logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2013 > grudzień > 2013-12-20
Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 491814 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj: dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegajÄ…cych na przebudowie stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym , zwanym dalej Programem Funkcjonalno-Użytkowym lub PFU, stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ. SzczegóÅ‚owy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 1) opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej tj.: a)opracowanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbÄ™dnymi opiniami i uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa, w tym uzyskania pozwolenia na budowÄ™. b) sporzÄ…dzenie projektów wykonawczych uzupeÅ‚niajÄ…cych i uszczegóÅ‚awiajÄ…cych projekty budowlane c)sporzÄ…dzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), d)opracowanie kosztorysów inwestorskich, kalkulacji cen jednostkowych i przedmiarów robót, 2) przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie dla ZamawiajÄ…cego pozwolenia odpowiedniego organu na prowadzenie robót budowlanych, zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. SzczegóÅ‚owy opis wykonania dokumentacji projektowej, jej zakres, wymagania co do treÅ›ci dokumentacji, a także iloÅ›ci i formÄ™ przekazanych ZamawiajÄ…cemu egzemplarzy dokumentacji projektowej zawiera Program Funkcjonalo- Użytkowy. 3) wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych tj.: a) wykonanie remontu boiska z trawy naturalnej z wykorzystaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach placu gry 105m x 68m i caÅ‚kowitej powierzchni wraz z strefami wybiegu ok. 8060,00 m2 wraz z drenażem , systemem nawadniania i podbudowÄ…, b)wykonanie oÅ›wietlenia boiska o maksymalnym natężeniu oÅ›wietlenia 300lx z możliwoÅ›ciÄ… rozbudowy w zakresie jedynie doÅ‚ożenia opraw oÅ›wietleniowych boiska w czasie meczy z natężeniem 500lx- 6 masztów oÅ›wietleniowych, c) wykonanie nagÅ‚oÅ›nienia stadionu zgodnie z wymaganiami PZPN, d) wykonanie oÅ›wietlenia parkingów i chodników - okoÅ‚o 36 sÅ‚upów oÅ›wietleniowych, e) wykonanie bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-ro torowej i 6-cio torowej na prostej , bieżni do skoku w dal i rzutni o nawierzchni sztucznej z poliuretanu natryskowego o caÅ‚kowitej powierzchni ok. 5580,00 m2 wraz z podbudowÄ… przepuszczalnÄ… i elementami odwodnienia bieżni , f) wykonanie remontu istniejÄ…cych trybun betonowych z wykonaniem nowych siedzisk z tworzyw sztucznych w iloÅ›ci 408 miejsc siedzÄ…cych oraz budowÄ… trybuny na wale ziemnym ( sektor dla kibiców goÅ›ci ) 42 miejsca siedzÄ…ce , g)budowÄ™ toalet ogólnodostÄ™pnych wraz z tunelem przejÅ›ciowym pod waÅ‚em w konstrukcji żelbetowej o powierzchni zabudowy ok.105 m2 , h) regulacjÄ™ ksztaÅ‚tu i budowÄ™ waÅ‚u stadionu w zwiÄ…zku z budowÄ… drogi i parkingu za waÅ‚em na dÅ‚ugoÅ›ci ok. 140 mb ( szacowana iloÅ›ci mas ziemnych do wbudowania po zagÄ™szczeniu ok. 2000 m3 ) wraz z budowÄ… murów oporowych o szerokoÅ›ci ok. 30 cm i wysokoÅ›ci 150cm ponad istniejÄ…cÄ… rzÄ™dnÄ… terenu z ostrogami konstrukcyjnymi na dÅ‚ugoÅ›ci ok. 100 mb, i) wykonanie remontu drogi gruntowej dojazdowej do parkingu stadionu od strony zachodniej z dostosowaniem do wymagaÅ„ ciÄ…gu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego o caÅ‚kowitej powierzchni ok. 1740,00 m2 wraz z poboczem szutrowym jednostronnym szer. min. 50 cm oraz elementami odwodnienia pasa drogowego, j) wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki wewnÄ™trzne i zewnÄ™trzna w zakresie opracowania , ciÄ…gi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z utwardzeniem nawierzchni ponad ostatnim rzÄ™dem trybun na koronie waÅ‚u o caÅ‚kowitej powierzchni ok. 2600,00 m2, k)wykonanie nawierzchni utwardzonych - parking zewnÄ™trzny na 75 miejsc postojowych o nawierzchni przepuszczalnej z pÅ‚yt ażurowych typu JOMB gr. min 10 cm - ok. 1680,00 m2, l) wykonanie nawierzchni utwardzonych - parking wewnÄ™trzny na 24 miejsca postojowe w tym 2 dla niepeÅ‚nosprawnych , rampy dla poruszania siÄ™ osób niepeÅ‚nosprawnych pomiÄ™dzy poziomami i place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 2220,00 m2, m) wykonanie pozostaÅ‚ych nawierzchni zielonych z trawy: - siewem o caÅ‚kowitej powierzchni 2 700 m2 poza ogrodzeniem gÅ‚ównym w zakresie opracowania - z rolki 2675m2 w obrÄ™bie ogrodzenia gÅ‚ównego w tym nawierzchnia lÄ…dowiska rzutni kulÄ…, n)dostawa i montaż 2 szt. Å‚apaczy piÅ‚ek o wysokoÅ›ci 6 m i caÅ‚kowitej dÅ‚ugoÅ›ci 100 m, o) wykonanie ogrodzenia wokóÅ‚ boiska i przy budynku klubowym o wysokoÅ›ci 120 cm o konstrukcji prefabrykowanej - o caÅ‚kowitej dÅ‚ugoÅ›ci 515 m z dwiema furtkami szer. 150 cm i dwiema bramami o szerokoÅ›ci min. 300 cm dodatkowo, p) budowa odwodnieÅ„ i drenażu nawierzchni sportowych , drogowych i technicznych, q) instalacja automatycznego nawadniania boiska, r) wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli o wysokoÅ›ci min 250 cm - 2500/2000 mm z prÄ™tów stalowych ocynkowanych 5 mm na sÅ‚upkach 60x40x2mm z dwiema bramami systemowymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokoÅ›ci caÅ‚ego ogrodzenia o caÅ‚kowitej dÅ‚ugoÅ›ci 405+2*3,5 = 412 m, s) wykonanie ogrodzenia peÅ‚nego murowanego , żelbetowego lub prefabrykowanego betonowego o wysokoÅ›ci min 250 cm - na sÅ‚upkach betonowych 40x40cm z dwiema bramami stalowymi peÅ‚nymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokoÅ›ci caÅ‚ego ogrodzenia o caÅ‚kowitej dÅ‚ugoÅ›ci 100+2*3,5 = 107 m, t) wykonanie w miejsce wyburzonego obiektu ( nr 17 ) utwardzenia nawierzchni jak dla dróg w celu uzyskania miejsca na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu stadionu ( ew. miejsca na kontenerowÄ… stacjÄ™ trafo ), u)w zakresie robót budowlanych dodatkowo należy zaÅ‚ożyć : a.wykonanie robót demontażowych w zakresie istniejÄ…cych nawierzchni , ziemnych , wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu warz z uzyskaniem stosownych decyzji na wytworzenie i zagospodarowanie odpadów ( wywóz do 4 km w jednÄ… stronÄ™ ) , podbudów i nawierzchni boisk , bieżni oraz dróg, chodników i parkingów wraz z systemami odwodnienia i drenażu, b. wykonanie zasilaÅ„ oÅ›wietlenia boiska , parkingów i chodników oraz tablic informacyjnych c.wykonanie zasilaÅ„ toalet ogólnodostÄ™pnych w zakresie wszystkich niezbÄ™dnych mediów (wod-kan , elektryczna , cieplna dla zapewnienia temp. +8C w okresie zimowym). d.wyposażenie boiska w sprzÄ™t sportowy wraz z masztami flagowymi zgodnie z wykazem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, e.wszystkie pozostaÅ‚e prace niezbÄ™dne do wykonania zadania. 4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. SzczegóÅ‚owy opis robót budowlanych oraz charakterystyczne parametry okreÅ›lajÄ…ce wielkość i zakres przebudowy terenu stadionu zawiera Program Funkcjonalo-Użytkowy. UWAGA: Ze wzglÄ™du na duży zakres inwestycji, przewiduje siÄ™ realizacjÄ™ zamówienia z podziaÅ‚em na nastÄ™pujÄ…ce zadania: zadanie I - Przygotowanie dokumentacji projektowej z dostosowaniem do wymagaÅ„ technicznych i organizacyjnych Opolskiego ZPN oraz ustawy o imprezach masowych zadanie II - Roboty budowlane trybun zadanie III - Roboty budowlane pÅ‚yty stadionu. 3. Minimalne wymagania ZamawiajÄ…cego dotyczÄ…ce nawierzchni z trawy syntetycznej , maty elastycznej i wypeÅ‚nienia z granulatu oraz nawierzchni poliuretanowej bieżni okreÅ›la PFU. 4. Dodatkowe elementy, czynnoÅ›ci i obowiÄ…zki majÄ…ce wpÅ‚yw na koszt wykonania zamówienia. 1)Wykonawca zobowiÄ…zany jest uwzglÄ™dnić w kosztach miÄ™dzy innymi: a)geodezyjny koszt obsÅ‚ugi budowy, b)koszty map powykonawczych i wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji i iloÅ›ci egzemplarzy okreÅ›lonych w PFU c)koszty uzgodnieÅ„, odbiorów, wÅ‚Ä…czeÅ„ i wyÅ‚Ä…czeÅ„ sieci w celu wykonania robót, d)koszt nadzoru archeologicznego e)koszty badaÅ„ i sprawdzeÅ„ ,wykonania badaÅ„ laboratoryjnych, ekspertyz wskaźniki zagÄ™szczenia gruntu, warstw podbudowy itp. f)koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla każdej z branż, oraz uzyskania potwierdzenia odbioru wykonanych przyÅ‚Ä…czy, g)koszty zwiÄ…zane z organizacjÄ… ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowaÅ„, itp.( w przypadku wystÄ…pienia potrzeb), h)koszty sporzÄ…dzenia Planu BIOZ w wersji i iloÅ›ci okreÅ›lonej w PFU i)koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, j)koszty opÅ‚at z tytuÅ‚u zajÄ™cia pasa drogowego dla zarzÄ…dców dróg, których gmina nie jest wÅ‚aÅ›cicielem ,skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami ( w przypadku wystÄ…pienia potrzeb) k)koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., l)koszty dozoru budowy, m)inne koszy , które pojawiÄ… siÄ™ w trakcie realizacji zamówienia. 2)Przed zÅ‚ożeniem oferty ZamawiajÄ…cy zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie i uwzglÄ™dnienie robót, które mogÄ… wystÄ…pić w trakcie realizacji zamówienia, a nie sÄ… ujÄ™te w Programie Funkcjonalno Użytkowym (poprzedzajÄ…c to procedurÄ… zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych). UWAGA: ZamawiajÄ…cy zastrzega , że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaÅ‚y (wyroby) lub użycie nazw materiaÅ‚ów (wyrobów) wskazujÄ…cych na konkretne firmy/producentów lub sugerujÄ…ce użycie materiaÅ‚ów (wyrobów) konkretnych firm/producentów, należy rozumieć, jako okreÅ›lenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakoÅ›ciowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiaÅ‚ów i wyrobów ZamawiajÄ…cy dopuszcza zastosowanie równoważnych materiaÅ‚ów (wyrobów) nie gorszej jakoÅ›ci i o nie gorszych parametrach niż opisane w projektach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub programie funkcjonalno -użytkowym. Ciężar udowodnienia, że materiaÅ‚ (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu okreÅ›lonego przez ZamawiajÄ…cego i że oferowane wyroby speÅ‚niajÄ… wymagania okreÅ›lone przez ZamawiajÄ…cego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiaÅ‚ów (wyrobów) musi przedÅ‚ożyć odpowiednie dokumenty opisujÄ…ce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajÄ…ce dane materiaÅ‚y (wyroby) do użytkowania oraz pozwalajÄ…ce jednoznacznie stwierdzić, że sÄ… one rzeczywiÅ›cie równoważne. UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz obowiÄ…zujÄ…cÄ… ustawÄ… o kulturze fizycznej, wszystkie projektowane obiekty sportowe muszÄ… być zaopiniowane przez wÅ‚aÅ›ciwe merytorycznie polskie zwiÄ…zki sportowe pod kÄ…tem speÅ‚niania wymagaÅ„ obowiÄ…zujÄ…cych przepisów w danej dyscyplinie sportu, ustalonych przez miÄ™dzynarodowe federacje lub zwiÄ…zki krajowe. Opinia ZwiÄ…zku musi jednoznacznie stwierdzić czy zaprojektowane rozwiÄ…zania sÄ… zgodne z wymaganiami przepisów pod kÄ…tem dopuszczenia obiektu i jego urzÄ…dzeÅ„ do rozgrywania oficjalnych zawodów, ich funkcjonalnoÅ›ci i zapewnienia warunków bezpieczeÅ„stwa dla zawodników, sÄ™dziów i widzów. W zwiÄ…zku z powyższym zobowiÄ…zuje siÄ™ WykonawcÄ™ dodatkowo do wydania po wykonaniu projektu boiska piÅ‚karskiego oÅ›wiadczenia o zgodnoÅ›ci rozwiÄ…zaÅ„ z § 9 uchwaÅ‚y nr. 40 /2010 Opolskiego ZPN . 5. Gwarancja wykonania przedmiotu zamówienia oraz rÄ™kojmia. 1)Wykonawca udzieli gwarancji jakoÅ›ci na wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu, stanowiÄ…ce przedmiot zamówienia na okres 36 miesiÄ™cy , natomiast na zamontowane materiaÅ‚y i urzÄ…dzenia Wykonawca udzieli gwarancji producenta. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bÄ™dzie zobowiÄ…zany także do wykonywania wszelkich czynnoÅ›ci w zakresie eksploatacji i konserwacji urzÄ…dzeÅ„ i instalacji, zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na wÅ‚asny koszt i wÅ‚asnym staraniem. 2)Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytuÅ‚u rÄ™kojmi przez okres 36 miesiÄ™cy..

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.21.22.21-1, 74.22.40.00-5, 74.23.20.00-4, 74.25.20.00-0, 45.21.22.21-1, 45.23.24.52-5, 45.34.00.00-2, 74.22.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest zabezpieczyć swojÄ… ofertÄ™ wadium w wysokoÅ›ci: 180.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) Forma wadium. 1)wadium musi obejmować caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ… i może być wniesione w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a)w pieniÄ…dzu, b)porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275), 2)W przypadku skÅ‚adania przez WykonawcÄ™ wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporzÄ…dzona zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem i musi zawierać nastÄ™pujÄ…ce elementy: a)nazwÄ™ dajÄ…cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiajÄ…cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajÄ…cej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)okreÅ›lenie wierzytelnoÅ›ci, która ma być zabezpieczona gwarancjÄ…, c)kwotÄ™ gwarancji, d)termin ważnoÅ›ci gwarancji, e)zobowiÄ…zanie gwaranta do: bezwarunkowej, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. f)gwarancja winna być nieodwoÅ‚alna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treÅ›ci uzależniać wypÅ‚aty wadium od potwierdzenia przez bank, jakÄ…kolwiek osobÄ™ trzeciÄ… lub instytucjÄ™ podpisów osób zÅ‚ożonych pod żądaniem wypÅ‚aty wadium w imieniu ZamawiajÄ…cego. WypÅ‚ata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnoÅ›ciami koniecznymi do speÅ‚nienia ani dokumentami koniecznymi do zÅ‚ożenia wraz z żądaniem wypÅ‚aty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypÅ‚aty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypÅ‚aty wadium, g)wszelkie spory dotyczÄ…ce gwarancji podlegajÄ… rozstrzygniÄ™ciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajÄ… kompetencji sÄ…du wÅ‚aÅ›ciwego dla siedziby ZamawiajÄ…cego, h)jednoczeÅ›nie ZamawiajÄ…cy wymaga, aby okres ważnoÅ›ci gwarancji nie byÅ‚ krótszy niż okres zwiÄ…zania ofertÄ…, i)w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w pkt. 12.2.1) lit. b) do e) SIWZ winno ono w swej treÅ›ci zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzÄ…cych Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3)postanowienia pkt. 12.2.2) SIWZ stosuje siÄ™ odpowiednio do porÄ™czeÅ„ okreÅ›lonych powyżej w pkt. 12.2.1) lit. b) i 12.2.1) lit. e). Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy ZamawiajÄ…cego prowadzony przez: WBK S.A. 29109021670000000562000051 z dopiskiem : Wadium w postÄ™powaniu Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj KserokopiÄ™ polecenia przelewu potwierdzonÄ… za zgodność z oryginaÅ‚em przez WykonawcÄ™ należy doÅ‚Ä…czyć do oferty. 2)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez ZamawiajÄ…cego formach w oryginale należy doÅ‚Ä…czyć do oferty. 3)w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez PeÅ‚nomocnika Wykonawców o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ. Termin wniesienia wadium. 1)wadium należy wnieść przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniÄ…dzu za pomocÄ… przelewu bankowego ZamawiajÄ…cy bÄ™dzie uważaÅ‚ za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzÄ…cy rachunek ZamawiajÄ…cego potwierdzi, że otrzymaÅ‚ taki przelew przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, 2)w wymienionym przypadku doÅ‚Ä…czenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez WykonawcÄ™ jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajÄ…cym do stwierdzenia przez ZamawiajÄ…cego terminowego wniesienia wadium przez WykonawcÄ™, 3)Wadium musi być wniesione na caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ…, 4)Wniesienie wadium w formie innej niż pieniÄ…dz poprzez doÅ‚Ä…czenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, pod warunkiem zÅ‚ożenia oferty przed terminem skÅ‚adania ofert. Zwrot wadium. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych w art. 46 ustawy Pzp. Utrata wadium. 1)ZamawiajÄ…cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana: a)odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, b)nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2)ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce : 1) posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia. a) posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia w zakresie usÅ‚ug projektowych W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonali, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonujÄ… usÅ‚ugi o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj: I. co najmniej jedno zamówienie polegajÄ…ce na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej o pow. minimum 800 m2 nawierzchni trawiastej, oraz II. co najmniej jedno zamówienie polegajÄ…ce na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM o pow. min. 5000 m2 nawierzchni EPDM. ZamawiajÄ…cy uzna warunek za speÅ‚niony jeżeli Wykonawca wykaże siÄ™ co najmniej jednym zamówieniem speÅ‚niajÄ…cym Å‚Ä…cznie warunki okreÅ›lone w pkt. 9.2. 1) lit. a ppkt. I oraz w pkt 9.2. 1) lit. a ppkt. II (okreÅ›lone powyżej) b) posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia w zakresie robót budowlanych W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… wykazać, że: w okresie piÄ™ciu ostatnich lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonali roboty o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj : I. co najmniej jedno zamówienie polegajÄ…ce na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej o pow. minimum 800 m2 nawierzchni trawiastej, oraz II. co najmniej jedno zamówienie polegajÄ…ce na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM o pow. min. 5000 m2 nawierzchni EPDM ZamawiajÄ…cy uzna warunek za speÅ‚niony jeżeli Wykonawca wykaże siÄ™ co najmniej jednym zamówieniem speÅ‚niajÄ…cym Å‚Ä…cznie warunki okreÅ›lone w pkt.9.2. 1) lit. b ppkt. I oraz w pkt. 9.2.1) lit. b ppkt. II (okreÅ›lone powyżej) Na potwierdzenie speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w przedmiotowym postÄ™powaniu, Wykonawca zobowiÄ…zany jest do przedÅ‚ożenia nastÄ™pujÄ…cych dokumentów, w oparciu, o które ZamawiajÄ…cy dokona oceny speÅ‚niania warunków: 1.wykaz wykonanych usÅ‚ug , a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych usÅ‚ug - w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert , a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do SIWZ - wykaz usÅ‚ug, wraz z podaniem wartoÅ›ci usÅ‚ug , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane; 2.dowody dotyczÄ…ce usÅ‚ug wymienionych w wykazie, okreÅ›lajÄ…ce, że usÅ‚ugi wykazane w wykazie zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie, 3.wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert , a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - wykonanych w tym okresie, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych ,wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania. 4.dowody dotyczÄ…ce najważniejszych robót wymienionych w wykazie okreÅ›lajÄ…ce, potwierdzajÄ…ce że roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…ce, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone, Dowodami, o których mowa powyżej sÄ…: a) poÅ›wiadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usÅ‚ug okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych poÅ›wiadczenie powinno być wydane nie wczeÅ›niej niż na 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, b) w przypadku zamówieÅ„ na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poÅ›wiadczenia, o którym mowa w pkt a), c) w przypadku zamówieÅ„ na usÅ‚ugi - oÅ›wiadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poÅ›wiadczenia, o którym mowa w pkt a), Natomiast w przypadku gdy zamawiajÄ…cy jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane oraz usÅ‚ugi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 i pkt 3 zostaÅ‚y wczeÅ›niej wykonane, Wykonawca nie ma obowiÄ…zku przedkÅ‚adania dowodów, o których mowa powyżej. Uwaga: Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporzÄ…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajÄ…cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogÄ… być skÅ‚adane, ( Dz. U. 2013, poz. 231) Wykonawca, w miejsce poÅ›wiadczeÅ„ może przedkÅ‚adać dokumenty potwierdzajÄ…ce wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidÅ‚owe ukoÅ„czenie, oraz należyte wykonanie usÅ‚ug wydane na podstawie przepisów obowiÄ…zujÄ…cych przed zmianÄ… rozporzÄ…dzenia ( zmiana od dnia 20.02.2013). W przypadku oferty wspólnej ZamawiajÄ…cy uzna, że warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu (okreÅ›lone powyżej) zostaÅ‚y speÅ‚nione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców bÄ™dzie je speÅ‚niaÅ‚ lub speÅ‚niać je bÄ™dÄ… Wykonawcy skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ wspólnÄ… Å‚Ä…cznie. Wykonawcy wspólnie ubiegajÄ…cy siÄ™ o udzielenie zamówienia muszÄ… przedstawić dokumenty, potwierdzajÄ…ce, że Å‚Ä…cznie speÅ‚niajÄ… warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu. ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, okreÅ›lonych w SIWZ stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy, którzy nie wykażą speÅ‚niania wymaganych warunków zostanÄ… wykluczeni z postÄ™powania

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki : Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymować siÄ™ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie im zostanÄ… powierzone. Wykonawcy muszÄ… wykazać, że dysponujÄ… co najmniej: a) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ Kierownika budowy - posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeÅ„ zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, posiadajÄ…cÄ… minimum piÄ™cioletnie ( 5 ) doÅ›wiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej jednÄ… robotÄ… polegajÄ…cÄ… na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej o pow. minimum 800 m2 nawierzchni trawiastej lub z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM o pow. min. 5000 m2 nawierzchni z EPDM. b) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ kierownika robót posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, posiadajÄ…cÄ… minimum piÄ™cioletnie ( 5 ) doÅ›wiadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych, c) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ kierownika robót posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, posiadajÄ…cÄ… minimum piÄ™cioletnie ( 5 ) doÅ›wiadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, d) 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci architektonicznej bez ograniczeÅ„, minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej, w tym doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej oraz doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM. e) 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeÅ„, minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w tym doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej oraz doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM. f) 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeÅ„, minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urzÄ…dzeÅ„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych , w tym doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej oraz doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM. g) 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci telekomunikacyjnej bez ograniczeÅ„, minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót telekomunikacyjnych, w tym doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej oraz doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM. h) 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży konstrukcyjno- budowlanej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeÅ„, minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- budowlanych, w tym doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej oraz doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM. i) 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży drogowe. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci drogowej bez ograniczeÅ„, minimum 5 lat doÅ›wiadczenia w peÅ‚nieniu funkcji projektanta robót drogowych, w tym doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej oraz doÅ›wiadczenie w peÅ‚nieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowÄ™ lub budowÄ™ lub modernizacjÄ™ stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowo-gumowÄ… EPDM. ZamawiajÄ…cy dopuszcza, wskazywanie tej samej osoby na wiÄ™cej niż jedno stanowisko, lecz nie wiÄ™cej niż dwa, pod warunkiem, że osoba ta posiada co najmniej minimalne kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana. Przez doÅ›wiadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnieÅ„ do daty skÅ‚adania ofert jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejÅ›cia w życie ustawy ( 01.01.1995r. ) , uzyskaÅ‚y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do peÅ‚nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujÄ… uprawnienia do peÅ‚nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza siÄ™ równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych paÅ„stwach, na zasadach okreÅ›lonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z uwzglÄ™dnieniem postanowieÅ„ ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.) Na potwierdzenie speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w przedmiotowym postÄ™powaniu, Wykonawca zobowiÄ…zany jest do przedÅ‚ożenia nastÄ™pujÄ…cych dokumentów, w oparciu, o które ZamawiajÄ…cy dokona oceny speÅ‚niania warunków : -wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób -oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„, sporzÄ…dzone wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 6 do SIWZ - oÅ›wiadczenia osób. W przypadku oferty wspólnej ZamawiajÄ…cy uzna, że warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu (okreÅ›lone powyżej) zostaÅ‚y speÅ‚nione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców bÄ™dzie je speÅ‚niaÅ‚ lub speÅ‚niać je bÄ™dÄ… Wykonawcy skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ wspólnÄ… Å‚Ä…cznie. Wykonawcy wspólnie ubiegajÄ…cy siÄ™ o udzielenie zamówienia muszÄ… przedstawić dokumenty, potwierdzajÄ…ce, że Å‚Ä…cznie speÅ‚niajÄ… warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu. ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, okreÅ›lonych w pkt. 9.2. SIWZ stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy, którzy nie wykażą speÅ‚niania wymaganych warunków zostanÄ… wykluczeni z postÄ™powania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W szczególnoÅ›ci Wykonawca musi speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bÄ™dzie ich Å‚Ä…czna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiÄ…zek zÅ‚ożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać bÄ™dÄ… speÅ‚nienie tego warunku): posiadać Å›rodki finansowe lub posiadać zdolność kredytowÄ… w wysokoÅ›ci co najmniej 3.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie : trzy miliony zÅ‚otych) W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć informacjÄ™ z banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, potwierdzajÄ…cÄ… posiadanie Å›rodków finansowych w wymaganej wysokoÅ›ci lub posiadanie przez WykonawcÄ™ zdolnoÅ›ci kredytowej w wymaganej wysokoÅ›ci. ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, okreÅ›lonych w pkt. 9.2. SIWZ stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy, którzy nie wykażą speÅ‚niania wymaganych warunków zostanÄ… wykluczeni z postÄ™powania.

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów dotyczÄ…cych najważniejszych robót, okreÅ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…cych, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych dostaw lub usÅ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów, czy zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„;
 • informacjÄ™ banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej potwierdzajÄ…cÄ… wysokość posiadanych Å›rodków finansowych lub zdolność kredytowÄ… wykonawcy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenia zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualnÄ… informacjÄ™ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionÄ… nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na zasoby innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne i zdrowotne albo że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÄ™ o zamówienie - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3.2)

 • zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczÄ…, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego organu sÄ…dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczÄ…, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz ofertowy - sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy, b)dowód wniesienia wadium c)zbiorcze zestawienie kosztów (tabela wyceny robót budowlanych i tabela dostawy wyposażenia stadionu) sporzÄ…dzone wedÅ‚ug zaÅ‚Ä…cznika nr 10a i b d)stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, e)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, f) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty: -pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -w przypadku, gdy podmioty trzecie bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiÄ…zany jest przedstawić dokumenty, o których mowa o których mowa w pkt. 9.3.1), 9.3.2)., SIWZ w zakresie dotyczÄ…cym tych podmiotów. g)pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany: a) ZamawiajÄ…cy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianÄ™ Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. ZamawiajÄ…cemu przysÅ‚uguje również prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usÅ‚ugÄ™ w sposób wadliwy, niezgodny z zaÅ‚ożeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiÄ…zujÄ…cego prawa. W przypadku gdy Wykonawca polegaÅ‚ na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym i osobach lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów) w celu wykazania speÅ‚nienia warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca speÅ‚nia warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmiany umowy ze wzglÄ™du na zmiany powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu umowy. c) ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. d) ZamawiajÄ…cy przewiduje również zmianÄ™ terminu zakoÅ„czenia wykonania zamówienia , pod warunkiem że: -ZaszÅ‚a konieczność wstrzymania realizacji robót ze wzglÄ™du na okolicznoÅ›ci niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, -ZaszÅ‚a konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okolicznoÅ›ci siÅ‚y wyższej. W tym przypadku ZamawiajÄ…cy przewiduje również zmianÄ™ terminów pÅ‚atnoÅ›ci, -ZaszÅ‚a konieczność zmiany terminów na skutek koniecznoÅ›ci częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia, -ZaszÅ‚a konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakoÅ„czenie realizacji przedmiotu umowy, -Prace objÄ™te umowÄ… zostaÅ‚y wstrzymane przez wÅ‚aÅ›ciwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakoÅ„czenie realizacji przedmiotu umowy, -ZaszÅ‚a konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bÄ…dź pozwoleÅ„ osób trzecich lub wÅ‚aÅ›ciwych organów, -ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany terminu zakoÅ„czenia wykonania zamówienia w przypadku opóźnieÅ„ w realizacji przedmiotu zamówienia wynikajÄ…cych z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstaÅ‚ych z przyczyn niezawinionych przez WykonawcÄ™, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urzÄ…dzeÅ„ podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja byÅ‚y nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez ZamawiajÄ…cego, Termin umowny zostanie wydÅ‚użony o sumÄ™ dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz ZamawiajÄ…cym, Decyzja o koniecznoÅ›ci wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz ZamawiajÄ…cym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić ZamawiajÄ…cego. e) ZamawiajÄ…cy dopuszcza także inne zmiany umowy : -zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgÅ‚oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru , pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bÄ™dzie okolicznoÅ›ciami zaistniaÅ‚ymi w trakcie realizacji robót budowlanych , których nie można byÅ‚o wczeÅ›niej przewidzieć,-zmiany , które dokonane zostanÄ… podczas wykonywania robót i nie odstÄ™pujÄ… w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowÄ™ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostanÄ… zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speÅ‚niajÄ…c zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. -ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość wystÄ…pienia robót zamiennych w okreÅ›lonych warunkach (np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidÅ‚owego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu okreÅ›lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikajÄ…cego z treÅ›ci oferty). W przypadku, gdy do caÅ‚kowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystÄ…pi konieczność wykonania tzw. robót zamiennych, czyli robót innych niż w okreÅ›lonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, rozpoczÄ™cie wykonywania tych robót może nastÄ…pić jedynie na podstawie protokoÅ‚u koniecznoÅ›ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i ZamawiajÄ…cego,- zmiany personalnej osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z branż wymaganych przez ZamawiajÄ…cego, która może nastÄ…pić za zgodÄ… ZamawiajÄ…cego . Przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na powyższe stanowisko/stanowiska musi speÅ‚niać odpowiednio warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zgodnie z zapisami SIWZ. Powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. Powyższe zmiany do umowy wymagajÄ… formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważnoÅ›ci. W przypadkach w/w zmianie może ulec harmonogram finansowo-rzeczowy Zmiany mogÄ… być zainicjowane poprzez zÅ‚ożenie pisemnego wniosku. a) Może to być : - wniosek ZamawiajÄ…cego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek ZamawiajÄ…cego , aby wykonawca przedÅ‚ożyÅ‚ propozycjÄ™ zmiany, - wniosek Wykonawcy, b) Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zamiany, - koszt zmiany - czas wykonania zmiany oraz wpÅ‚yw zmiany na termin zakoÅ„czenia umowy. 5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy. UWAGA ZAMAWIAJÄ„CEGO: Zapis pkt. 1.a) dotyczy wyÅ‚Ä…cznie umowy, zawartej na podstawie oferty przetargowej, w której Wykonawca zapewniÅ‚ udziaÅ‚ podwykonawców, to jest wypeÅ‚niÅ‚ wÅ‚aÅ›ciwie formularz ofertowy. W przypadku oÅ›wiadczenia Wykonawcy, że nie zamierza powierzać do powykonywania żadnej części zamówienia - nie stosuje siÄ™ zapisów umowy dotyczÄ…ce udziaÅ‚u podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013&mc=12
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, WydziaÅ‚ Planowania, ZamówieÅ„ Publicznych i DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej pok. nr 16, I p..

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, Sekretariat , pok. nr 11, I p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania: 2013-11-29 11:52:59 - SIWZ - wer. word (585.00 kB)
2013-11-29 11:54:01 - siwz- wer. pdf (415.50 kB)
2013-11-29 11:57:58 - zał nr 1 do SIWZ -Program Funkcjonalno -Użytkowy (3.69 MB)
2013-11-29 12:06:06 - zał. nr 2-9 i nr 11 (wzór umowy) do SIWZ (231.97 kB)
2013-11-29 12:06:49 - zał. nr 10 a i b do SIWZ-exel (15.53 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczonynr ZP.271.24.2013.JSz , na roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2013-11-29 11:45:13
Data udostępnienia informacji: 2013-11-29 11:45:13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-29 12:06:58

Wersja do wydruku...

corner   corner