logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > sierpień > 2016-08-26
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwą:Remont dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie

Ogłoszenie nr 300754 - 2016 z dnia 2016-08-10 r.
GÅ‚uchoÅ‚azy: Remont dróg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogÅ‚oszenia: obowiÄ…zkowe
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogÄ… ubiegać siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie zakÅ‚ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dziaÅ‚alność, lub dziaÅ‚alność ich wyodrÄ™bnionych organizacyjnie jednostek, które bÄ™dÄ… realizowaÅ‚y zamówienie, obejmuje spoÅ‚ecznÄ… i zawodowÄ… integracjÄ™ osób bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami grup spoÅ‚ecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub wiÄ™cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakÅ‚ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
PostÄ™powanie przeprowadza centralny zamawiajÄ…cy 
nie
PostÄ™powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli przeprowadzenie postÄ™powania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli prowadzenie postÄ™powania:
PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajÄ…cych
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiajÄ…cych, którzy wspólnie przeprowadzajÄ… postÄ™powanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postÄ™powania wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej – majÄ…ce zastosowanie krajowe prawo zamówieÅ„ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, krajowy numer identyfikacyjny 53141279200000, ul. Rynek  15, 48340   GÅ‚uchoÅ‚azy, woj. opolskie, paÅ„stwo , tel. 774 092 100, e-mail , faks 774 092 101. 
Adres strony internetowej (URL): www.glucholazy.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
PodziaÅ‚ obowiÄ…zków miÄ™dzy zamawiajÄ…cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajÄ…cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postÄ™powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postÄ™powania odpowiadajÄ… pozostali zamawiajÄ…cy, czy zamówienie bÄ™dzie udzielane przez każdego z zamawiajÄ…cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaÅ‚ych zamawiajÄ…cych): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, peÅ‚ny i bezpoÅ›redni dostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bÄ™dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016

DostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania jest ograniczony - wiÄ™cej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
tak, pisemnie
Pod adres: 
Gmina Głuchołazy , 48-34 Głuchołazy ul. Rynek 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ lub formatów plików, które nie sÄ… ogólnie dostÄ™pne
nie 
Nieograniczony, peÅ‚ny, bezpoÅ›redni i bezpÅ‚atny dostÄ™p do tych narzÄ™dzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Remont dróg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie
Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2016.JSz
Przed wszczÄ™ciem postÄ™powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie oraz remont oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie. ZADANIE A - Remont dróg na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie ZADANIE B - Remont oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie. ZADANIE A Ogólna charakterystyka i zakres robót: 1)Naprawa istniejÄ…cych pÅ‚yt betonowych z uzupeÅ‚nieniem ubytków mieszankÄ… asfaltowÄ…, 2)UÅ‚ożenie podbudowy i warstwy Å›cieralnej z betonu asfaltowego na siatce, 3)Wymiana istniejÄ…cych krawężników, 4)Regulacja istniejÄ…cych studzienek i skrzynek i zasuw, 5)Korytowanie i wyprofilowanie dróg o nawierzchni tÅ‚uczniowej, 6)UÅ‚ożenie geokraty wraz z wypeÅ‚nieniem tÅ‚ucznia kamiennego wraz z zamiÅ‚owaniem ZADANIE B Ogólna charakterystyka i zakres robót: 1)UÅ‚ożenie kabli i uziomów do oÅ›wietlenia ulicznego, 2)Montaż sÅ‚upów oÅ›wietleniowych z wysiÄ™gnikami i oprawami oÅ›wietleniowymi (oprawy LED). SzczegóÅ‚owy zakres i opis robót znajduje siÄ™ w dokumentacji na którÄ… skÅ‚adajÄ… siÄ™ przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja stanowi zaÅ‚Ä…cznik do SIWZ. 

II.5) GÅ‚ówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233000-9
II.6) CaÅ‚kowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa caÅ‚kowita maksymalna wartość w caÅ‚ym okresie obowiÄ…zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane bÄ™dzie zamówienie lub okres, na który zostaÅ‚a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zostaÅ‚ ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej, o ile wynika to z odrÄ™bnych przepisów
OkreÅ›lenie warunków: ZamawiajÄ…cy nie wyznacza szczegóÅ‚owego warunku w tym zakresie. OcenÄ™ speÅ‚nienia warunku ZamawiajÄ…cy przeprowadzi na podstawie zaÅ‚Ä…czonego do oferty oÅ›wiadczenia warunku
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
OkreÅ›lenie warunków: Dla Zadania A: Wykonawca speÅ‚ni ten warunek jeÅ›li wykaże , że posiada Å›rodki finansowe lub posiada zdolność kredytowÄ… w wysokoÅ›ci co najmniej 150.000 PLN (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) Dla Zadania B: Wykonawca speÅ‚ni ten warunek jeÅ›li wykaże że posiada Å›rodki finansowe lub posiada zdolność kredytowÄ… w wysokoÅ›ci co najmniej 50.000 PLN (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) W przypadku gdy Wykonawca skÅ‚ada ofertÄ™ na zadanie A i B ZamawiajÄ…cy wymaga zsumowania kwot okreÅ›lonych w powyższym warunku tzn. że ZamawiajÄ…cy wymaga aby Wykonawca posiadaÅ‚ Å›rodki finansowe lub posiadaÅ‚ zdolność kredytowÄ… w wysokoÅ›ci co najmniej 200.000 PLN (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
OkreÅ›lenie warunków: Wykonawca speÅ‚ni warunek jeżeli wykaże, że: -w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonaÅ‚: Dla Zadania A co najmniej dwie roboty w branży drogowej polegajÄ…ce na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o powierzchni min. 2000m2 każda droga w technologii asfaltowej Dla Zadania B co najmniej jednÄ… robotÄ™ w branży elektrycznej polegajÄ…cej na budowie lub przebudowie lub remoncie min. 8 szt. lamp oÅ›wietlenia ulicznego w technologii LED. - dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: Dla Zadania A Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednÄ… osobÄ™ peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ kierownika budowy branży drogowej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoÅ›ci drogowej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, Dla Zadania B Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednÄ… osobÄ™ peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ kierownika robót branży elektrycznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoÅ›ci elektrycznej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia , które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, 
ZamawiajÄ…cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu imion i nazwisk osób wykonujÄ…cych czynnoÅ›ci przy realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o kwalifikacjach zawodowych lub doÅ›wiadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza siÄ™ równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych paÅ„stwach, na zasadach okreÅ›lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglÄ™dnieniem postanowieÅ„ ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ…cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
ZamawiajÄ…cy przewiduje nastÄ™pujÄ…ce fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia okreÅ›lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W CELU WSTÄśPNEGO POTWIERDZENIA, Å»E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
OÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu 
nie 
OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, ZamawiajÄ…cy żąda dostarczenia nastÄ™pujÄ…cych oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów: a)oÅ›wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postÄ™powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, b) odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez wykonawcÄ™ speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zamawiajÄ…cy żąda dostarczenia nastÄ™pujÄ…cych oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów: a)oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu , aktualne na dzieÅ„ skÅ‚adania oferty b) informacji banku lub spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej potwierdzajÄ…cej wysokość posiadanych Å›rodków finansowych lub zdolność kredytowÄ… wykonawcy, w okresie nie wczeÅ›niejszym niż 1 miesiÄ…c przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. c)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wczeÅ›niej niż w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoÅ›ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostaÅ‚y wykonane, z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów okreÅ›lajÄ…cych czy te roboty budowlane zostaÅ‚y wykonane należycie, w szczególnoÅ›ci informacji o tym czy roboty zostaÅ‚y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone, przy czym dowodami, o których mowa, sÄ… referencje bÄ…dź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byÅ‚y wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcÄ™ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieÅ„, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynnoÅ›ci oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a)WypeÅ‚niony i podpisany formularz oferty , b)Stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d)Kosztorys ofertowy- poglÄ…dowy dla Zadania A i/lub B e) W przypadku powoÅ‚ywania siÄ™ na zasoby innego podmiotu Wykonawca skÅ‚ada oryginaÅ‚ pisemnego zobowiÄ…zania podmiotu, na którego zasoby siÄ™ powoÅ‚uje do udostÄ™pnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziaÅ‚u podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. f)W przypadku powoÅ‚ywania siÄ™ na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz speÅ‚nienia w zakresie w jakim powoÅ‚uje siÄ™ na jego zasoby, warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, zamieszcza o tym podmiocie informacjÄ™ w oÅ›wiadczeniu skÅ‚adanym na podstawie art 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga siÄ™ zÅ‚ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie oferty wariantowej 
nie 
ZÅ‚ożenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ™ tylko z jednoczesnym zÅ‚ożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanÄ… zaproszeni do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa bÄ™dzie zawarta: 
z kilkoma wykonawcami 
Czy przewiduje siÄ™ ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje siÄ™ pobranie ze zÅ‚ożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ…dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem) : nie 
Należy wskazać elementy, których wartoÅ›ci bÄ™dÄ… przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje siÄ™ ograniczenia co do przedstawionych wartoÅ›ci, wynikajÄ…ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostanÄ… udostÄ™pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄ™dzie termin ich udostÄ™pnienia: 
Informacje dotyczÄ…ce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postÄ™powania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄ™dÄ… warunki, na jakich wykonawcy bÄ™dÄ… mogli licytować (minimalne wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„): 
Informacje dotyczÄ…ce wykorzystywanego sprzÄ™tu elektronicznego, rozwiÄ…zaÅ„ i specyfikacji technicznych w zakresie poÅ‚Ä…czeÅ„: 
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie 
Warunki zamkniÄ™cia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji jakości 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogÅ‚oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszÄ… speÅ‚niać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstÄ™pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbÄ™ etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaÅ„ zamawiajÄ…cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokoÅ›ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ…zania stanowiÄ…ce podstawÄ™ do skÅ‚adania ofert, jeżeli zamawiajÄ…cy przewiduje nagrody: 

WstÄ™pny harmonogram postÄ™powania: 

PodziaÅ‚ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ…zaÅ„: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujÄ…ce minimalne wymagania, którym muszÄ… odpowiadać wszystkie oferty: 

PodziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ…cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której bÄ™dzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ…dzeÅ„ informatycznych: 
 
Sposób postÄ™powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreÅ›lenie minimalnych wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamkniÄ™cia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostanÄ… wprowadzone do treÅ›ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczÄ…ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany: a) ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmiany umowy ze wzglÄ™du na zmiany powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu umowy. b) ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) ZamawiajÄ…cy przewiduje zmianÄ™ Wykonawcy zwiÄ…zanÄ… z sukcesja generalnÄ…, przeksztaÅ‚ceniami spóÅ‚ek handlowych zgodnie z KSH., a także sukcesjÄ… z mocy prawa, d) ZamawiajÄ…cy dopuszcza także zmiany sposobu speÅ‚nienia Å›wiadczenia : • zmiany technologiczne, w szczególnoÅ›ci: niedostÄ™pność na rynku materiaÅ‚ów lub urzÄ…dzeÅ„ wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiaÅ‚ów lub urzÄ…dzeÅ„; pojawienie siÄ™ na rynku materiaÅ‚ów lub urzÄ…dzeÅ„ nowszej generacji pozwalajÄ…cych na zaoszczÄ™dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie siÄ™ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalajÄ…cej na zaoszczÄ™dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, • konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiÄ…zaÅ„ groziÅ‚o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjÄ™tych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujÄ…ce niemożliwoÅ›ciÄ… zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaÅ‚ożeniach technologicznych, • zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgÅ‚oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru , pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bÄ™dzie okolicznoÅ›ciami zaistniaÅ‚ymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można byÅ‚o wczeÅ›niej przewidzieć, • ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość wystÄ…pienia robót zamiennych w okreÅ›lonych warunkach (np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidÅ‚owego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do prawidÅ‚owego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu okreÅ›lonego w siwz oraz nie wynikajÄ…cego z treÅ›ci oferty). W przypadku, gdy do caÅ‚kowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystÄ…pi konieczność wykonania tzw. „robót zamiennych”, czyli robót innych niż okreÅ›lonych w dokumentacji projektowej, rozpoczÄ™cie wykonywania tych robót może nastÄ…pić jedynie na podstawie „protokoÅ‚u koniecznoÅ›ci:”, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru (jeżeli jest powoÅ‚any) i ZamawiajÄ…cego e) ZamawiajÄ…cy przewiduje również zmianÄ™ terminu zakoÅ„czenia wykonania zamówienia, pod warunkiem że: • WystÄ…piÅ‚a sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedÅ‚użania siÄ™ pozyskiwania uzgodnieÅ„, decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych wÅ‚aÅ›ciwych organów czy instytucji oraz przedÅ‚użanie siÄ™ pozyskiwania wszelkich decyzji niezbÄ™dnych do otrzymania koniecznych uzgodnieÅ„ i pozwolenia na budowÄ™ o czas niezbÄ™dny do uzyskania wymaganych decyzji bÄ…dź uzgodnieÅ„, • ZaistniaÅ‚y niesprzyjajÄ…ce warunki atmosferyczne, uniemożliwiajÄ…ce wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystÄ…pienie takich warunków atmosferycznych zostaÅ‚o udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa siÄ™ o czas trwania niesprzyjajÄ…cych warunków atmosferycznych i ich skutków, • WystÄ…piÅ‚a sytuacja wydÅ‚użenia terminów dostaw materiaÅ‚ów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o przedÅ‚użony okres dostawy, • WystÄ…piÅ‚a koniecznoÅ›ci wykonania dodatkowych badaÅ„ i ekspertyz, prac lub badaÅ„ archeologicznych, powodujÄ…cych konieczność wstrzymania robót objÄ™tych niniejszÄ… umowÄ…, o czas niezbÄ™dny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badaÅ„, prac, • ZaszÅ‚a konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okolicznoÅ›ci siÅ‚y wyższej, o okres niezbÄ™dny do usuniÄ™cia skutków dziaÅ‚ania siÅ‚y wyższej, • ZaszÅ‚a konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakoÅ„czenie realizacji przedmiotu umowy, • W przypadku opóźnieÅ„ w realizacji przedmiotu zamówienia wynikajÄ…cych z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstaÅ‚ych z przyczyn niezawinionych przez WykonawcÄ™, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urzÄ…dzeÅ„ podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja byÅ‚y nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez ZamawiajÄ…cego, o okres tych opóźnieÅ„, • Prace objÄ™te umowÄ… zostaÅ‚y wstrzymane przez wÅ‚aÅ›ciwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakoÅ„czenie realizacji przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydÅ‚użony o sumÄ™ dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z ZamawiajÄ…cym lub Inspektorem Nadzoru oraz ZamawiajÄ…cym, Decyzja o koniecznoÅ›ci wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru lub z ZamawiajÄ…cym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić ZamawiajÄ…cego f) ZamawiajÄ…cy dopuszcza również zmiany umowy wynikajÄ…ce z : • zmiany obowiÄ…zujÄ…cej stawki VAT; JeÅ›li zmiana stawki VAT bÄ™dzie powodować zwiÄ™kszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość zwiÄ™kszenia wynagrodzenia o kwotÄ™ równÄ… różnicy w kwocie podatku zapÅ‚aconego przez wykonawcÄ™, • kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostanÄ… ograniczone do zmian koniecznych powodujÄ…cych unikniÄ™cie kolizji, • ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmiany umowy okreÅ›lanych, jako zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególnoÅ›ci przyspieszajÄ…cych realizacjÄ™, obniżajÄ…cych koszt ponoszony przez ZamawiajÄ…cego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bÄ…dź zwiÄ™kszajÄ…cych użyteczność przedmiotu umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostÄ™pniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skÅ‚adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu: 
Data: 26/08/2016, godzina: 10:30, 
Skrócenie terminu skÅ‚adania wniosków, ze wzglÄ™du na pilnÄ… potrzebÄ™ udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

JÄ™zyk lub jÄ™zyki, w jakich mogÄ… być sporzÄ…dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin zwiÄ…zania ofertÄ…: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skÅ‚adania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, jeżeli Å›rodki sÅ‚użące sfinansowaniu zamówieÅ„ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajÄ…cy zamierzaÅ‚ przeznaczyć na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia, nie zostaÅ‚y mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZÄ„CE OFERT CZÄśÅšCIOWYCH
Część nr: A    Nazwa: Remont dróg na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane:Ogólna charakterystyka i zakres robót: 1) Naprawa istniejÄ…cych pÅ‚yt betonowych z uzupeÅ‚nieniem ubytków mieszankÄ… asfaltowÄ…, 2) UÅ‚ożenie podbudowy i warstwy Å›cieralnej z betonu asfaltowego na siatce, 3) Wymiana istniejÄ…cych krawężników, 4) Regulacja istniejÄ…cych studzienek i skrzynek i zasuw, 5) Korytowanie i wyprofilowanie dróg o nawierzchni tÅ‚uczniowej, 6) UÅ‚ożenie geokraty wraz z wypeÅ‚nieniem tÅ‚ucznia kamiennego wraz z zamiÅ‚owaniem SzczegóÅ‚owy zakres robót okresla zaÅ‚Ä…cznik nr 1a do SIWZ- dokumentacja
2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45000000-7, 45233000-9, 45300000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakoÅ„czenia: 15/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji jakości 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: B    Nazwa: Remont oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu bloków wielorodzinnych w Charbielinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane: ZADANIE B Ogólna charakterystyka i zakres robót: 1)UÅ‚ożenie kabli i uziomów do oÅ›wietlenia ulicznego, 2)Montaż sÅ‚upów oÅ›wietleniowych z wysiÄ™gnikami i oprawami oÅ›wietleniowymi (oprawy LED). SzczegóÅ‚owy zakres robót budowlanych znajduje siÄ™ w zaÅ‚Ä…czniku nr 1b do SIWZ - Dokumentacja
2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45000000-7, 45316110-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakoÅ„czenia: 15/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji jakości 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.13.2016 JSz na roboty budowlane pod nazwÄ…:Remont drÃłg i oÅ›wietlenia ulicznego na osiedlu blokÃłw wielorodzinnych w Charbielinie
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2016-08-26 23:17:00
Data udostępnienia informacji: 2016-08-10 23:17:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-18 10:46:54

Wersja do wydruku...

corner   corner