logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głuchołazy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy.
Numer ogłoszenia: 247102 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Głuchołaz , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4092100, faks 077 4092101.
• Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta GÅ‚uchoÅ‚azy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem Zamówienia jest peÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ obowiÄ…zków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta GÅ‚uchoÅ‚azy Zakres nadzoru budowlanego obejmuje : - roboty drogowe, - roboty instalacyjne, - roboty elektryczne, - roboty budowlane, - udziaÅ‚ w prowadzeniu procedury na wybór wykonawcy robót z wczeÅ›niejszÄ… weryfikacjÄ… i sprawdzeniem projektu i kosztorysów inwestorskich, - przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej - sporzÄ…dzanie raportów monitoringowych z przebiegu realizacji robót co najmniej 2 razy w miesiÄ…cu oraz dodatkowo na życzenie Inwestora, - udziaÅ‚ w protokolarnym przekazaniu placu budowy, - kontrola realizacji robót w zakresie zgodnoÅ›ci z projektem, technologiÄ… wykonania i harmonogramem rzeczowo-finansowym, oraz warunkami zawartych umów, - kontrola finansowa realizacji robót, - prowadzenie dokumentacji budowy : protokoÅ‚y rad budowy, prowadzenie dziennika budowy, protokoÅ‚y robót zanikajÄ…cych lub ulegajÄ…cych zakryciu, protokoÅ‚y robót zamiennych, protokoÅ‚y koniecznoÅ›ci, - rozstrzyganie i rozwiÄ…zywanie problemów natury technicznej wynikÅ‚ych w trakcie realizacji robót, - przekazywanie informacji o stwierdzonych niezgodnoÅ›ciach w trakcie prac, - kompletowanie dokumentacji /zdjÄ™cia, filmy, slajdy/ w czasie caÅ‚ego okresu realizacji prac, - kompletowanie dokumentów niezbÄ™dnych do koÅ„cowego odbioru prac, - udziaÅ‚ w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac oraz w odbiorze koÅ„cowym realizowanego zadania zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane, - sporzÄ…dzenie rozliczenia koÅ„cowego z realizowanego zadania, - Wy/inspektorzy poszczególnych branż w zależnoÅ›ci od postÄ™pu robót/ zobowiÄ…zany jest do co najmniej dwóch pobytów w tygodniu na budowie po 2-godziny oraz jeden pobyt w tygodniu po 1-godzine w siedzibie ZamawiajÄ…cego, w przypadkach koniecznych na wezwanie telefoniczne poza w/w ustaleniami, - procedurÄ™ odbiorów częściowych wykonanych robót należy rozpocząć w terminie 3-ch dni od zgÅ‚oszenia ich przez WykonawcÄ™ natomiast odbiór prac nie może trwać dÅ‚użej jak pięć dni, - procedurÄ™ odbioru koÅ„cowego robót należy rozpocząć 10 dni po zgÅ‚oszeniu gotowoÅ›ci przez WykonawcÄ™ i odbiór robót nie powinien trwać dÅ‚użej jak 14 dni, - wykonywanie innych czynnoÅ›ci i zadaÅ„ nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą siÄ™ konieczne dla realizacji inwestycji. Orientacyjny opis prac planowanych do nadzorowania : a) dot. przebudowy ul. Apteczna i Wita Stwosza z ciÄ…giem pieszo - jezdnym. - odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, - rozbiórka elementów dróg, chodników i ogrodzeÅ„ , - roboty ziemne - regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, - podbudowy, - nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, - nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, - oznakowania docelowe, - oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, - kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, - elementy maÅ‚ej architektury, b) dot. przebudowy ul. Plac Basztowy, ul. Basztowej z parkingiem i części ul. Korfantego. - odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, - rozbiórka elementów dróg, ogrodzeÅ„, - roboty ziemne, - regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, - podbudowy , - nawierzchnie z kostki granitowej, bazaltowej, pÅ‚yt sjenitowych i kamienia polnego, - nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, - oznakowania docelowe, - sieć wodociÄ…gowa i kanalizacja sanitarna, - oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, - kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, - elementy maÅ‚ej architektury, c) dot. przebudowy ul. Batorego i placu pomiÄ™dzy ulicami Batorego i Korfantego. - odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, - rozbiórka elementów dróg, ogrodzeÅ„, - roboty ziemne, - regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, - podbudowy , - nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, - nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, - oznakowania docelowe, - sieć wodociÄ…gowa i kanalizacja sanitarna, - oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, - kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, - elementy maÅ‚ej architektury, - rozbiórka budynku szaletu miejskiego, d) dot. przebudowy ul. Tadeusza KoÅ›ciuszki (na odcinku staromiejskim). - odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, - rozbiórka elementów dróg, - roboty ziemne, - regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, - podbudowy , - nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, - nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, - krawężniki kamienne, granitowe, - oznakowania docelowe, - sieć wodociÄ…gowa i kanalizacja sanitarna, - oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, - kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, - elementy maÅ‚ej architektury, e) dot. przebudowa ul. Ligonia i ul. Góry Åšw. Anny wraz z ciÄ…giem pieszo-jezdnym i chodnikiem od ulicy Ligonia do ulicy Batorego. - odtworzenie trasy i punktów wysokoÅ›ciowych drogi, - rozbiórka elementów dróg, ogrodzeÅ„, - roboty ziemne, - regulacja pionowa urzÄ…dzeÅ„ obcych i montaż studzienek Å›ciekowych, - podbudowy , - nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej, - nawierzchnie chodników z kostki kamiennej i betonowej, - oznakowania docelowe, - oÅ›wietlenie uliczne, kablowe, - kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, - elementy maÅ‚ej architektury, SzczegóÅ‚owy zakres prac do wykonania zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiary i kosztorysy. Wykonawca w kosztach powinien uwzglÄ™dnić : - koszty dojazdów i pobytów na budowie 2. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): województwo opolskie, powiat nyski, gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, miejscowość GÅ‚uchoÅ‚azy..
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 71.52.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeÅ›li okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali usÅ‚ugi o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj minimum jednÄ… usÅ‚ugÄ™ w zakresie nadzoru budowy lub przebudowy lub remontu dróg wraz z infrastrukturÄ… drogowÄ… o wartoÅ›ci co najmniej 2.000.000 zÅ‚. z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentów potwierdzajÄ…cych, że usÅ‚ugi te zostaÅ‚y wykonane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czna wiedza i doÅ›wiadczenie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą siÄ™ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponujÄ… wykwalifikowanymi osobami, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujÄ…ce siÄ™ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk jakie im zostanÄ… powierzone oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z poniższym wykazem: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót drogowych: - 1 osoba wymagania: uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalnoÅ›ci drogowej bez ograniczeÅ„ b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba wymagania : - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeÅ„ c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektrycznych - 1 osoba wymagania : - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych , bez ograniczeÅ„ d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych - 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalnoÅ›ci konstrukcji budowlanych bez ograniczeÅ„ W przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czny potencjaÅ‚ kadrowy oraz Å‚Ä…czne kwalifikacje i doÅ›wiadczenie. Uwaga: ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość Å‚Ä…czenia funkcji branżowych przez jednÄ… osobÄ™ , pod warunkiem posiadania Å‚Ä…cznie odpowiednich uprawnieÅ„ wymienionych w wykazie. ZamawiajÄ…cy okreÅ›lajÄ…c wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnieÅ„ budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych niż obecnie przepisów oraz odpowiadajÄ…ce im uprawnienia wydane obywatelom paÅ„stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, dostaw lub usÅ‚ug w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że te dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie
• wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:
• oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na potencjaÅ‚ innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz Oferty, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do IDW. b) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty: - pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. - W sytuacji w której Wykonawca wykazujÄ…c speÅ‚nienie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, polega na zasobach podmiotów trzecich a podmioty te bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia ,ZamawiajÄ…cy żąda przedstawienia dokumentów dotyczÄ…cych podmiotów trzecich opisanych w pkt. 9.3. IDW. e) pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW.
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian
Zmiany w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usÅ‚ug (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 2) zmiany Wykonawcy w zwiÄ…zku z sukcesja generalnÄ…, przeksztaÅ‚ceniami, spóÅ‚ek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesjÄ… z mocy prawa. 2. Warunki zmiany umowy sÄ… okreÅ›lone w Wzorze umowy stanowiÄ…cÄ… Część II SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2011
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych - pok. nr 16..
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 10:30, miejsce: 25.08.2011 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, sekretariat - pok. nr 16..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Projekt wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w TwojÄ… przyszÅ‚ość...
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony nr ZP 271-10/11 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania :REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CENTRUM MIASTA GŁUCHOŁAZY
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gajewska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gajewska
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Gajewska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-17 12:46:55
Data udostępnienia informacji: 2011-08-17 12:46:55
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 11:01:59

Wersja do wydruku...

corner   corner