logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

GÅ‚uchoÅ‚azy: SporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar w rejonie ulic PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich i Kolonia Kaszubska w GÅ‚uchoÅ‚azach i we wsi Konradów oraz sporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w GÅ‚uchoÅ‚azach
Numer ogłoszenia: 290524 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Głuchołaz , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4092100, faks 077 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: SporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar w rejonie ulic PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich i Kolonia Kaszubska w GÅ‚uchoÅ‚azach i we wsi Konradów oraz sporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w GÅ‚uchoÅ‚azach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar w rejonie ulic PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich i Kolonia Kaszubska w GÅ‚uchoÅ‚azach i we wsi Konradów oraz sporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w GÅ‚uchoÅ‚azach zgodnie z: 1. UchwaÅ‚Ä… Nr XX/208/12 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przystÄ…pienia do sporzÄ…dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar w rejonie ulic PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich i Kolonia Kaszubska w GÅ‚uchoÅ‚azach i we wsi Konradów. Granice terenu objÄ™tego projektem zmiany planu zaznaczone sÄ… na zaÅ‚Ä…czniku graficznym do w/w uchwaÅ‚y. Teren wnioskowany do objÄ™cia zmianÄ… oznaczony jest symbolem 3MW, o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i dopuszczalnym dla zabudowy jednorodzinnej oraz usÅ‚ug, przy czym dopuszcza siÄ™ usÅ‚ugi wbudowane na poziomie parteru. Planowana zmiana planu ma na celu zmianÄ™ zapisów dotyczÄ…cych w/w terenu pod kÄ…tem wprowadzenia ustaleÅ„ umożliwiajÄ…cych realizacjÄ™ także funkcji usÅ‚ugowej w zakresie turystyki (np. hotel, motel, schronisko mÅ‚odzieżowe), rekreacji i wypoczynku , zdrowia (np. dom spokojnej staroÅ›ci) i gastronomii. 2. UchwaÅ‚Ä… Nr XII/136/11 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 28 wrzeÅ›nia 2011r. w sprawie przystÄ…pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w GÅ‚uchoÅ‚azach Granice terenów objÄ™tych projektem zmiany planu zaznaczone sÄ… na zaÅ‚Ä…cznikach graficznych do w/w uchwaÅ‚y. Teren wnioskowany do objÄ™cia zmianÄ… poÅ‚ożony w rejonie terenu oznaczonego symbolem 13MN - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoÅ›ci, a częściowo w pasie drogowym drogi oznaczonej symbolem 33KDL. Planowana zmiana planu ma na celu korektÄ™ przebiegu drogi. Teren wnioskowany do objÄ™cia zmianÄ… w rejonie terenu oznaczonego symbolem 28P - tereny obiektów produkcyjnych. Planowana zmiana planu ma na celu zmianÄ™ zapisów dotyczÄ…cych w/w terenu pod kÄ…tem wprowadzenia ustaleÅ„ umożliwiajÄ…cych realizacjÄ™ także funkcji usÅ‚ugowej, mieszkaniowej oraz produkcyjnej. 1.Wymagania techniczne (do każdego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego): Zakres zamówienia: merytoryczne i techniczne opracowanie projektu planu. a)SporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie projektu uchwaÅ‚y wraz z wymagalnymi zaÅ‚Ä…cznikami, w tym zaÅ‚Ä…cznikiem graficznym - rysunkiem planu w skali 1:1000 i zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cÄ… ustawÄ… z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), rozporzÄ…dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), oraz przepisami innych ustaw zwiÄ…zanych z problematykÄ… planowania przestrzennego oraz zgodnie z projektem umowy. b)Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko w tym: sporzÄ…dzenie prognozy oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko przyrodnicze, o której mowa w art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zgodnie z ustawÄ… z dnia 3 października 2008r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), speÅ‚niajÄ…cej wymogi przepisów szczególnych co do formy i zakresu prognozy, w iloÅ›ci koniecznej do uzyskania uzgodnieÅ„ + egzemplarz dla ZamawiajÄ…cego. c)SporzÄ…dzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, o której mowa w art. 17 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzglÄ™dniajÄ…c wymagania rozporzÄ…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). d)UdziaÅ‚ w czynnoÅ›ciach zwiÄ…zanych z sporzÄ…dzeniem projektu zmiany planu miejscowego, udziaÅ‚ w spotkaniach merytorycznych w siedzibie ZamawiajÄ…cego dot. przedmiotu wykonywanych prac, czynny udziaÅ‚ w dyskusji publicznej podczas wyÅ‚ożenia projektów do publicznego wglÄ…du, w razie potrzeby udziaÅ‚ w spotkaniu z RadÄ… MiejskÄ…, posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej e)Czynny udziaÅ‚ w dyskusji publicznej, o której mowa w art. 17 pkt 10 cyt. ustawy, a także sesjach Rady Miejskiej, na których bÄ™dÄ… rozpatrywane sprawy przedmiotowego planu. f)Czynny udziaÅ‚ w analizie i rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w art. 17 pkt 12 cyt. ustawy. g)Przygotowanie i zredagowanie projektów wszystkich ogÅ‚oszeÅ„, obwieszczeÅ„, pism i odpowiednich dokumentów zwiÄ…zanych z trybem formalno - prawnym (sporzÄ…dzania, uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu i prognozy). h)Uzyskanie opinii i uzgodnieÅ„ dotyczÄ…cych projektu zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 6a i 6b cyt. ustawy. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu zmiany planu przez wÅ‚aÅ›ciwe organy, w zakresie wynikajÄ…cym z rzetelnoÅ›ci realizacji przedmiotu zamówienia. i)Wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , o których mowa w art. 17 pkt 9 cyt. ustawy. j)SporzÄ…dzenie dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w §12 rozporzÄ…dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587 z 2003 r.). k)ZakoÅ„czenie czynnoÅ›ci formalno-prawnych zwiÄ…zanych z opracowaniem projektu zmiany planu wraz z wprowadzeniem zmian do tego projektu wynikajÄ…cych z rozpatrzenia uwag i wniosków zÅ‚ożonych do projektu planu. l)Projekt zmiany planu wykonany zostanie w nastÄ™pujÄ…cej formie: - Część tekstowa - w formie uchwaÅ‚y w formacie Word i w standardzie Edytora Aktów Prawnych XML; - Część graficzna - w formie map w skali 1:500 lub 1:1000 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i odpowiednich przepisów wykonawczych, oraz w formacie PDF, jpg na odpowiednich noÅ›nikach. 2Wymagania użytkowe (do każdego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego): a)Opracowanie projektu zmiany planu miejscowego winno nastÄ…pić w oparciu o obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa, a w szczególnoÅ›ci zgodnie z ustawÄ… z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozporzÄ…dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587) i ustawÄ… z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawÄ… z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnieniu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa o ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227). b)Zakres ustaleÅ„ projektu zmiany planu winien speÅ‚niać wymagania okreÅ›lone w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. c)Wykonawca zamówienia zobowiÄ…zany jest do przedstawienia koncepcji projektu zmiany planu ZamawiajÄ…cemu przed przekazaniem projektu do zaopiniowania przez GminnÄ… KomisjÄ™ Urbanistyczno - ArchitektonicznÄ…. d)Wykonawca zamówienia zobowiÄ…zany jest do przygotowania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyÅ‚oni siÄ™ w trakcie opracowania projektu zmiany planu miejscowego i przekazywania ich ZamawiajÄ…cemu. e)Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu zmiany planu przez wÅ‚aÅ›ciwe organy, w zakresie wynikajÄ…cym z rzetelnoÅ›ci realizacji przedmiotu zamówienia. f)ZamawiajÄ…cemu należy przekazać po 2 egz. planu w wersji jak opisana w pkt 2 lit.l. g)Wykonawca zamówienia zobowiÄ…zany jest do przeniesienia na ZamawiajÄ…cego praw autorskich do wykorzystania ich w realizacji planu. h)Wykonawca zamówienia zobowiÄ…zany jest do przygotowania dokumentacji planistycznej celem przedÅ‚ożenia wojewodzie do oceny zgodnoÅ›ci z prawem, a w razie koniecznoÅ›ci ponowienia procedury ( w caÅ‚oÅ›ci lub części), i ewentualnie do ponownego udziaÅ‚u w procedurze..

II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: tak.

 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • ZamawiajÄ…cy przewiduje udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. stanowiÄ…cych nie wiÄ™cej niż 50 % wartoÅ›ci zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupeÅ‚niajÄ…ce bÄ™dÄ… obejmowaÅ‚y możliwość opracowania punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednego lub dwóch obowiÄ…zujÄ…cych miejscowych planów (obecnie brak uchwaÅ‚ o przystÄ…pieniu do zmiany planu miejscowego).

II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: RozpoczÄ™cie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bÄ™dzie ich Å‚Ä…czna wiedza i doÅ›wiadczenie):wykażą siÄ™ posiadaniem wiedzy i doÅ›wiadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeÅ›li okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali usÅ‚ugi o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj. minimum dwie usÅ‚ugi polegajÄ…ce na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub minimum dwie usÅ‚ugi polegajÄ…ce na opracowaniu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lub minimum dwie usÅ‚ugi z których jedna polega na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu , a druga na opracowaniu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - z podaniem rodzaju i wartoÅ›ci brutto usÅ‚ug, daty i miejsca wykonania oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentów potwierdzajÄ…cych, że usÅ‚ugi te zostaÅ‚y wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czny potencjaÅ‚ kadrowy oraz Å‚Ä…czne kwalifikacje): wykażą siÄ™ osobÄ… zdolnÄ… do wykonania zamówienia tj.: dysponowaniem wykwalifikowanÄ… osobÄ…, która bÄ™dzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnej za Å›wiadczenie usÅ‚ug, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tÄ… osobÄ…; Wykonawca winien dysponować osobÄ…, która bÄ™dzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujÄ…ca siÄ™ kwalifikacjami zawodowymi, wyksztaÅ‚ceniem odpowiednim do stanowiska, jakie jej zostanie powierzone oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tÄ… osobÄ…: GÅ‚ówny projektant planu posiadajÄ…cy uprawnienia w specjalnoÅ›ci urbanistycznej zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzÄ…dach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, dostaw lub usÅ‚ug w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że te dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie
  • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:

  • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na potencjaÅ‚ innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz Oferty, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do IDW, b) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d)pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW,

III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.ZamawiajÄ…cy, przewiduje również nastÄ™pujÄ…ce możliwoÅ›ci dokonania istotnej zmiany zawartej umowy oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany w przypadku: 1)Zmiany Wykonawcy w zwiÄ…zku z sukcesjÄ… generalnÄ…, przeksztaÅ‚ceniami spóÅ‚ek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesjÄ… z mocy prawa 2)W wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci. 3)Jeżeli na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulujÄ… tryb i sposób opracowania miejscowego planu, bÄ™dzie wymagane sporzÄ…dzenie dodatkowych dokumentów (opracowaÅ„), niezbÄ™dnych do uchwalenia miejscowego planu, oraz gdy w toku uzgadniania dokumentacji wyniknie konieczność sporzÄ…dzenia dodatkowych dokumentów (opracowaÅ„), niezbÄ™dnych do uchwalenia miejscowego planu, Wykonawca ma prawo domagać siÄ™ od ZamawiajÄ…cego zmiany terminu wykonania umowy. 4)W przypadku uwzglÄ™dnienia zgÅ‚oszonych uwag w trakcie wyÅ‚ożenia do publicznego wglÄ…du projektu planu i koniecznoÅ›ci wprowadzenia zmian do projektu planu oraz dokonania dodatkowych uzgodnieÅ„ i ewentualnie ponownego wyÅ‚ożenia do publicznego wglÄ…du, termin zgÅ‚oszenia projektu planu do zatwierdzenia może zostać przedÅ‚użony o czas niezbÄ™dny do przeprowadzenia w/w procedur wynikajÄ…cych z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ 5)czas przewidziany na realizacjÄ™ poszczególnych etapów przedmiotu umowy ulega przedÅ‚użeniu o czas pozyskiwania materiaÅ‚ów wejÅ›ciowych (objÄ™tych harmonogramem rzeczowo-terminowym stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik do umowy) przez WykonawcÄ™ w przypadku zlecenia przez ZamawiajÄ…cego Wykonawcy pozyskania takich materiaÅ‚ów 6)zmiany personalnej osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z branż wymaganych przez ZamawiajÄ…cego, która może nastÄ…pić za zgodÄ… ZamawiajÄ…cego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie ZamawiajÄ…cego wskazujÄ…c powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na powyższe stanowiska musi speÅ‚niać odpowiednio warunki udziaÅ‚u w niniejszym postÄ™powaniu, zgodnie z SIWZ Część I - IDW, pkt. 9.2.2 . 7) ZamawiajÄ…cy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianÄ™ Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. ZamawiajÄ…cemu przysÅ‚uguje również prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zaÅ‚ożeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiÄ…zujÄ…cego prawa. W przypadku gdy Wykonawca polegaÅ‚ na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym i osobach lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów) w celu wykazania speÅ‚nienia warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca speÅ‚nia warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2012&mc=8
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, Rynek 15, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych pok. nr 16.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, Rynek 15, Sekretariat pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP.271.18.2012.JSz-SporzÄ…dzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujÄ…cego obszar w rejonie ulic PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich i Kolonia Kas
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-08 08:10:41
Data udostępnienia informacji: 2012-08-08 08:10:41
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-21 09:32:20

Wersja do wydruku...

corner   corner