logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > marzec > 2017-03-08
Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual

Ogłoszenie nr 33301 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

GÅ‚uchoÅ‚azy: Åšwiadczenie kompleksowej obsÅ‚ugi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorÄ™czania przesyÅ‚ek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach na okres 3 lat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsÅ‚ugi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogÄ… ubiegać siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie zakÅ‚ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dziaÅ‚alność, lub dziaÅ‚alność ich wyodrÄ™bnionych organizacyjnie jednostek, które bÄ™dÄ… realizowaÅ‚y zamówienie, obejmuje spoÅ‚ecznÄ… i zawodowÄ… integracjÄ™ osób bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami grup spoÅ‚ecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub wiÄ™cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakÅ‚ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

PostÄ™powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli przeprowadzenie postÄ™powania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli prowadzenie postÄ™powania:
PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajÄ…cych

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiajÄ…cych, którzy wspólnie przeprowadzajÄ… postÄ™powanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postÄ™powania wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej – majÄ…ce zastosowanie krajowe prawo zamówieÅ„ publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, krajowy numer identyfikacyjny 53141279200000, ul. Rynek  15, 48340   GÅ‚uchoÅ‚azy, woj. opolskie, paÅ„stwo Polska, tel. 774 092 100, e-mail zp@glucholazy.pl, faks 774 092 101.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

PodziaÅ‚ obowiÄ…zków miÄ™dzy zamawiajÄ…cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajÄ…cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postÄ™powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postÄ™powania odpowiadajÄ… pozostali zamawiajÄ…cy, czy zamówienie bÄ™dzie udzielane przez każdego z zamawiajÄ…cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaÅ‚ych zamawiajÄ…cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peÅ‚ny i bezpoÅ›redni dostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona bÄ™dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017


DostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania jest ograniczony - wiÄ™cej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Guchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ lub formatów plików, które nie sÄ… ogólnie dostÄ™pne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Åšwiadczenie kompleksowej obsÅ‚ugi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dorÄ™czania przesyÅ‚ek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach na okres 3 lat
Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2017.JS
Przed wszczÄ™ciem postÄ™powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji usÅ‚ug pocztowych wynikajÄ…cych z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególnoÅ›ci: a) przesyÅ‚ek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowanÄ… wartoÅ›ciÄ…, o wadze do 2000 g, w tym: • zwykÅ‚e ekonomiczne – przesyÅ‚ki nierejestrowane nie bÄ™dÄ…ce przesyÅ‚kami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, • zwykÅ‚e priorytetowe – przesyÅ‚ki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, • polecone ekonomiczne – przesyÅ‚ki rejestrowane nie bÄ™dÄ…ce przesyÅ‚kami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, • polecone priorytetowe – przesyÅ‚ki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, • polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyÅ‚ki nie bÄ™dÄ…ce przesyÅ‚kami najszybszej kategorii przyjÄ™te za potwierdzeniem nadania i dorÄ™czone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, • polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyÅ‚ki najszybszej kategorii przyjÄ™te za pokwitowaniem nadania i dorÄ™czone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. Gabaryt A i B b) paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych (gabaryt A i B), w tym z zadeklarowanÄ… wartoÅ›ciÄ…, o masie do 10 000 g c) przesyÅ‚ek reklamowych d) usÅ‚ug komplementarnych/dodatkowych/niestandardowych do przesyÅ‚ek pocztowych, a także zwrot do ZamawiajÄ…cego przesyÅ‚ek pocztowych po wyczerpaniu możliwoÅ›ci ich dorÄ™czenia lub wydania adresatowi. ZamawiajÄ…cy zastrzega, że dorÄ™czanie przesyÅ‚ek rejestrowanych powinno nastÄ™pować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postÄ™powania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2017r. poz. 201), Kodeksu postÄ™powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.U. 2016r. poz. 1822 z późn. zm.) oraz Kodeksu postÄ™powania karnego z 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1749 z późn. zm.),tzn. potwierdzenie nadania przesyÅ‚ki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzÄ™dowego z uwagi na charakter dziaÅ‚alnoÅ›ci ZamawiajÄ…cego. SzczegóÅ‚owy opis przedmiotu zamówienia zawiera zaÅ‚Ä…cznik nr 8 do wzoru umowy stanowiÄ…cej zaÅ‚Ä…cznik nr 5 SIWZ. Rodzaje przesyÅ‚ek oraz szacunkowe iloÅ›ci tych przesyÅ‚ek okreÅ›lono w zaÅ‚Ä…czniku nr 9 do wzoru umowy stanowiÄ…cej zaÅ‚Ä…cznik nr 5 SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy.

II.5) GÅ‚ówny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:64112000-4, 64113000-1
II.6) CaÅ‚kowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa caÅ‚kowita maksymalna wartość w caÅ‚ym okresie obowiÄ…zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
OkreÅ›lenie przedmiotu, wielkoÅ›ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostanÄ… udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ZamawiajÄ…cy przewiduje udzielenie zamówieÅ„ polegajÄ…cych na powtórzeniu podobnych usÅ‚ug.
II.8) Okres, w którym realizowane bÄ™dzie zamówienie lub okres, na który zostaÅ‚a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zostaÅ‚ ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiÄ…cach: 36


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej, o ile wynika to z odrÄ™bnych przepisów
OkreÅ›lenie warunków: Wykonawca speÅ‚ni warunek jeżeli wykaże, że posiada: uprawnienia do wykonywania dziaÅ‚alnoÅ›ci pocztowej tj. prowadzi dziaÅ‚alność pocztowÄ… na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawÄ… z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn.zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreÅ›lenie warunków: ZamawiajÄ…cy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagaÅ„, których speÅ‚nianie Wykonawca zobowiÄ…zany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja speÅ‚nienia tego warunku dokonywana bÄ™dzie w oparciu o zaÅ‚Ä…czone oÅ›wiadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
OkreÅ›lenie warunków: ZamawiajÄ…cy nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagaÅ„, których speÅ‚nianie Wykonawca zobowiÄ…zany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja speÅ‚nienia tego warunku dokonywana bÄ™dzie w oparciu o zaÅ‚Ä…czone oÅ›wiadczenie.
ZamawiajÄ…cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu imion i nazwisk osób wykonujÄ…cych czynnoÅ›ci przy realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o kwalifikacjach zawodowych lub doÅ›wiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ…cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W CELU WSTÄśPNEGO POTWIERDZENIA, Å»E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

OÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
tak
OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, ZamawiajÄ…cy żąda dostarczenia nastÄ™pujÄ…cych oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów: a)oÅ›wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postÄ™powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, b) odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez wykonawcÄ™ speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zamawiajÄ…cy żąda dostarczenia nastÄ™pujÄ…cych oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów: a)oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, aktualne na dzieÅ„ skÅ‚adania oferty b) dokument potwierdzajÄ…cy posiadanie uprawnieÅ„ do wykonywania dziaÅ‚alnoÅ›ci pocztowej tj. prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawÄ… z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn.zm.),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a)WypeÅ‚niony i podpisany formularz oferty (wzór- zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do SIWZ), a.a) wypeÅ‚niony formularz asortymentowo-cenowy – sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 2a do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy b)Stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wedÅ‚ug wzoru zaÅ‚Ä…czonego do oferty. Nie przedÅ‚ożenie w ofercie przedmiotowego wykazu bÄ™dzie oznaczaÅ‚o, że wykonawca planuje samodzielne wykonanie caÅ‚ego zakresu zamówienia, e) informacjÄ™ o wystÄ…pieniu tzw. mechanizmu odwróconego (odwrotnego) obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca zobowiÄ…zany jest zaÅ‚Ä…czyć do oferty w/w informacjÄ™. – w przypadku wystÄ…pienia sytuacji o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP wykonawca zobowiÄ…zany jest skÅ‚adajÄ…c ofertÄ™ poinformować czy wybór jego oferty bÄ™dzie prowadzić do powstania u zamawiajÄ…cego obowiÄ…zku podatkowego, wskazujÄ…c nazwÄ™ (rodzaj) towaru lub usÅ‚ugi, których dostawa lub Å›wiadczenie bÄ™dzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujÄ…c ich wartość bez kwoty podatku. ObowiÄ…zek doliczenia podatku VAT przez zamawiajÄ…cego do przedstawionej w ofercie ceny znajdzie zastosowanie w szczególnoÅ›ci w przypadkach przewidzianych w art. 17 ustawy o VAT, f) InformacjÄ™ stanowiÄ…cÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa. Jeżeli Wykonawca zamierza do oferty zaÅ‚Ä…czyć dokumenty lub informacje stanowiÄ…ce tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to zobowiÄ…zany jest wszystkie dane objÄ™te klauzula tajemnica przedsiÄ™biorstwa umieÅ›cić w oddzielnej kopercie opisanej: Informacje stanowiÄ…ce tajemnicÄ… przedsiÄ™biorstwa oraz doÅ‚Ä…czyć do pozostaÅ‚ej części oferty. W przypadku nie zastosowania siÄ™ do tych zaleceÅ„, odpowiedzialność za ujawnienie zastrzeżonych informacji podczas procedury otwarcia ofert lub podczas jej sprawdzania ponosi wykonawca. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowiÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa. Tajemnica przedsiÄ™biorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. TajemnicÄ… jest informacja, która nie zostaÅ‚a ujawniona do wiadomoÅ›ci publicznej, w stosunku do tej informacji podjÄ™to niezbÄ™dne dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu zachowanie poufnoÅ›ci. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczÄ…cych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków pÅ‚atnoÅ›ci zawartych w ofercie, g) oÅ›wiadczenie o przynależnoÅ›ci lub braku przynależnoÅ›ci do tej samej grupy kapitaÅ‚owej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje ZamawiajÄ…cemu oÅ›wiadczenie o którym mowa powyżej (wzór – zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga siÄ™ zÅ‚ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanÄ… zaproszeni do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje siÄ™ ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ™ pobranie ze zÅ‚ożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ…dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartoÅ›ci bÄ™dÄ… przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ™ ograniczenia co do przedstawionych wartoÅ›ci, wynikajÄ…ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostanÄ… udostÄ™pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄ™dzie termin ich udostÄ™pnienia:
Informacje dotyczÄ…ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postÄ™powania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄ™dÄ… warunki, na jakich wykonawcy bÄ™dÄ… mogli licytować (minimalne wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

Bezpłatna możliwość śledzenia przesyłki pocztowej rejestrowanej

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszÄ… speÅ‚niać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstÄ™pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbÄ™ etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoÅ›ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ…zania stanowiÄ…ce podstawÄ™ do skÅ‚adania ofert, jeżeli zamawiajÄ…cy przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujÄ…ce minimalne wymagania, którym muszÄ… odpowiadać wszystkie oferty:

PodziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ…cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bÄ™dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ…dzeÅ„ informatycznych:

Sposób postÄ™powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreÅ›lenie minimalnych wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostanÄ… wprowadzone do treÅ›ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci. 2) zmiany powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu umowy, 3) zmiany przepisów prawnych o podatku od towarów i usÅ‚ug VAT. W przypadku wystÄ…pienia takiej zmiany ZamawiajÄ…cy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiÄ…zuje siÄ™ do uiszczenia opÅ‚aty powiÄ™kszonej o podatek od towarów i usÅ‚ug wedÅ‚ug stawki obowiÄ…zujÄ…cej na dzieÅ„ wystawienia faktury VAT do wyczerpania Å›rodków finansowych na realizacjÄ™ niniejszego przedmiotu umowy okreÅ›lonych w § 3 ust.2 wzoru umowy, 4) jeÅ›li konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowaÅ„ prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za usÅ‚ugi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okolicznoÅ›ci powodujÄ…cych, iż zmiana ww. cen leży w interesie publicznym, 5) wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 6) wystÄ…pienia okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszÄ…cej znamiona siÅ‚y wyższej, 7) gdy rozpoczÄ™cie wykonania usÅ‚ugi okaże siÄ™ niemożliwe w terminie z przyczyn niezależnych od stron, w szczególnoÅ›ci z uwagi na wymogi procedury przetargowej, 8) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™ w okresie obowiÄ…zywania Umowy, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracÄ™, a zmiana ta bÄ™dzie miaÅ‚a wpÅ‚yw na koszty wykonania zamówienia przez WykonawcÄ™ - Strony dokonajÄ… odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Zmiana dotyczyć bÄ™dzie tej części wynagrodzenia umownego, którÄ… stanowi wynagrodzenie osób wykonujÄ…cych przedmiot umowy i zatrudnionych u Wykonawcy w ramach umowy o pracÄ™ na peÅ‚ny etat za minimalne wynagrodzenie za pracÄ™ lub zatrudnionych w ramach umowy o pracÄ™ na część etatu za proporcjonalnÄ… do części etatu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, 9) zmiany wysokoÅ›ci skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne lub zdrowotne w okresie obowiÄ…zywania umowy, a zmiana ta bÄ™dzie miaÅ‚a wpÅ‚yw na koszty wykonania zamówienia przez WykonawcÄ™ - Strony dokonajÄ… odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Zmiana dotyczyć bÄ™dzie tej części wynagrodzenia, którÄ… stanowi wynagrodzenie osób wykonujÄ…cych przedmiot umowy i zatrudnionych u Wykonawcy w ramach umowy o pracÄ™ lub umowy cywilnoprawnej, poprzez jej obniżenie lub podwyższenie równe odpowiednio wartoÅ›ci obniżenia lub podwyższenia wysokoÅ›ci skÅ‚adek, o których mowa w zdaniu poprzednim; 10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoÅ‚ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zmiana ta bÄ™dzie miaÅ‚a wpÅ‚yw na koszty wykonania zamówienia przez WykonawcÄ™ - Strony dokonajÄ… odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana dotyczyć bÄ™dzie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, którÄ… regulować bÄ™dÄ… zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom spoÅ‚ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 2. Wykonawca wnioskujÄ…cy o zmianÄ™ Umowy, przedÅ‚oży ZamawiajÄ…cemu pisemne uzasadnienie koniecznoÅ›ci wprowadzenia zmian do umowy. 3. PodstawÄ… zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 8)-10), jest zaÅ‚Ä…czenie przez WykonawcÄ™ kalkulacji kosztów uzasadniajÄ…cych wzrost wynagrodzenia umownego z tytuÅ‚u wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™, zmiany wysokoÅ›ci skÅ‚adki na ubezpieczenie spoÅ‚eczne lub zdrowotne, lub zasad podlegania ubezpieczeniom spoÅ‚ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, potwierdzonych odpowiednim dokumentem; zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowiÄ… podstawÄ™ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. 5. O zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony itp. Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostÄ™pniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skÅ‚adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu:
Data: 08/03/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu skÅ‚adania wniosków, ze wzglÄ™du na pilnÄ… potrzebÄ™ udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, jeżeli Å›rodki sÅ‚użące sfinansowaniu zamówieÅ„ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajÄ…cy zamierzaÅ‚ przeznaczyć na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia, nie zostaÅ‚y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania: 2017-02-28 11:19:32 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (478.70 kB)
2017-03-03 13:58:19 - zmiana treści siwz (34.82 kB)
2017-03-06 15:51:57 - wyjaśnienia, zmiana siwz (1013.46 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentual
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 11:13:51
Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 11:13:51
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-06 15:52:06

Wersja do wydruku...

corner   corner