logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > grudzień > 2016-12-09
Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku

 
Ogłoszenie nr 356982 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Głuchołazy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsÅ‚ugi
Zamieszczanie ogÅ‚oszenia: obowiÄ…zkowe
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogÄ… ubiegać siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie zakÅ‚ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dziaÅ‚alność, lub dziaÅ‚alność ich wyodrÄ™bnionych organizacyjnie jednostek, które bÄ™dÄ… realizowaÅ‚y zamówienie, obejmuje spoÅ‚ecznÄ… i zawodowÄ… integracjÄ™ osób bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami grup spoÅ‚ecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub wiÄ™cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakÅ‚ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
PostÄ™powanie przeprowadza centralny zamawiajÄ…cy 
nie
PostÄ™powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli przeprowadzenie postÄ™powania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli prowadzenie postÄ™powania:
PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajÄ…cych
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiajÄ…cych, którzy wspólnie przeprowadzajÄ… postÄ™powanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postÄ™powania wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej – majÄ…ce zastosowanie krajowe prawo zamówieÅ„ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, krajowy numer identyfikacyjny 53141279200000, ul. Rynek  15, 48340   GÅ‚uchoÅ‚azy, woj. opolskie, paÅ„stwo Polska, tel. 774 092 100, e-mail zp@glucholazy.pl, faks 774 092 101. 
Adres strony internetowej (URL): http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
PodziaÅ‚ obowiÄ…zków miÄ™dzy zamawiajÄ…cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajÄ…cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postÄ™powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postÄ™powania odpowiadajÄ… pozostali zamawiajÄ…cy, czy zamówienie bÄ™dzie udzielane przez każdego z zamawiajÄ…cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaÅ‚ych zamawiajÄ…cych): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, peÅ‚ny i bezpoÅ›redni dostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bÄ™dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016

DostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania jest ograniczony - wiÄ™cej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ lub formatów plików, które nie sÄ… ogólnie dostÄ™pne
nie 
Nieograniczony, peÅ‚ny, bezpoÅ›redni i bezpÅ‚atny dostÄ™p do tych narzÄ™dzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: ZaciÄ…gniÄ™cie kredytu dÅ‚ugoterminowego w kwocie 2.196.991 zÅ‚ przeznaczony na realizacjÄ™ inwestycji gminnych w 2016 roku
Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2016.JS
Przed wszczÄ™ciem postÄ™powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Kredyt dÅ‚ugoterminowy w kwocie 2.196.991 zÅ‚ przeznaczony na realizacjÄ™ inwestycji gminnych w 2016 roku. 2. Kredyt zaciÄ…gany na podstawie uchwaÅ‚y nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zaciÄ…gniÄ™cia kredytu bankowego, zmienionej uchwaÅ‚Ä… nr XXI/208/16 z dnia 29 czerwca 2016r. oraz uchwaÅ‚Ä… nr XXIV/233/16 z dnia 28 października 2016r. 3. Kwota zaciÄ…ganego kredytu: 2.196.991 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych) 4. Data zaciÄ…gniÄ™cia kredytu – zakÅ‚ada siÄ™, że kredyt bÄ™dzie uruchomiony jednorazowo na pisemny wniosek gminy w terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku. 5. Terminy spÅ‚aty kredytu: kredyt bÄ™dzie spÅ‚acany w latach 2017-2022 w 72 ratach pÅ‚atnych do 20 dnia każdego miesiÄ…ca 6. Odsetki od kredytu – odsetki naliczane w okresach miesiÄ™cznych od kwoty zadÅ‚użenia, poczÄ…wszy od pierwszego do ostatniego dnia miesiÄ…ca za które sÄ… naliczane, pÅ‚atne bÄ™dÄ… do 20 dnia każdego miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, za który nastÄ…piÅ‚o naliczenie. 7. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ… podpisany przez Burmistrza wraz z kontrasygnatÄ… Skarbnika. ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o poddaniu siÄ™ egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokoÅ›ci 200% kwoty kredytu. OÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji zostanie podpisane przez Burmistrza wraz z kontrasygnatÄ… Skarbnika. 8. ZamawiajÄ…cy nie przewiduje ponoszenia kosztów (prowizji i opÅ‚at bankowych) zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… kredytu innych niż prowizja od udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu opartego na zaoferowanej przez Bank stawce. ZamawiajÄ…cy nie przewiduje ponoszenia kosztów zwiÄ…zanych z ewentualnÄ… zmianÄ… postanowieÅ„ umowy z Bankiem KredytujÄ…cym. 9. Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może przekroczyć 0,5 % kwoty zaciÄ…ganego kredytu. 10. Prowizja okreÅ›lona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, bÄ™dzie pÅ‚atna w terminie uruchomienia transzy kredytu. 11. Bank KredytujÄ…cy nalicza prowizjÄ™ tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych opÅ‚at od kwoty kredytu, który nie zostaÅ‚ wykorzystany przez ZamawiajÄ…cego. 12. ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie prawo wczeÅ›niejszej spÅ‚aty kredytu lub jego części bez pobierania przez Bank prowizji i opÅ‚at. 

II.5) GÅ‚ówny kod CPV: 66113000-5

II.6) CaÅ‚kowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa caÅ‚kowita maksymalna wartość w caÅ‚ym okresie obowiÄ…zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane bÄ™dzie zamówienie lub okres, na który zostaÅ‚a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zostaÅ‚ ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 20/12/2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej, o ile wynika to z odrÄ™bnych przepisów
OkreÅ›lenie warunków: Wykonawca speÅ‚ni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na utworzenie i rozpoczÄ™cie przez Bank dziaÅ‚alnoÅ›ci wynikajÄ…cej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015r. poz. 128) – dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r. (zezwolenia uprawniajÄ…ce do wykonywania czynnoÅ›ci bankowych). W przypadku okreÅ›lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe – posiadanie przez WykonawcÄ™ innego dokumentu potwierdzajÄ…cego rozpoczÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci przed dniem wejÅ›cia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo Bankowe. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
OkreÅ›lenie warunków: ZamawiajÄ…cy nie formuÅ‚uje wymagaÅ„ w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
OkreÅ›lenie warunków: ZamawiajÄ…cy nie formuÅ‚uje wymagaÅ„ w tym zakresie 
ZamawiajÄ…cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu imion i nazwisk osób wykonujÄ…cych czynnoÅ›ci przy realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o kwalifikacjach zawodowych lub doÅ›wiadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ…cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
ZamawiajÄ…cy przewiduje nastÄ™pujÄ…ce fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia okreÅ›lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W CELU WSTÄśPNEGO POTWIERDZENIA, Å»E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
OÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu 
tak 
OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, ZamawiajÄ…cy żąda dostarczenia nastÄ™pujÄ…cych oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów: a)oÅ›wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postÄ™powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, b)odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU:
a) oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, b)Zezwolenie na utworzenie i rozpoczÄ™cie przez Bank dziaÅ‚alnoÅ›ci wynikajÄ…cej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015r. poz. 128) – dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r. (zezwolenia uprawniajÄ…ce do wykonywania czynnoÅ›ci bankowych). W przypadku okreÅ›lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe – inny dokument potwierdzajÄ…cy rozpoczÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci przed dniem wejÅ›cia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo Bankowe. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
1. WypeÅ‚niony i podpisany formularz oferty (wzór- zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ 2. Stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 4. wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wedÅ‚ug wzoru zaÅ‚Ä…czonego do formularza ofertowego wraz z podaniem firm podwykonawców oraz jeÅ›li informacje sÄ… znane Wykonawcy - wskazaniem procentowych udziaÅ‚ów podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia lub kwot umów z podwykonawcami 5. InformacjÄ™ stanowiÄ…cÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa. Jeżeli Wykonawca zamierza do oferty zaÅ‚Ä…czyć dokumenty lub informacje stanowiÄ…ce tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to zobowiÄ…zany jest wszystkie dane objÄ™te klauzula „tajemnica przedsiÄ™biorstwa” umieÅ›cić w oddzielnej kopercie opisanej: „Informacje stanowiÄ…ce tajemnicÄ… przedsiÄ™biorstwa" oraz doÅ‚Ä…czyć do pozostaÅ‚ej części oferty. W przypadku nie zastosowania siÄ™ do tych zaleceÅ„, odpowiedzialność za ujawnienie zastrzeżonych informacji podczas procedury otwarcia ofert lub podczas jej sprawdzania ponosi wykonawca. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowiÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa. Tajemnica przedsiÄ™biorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. TajemnicÄ… jest informacja, która nie zostaÅ‚a ujawniona do wiadomoÅ›ci publicznej, w stosunku do tej informacji podjÄ™to niezbÄ™dne dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu zachowanie poufnoÅ›ci. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczÄ…cych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków pÅ‚atnoÅ›ci zawartych w ofercie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga siÄ™ zÅ‚ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie oferty wariantowej 
nie 
ZÅ‚ożenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ™ tylko z jednoczesnym zÅ‚ożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanÄ… zaproszeni do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa bÄ™dzie zawarta: 

Czy przewiduje siÄ™ ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje siÄ™ pobranie ze zÅ‚ożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ…dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartoÅ›ci bÄ™dÄ… przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje siÄ™ ograniczenia co do przedstawionych wartoÅ›ci, wynikajÄ…ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostanÄ… udostÄ™pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄ™dzie termin ich udostÄ™pnienia: 
Informacje dotyczÄ…ce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postÄ™powania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄ™dÄ… warunki, na jakich wykonawcy bÄ™dÄ… mogli licytować (minimalne wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„): 
Informacje dotyczÄ…ce wykorzystywanego sprzÄ™tu elektronicznego, rozwiÄ…zaÅ„ i specyfikacji technicznych w zakresie poÅ‚Ä…czeÅ„: 
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie 
Warunki zamkniÄ™cia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin uruchomienia kredytu 40
 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogÅ‚oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszÄ… speÅ‚niać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstÄ™pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbÄ™ etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaÅ„ zamawiajÄ…cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokoÅ›ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ…zania stanowiÄ…ce podstawÄ™ do skÅ‚adania ofert, jeżeli zamawiajÄ…cy przewiduje nagrody: 

WstÄ™pny harmonogram postÄ™powania: 

PodziaÅ‚ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ…zaÅ„: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujÄ…ce minimalne wymagania, którym muszÄ… odpowiadać wszystkie oferty: 

PodziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ…cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której bÄ™dzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ…dzeÅ„ informatycznych: 
 
Sposób postÄ™powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreÅ›lenie minimalnych wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamkniÄ™cia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostanÄ… wprowadzone do treÅ›ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczÄ…ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. ZamawiajÄ…cy informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystÄ…pienia co najmniej jednej z okolicznoÅ›ci wymienionych poniżej, z uwzglÄ™dnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmianÄ™ polegajÄ…cÄ… na wydÅ‚użeniu ostatecznego terminu spÅ‚aty kredytu na okres nie dÅ‚uższy niż 3 lata z uwagi na ważny interes publiczny, a także w przypadku zmian ustawowych w zakresie obsÅ‚ugi dÅ‚ugu publicznego. 2) Przewiduje siÄ™ zmiany postanowieÅ„ umowy, jeżeli zmiany te bÄ™dÄ… korzystne dla ZamawiajÄ…cego lub konieczność wprowadzenia zmian bÄ™dzie wynikać z okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególnoÅ›ci: a) harmonogramu spÅ‚aty kredytu w okresie trwania umowy, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznoÅ›ciami niezależnymi zarówno od ZamawiajÄ…cego jak i od Wykonawcy, b) innych zmian, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy i majÄ…cych charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszÄ…cych siÄ™ do warunków, które gdyby zostaÅ‚y ujÄ™te w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiÅ‚yby dopuszczenie innej oferty niż ta, która zostaÅ‚a pierwotnie dopuszczona. spowodowanych: a) zmianÄ… powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa w takim zakresie, w jakim bÄ™dzie to niezbÄ™dne w celu dostosowania postanowieÅ„ Umowy do zaistniaÅ‚ego stanu prawnego lub faktycznego, b) siÅ‚Ä… wyższÄ… - rozumianÄ… jako wystÄ…pienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnÄ™trznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie daÅ‚o siÄ™ uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej starannoÅ›ci, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiÄ…zania w caÅ‚oÅ›ci lub części. W razie wystÄ…pienia siÅ‚y wyższej Strony Umowy zobowiÄ…zane sÄ… doÅ‚ożyć wszelkich staraÅ„ w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiÄ…zaÅ„ umownych, powstaÅ‚ego na skutek dziaÅ‚ania siÅ‚y wyższej. 3) ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 2. Przewidziane powyżej okolicznoÅ›ci stanowiÄ…ce podstawÄ™ zmian do umowy, stanowiÄ… uprawnienie ZamawiajÄ…cego nie zaÅ› jego obowiÄ…zek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych: 1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiÄ…zków w zwiÄ…zku z nastÄ™pstwem prawnym, 2) zmiana danych zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… administracyjno-organizacyjnÄ… Umowy, 3) zmiany danych teleadresowych, 4) zmiany osób wskazanych do kontaktów miÄ™dzy Stronami, 4. Wszelkie zmiany i uzupeÅ‚nienia treÅ›ci umowy muszÄ… mieć formÄ™ pisemnego aneksu pod rygorem nieważnoÅ›ci. 5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy. 6. Zakazuje siÄ™ zmian postanowieÅ„ umowy w stosunku do treÅ›ci oferty chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okolicznoÅ›ci zawartych w art. 144 ust. 1 u. Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostÄ™pniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skÅ‚adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu: 
Data: 09/12/2016, godzina: 10:30, 
Skrócenie terminu skÅ‚adania wniosków, ze wzglÄ™du na pilnÄ… potrzebÄ™ udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

JÄ™zyk lub jÄ™zyki, w jakich mogÄ… być sporzÄ…dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin zwiÄ…zania ofertÄ…: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skÅ‚adania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, jeżeli Å›rodki sÅ‚użące sfinansowaniu zamówieÅ„ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajÄ…cy zamierzaÅ‚ przeznaczyć na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia, nie zostaÅ‚y mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2016-12-01 22:59:03 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (18.73 MB)
2016-12-06 11:22:56 - wyjaśnienia siwz (386.89 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.21.2016.JS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.196.991 zł przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 22:36:50
Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 22:36:50
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 11:23:00

Wersja do wydruku...

corner   corner