logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Decyzje środowiskowe
   plus decyzje środowiskowe 2015
   plus RR.7624-25/09
   plus RR.7624-29/09
   plus RR.7624-31/09
   plus RR.7615-26/09
   plus RR.7624-30/09
   minus RR.7624-36/09
   minus RR.7624-37/09
   minus RR.7624-05/10
   minus RR.7624-06/10
   minus RR.7624-09/10
   plus RR.7624-33/09
   minus RR.7624-06/10
   minus RR.7624-33/09
   minus RR.7624-25/09
   minus RR.7624-05/10
   minus RR.7624-10/10
   plus RR.7612-11/10
   minus RR.7624-12/10
   plus RR.7624-14/10
   plus RR.7624-15/10
   plus RR.7624-16/10
   minus RR.7624-17/10
   minus RR.7624-18/10
   minus RR.7624-22/10
   minus RR.7624-25/10
   plus 2011
   plus 2013
   minus 2012
      minus RR.6220.02.2012
      minus RR.6220.03.2012
      minus RR.6220.04.2012
      minus RR.6220.05.2012
      minus RR.6220.06.2012
      minus RR.6220.07.2012
      minus RR.6220.08.2012
      minus RR.6220.12.2012
      minus RR.6220.17.2012
      minus RR.6220.20.2012
      minus RR.6220.22.2012
      minus RR.6220.14.2012
   plus 2014
   plus decyzje środowiskowe 2016
   plus Decyzje środowiskowe - 2017
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głuchołazy, dnia 04.02.2013r.

 

RR.6220.20.2012.PD

 ( Za zwrotnym potwierdzeniem

            odbioru)

 

Decyzja

 o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia

 

 

Na podstawie art. 87, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w zwiÄ…zku 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postÄ™powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także § 2 ust. 2 pkt 2 w zwiÄ…zku z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2012 r. spóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… Schattdecor, ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne w sprawie zmiany decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia nr RR.6220.02.2012.PD z dnia 31.05.2012r. p.n. „Rozbudowie ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor”.

 

postanawiam

 

1.      zmienić decyzjÄ™ Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia nr RR.6220-02.2012.PD z dnia 31.05.2012r. p.n. „Rozbudowie ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor”., w nastÄ™pujÄ…cy sposób

 

w orzeczeniu decyzji w punkcie I podpunkt 1. zapis:

W ramach inwestycji planuje siÄ™:

-        budowÄ™ hali produkcyjnej o pow. okoÅ‚o 2260 m2, w której zostanÄ… docelowo zainstalowane trzy nowe maszyny lakiernicze –Lakierki: PML 7, PML8, PML9;

-        budowÄ™ magazynu wyrobów gotowych o pow. okoÅ‚o 2645 m2 ;

-        budowÄ™ RTO- Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek;

-        budowÄ™ RTO- Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego dla istniejÄ…cych lakierek;

-        budowÄ™ hali „logistyka” o pow. okoÅ‚o 1290 m2 ;

-        przebudowÄ™ istniejÄ…cej hali oznaczonej jako „transport” o pow. okoÅ‚o 280 m2 ;

-        rozbudowÄ™ i przebudowÄ™ zakÅ‚adowych sieci: elektrycznej, wodociÄ…gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i gazowej;

-        budowÄ™, przebudowÄ™ i likwidacjÄ™ placów manewrowych i wewnÄ™trznych dróg dojazdowych;

-        budowÄ™ systemu kanalizacji deszczowej pozwalajÄ…cej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów nowych dróg, placów manewrowych i parkingów;

-        budowa gruntowego wymiennika ciepÅ‚a;

-        uruchomienie w istniejÄ…cym obiekcie myjni rozpuszczalnikowej sÅ‚użącej do mycia elementów ukÅ‚adu lakierniczego tylko po naÅ‚ożeniu lakierów UV,

-        przebudowa istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na nowy magazyn lakierów,

-        instalacjÄ™ do 16 stalowych zbiorników magazynowych lakierów o pojemnoÅ›ci do 28 m3 każdy,

-        budowÄ™ wanny wychwytowej,

-        budowÄ™ wiaty i zbiornika wychwytowego,

-        likwidacjÄ™ studni K3 i K4,

-        instalacjÄ™ zbiorników na ciekÅ‚y azot o pojemnoÅ›ci do 50 m3;

-        budowÄ™ na dachu budynku magazynu Å›ciany, peÅ‚niÄ…cej funkcjÄ™ ekranu akustycznego dla nowych central klimatyzacyjnych.

zastępuje się zapisem:

W ramach inwestycji planuje siÄ™:

-        budowÄ™ nowej hali: magazynowej, produkcyjnej, logistycznej, myjni rozpuszczalnikowej oraz instalacji redukcyjnej RTO dla nowych maszyn lakierniczych (PML7 i PML8) o pow. okoÅ‚o 2260 m2,

-        montaż maszyny lakierniczej PML7,

-        przebudowÄ™ i rozbudowÄ™ zakÅ‚adowej sieci elektrycznej, wodociÄ…gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i gazowej,

-        budowÄ™, przebudowÄ™ i likwidacjÄ™ placów manewrowych i wewnÄ™trznych dróg dojazdowych;

-        budowÄ™ systemu kanalizacji deszczowej pozwalajÄ…cej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów nowych dróg, placów manewrowych i parkingów,

-        budowÄ™ gruntowego wymiennika ciepÅ‚a,

-        likwidacjÄ™ studni K3 i K4,

-        montaż na dachu budynku hali logistyki dwóch central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z ich obudowÄ…,

-        montaż na dachu nowej hali produkcyjnej 3 central nadmuchowych i 6 wentylatorów wywiewnych,

-        adaptacjÄ™ istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na mieszalniÄ™ lakierów,

-        budowÄ™ instalacji RTO dla istniejÄ…cych maszyn lakierniczych (PML 5 i PML6),

-        instalacjÄ™ zbiorników na ciekÅ‚y azot o pojemnoÅ›ci do 50 m3,

-        przebudowÄ™ istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na magazyn lakierów,

-        instalacjÄ™ do 16 stalowych zbiorników magazynujÄ…cych lakiery o pojemnoÅ›ci do 28 m3 każdy,

-        budowÄ™ wanny wychwytowej,

-        budowÄ™ wiaty i zbiornika wychwytowego,

-        wykonanie instalacji umożliwiajÄ…cej usuwanie, w okresie zimowym Å›niegu zalegajÄ…cego na dachu nowej hali produkcyjnej, z wykorzystaniem ciepÅ‚a spalin, pochodzÄ…cego z instalacji RTO,

-        budowÄ™ i montaż maszyny lakierniczej PML8 wraz z osprzÄ™tem technologicznym,

-        budowÄ™ i montaż maszyny lakierniczej PML9 wraz z osprzÄ™tem technologicznym;

-        rozbudowÄ™ RTO dla maszyny lakierniczej PML9.

 

w orzeczeniu decyzji w punkcie I podpunkt 2 zapis:

16.  poziom haÅ‚asu wewnÄ…trz projektowanej hali produkcyjnej, w której planuje siÄ™ zainstalować trzy maszyny lakiernicze (lakierki: PML 7, PML 8, PML 9) oraz Regeneracyjny Dopalacz Termiczny dla ww. lakierek, mierzony 1 metr od Å›ciany, nie powinien przekraczać 92,6 dB;

zastępuje się zapisem:

16.poziom hałasu wewnątrz projektowanej hali produkcyjnej:

-        po zakoÅ„czeniu pierwszego etapu przedsiÄ™wziÄ™cia tj. po zainstalowaniu jednej maszyny lakierniczej (lakierka PML 7) oraz Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego, mierzony 1 metr od Å›ciany, nie może przekraczać 82,5 dB;

-        po zakoÅ„czeniu drugiego etapu przedsiÄ™wziÄ™cia tj. po zainstalowaniu drugiej maszyny lakierniczej (eksploatacja lakierki: PML 7, PML 8 oraz Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego), mierzony 1 metr od Å›ciany, nie może przekraczać 87,5 dB;

-        po zakoÅ„czeniu trzeciego etapu tj. po zainstalowaniu trzeciej maszyny lakierniczej (eksploatacja lakierki: PML 7, PML 8, PML 9) oraz Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego, mierzony 1 metr od Å›ciany, nie może przekraczać 92,6 dB;

w orzeczeniu decyzji w punkcie I podpunkt 2 dodaje siÄ™ zapis:

24.  maszynÄ™ lakierniczÄ… PML 1 eksploatować nie wiÄ™cej niż 2300 h/rok jako rezerwowÄ…, na wypadek awarii jednej z nowoczesnych maszyn: PML5, PML6, PML7, PML8, PML9 lub do wykonywania krótkich serii produkcyjnych oraz testów dla nowych produktów;

w orzeczeniu decyzji w punkcie I podpunkt 3. zapis:

a)      przewidzieć budowÄ™ RTO- Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek oraz dla istniejÄ…cych lakierek, o redukcji LZO, w przeliczeniu na caÅ‚kowity wÄ™giel organiczny w gazach odlotowych, przynajmniej do poziomu 20 mg C/Nm3;

b)      zaprojektować na dachu hali produkcyjnej trzy centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie wiÄ™kszej niż 65 dB;

c)      zaprojektować halÄ™ produkcyjnÄ… o izolacyjnoÅ›ci przegród budowlanych nie mniejszej niż: dla Å›ciany poÅ‚udniowej 35 dB, dla Å›ciany wschodniej 38 dB, dla Å›ciany póÅ‚nocnej 32 dB, dla Å›ciany zachodniej 30 dB i dla dachu 35 dB;

 

zastępuje się zapisem:

a)      przewidzieć budowÄ™ RTO- Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek oraz dla istniejÄ…cych lakierek PML 5 i PML 6, o redukcji LZO, w przeliczeniu na caÅ‚kowity wÄ™giel organiczny w gazach odlotowych, przynajmniej do poziomu 20 mg C/Nm3;

b)      na dachu istniejÄ…cej hali logistyki zaprojektować dwie obudowane centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne, tak aby poziom mocy akustycznej dla każdej obudowanej centrali wnosiÅ‚ nie wiÄ™cej niż 70 dB;

c)      zapewnić izolacyjność przegród budowlanych hali produkcyjnej:

-        po zakoÅ„czeniu 2 etapu przedsiÄ™wziÄ™cia (2 maszyny lakiernicze i RTO) nie mniej niż 32 dB;

-        zapewnić izolacyjność przegród budowlanych hali produkcyjnej po zakoÅ„czeniu 3 etapu przedsiÄ™wziÄ™cia (3 maszyny lakiernicze i RTO) nie mniej niż 40 dB;

 

w orzeczeniu decyzji w punkcie I podpunkt 3 dodaje siÄ™ zapis:

j)        przewidzieć mieszalniÄ™ lakierów w istniejÄ…cym budynku z podÅ‚Ä…czeniem do istniejÄ…cego emitora E1 o wysokoÅ›ci 59,4 m;

k)      zaprojektować na dachu projektowanej hali produkcyjnej (hali lakierek) sześć wentylatorów wyciÄ…gowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie wiÄ™kszej niż 75 dB;

l)        zaprojektować na dachu projektowanej hali produkcyjnej (hali lakierek) trzy centrale nadmuchowe o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie wiÄ™kszej niż 57 dB;

 

w orzeczeniu decyzji w punkcie I podpunkt 3 wykreśla się zapis:

d)      zaprojektować ekran akustyczny na dachu projektowanej hali magazynowej, rozpoczynajÄ…c od strony hali produkcyjnej, równolegle wzdÅ‚uż linii brzegowej dachu, dwie poÅ‚Ä…czone ze sobÄ…, stanowiÄ…ce jednolitÄ… caÅ‚ość, peÅ‚ne przegrody budowlane o Å‚Ä…cznej dÅ‚ugoÅ›ci nie mniejszej niż 14 metrów oraz wysokoÅ›ci pierwszej przegrody nie mniejszej niż 4 m i drugiej przegrody nie mniejszej niż 3,5 m;

 

w orzeczeniu decyzji w punkcie III zapis:

Analiza powinna zawierać wyniki pomiarów haÅ‚asu w Å›rodowisku z eksploatacji zakÅ‚adu produkcyjnego Schattdecor, przeprowadzonych na granicy najbliższych terenów podlegajÄ…cych ochronie przed haÅ‚asem, w terminie 3 miesiÄ™cy od dnia oddania projektowanych obiektów do użytkowania, w dwóch punktach: tj.:

-       na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w punkcie nr 9 (oznaczenie punktu zgodnie z raportem),

-       na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – w punkcie nr 1 (oznaczenie punktu zgodnie z raportem).

Analizę w ww. zakresie należy przedłożyć Burmistrzowi Głuchołaz jako właściwemu organowi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

zastępuje się zapisem:

Analiza powinna zawierać wyniki pomiarów haÅ‚asu w Å›rodowisku z eksploatacji zakÅ‚adu produkcyjnego Schattdecor, na granicy najbliższych terenów podlegajÄ…cych ochronie przed haÅ‚asem, przeprowadzonych po zakoÅ„czeniu 2 etapu (eksploatacja lakierek PLM7 i PLM8) oraz 3 etapu (eksploatacja lakierek: PLM7, PLM8, PLM9) przedsiÄ™wziÄ™cia, w terminie 3 miesiÄ™cy od zakoÅ„czenia każdego z etapów, w punktach nr 1 i 9 (oznaczenia punktów zgodnie z uzupeÅ‚nieniem do „Raportu…” z 17.01.2013r.), na terenie zabudowy mieszkaniowej odpowiednio - wielorodzinnej i jednorodzinnej.

AnalizÄ™ w ww. zakresie należy przedÅ‚ożyć Burmistrzowi GÅ‚uchoÅ‚az jako wÅ‚aÅ›ciwemu organowi do wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach oraz MarszaÅ‚kowi Województwa Opolskiego jako wÅ‚aÅ›ciwemu organowi ochrony Å›rodowiska, w terminie 4 miesiÄ™cy od dnia zakoÅ„czenia 2 i 3 etapu przedsiÄ™wziÄ™cia.

 

2. Pozostała część decyzji nr RR.6220.02.2012.PD z dnia 31.05.2012r. dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ulega zmianie,

 

3. Niniejsza decyzja stanowi integralnÄ… część z decyzjÄ… Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z dnia 31.05.2012r o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiÄ™wziÄ™cia p.n. „Rozbudowie ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor”.

 

UZASADNIENIE:

 

Wnioskiem z dnia 06.11.2012 r. firma Schattdecor Sp. z o.o., ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne zwróciÅ‚a siÄ™ do Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az o zmianÄ™ decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z dnia 31.05.2012r. o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiÄ™wziÄ™cia p.n. „Rozbudowie ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor”, która zostaÅ‚a wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko.

 

Dnia 17.12.2012r. Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az wystÄ…piÅ‚ o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Åšrodowiska oraz o wyrażenie opinii PaÅ„stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydania decyzji zmieniajÄ…cej decyzjÄ™ Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z dnia 31.05.2012r. o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiÄ™wziÄ™cia p.n. „Rozbudowie ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor”.

       

PrzedsiÄ™wziÄ™cie dla którego planowana jest zmiana decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 (przedsiÄ™wziÄ™cia polegajÄ…ce na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsiÄ™wzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 3 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiÄ…gniÄ™cie progów okreÅ›lonych w ust. 1, o ile progi te zostaÅ‚y okreÅ›lone), w zwiÄ…zku z § 2 ust. 1 pkt 16 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych wiÄ™kszym niż 150 kg na godzinÄ™ lub wiÄ™kszym niż 200 t na rok)rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zaliczone zostaÅ‚o do przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych zawsze znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawÄ… OOÅš, organem uzgadniajÄ…cym Å›rodowiskowe warunki realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia jest regionalny dyrektor ochrony Å›rodowiska, a opiniujÄ…cym paÅ„stwowy powiatowy inspektor sanitarny.

W zwiÄ…zku z powyższym Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az w dniu 17.12.2012r.wystÄ…piÅ‚ o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Åšrodowiska w Opolu oraz o wyrażenie opinii do PaÅ„stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie wydania decyzji zmieniajÄ…cej decyzjÄ™ Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z dnia 31.05.2012r. o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiÄ™wziÄ™cia p.n. „Rozbudowie ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor”.

        Organy te wyraziÅ‚y opinie: .

Regionalny Dyrektor Ochrony Åšrodowiska w Opolu – opinia z dnia 22 stycznia 2013r., sygn. WOOÅš.4242.150.2012.ES – uzgadniajÄ…ce warunki realizacji dla w/w przedsiÄ™wziÄ™cia;

PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinia z dnia 15 stycznia 2013r., sygn.
 NZ/HW-4325-02/13 opiniujÄ…cÄ… pozytywnie warunki realizacji dla w/w przedsiÄ™wziÄ™cia.

 

     DziaÅ‚ania inwestycyjne zrealizowane zostanÄ… na dziaÅ‚kach o nr ewidencyjnym: 1250/1, 1250/2, 1254/11, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286/1, 1286/2, 1288, 1289/8, 1289/9, 1289/11, 1902, 1903/1 1904/2, 1912/2, 1913/1, 1913/2, obrÄ™b ewidencyjny 0001 GÅ‚uchoÅ‚azy.

     Zgodnie z zapisami UchwaÅ‚y Nr XLVII/345/06 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic SpóÅ‚dzielczej i Moniuszki w GÅ‚uchoÅ‚azach, inwestycja poÅ‚ożona jest na terenie oznaczonym symbolem 1P,S - teren przemysÅ‚u, skÅ‚adów i magazynów.

     Zmiana decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r. dla przedsiÄ™wziÄ™cia pn.: „Rozbudowa ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor w GÅ‚uchoÅ‚azach”, zwiÄ…zana jest ze zmianÄ… iloÅ›ci etapów realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia z 4 na 3. Realizacja w/w przedsiÄ™wziÄ™cia przebiegać bÄ™dzie nastÄ™pujÄ…co:

 

Etap 1:

-        budowa nowej hali: magazynowej, produkcyjnej, logistycznej, myjni rozpuszczalnikowej oraz instalacji redukcyjnej RTO dla nowych maszyn lakierniczych (PML7 i PML8),

-        montaż maszyny lakierniczej PML7,

-        przebudowa i rozbudowa zakÅ‚adowej sieci elektrycznej, wodociÄ…gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i gazowej,

-        budowa, przebudowa i likwidacja placów manewrowych i wewnÄ™trznych dróg dojazdowych;

-        budowa systemu kanalizacji deszczowej pozwalajÄ…cej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów nowych dróg, placów manewrowych i parkingów,

-        budowa gruntowego wymiennika ciepÅ‚a,

-        likwidacja studni K3 i K4,

-        montaż na dachu budynku hali logistyki dwóch central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z ich obudowÄ…,

-        montaż na dachu nowej hali produkcyjnej 3 central nadmuchowych i 6 wentylatorów wywiewnych,

-        adaptacja istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na mieszalniÄ™ lakierów,

-        budowa instalacji RTO dla istniejÄ…cych maszyn lakierniczych (PML 5 i PML6),

-        instalacja zbiorników na ciekÅ‚y azot o pojemnoÅ›ci do 50 m3,

-        przebudowa istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na magazyn lakierów,

-        instalacja do 16 stalowych zbiorników magazynujÄ…cych lakiery o pojemnoÅ›ci do 28 m3 każdy,

-        budowa wanny wychwytowej,

-        budowa wiaty i zbiornika wychwytowego,

-        wykonanie instalacji umożliwiajÄ…cej usuwanie, w okresie zimowym Å›niegu zalegajÄ…cego na dachu nowej hali produkcyjnej, z wykorzystaniem ciepÅ‚a spalin, pochodzÄ…cego z instalacji RTO.

 

 

Etap 2:

-               budowa i montaż maszyny lakierniczej PML8 wraz z osprzÄ™tem technologicznym.

 

Etap 3:

-        budowa i montaż maszyny lakierniczej PML9 wraz z osprzÄ™tem technologicznym;

-        rozbudowa RTO dla maszyny lakierniczej PML9.

 

W zwiÄ…zku z planowanymi zmianami w ramach przedsiÄ™wziÄ™cia pn.: „Rozbudowa ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor w GÅ‚uchoÅ‚azach”, przewiduje siÄ™:

-     budowÄ™ instalacji RTO obsÅ‚ugujÄ…cej istniejÄ…ce maszyny lakiernicze jedynie dla PML5 i PML6; istniejÄ…cÄ… maszynÄ™ lakierniczÄ… PML1, z uwagi na fakt, że jest najstarsza i najmniej efektywna, przewidziano jako:

§         rezerwowÄ…, na wypadek awarii jednej z nowoczesnych maszyn: PML5, PML6, PML7, PML8 lub PML9;

§         przeznaczonÄ… do wykonywania krótkich serii produkcyjnych oraz testów dla nowych produktów i w zwiÄ…zku z tym pozostawiono jak w stanie istniejÄ…cym-bez podÅ‚Ä…czenia jej do RTO.

-     adaptacjÄ™ istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na mieszalniÄ™ lakierów;

Ponadto zmieniono lokalizacjÄ™ i ilość przewidzianych central klimatyzacyjno-wentylacyjnych (przeniesienie central z dachu nowej hali magazynowej na dach hali logistyki, redukcja iloÅ›ci central z 3 szt. do 2 szt.). Zmiana ta zostaÅ‚a wymuszona wzglÄ™dami technologicznymi –Å‚atwoÅ›ciÄ… podÅ‚Ä…czenia tych central do mediów. Nowa lokalizacja 2 central wiąże siÄ™ z koniecznoÅ›ciÄ… wykonania obudów akustycznych dla tych central. Ze wzglÄ™dów technologicznych konieczne jest dostawienie 3 central nadmuchowych i 6 szt. wentylatorów wywiewnych na dachu nowej hali produkcyjnej.

Zaplanowano również wykorzystanie ciepÅ‚a spalin z procesu dopalania w RTO do roztapiania Å›niegu zalegajÄ…cego na dachu nowej hali produkcyjnej. Ze wzglÄ™du na konstrukcjÄ™ dachu jest to jedyne możliwe rozwiÄ…zanie do zastosowania w tym przypadku pozwalajÄ…ce na sprawne usuwanie Å›niegu.

Etap 3 ograniczony został wyłącznie do budowy i montażu PML9 oraz rozbudowy RTO dla PML9 .

 

     W ramach wariantowania zmian w zakresie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia pn. „Rozbudowa ZakÅ‚adu Produkcyjnego Schattdecor w GÅ‚uchoÅ‚azach” przy ul. Gen Andersa 1, analizowano lokalizacjÄ™ i rozwiÄ…zania technologiczne dotyczÄ…ce mieszalni lakierów:

     Wariant I- wskazany przez Inwestora przewiduje montaż mieszalni lakierów w istniejÄ…cym obiekcie. Miejsce lokalizacji pozwala równoczeÅ›nie na bezpoÅ›rednie podÅ‚Ä…czenie mieszalni do istniejÄ…cego emitora E1. Takie rozwiÄ…zanie eliminuje potrzebÄ™ budowy nowego emitora, a parametry emitora E1 (wysokość 59,4m) gwarantujÄ… osiÄ…gniÄ™cie minimalnych stężeÅ„ zanieczyszczeÅ„ w powietrzu atmosferycznym wynikajÄ…cych z procesu mieszania lakierów.

     Wariant II- przewidywaÅ‚ usytuowanie mieszalni w wydzielonej części nowego obiektu (nowa hala produkcyjna). Takie rozwiÄ…zanie zapewniaÅ‚oby bliskÄ… odlegÅ‚ość pomiÄ™dzy mieszalniÄ… a lakierkami. Jednak wariant ten powodowaÅ‚by konieczność powstania nowego emitora, którego wysokość byÅ‚aby znacznie niższa niż wysokość emitora E1, a skutkiem tego stężenia zanieczyszczeÅ„ w powietrzu atmosferycznym wynikajÄ…ce z procesu mieszania lakierów byÅ‚yby znacznie wyższe niż w wariancie I.

     Po analizie treÅ›ci przedÅ‚ożonych materiaÅ‚ów, biorÄ…c pod uwagÄ™ argumenty inwestora oraz fakt, że wariant wskazany przez inwestora jest jednoczeÅ›nie wariantem korzystniejszym dla Å›rodowiska, w niniejszym decyzji organ przyjÄ…Å‚ warunki zmiany przedmiotowego przedsiÄ™wziÄ™cia w wariancie I wskazanym przez inwestora.

            MajÄ…c na uwadze, wnioskowany zakres zmian (utworzenie mieszalni lakierów wewnÄ…trz istniejÄ…cego budynku, zmianÄ™ iloÅ›ci oraz rozmieszczenia wentylatorów nadmuchowych i wywiewnych) nie przewiduje siÄ™, aby etap realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia wpÅ‚ynÄ…Å‚ w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.

Zmiany w zakresie przedsięwzięcia mające wpływ na stan powietrza atmosferycznego podczas jego eksploatacji to:

-       likwidacja źródÅ‚a energetycznego spalania gazu w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej,

-       ograniczenie czasu pracy lakierki PML1 (z 7704h/rok do 2300h/rok) bez podÅ‚Ä…czenia do RTO;

-       wprowadzenie dodatkowego źródÅ‚a emisji –mieszalni farb.

            Planowane zmiany nie wpÅ‚ynÄ… na istotnÄ… zmianÄ™ emisji zanieczyszczeÅ„ do powietrza atmosferycznego z 3 nowych lakierek oraz 2 istniejÄ…cych lakierek (dotrzymane bÄ™dÄ… standardy emisyjne). IstniejÄ…ca lakierka PML 1 bÄ™dzie nadal eksploatowana na zasadach okreÅ›lonych w posiadanym pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyÅ‚ów do powietrza udzielonym decyzjÄ… Starosty Nyskiego.

            W „Raporcie..” przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania siÄ™ zanieczyszczeÅ„ dla istniejÄ…cej i projektowanej części zakÅ‚adu (uwzglÄ™dniajÄ…ce planowane zmiany) z których wynika, że poza terenem zakÅ‚adu nie wystÄ…piÄ… przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeÅ„ dla substancji emitowanych z terenu zakÅ‚adu.

W zwiÄ…zku z planowanymi zmianami w niniejszej decyzji:

-        zamiast warunku okreÅ›lonego w decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r. o brzmieniu:

          pkt I podpunkt 3 a) z cyt. „przewidzieć budowÄ™ RTO- Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek oraz dla istniejÄ…cych lakierek, o redukcji LZO, w przeliczeniu na caÅ‚kowity wÄ™giel organiczny w gazach odlotowych, przynajmniej do poziomu 20 mg C/Nm3”

wpisano warunek o brzmieniu:

„przewidzieć budowÄ™ RTO- Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego dla nowych lakierek oraz dla istniejÄ…cych lakierek PML 5 i PML 6, o redukcji LZO, w przeliczeniu na caÅ‚kowity wÄ™giel organiczny w gazach odlotowych, przynajmniej do poziomu 20 mg C/Nm3” – z przeprowadzonych na etapie wykonania projektu budowlanego analiz wynika, że maszyna PML1 zakÅ‚óciÅ‚aby pracÄ™ instalacji RTO i uniemożliwiÅ‚a osiÄ…gniÄ™cie optymalnych warunków redukcji

-        dodano warunki:

         dot. etapu eksploatacji przedsiÄ™wziÄ™cia tj. pkt I ppkt 2-24.) cyt. „maszynÄ™ lakierniczÄ… PML 1 eksploatować nie wiÄ™cej niż 2300 h/rok jako rezerwowanÄ…, na wypadek awarii jednej z nowoczesnych maszyn: PML5, PML6, PML7, PML8, PML9 lub do wykonywania krótkich serii produkcyjnych oraz testów dla nowych produktów”;

         do uwzglÄ™dnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowÄ™ tj.: punkt I podpunkt 3 j) cyt. „przewidzieć mieszalniÄ™ lakierów w istniejÄ…cym budynku z podÅ‚Ä…czeniem do istniejÄ…cego emitora E1 o wysokoÅ›ci 59,4 m”.

DominujÄ…cymi źródÅ‚ami haÅ‚asu podczas eksploatacji przedsiÄ™wziÄ™cia bÄ™dÄ…: projektowana hala produkcyjna, a w niej zainstalowane 3 maszyny lakiernicze oraz urzÄ…dzenia wentylacyjne i nadmuchowe, projektowane na hali produkcyjnej oraz na istniejÄ…cej hali logistyki.

            Najbliżej poÅ‚ożone tereny prawnie chronione przed haÅ‚asem o charakterze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowane sÄ… w sÄ…siedztwie zakÅ‚adu w kierunku wschodnim.

            We wniosku o zmianÄ™ decyzji wniesiono o zmianÄ™ lokalizacjÄ™ i ilość central klimatyzacyjno-wentylacyjnych (przeniesienie central z dachu nowej hali magazynowej na dach hali logistyki oraz redukcja central z 3 do 2 szt.). Zmiana ta zostaÅ‚a wymuszona wzglÄ™dami technologicznymi, zwiÄ…zanymi z Å‚atwoÅ›ciÄ… podÅ‚Ä…czenia tych central do mediów. Nowa lokalizacja wiąże siÄ™ z koniecznoÅ›ciÄ… wykonania obudów akustycznych dla tych central – tak aby moc akustyczna wynosiÅ‚a nie wiÄ™cej niż 70 dB). Ponadto ze wzglÄ™dów technologicznych zaprojektowano 3 dodatkowe centrale nadmuchowe i 6 wentylatorów na dachu projektowanej hali produkcyjnej.

            Z uwagi na przeniesienie central klimatyzacyjno-wentylacyjnych z dachu nowej hali magazynowej na dach hali logistyki, w przedÅ‚ożonej dokumentacji nie uwzglÄ™dniono ekranu akustycznego na dachu projektowanej hali magazynowej.

            W przedÅ‚ożonym do wniosku o zmianÄ™ decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach raporcie o oddziaÅ‚ywaniu na Å›rodowisko przeprowadzono obliczenia propagacji haÅ‚asu w Å›rodowisku, w których uwzglÄ™dniono źródÅ‚a projektowane (centrale i wentylatory oraz budynek nowoprojektowanej hali produkcyjnej, a w nim 3 maszyny lakiernicze) zgodnie z wnioskowanymi zmianami oraz istniejÄ…ce źródÅ‚a haÅ‚asu znajdujÄ…ce siÄ™ na terenie zakÅ‚adu. W obliczeniach propagacji haÅ‚asu uwzglÄ™dniono etapowanie przedsiÄ™wziÄ™cia i wykonano obliczenia dla:

-        1 etapu - eksploatacja jednej maszyny lakierniczej,

-        2 etapu - eksploatacja dwóch maszyn lakierniczych,

-        3 etapu - eksploatacja trzech maszyn lakierniczych.

Na podstawie obliczeń, przy założonych w raporcie rozwiązaniach, dotyczących:

-       poziomów mocy akustycznych projektowanych źródeÅ‚,

-       poziomu dźwiÄ™ku wewnÄ…trz hali produkcyjnej (na każdym z etapów inwestycji),

-       izolacyjnoÅ›ci przegród budowlanych (na drugim i trzecim – ostatnim etapie inwestycji),

wykazano brak przekroczeÅ„ dopuszczalnych poziomów haÅ‚asu w Å›rodowisku, dla pory dnia i nocy na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

            Dla potwierdzenia powyższych zaÅ‚ożeÅ„, w zwiÄ…zku z etapowym zwiÄ™kszaniem izolacyjnoÅ›ci przegród budowlanych w hali produkcyjnej, zobowiÄ…zano inwestora do dwukrotnego wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie wpÅ‚ywu inwestycji na stan klimatu akustycznego. Pomiary haÅ‚asu w Å›rodowisku należy wykonać po zakoÅ„czeniu drugiego oraz trzeciego etapu inwestycji.

            PowyższÄ… analizÄ™ należy przedÅ‚ożyć Burmistrzowi GÅ‚uchoÅ‚az oraz MarszaÅ‚kowi Województwa Opolskiego, który jest wÅ‚aÅ›ciwym organem ochrony Å›rodowiska dla przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych zawsze znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko, a nie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Åšrodowiska w Opolu jak wskazano w decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r.

 

W zwiÄ…zku z planowanymi zmianami w niniejszej decyzji:

-        zamiast warunku okreÅ›lonego w decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r. o brzmieniu.:

          pkt I ppkt 2-16. cyt. „poziom haÅ‚asu wewnÄ…trz projektowanej hali produkcyjnej, w której planuje siÄ™ zainstalować trzy maszyny lakiernicze (lakierki: PML 7, PML 8, PML 9) oraz Regeneracyjny Dopalacz Termiczny dla ww. lakierek, mierzony 1 metr od Å›ciany, nie powinien przekraczać 92,6 dB;

wpisano warunki o brzmieniu:

  1. „poziom haÅ‚asu wewnÄ…trz projektowanej hali produkcyjnej:

-       po zakoÅ„czeniu pierwszego etapu przedsiÄ™wziÄ™cia tj. po zainstalowaniu jednej maszyny lakierniczej (lakierka PML 7) oraz Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego, mierzony 1 metr od Å›ciany, nie może przekraczać 82,5 dB;

-       po zakoÅ„czeniu drugiego etapu przedsiÄ™wziÄ™cia tj. po zainstalowaniu drugiej maszyny lakierniczej (eksploatacja lakierki: PML 7, PML 8 oraz Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego), mierzony 1 metr od Å›ciany, nie może przekraczać 87,5 dB;

-       po zakoÅ„czeniu trzeciego etapu tj. po zainstalowaniu trzeciej maszyny lakierniczej (eksploatacja lakierki: PML 7, PML 8, PML 9) oraz Regeneracyjnego Dopalacza Termicznego, mierzony 1 metr od Å›ciany, nie może przekraczać 92,6 dB;

          zamiast warunku okreÅ›lonego w pkt I ppkt 3 b)  cyt. „zaprojektować na dachu hali produkcyjnej trzy centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie wiÄ™kszej niż 65 dB

     wpisano warunek o brzmieniu:

        b) „na dachu istniejÄ…cej hali logistyki zaprojektować dwie obudowane centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne, tak aby poziom mocy akustycznej dla każdej obudowanej centrali wnosiÅ‚ nie wiÄ™cej niż 70 dB;”;

          zamiast warunku okreÅ›lonego w pkt I ppkt 3 c) cyt. „zaprojektować halÄ™ produkcyjnÄ… o izolacyjnoÅ›ci przegród budowlanych nie mniejszej niż: dla Å›ciany poÅ‚udniowej 35 dB, dla Å›ciany wschodniej 38 dB, dla Å›ciany póÅ‚nocnej 32 dB i dla dachu 35 dB;”

wpisano warunki o brzmieniu:

e)      zapewnić izolacyjność przegród budowlanych hali produkcyjnej:

-        po zakoÅ„czeniu 2 etapu przedsiÄ™wziÄ™cia (2 maszyny lakiernicze i RTO) nie mniej niż 32 dB;

-        zapewnić izolacyjność przegród budowlanych hali produkcyjnej po zakoÅ„czeniu 3 etapu przedsiÄ™wziÄ™cia (3 maszyny lakiernicze i RTO) nie mniej niż 40 dB;

§         dodano warunki do uwzglÄ™dnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowÄ™ cyt.:

          pkt I ppkt 3 k) „zaprojektować na dachu projektowanej hali produkcyjnej (hali lakierek) sześć wentylatorów wyciÄ…gowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie wiÄ™kszej niż 75 dB”,

          pkt I ppkt 3 l) „zaprojektować na dachu projektowanej hali produkcyjnej (hali lakierek) trzy centrale nadmuchowe o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie wiÄ™kszej niż 57 dB”,

            Ponadto majÄ…c na uwadze zakres planowanych zmian nieuzasadnionym jest warunek okreÅ›lony w decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r r. w pkt. I ppkt 3 d) tj.cyt.„zaprojektować ekran akustyczny na dachu projektowanej hali magazynowej, rozpoczynajÄ…c od strony hali produkcyjnej, równolegle wzdÅ‚uż linii brzegowej dachu, dwie poÅ‚Ä…czone ze sobÄ…, stanowiÄ…ce jednolitÄ… caÅ‚ość, peÅ‚ne przegrody budowlane o Å‚Ä…cznej dÅ‚ugoÅ›ci nie mniejszej niż 14 metrów oraz wysokoÅ›ci pierwszej przegrody nie mniejszej niż 4 m i drugiej przegrody nie mniejszej niż 3,5 m”.

            Zakres planowanych zmian nie wpÅ‚ynie na gospodarkÄ™ wodno-Å›ciekowÄ… na etapie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia.

            W zwiÄ…zku z planowanymi zmianami na etapie eksploatacji nie ulegnie zmianie:

-        poziom poboru wody z wodociÄ…gu;

-        poziom poboru wód podziemnych, na cele chÅ‚odnicze;

-        ilość i skÅ‚ad Å›cieków wprowadzanych do zewnÄ™trznych urzÄ…dzeÅ„ kanalizacyjnych;

-        ilość Å›cieków socjalno-bytowych, odprowadzanych do urzÄ…dzeÅ„ kanalizacyjnych;

-        ilość wód opadowych i roztopowych oraz sposób ich odprowadzania;

Planowane zmiany dla przedmiotowego przedsiÄ™wziÄ™cia nie wpÅ‚ynÄ… na zmianÄ™ oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko gruntowo-wodne, tym samym nie spowodujÄ… nieosiÄ…gniÄ™cia celów Å›rodowiskowych okreÅ›lonych w Planie Gospodarowania Wodami.

            Zakres planowanych zmian nie wpÅ‚ynie w sposób znaczÄ…cy na ilość i rodzaj odpadów powstajÄ…cych na etapie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia.

            W zwiÄ…zku z tym, iż w ramach planowanych zmian przewiduje siÄ™ utworzenie mieszalni lakierów powstanie dodatkowe źródÅ‚o - miejsce powstawania odpadów. W mieszalni lakierów powstawać bÄ™dÄ… takie odpady jak: opakowania z tworzyw sztucznych, sorbenty, tkaniny, ubrania i rÄ™kawice, zużyte Å›wietlówki, opakowania zawierajÄ…ce substancje niebezpieczne, odpady farb i lakierów zawierajÄ…ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Mieszalnia lakierów bÄ™dzie generowaÅ‚a odpady, które bÄ™dÄ… wytwarzane również w innych miejscach zakÅ‚adu. Sposób postÄ™powania z powstajÄ…cymi odpadami nie ulegnie zmianie tj.:

-         odpady bÄ™dÄ… umieszczane w specjalnych pojemnikach, przy czym nie przewiduje siÄ™ mieszania ze sobÄ… poszczególnych rodzajów odpadów;

-         pojemniki bÄ™dÄ… wykonane z materiaÅ‚u odpornego na dziaÅ‚anie skÅ‚adników umieszczonych w nich odpadów i bÄ™dÄ… posiadaÅ‚y szczelne zamkniÄ™cie;

-         w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia w procesach termicznych, dopuszcza siÄ™ możliwość stosowania pojemników jednorazowych, które rozkÅ‚adajÄ… siÄ™ w tych procesach.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bÄ™dzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

Oceny speÅ‚nienia wymogów najlepszych dostÄ™pnych technik organ dokonaÅ‚ w decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r. Instalacja, co do której zmieniono przyjÄ™te rozwiÄ…zania tj. lakierka PML 1, jest instalacjÄ… istniejÄ…cÄ…, która nie zostaÅ‚a objÄ™ta zamiarem podÅ‚Ä…czenia do RTO.

W zakresie zmian przewiduje siÄ™ utworzenie mieszalni lakierów, która speÅ‚nia wymagania BAT:

-        w procesie technologicznym nie przewiduje siÄ™ stosowania substancji o dużym potencjale zagrożeÅ„ dla Å›rodowiska. Stosowane bÄ™dÄ… jedynie lakiery o niskiej zawartoÅ›ci LZO, w iloÅ›ciach i w sposób nie stanowiÄ…cy zagrożenia dla Å›rodowiska (szczelne zbiorniki, wanna wychwytowa oraz zbiornik wychwytowy);

-        planuje siÄ™ efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w zakresie niezbÄ™dnym do pracy instalacji i urzÄ…dzeÅ„ charakteryzujÄ…cych siÄ™ niskim zapotrzebowaniem na energiÄ™;

-        mieszalnia nie wymaga użycia wody;

-        stosowana technologia bÄ™dzie technologiÄ… o niewielkiej iloÅ›ci powstajÄ…cych odpadów przypadajÄ…cych na jednostkÄ™ produkcji;

-        przyjÄ™ta technologia bÄ™dzie źródÅ‚em emisji substancji do powietrza, na poziomie nie powodujÄ…cym przekroczeÅ„ standardów jakoÅ›ci Å›rodowiska,

W niniejszej decyzji organ nie uznaÅ‚ za konieczne przeprowadzenie ponownej oceny oddziaÅ‚ywania przedmiotowego przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko w ramach postÄ™powania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOÅš, ponieważ:

a)      dane ujÄ™te w „Raporcie…” na temat przedsiÄ™wziÄ™cia oraz elementów przyrodniczych Å›rodowiska objÄ™tych zakresem przewidywanego oddziaÅ‚ywania przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko pozwalajÄ… w peÅ‚ni ocenić jego oddziaÅ‚ywanie na Å›rodowisko,

b)      z przedÅ‚ożonych analiz uwzglÄ™dniajÄ…cych planowane zmiany wynika, że realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bÄ™dzie źródÅ‚em ponadnormatywnych oddziaÅ‚ywaÅ„ na Å›rodowisko. Z przedstawionych w „Raporcie….” informacji wynika, że skumulowane oddziaÅ‚ywanie istniejÄ…cych i planowanej instalacji nie bÄ™dzie powodować przekroczeÅ„ standardów jakoÅ›ci Å›rodowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuÅ‚ prawny.

            Na poÅ‚udniowy-zachód w odlegÅ‚oÅ›ci okoÅ‚o 200 m od terenu objÄ™tego przedsiÄ™wziÄ™ciem znajdujÄ… siÄ™ GÅ‚uchoÅ‚askie ZakÅ‚ady Papiernicze. W decyzji Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az nr RR.6220.02.2012.PD z 31.05.2012r. organ przeanalizowaÅ‚ kumulowanie siÄ™ oddziaÅ‚ywaÅ„.

Zakres planowanych zmian nie będzie miał istotnego wpływu na kumulację oddziaływań.

 

c)      przedmiotowe przedsiÄ™wziÄ™cie nie bÄ™dzie oddziaÅ‚ywać na obszary wymagajÄ…ce specjalnej ochrony ze wzglÄ™du na wystÄ™powanie gatunków roÅ›lin i zwierzÄ…t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objÄ™tych ochronÄ…, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostaÅ‚e formy ochrony przyrody.

       Planowane przedsiÄ™wziÄ™cie zlokalizowane jest w odlegÅ‚oÅ›ci ok. 2 km od najbliższej granicy paÅ„stwa z RepublikÄ… CzeskÄ…. W ocenie organu planowane zmiany w przedmiotowym przedsiÄ™wziÄ™ciu nie wpÅ‚ynÄ… na pogorszenie stanu Å›rodowiska na terenie Republiki Czeskiej.

Mając na uwadze powyższe planowana zmiana przedsięwzięcie nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

        Na terenie zakÅ‚adu nie przewiduje siÄ™ gromadzenia rodzajów i iloÅ›ci substancji, które kwalifikowaÅ‚yby przedsiÄ™wziÄ™cie do zaliczenia do grupy zakÅ‚adów o zwiÄ™kszonym ryzyku lub dużym ryzyku wystÄ…pienia poważnej awarii przemysÅ‚owej. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bÄ™dzie powodowaÅ‚a zagrożenia wystÄ…pieniem poważnej awarii.

     MajÄ…c na wzglÄ™dzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie:

1.      Od niniejszej decyzji przysÅ‚uguje stronom odwoÅ‚anie do SamorzÄ…dowego Kolegium OdwoÅ‚awczego w Opolu za poÅ›rednictwem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az w terminie 14 dni od dnia dorÄ™czenia niniejszej decyzji.

2.      DecyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach doÅ‚Ä…cza siÄ™ do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); wniosek ten powinien być zÅ‚ożony nie później niż przed upÅ‚ywem 4 lat od dnia, w którym decyzja o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach staÅ‚a siÄ™ ostateczna.

 

OtrzymujÄ… :

1.     Inwestor

2.     Strony w formie obwieszczenia

Do wiadomości:

1.      A/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji Burmistrza Głuchołaz nr RR.6220.20.2012.PD z dnia 04.02.2013r. zmieniającej decyzję Burmistrza Głuchołaz z dnia 31.05.2012 nr RR.6220.02.2012.PD

 

GÅ‚uchoÅ‚azy …..02.2013

RR.6220.20.2012.PD

 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

1. Rodzaj przedsięwzięcia i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu produkcyjnego Schattdecor. Realizowane będzie w gminie Głuchołazy, w miejscowości Głuchołazy, w granicach działek stanowiących własność inwestora o numerach ewidencyjnych 1250/1, 1250/2, 1254/11, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286/1, 1286/2, 1288, 1289/8, 1289/9, 1289/11, 1902, 1903/1, 1904/2, 1912/2, 1913/1, 1913/2 obr. Głuchołazy. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami Uchwały
Nr XLVII/345/06 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic SpóÅ‚dzielczej i Moniuszki w GÅ‚uchoÅ‚azach, inwestycja poÅ‚ożona jest na terenie oznaczonym symbolem 1P,S - teren przemysÅ‚u, skÅ‚adów i magazynów.

W ramach inwestycji planuje siÄ™:

-        budowÄ™ nowej hali: magazynowej, produkcyjnej, logistycznej, myjni rozpuszczalnikowej oraz instalacji redukcyjnej RTO dla nowych maszyn lakierniczych (PML7 i PML8),

-        montaż maszyny lakierniczej PML7,

-        przebudowÄ™ i rozbudowÄ™ zakÅ‚adowej sieci elektrycznej, wodociÄ…gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji tryskaczowej i gazowej,

-        budowÄ™, przebudowÄ™ i likwidacjÄ™ placów manewrowych i wewnÄ™trznych dróg dojazdowych;

-        budowÄ™ systemu kanalizacji deszczowej pozwalajÄ…cej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów nowych dróg, placów manewrowych i parkingów,

-        budowÄ™ gruntowego wymiennika ciepÅ‚a,

-        likwidacjÄ™ studni K3 i K4,

-        montaż na dachu budynku hali logistyki dwóch central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z ich obudowÄ…,

-        montaż na dachu nowej hali produkcyjnej 3 central nadmuchowych i 6 wentylatorów wywiewnych,

-        adaptacjÄ™ istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na mieszalniÄ™ lakierów,

-        budowÄ™ instalacji RTO dla istniejÄ…cych maszyn lakierniczych (PML 5 i PML6),

-        instalacjÄ™ zbiorników na ciekÅ‚y azot o pojemnoÅ›ci do 50 m3,

-        przebudowÄ™ istniejÄ…cych pomieszczeÅ„ na magazyn lakierów,

-        instalacjÄ™ do 16 stalowych zbiorników magazynujÄ…cych lakiery o pojemnoÅ›ci do 28 m3 każdy,

-        budowÄ™ wanny wychwytowej,

-        budowÄ™ wiaty i zbiornika wychwytowego,

-        wykonanie instalacji umożliwiajÄ…cej usuwanie, w okresie zimowym Å›niegu zalegajÄ…cego na dachu nowej hali produkcyjnej, z wykorzystaniem ciepÅ‚a spalin, pochodzÄ…cego z instalacji RTO,

-        budowÄ™ i montaż maszyny lakierniczej PML8 wraz z osprzÄ™tem technologicznym,

-        budowÄ™ i montaż maszyny lakierniczej PML9 wraz z osprzÄ™tem technologicznym;

-        rozbudowÄ™ RTO dla maszyny lakierniczej PML9.

 

2.      W czasie realizacji inwestycji, źródÅ‚ami emisji zanieczyszczeÅ„ do powietrza atmosferycznego bÄ™dÄ…:

-       operacje dowozu materiaÅ‚ów budowlanych i sprzÄ™tu z wykorzystaniem transportu samochodowego,

-       operacje przygotowywania mas betonowych.

ÅąródÅ‚a te bÄ™dÄ… generowaÅ‚y powstawanie pyÅ‚u oraz zanieczyszczeÅ„ charakterystycznych dla procesów spalania paliw w silnikach spalinowych tj.: tlenku wÄ™gla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, w. alifatycznych, w. aromatycznych. Emisja zanieczyszczeÅ„, wystÄ™pujÄ…ca w trakcie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia, ze wzglÄ™du na ograniczony czas jej wystÄ™powania oraz warunki realizacji, nie wpÅ‚ynie w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego.

GÅ‚ównymi źródÅ‚ami powstawania odpadów na etapie realizacji planowanej inwestycji bÄ™dÄ… prace ziemne, roboty budowlane i instalacyjne oraz prace wykoÅ„czeniowe. Na tym etapie powstawać bÄ™dÄ… gÅ‚ównie odpady z grupy 17 katalogu odpadów. Firma budowlana bÄ™dzie odpowiedzialna za prawidÅ‚owe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsiÄ™wziÄ™cia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

 

3.    ÅąródÅ‚ami emisji zanieczyszczeÅ„ do powietrza w trakcie eksploatacji istniejÄ…cego ZakÅ‚adu Produkcyjnego oraz planowanego przedsiÄ™wziÄ™cia bÄ™dÄ…:

·        procesy lakierowania i schniÄ™cia lakierów termoutwardzalnych;

·        procesy lakierowania i schniÄ™cia lakierów UV;

·        procesy technologicznego spalania paliw;

·        procesy energetycznego spalania paliw;

·        proces aktywacji powierzchni przy użyciu instalacji CORONA;

·        procesy mycia elementów ukÅ‚adu lakierniczego po nakÅ‚adaniu lakierów UV;

·        procesy suszenia UV.

Substancje zanieczyszczajÄ…ce stanowiÄ…ce emisjÄ™ do powietrza z zakÅ‚adu to gÅ‚ównie: aceton, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyÅ‚ PM 10, tlenek wÄ™gla, chlorowodór, formaldehyd, glikol etylenowy, izobutanol, metanol, p-toluosulfonsaure, toluen, ozon. W zakÅ‚adzie wykorzystywane bÄ™dÄ… substancje i preparaty zawierajÄ…ce LZO. Obecne zużycie LZO jest na poziomie okoÅ‚o 135 Mg/rok. Realizacja przedsiÄ™wziÄ™cia bÄ™dzie skutkowaÅ‚a dodatkowym zużyciem okoÅ‚o 169 Mg/rok LZO. Łączne zużycie LZO po rozbudowie zakÅ‚adu wynosić bÄ™dzie okoÅ‚o 304 Mg/rok.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeÅ„ stężeÅ„ substancji w powietrzu, przy uwzglÄ™dnieniu warunków okreÅ›lonych w niniejszej decyzji, stwierdzono, iż funkcjonowanie przedsiÄ™wziÄ™cia nie spowoduje przekroczeÅ„ standardów jakoÅ›ci powietrza atmosferycznego poza terenem zakÅ‚adu.

 

4.    Na etapie eksploatacji przedsiÄ™wziÄ™cia gospodarka wodno-Å›ciekowa prowadzona przy racjonalnym gospodarowaniu wodÄ… oraz w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji, nie bÄ™dzie oddziaÅ‚ywać negatywnie na wody powierzchniowe oraz wody podziemne.

Z przedÅ‚ożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje nieosiÄ…gniÄ™cia celów Å›rodowiskowych zwartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ponieważ realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bÄ™dzie negatywnie oddziaÅ‚ywać na wody powierzchniowe i podziemne i nie wywoÅ‚a zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiaÅ‚yby prawidÅ‚owe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

 

5.    DominujÄ…cymi źródÅ‚ami haÅ‚asu podczas eksploatacji przedsiÄ™wziÄ™cia bÄ™dÄ…: projektowana hala produkcyjna, a w niej zainstalowane 3 maszyny lakiernicze oraz wentylacja regeneracyjnych dopalaczy termicznych dla lakierek.

 

 

6.    Na etapie eksploatacji bÄ™dÄ… powstawaÅ‚y odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

 

Przy magazynowaniu odpadów bÄ™dÄ… zachowane nastÄ™pujÄ…ce zasady:

-        odpady bÄ™dÄ… umieszczane w specjalnych pojemnikach, przy czym nie przewiduje siÄ™ mieszania ze sobÄ… poszczególnych rodzajów odpadów;

-        pojemniki bÄ™dÄ… wykonane z materiaÅ‚u odpornego na dziaÅ‚anie skÅ‚adników umieszczonych w nich odpadów i bÄ™dÄ… posiadaÅ‚y szczelne zamkniÄ™cie;

-        w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia w procesach termicznych, dopuszcza siÄ™ możliwość stosowania pojemników jednorazowych, które rozkÅ‚adajÄ… siÄ™ w tych procesach.

Zakład będzie posiadał infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej gospodarki odpadami (uszczelnione i skanalizowane posadzki hal i wiaty).

 

Ponadto na inwestora zostaÅ‚ naÅ‚ożony obowiÄ…zek sporzÄ…dzenia analizy porealizacyjnej w zakresie wpÅ‚ywu przedmiotowego przedsiÄ™wziÄ™cia na stan klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed haÅ‚asem. Analiza ta bÄ™dzie zawierać wyniki pomiarów haÅ‚asu w Å›rodowisku z eksploatacji zakÅ‚adu produkcyjnego Schattdecor, na granicy najbliższych terenów podlegajÄ…cych ochronie przed haÅ‚asem, przeprowadzonych po zakoÅ„czeniu 2 etapu (eksploatacja lakierek PLM7 i PLM8) oraz 3 etapu (eksploatacja lakierek: PLM7, PLM8, PLM9) przedsiÄ™wziÄ™cia, w terminie 3 miesiÄ™cy od zakoÅ„czenia każdego z etapów, w punktach nr 1 i 9 (oznaczenia punktów zgodnie z uzupeÅ‚nieniem do „Raportu…” z 17.01.2013r.), na terenie zabudowy mieszkaniowej odpowiednio - wielorodzinnej i jednorodzinnej.

AnalizÄ™ w ww. zakresie należy przedÅ‚ożyć Burmistrzowi GÅ‚uchoÅ‚az jako wÅ‚aÅ›ciwemu organowi do wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach oraz MarszaÅ‚kowi Województwa Opolskiego jako wÅ‚aÅ›ciwemu organowi ochrony Å›rodowiska, w terminie 4 miesiÄ™cy od dnia zakoÅ„czenia 2 i 3 etapu przedsiÄ™wziÄ™cia.

 

 

W związku z powyższym , po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej tutejszy organ uznał , że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Załączniki do pobrania: 2012-12-14 10:37:26 - Wszczęcie postępowania (25.00 kB)
2012-12-14 10:37:59 - Prośba o opinię - RDOŚ (31.00 kB)
2012-12-14 10:38:18 - Prośba o opinię - SANEPID (30.50 kB)
2012-12-14 10:38:52 - Obwieszczenie o wyłożeniu raportu (12.40 kB)
2013-01-24 14:38:49 - Zakończenie postępowania (32.00 kB)

Nazwa dokumentu: RR.6220.20.2012
Podmiot udostępniający: RR
Osoba, która wytworzyła informację: RR
Osoba, która odpowiada za treść: RR
Osoba, która wprowadzała dane: PaweÅ‚ DÄ…browski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-14 10:35:09
Data udostępnienia informacji: 2012-12-14 10:35:09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-15 07:22:03

Wersja do wydruku...

corner   corner