logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 GÅ‚uchoÅ‚azy: UsÅ‚ugi edukacyjne obejmujÄ…ce prowadzenie zajęć dodatkowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w GÅ‚uchoÅ‚azach, w ramach realizacji projektu: Moja szkoÅ‚a - uczy, informuje i doradza
Numer ogłoszenia: 477944 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.
 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: UsÅ‚ugi edukacyjne obejmujÄ…ce prowadzenie zajęć dodatkowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w GÅ‚uchoÅ‚azach, w ramach realizacji projektu: Moja szkoÅ‚a - uczy, informuje i doradza.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.
II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia sÄ… usÅ‚ugi edukacyjne obejmujÄ…ce prowadzenie zajęć dodatkowych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w GÅ‚uchoÅ‚azach, w ramach realizacji projektu: Moja szkoÅ‚a - uczy, informuje i doradza. Część 1. Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego z uwzglÄ™dnieniem technologii informacyjnej, zawierajÄ…cej informacje na temat wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci i znaczenia różnych zawodów, ich charakterystyki, wymagaÅ„ stawianych kandydatom. ZajÄ™cia dla grupy uczniów z klas drugich i trzecich w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 2. Realizacja zajęć z jÄ™zyka angielskiego dla grupy poczÄ…tkujÄ…cej z uwzglÄ™dnieniem treÅ›ci odnoszÄ…cych siÄ™ do nazw i opisów różnych zawodów wystÄ™pujÄ…cych na terenie UE. ZajÄ™cia dla jednej grupy uczniów klas 1-3 z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 3. Realizacja zajęć z jÄ™zyka angielskiego dla grupy zaawansowanej z uwzglÄ™dnieniem treÅ›ci odnoszÄ…cych siÄ™ do nazw i opisów różnych zawodów wystÄ™pujÄ…cych na terenie UE, pisania CV. ZajÄ™cia dla jednej grupy uczniów klas 1-3 z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 4. Realizacja zajęć z jÄ™zyka niemieckiego dla grupy poczÄ…tkujÄ…cej z uwzglÄ™dnieniem treÅ›ci odnoszÄ…cych siÄ™ do nazw i opisów różnych zawodów wystÄ™pujÄ…cych na terenie UE. ZajÄ™cia dla jednej grupy uczniów klas 1-3 z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 5. Realizacja zajęć z jÄ™zyka niemieckiego dla grupy zaawansowanej z uwzglÄ™dnieniem treÅ›ci odnoszÄ…cych siÄ™ do nazw i opisów różnych zawodów wystÄ™pujÄ…cych na terenie UE, pisania CV. ZajÄ™cia dla jednej grupy uczniów klas 1-3 z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 6. Realizacja zajęć dla uczniów majÄ…cych problem w nauce, uzależnionych od używek, komputera, Internetu. ZajÄ™cia dla dwóch grup uczniów klas 1-3 z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych w wymiarze 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 7. Realizacja zajęć z matematyki z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych ze szczególnym uwzglÄ™dnianiem przykÅ‚adów algorytmów. ZajÄ™cia dla jednej grupy uczniów klas 1-2 w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013. Część 8. Realizacja zajęć z matematyki ze szczególnym uwzglÄ™dnianiem klasyfikacji i budowy prostych algorytmów. ZajÄ™cia dla jednej grupy uczniów klas 2-3 w wymiarze 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 z wykorzystaniem interaktywnych pomocy dydaktycznych. Do obowiÄ…zków Wykonawcy usÅ‚ugi edukacyjnej bÄ™dzie należaÅ‚o m.in.: a) realizacja projektu w najlepszej woli, zgodnie z posiadanÄ… wiedzÄ… fachowÄ…, starannie, uczciwie i odpowiedzialnie b) przestrzeganie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, wewnÄ™trznych uregulowaÅ„ szkoÅ‚y, w której bÄ™dÄ… odbywać siÄ™ zajÄ™cia oraz wytycznych Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki, szczególnie w zakresie zasady równych szans oraz zasady promocji i informacji, c) wspóÅ‚praca z przedstawicielami ZamawiajÄ…cego, szczególnie Koordynatorem Projektu, d) wspóÅ‚praca z Dyrektorem danej szkoÅ‚y oraz wyznaczonym przez niego Koordynatorem Szkolnym w zakresie spraw majÄ…cych wpÅ‚yw na rytm pracy szkoÅ‚y w zwiÄ…zku z prowadzeniem zajęć, e) Realizacja zajęć objÄ™tych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie opolskim. Wykonawcy bÄ™dÄ… zobowiÄ…zani bezwzglÄ™dnie dostosować siÄ™ do ustalonego przez dyrektora szkoÅ‚y planu zajęć. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkaÅ„ i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. f) informowanie na bieżąco o wszelkich ryzykach zwiÄ…zanych z realizacjÄ… projektu, szczególnie mogÄ…cych mieć wpÅ‚yw na zakres merytoryczny, budżet czy harmonogram projektu oraz reagowanie na te sytuacje i proponowanie dziaÅ‚aÅ„ zaradczych, g) utrzymywanie staÅ‚ego kontaktu z przedstawicielem ZamawiajÄ…cego osobiÅ›cie lub drogÄ… telefonicznÄ… i wskazanie stale dostÄ™pnego adresu poczty elektronicznej oraz bieżące odbieranie korespondencji w sprawach zwiÄ…zanych z realizacjÄ… projektu i niezwÅ‚ocznego udzielania odpowiedzi, informacji czy wyjaÅ›nieÅ„, h) opracowanie materiaÅ‚ów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć, i) dokumentowanie na bieżąco odbycia siÄ™ zajęć oraz ich przebiegu poprzez prowadzenie dzienników zajęć i miesiÄ™cznych kart czasu pracy. PrzedÅ‚ożenie niniejszej dokumentacji do 6 dnia nastÄ™pnego miesiÄ…ca Szkolnemu Koordynatorowi Projektu, j) dokumentowanie czasu wÅ‚asnej pracy poprzez sporzÄ…dzenie i przedÅ‚ożenie do 15 czerwca 2013r. Szkolnemu Koordynatorowi Projektu sprawozdania z wykonanych zadaÅ„, k) skÅ‚adanie ZamawiajÄ…cemu innych sprawozdaÅ„ i informacji zwiÄ…zanych z wykonywanÄ… usÅ‚ugÄ…, na każdÄ… zgÅ‚aszanÄ… przez ZamawiajÄ…cego proÅ›bÄ™, l) dbanie o bezpieczeÅ„stwo uczniów/uczennic - Wykonawca ponosi peÅ‚nÄ… odpowiedzialność za bezpieczeÅ„stwo uczniów/uczennic w czasie trwania zajęć oraz jakość i terminowość prowadzonych zajęć, m) dbanie o stan nieodpÅ‚atnie udostÄ™pnionych sal dydaktycznych oraz materiaÅ‚ów dydaktycznych, sprzÄ™tu i urzÄ…dzeÅ„ wykorzystywanych w trakcie realizacji zajęć, n) ponoszenie odpowiedzialnoÅ›ci materialnej za powierzone mienie. Zadanie wspóÅ‚finansowane przez UniÄ™ EuropejskÄ… ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego (Projekt pn. Moja szkoÅ‚a -uczy, informuje i doradza - w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI poddziaÅ‚anie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych)..
II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: nie.
II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 15.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy muszÄ… wykazać siÄ™ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: wykwalifikowanymi osobami, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia, niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami: dla części od 1 do 8 zamówienia - dysponujÄ… co najmniej 1 osobÄ…, która bÄ™dzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnÄ… za Å›wiadczenie usÅ‚ug objÄ™tych przedmiotem zamówienia. Osoba ta musi posiadać: - kwalifikacje zawodowe dla odpowiedniej części zamówienia, zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.) w sprawie szczegóÅ‚owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreÅ›lenia szkóÅ‚ i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemajÄ…cych wyższego wyksztaÅ‚cenia lub ukoÅ„czonego zakÅ‚adu ksztaÅ‚cenia nauczycieli. - minimum 5 letnie doÅ›wiadczenie pedagogiczne na stanowisku nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym w gimnazjum.
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:
  • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:
  • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na potencjaÅ‚ innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. a)Formularz Oferty, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do SIWZ, b) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) program zajęć - oceniany jako jedno z kryteriów oceny ofert. W przypadku nie zÅ‚ożenia przez WykonawcÄ™ programu zajęć dla części przedmiotu zamówienia, do której Wykonawca przystÄ…piÅ‚, oferta podlegać bÄ™dzie odrzuceniu w myÅ›l art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. e) pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej SIWZ. 2. Pożądane przez ZamawiajÄ…cego jest zÅ‚ożenie przez WykonawcÄ™ w ofercie dokumentów potwierdzajÄ…cych kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia dla odpowiedniej części zamówienia oraz spisu treÅ›ci z wyszczególnieniem iloÅ›ci stron wchodzÄ…cych w skÅ‚ad oferty.
III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 50
 • 2 - doÅ›wiadczenie w prowadzeniu zajęć bÄ™dÄ…cych przedmiotem zamówienia danej części - 10
 • 3 - program zajęć dla danej części przedmiotu zamówienia - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian
ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy, w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w n/w przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dajÄ…cych siÄ™ przypisać zamawiajÄ…cemu lub innemu zleceniodawcy czy wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajÄ…cego 2) Zmiany sposobu speÅ‚nienia Å›wiadczenia na skutek zmian spowodowanych nastÄ™pujÄ…cymi okolicznoÅ›ciami: konieczność usuniÄ™cia bÅ‚Ä™dów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, 3) PozostaÅ‚e rodzaje zmian spowodowane nastÄ™pujÄ…cymi okolicznoÅ›ciami: a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa, b) w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony c) w przypadku wystÄ…pienia zmian powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ umowy d) w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci e) w przypadku wystÄ…pienia siÅ‚y wyższej. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. UWAGA: ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmiany osobowe w kadrze dydaktycznej po pisemnym zgÅ‚oszeniu przez WykonawcÄ™ oraz speÅ‚nieniu warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podanego w rozdz. 9.2.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby i pisemnej akceptacji ze strony ZamawiajÄ…cego. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2012&mc=12
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych pok. nr 16.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 12:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, sekretariat pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Zadanie wspóÅ‚finansowane przez UniÄ™ EuropejskÄ… ze Å›rodków Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego (Projekt pn. Moja szkoÅ‚a -uczy, informuje i doradza - w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI poddziaÅ‚anie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych). PostÄ™powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp ( art. 39 w zwiÄ…zku z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp)..
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: tak

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony nr ZP.271.34.2012.JS - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w PG nr 2 w Głuchołazach
Podmiot udostępniający: Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-28 14:19:50
Data udostępnienia informacji: 2012-11-28 14:19:50
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-28 14:25:11

Wersja do wydruku...

corner   corner