dotyczy wyÅ‚Ä…cznie umowy, zawartej na podstawie oferty przetargowej, w której Wykonawca zapewniÅ‚ udziaÅ‚ podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, pokój nr 16, Ip. WydziaÅ‚ Planowania, ZamówieÅ„ Publicznych i DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 09:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, pokój nr 11, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-06-10 20:31:41 - siwz - wersja edytowalna (774.50 kB)
2013-06-10 20:33:45 - zał. nr 10 - zbiorcze zestawienie kosztów-wer. pdf (21.79 kB)
2013-06-10 20:39:28 - zał nr 11 - wzór umowy- wer. edytowalna (208.50 kB)
2013-06-10 20:41:09 - program funkcjonalno-użytkowy (778.77 kB)
2013-06-10 20:50:39 - formalno-prawne dok. skany (20.21 MB)
2013-06-10 20:52:48 - badania geologiczne (4.10 MB)
2013-06-10 20:55:41 - inwentaryzacja zieleni (2.45 MB)
2013-06-10 21:07:12 - wizualizacja niecka (1.91 MB)
2013-06-10 21:14:22 - p.z.t. (12.36 MB)

Nazwa dokumentu: przetarg nieograniczony nr ZP.271.16.2013.JSz na roboty budowlane:BudowÄ™ kÄ…pieliska otwartego wraz z infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… (Etap I A)
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2013-06-10 17:47:39
Data udostępnienia informacji: 2013-06-10 17:47:39
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-10 21:14:35

Wersja do wydruku...

corner   corner