logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

GÅ‚uchoÅ‚azy: KONSERWACJA CZÄ„STKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINY GŁUCHOŁAZY W LATACH 2013-2015
Numer ogłoszenia: 32738 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: KONSERWACJA CZÄ„STKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINY GŁUCHOŁAZY W LATACH 2013-2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.3) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: KONSERWACJA CZÄ„STKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE 2013-2015 1.Część I- Konserwacja nawierzchni asfaltowych emulsjÄ… i grysami przy użyciu remonterów Zakres obejmuje konserwacjÄ™ nawierzchni asfaltowych emulsjÄ… i grysami przy użyciu remonterów. Przewidywana ilość materiaÅ‚ów do wbudowania - 940t Zakres i sposób wykonania przedmiotowej konserwacji ujÄ™ty zostaÅ‚ w szczegóÅ‚owej specyfikacji wykonania i odbioru prac dla części I- zaÅ‚. nr 9 do SIWZ Rozliczenie prac odbÄ™dzie siÄ™ w oparciu o pomiar sporzÄ…dzony wg rzeczywistej iloÅ›ci ton wbudowanego materiaÅ‚u potwierdzonej przez upoważnionÄ… przez ZamawiajÄ…cego osobÄ™. Wykonawca okreÅ›li cenÄ™ jednostkowÄ… za wbudowanie 1 tony przy wykonaniu remontu czÄ…stkowego nawierzchni drogi na okres ważnoÅ›ci umowy i cena nie bÄ™dzie podlegaÅ‚a zmianom. Cena wbudowania 1 tony materiaÅ‚u w ramach konserwacji czÄ…stkowej nawierzchni obejmuje wszystkie niezbÄ™dne skÅ‚adniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania n/w robót: -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakowanie robót, -zebranie zanieczyszczeÅ„ i niezwiÄ…zanych ziaren podbudowy i nawierzchni, oderwanych w czasie oczyszczenia na pojazdy i wywiezienia ich na skÅ‚adowisko -dostarczenie materiaÅ‚ów i sprzÄ™tu na budowÄ™, -wykonanie naprawy zgodnie z SST, -pomiary i badania laboratoryjne, -odtransportowanie sprzÄ™tu z placu budowy Okres gwarancji - minimum 12 miesiÄ™cy, liczÄ…c od dnia podpisania protokoÅ‚u rocznego odbioru prac w każdym roku objÄ™tym zamówieniem. 2. Część II- Konserwacja nawierzchni jezdni przy metodzie na zimno/na ciepÅ‚o Zakres obejmuje konserwacjÄ™ nawierzchni jezdni przy metodzie - remont nawierzchni drogowej na zimno. Przewidywana powierzchnia do wbudowania - 100m2 przy Å›redniej gruboÅ›ci asfaltu 4cm. Zakres obejmuje konserwacjÄ™ nawierzchni jezdni przy metodzie - remont nawierzchni drogowej na gorÄ…co. Przewidywana powierzchnia do wbudowania - 500m2 przy Å›redniej gruboÅ›ci asfaltu 4cm.. Masy bitumiczne na gorÄ…co wyprodukowane muszÄ… być wedÅ‚ug recept zatwierdzanych przez ZamawiajÄ…cego wg normy PN - S - 96025 : 2000. Dostosowane do nawierzchni remontowanej, zalecana mieszanka AC11F D50/70 KR 3-4 CaÅ‚kowity zakres i sposób wykonania przedmiotowej konserwacji ujÄ™ty zostaÅ‚ w szczegóÅ‚owej specyfikacji części II - zaÅ‚. nr 10 do SIWZ Rozliczenie prac odbÄ™dzie siÄ™ w oparciu o pomiar sporzÄ…dzony wg rzeczywistej iloÅ›ci metrów kwadratowych (m2) wbudowanego materiaÅ‚u potwierdzonej przez upoważnionÄ… przez ZamawiajÄ…cego osobÄ™. Wykonawca okreÅ›li cenÄ™ jednostkowÄ… za wbudowanie jednego metra kwadratowego (1m2) przy wykonaniu remontu czÄ…stkowego nawierzchni drogi na okres ważnoÅ›ci umowy i nie bÄ™dzie podlegaÅ‚a zmianom. Cena wbudowania jednego metra kwadratowego (1m2) materiaÅ‚u w ramach konserwacji czÄ…stkowej nawierzchni obejmuje wszystkie niezbÄ™dne skÅ‚adniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania n/w robót: -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakowanie robót, -zebranie zanieczyszczeÅ„ i niezwiÄ…zanych ziaren podbudowy i nawierzchni, oderwanych w czasie oczyszczenia na pojazdy i wywiezienia ich na skÅ‚adowisko -dostarczenie materiaÅ‚ów i sprzÄ™tu na budowÄ™, -wykonanie naprawy zgodnie z SST, -pomiary i badania laboratoryjne, -odtransportowanie sprzÄ™tu z placu budowy Okres gwarancji - minimum 12 miesiÄ™cy, liczÄ…c od dnia podpisania protokoÅ‚u rocznego odbioru prac w każdym roku objÄ™tym zamówieniem..

II.1.4) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych: tak.

 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • ZamawiajÄ…cy przewiduje udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiÄ…cych nie wiÄ™cej niż 50 % wartoÅ›ci zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupeÅ‚niajÄ…ce sÄ… przewidziane tylko dla I części zamówienia.

II.1.5) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 15.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bÄ™dzie ich Å‚Ä…czne posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia):wykazać: a) dla część I : że w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeÅ›li okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali usÅ‚ugÄ™ o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. wykonali min. 1 usÅ‚ugÄ™, polegajÄ…cÄ… na wbudowaniu, co najmniej 100 ton materiaÅ‚u emulsjÄ… i grysami przy użyciu remontera , z podaniem rodzaju usÅ‚ugi, iloÅ›ci ton wbudowanego wymaganego wyżej materiaÅ‚u i wartoÅ›ci brutto wykonania usÅ‚ugi , daty i miejsca wykonania oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane należycie (referencje). W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz wykonanych usÅ‚ug z podaniem rodzaju usÅ‚ugi, iloÅ›ci ton wbudowanego wymaganego materiaÅ‚u (emulsja i grys) i wartoÅ›ci brutto wykonania usÅ‚ugi, daty i miejsca wykonania, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usÅ‚ug dla części I zamówienia , oraz dokumenty potwierdzajÄ…ce, że te usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane należycie (np.: wystawione bezusterkowe protokoÅ‚y odbioru lub przedstawienie stosownego potwierdzenia odbiorcy usÅ‚ugi). b) dla część II: że w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert a jeÅ›li okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali usÅ‚ugÄ™ o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia tj. wykonali co najmniej trzy usÅ‚ugi polegajÄ…ce na wykonaniu konserwacji nawierzchni drogowych metodÄ… na gorÄ…co o Å‚Ä…cznej powierzchni 100m2 z podaniem rodzaju metody konserwacji nawierzchni, powierzchni konserwacji , wartoÅ›ci brutto, daty i miejsca wykonania oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane należycie (referencje). W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz wykonanych usÅ‚ug z podaniem rodzaju metody konserwacji nawierzchni, powierzchni konserwacji, wartoÅ›ci brutto, daty i miejsca wykonania usÅ‚ugi, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usÅ‚ug dla części II zamówienia , oraz dokumenty potwierdzajÄ…ce, że te usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane należycie (np.: wystawione bezusterkowe protokoÅ‚y odbioru lub przedstawienie stosownego potwierdzenia odbiorcy usÅ‚ugi).

 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… wykazać (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bÄ™dzie ich Å‚Ä…czne posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia) dysponowaniem m. in.: a) dla części I: jednym remonterem wprowadzajÄ…cym pod ciÅ›nieniem kruszywo jednoczeÅ›nie z kationowÄ… emulsjÄ… w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter musi być wyposażony w wysokowydajnÄ… dmuchawÄ™ do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50kW napÄ™dzajÄ…cy pompÄ™ hydraulicznÄ… o wydajnoÅ›ci powyżej 65 l/ min przy obrotach 2000 obr/min i system pneumatyczny z dmuchawÄ… do usuwania zanieczyszczeÅ„ i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) dużej prÄ™dkoÅ›ci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjÄ…. W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz niezbÄ™dnych do wykonania usÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„ technicznych, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz niezbÄ™dnych do wykonania usÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„ technicznych dla części I zamówienia , wraz z informacjÄ… o podstawie dysponowania tymi zasobami. b) dla części II: dysponowaniem : - walcem wibracyjnym 2,5t (min. 1 szt.), - piÅ‚Ä… do mas bitumicznych (min. 1 szt.), - frezarkÄ… do mas bitumicznych 0,5m (min. 1 szt.), - skraplarkÄ… do bitumu lub innym pojazdem skraplajÄ…cy (min 1szt), - Å›rodkiem do transportu materiaÅ‚ów kamiennych i masy bitumicznej(min. 1 szt). W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz niezbÄ™dnych do wykonania usÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„ technicznych, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz niezbÄ™dnych do wykonania usÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„ technicznych dla części II zamówienia , wraz z informacjÄ… o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nieniu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, należy przedÅ‚ożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, dostaw lub usÅ‚ug w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚niania warunku wiedzy i doÅ›wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dokumentu potwierdzajÄ…cego, że te dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie
  • wykaz narzÄ…dzi, wyposażenia zakÅ‚adu i urzÄ…dzeÅ„ technicznych dostÄ™pnych wykonawcy usÅ‚ug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedÅ‚ożyć:

  • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oÅ›wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na potencjaÅ‚ innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz Oferty, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do SIWZ, 2)stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4) pozostaÅ‚e dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ, 5) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty: -pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówieniaw -przypadku, gdy podmioty trzecie bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiÄ…zany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ w zakresie dotyczÄ…cym tych podmiotów

III.7) Czy ogranicza siÄ™ możliwość ubiegania siÄ™ o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiÄ… osoby niepeÅ‚nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany w przypadku: a) wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci. 2) pozostaÅ‚e zmiany: a) zmiany personalnej osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z branż wymaganych przez ZamawiajÄ…cego, która może nastÄ…pić za zgodÄ… ZamawiajÄ…cego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie ZamawiajÄ…cego wskazujÄ…c powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na powyższe stanowiska musi speÅ‚niać odpowiednio warunki udziaÅ‚u w niniejszym postÄ™powaniu, zgodnie z SIWZ b) ZamawiajÄ…cy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianÄ™ Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. ZamawiajÄ…cemu przysÅ‚uguje również prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zaÅ‚ożeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiÄ…zujÄ…cego prawa. W przypadku gdy Wykonawca polegaÅ‚ na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym i osobach lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów) w celu wykazania speÅ‚nienia warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca speÅ‚nia warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia c) Zmiany terminu wykonania umowy: w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiajÄ…cych prowadzenie prac, prace mogÄ… zostać przerwane, a termin zakoÅ„czenia prac może zostać przesuniÄ™ty o czas przerwy w pracach udokumentowany przez koordynatora prac. d) w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. e) zmiany powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu umowy. UWAGA ZAMAWIAJÄ„CEGO: Zapis pkt. 2. b) dotyczy wyÅ‚Ä…cznie umowy podstawowej, zawartej na podstawie oferty przetargowej, w której Wykonawca zapewniÅ‚ udziaÅ‚ podwykonawców. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianÄ™ do umowy - aneks. Nie stanowiÄ… jednoczeÅ›nie zobowiÄ…zania ZamawiajÄ…cego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, sekretariat pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZÄ„CE OFERT CZÄśÅšCIOWYCH

CZÄśÅšÄ† Nr: 1 NAZWA: Konserwacja nawierzchni asfaltowych emulsjÄ… i grysami przy użyciu remonterów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Część I- Konserwacja nawierzchni asfaltowych emulsjÄ… i grysami przy użyciu remonterów. Zakres obejmuje konserwacjÄ™ nawierzchni asfaltowych emulsjÄ… i grysami przy użyciu remonterów. Przewidywana ilość materiaÅ‚ów do wbudowania - 940t Zakres i sposób wykonania przedmiotowej konserwacji ujÄ™ty zostaÅ‚ w szczegóÅ‚owej specyfikacji wykonania i odbioru prac dla części I- zaÅ‚. nr 9 do SIWZ Rozliczenie prac odbÄ™dzie siÄ™ w oparciu o pomiar sporzÄ…dzony wg rzeczywistej iloÅ›ci ton wbudowanego materiaÅ‚u potwierdzonej przez upoważnionÄ… przez ZamawiajÄ…cego osobÄ™. Wykonawca okreÅ›li cenÄ™ jednostkowÄ… za wbudowanie 1 tony przy wykonaniu remontu czÄ…stkowego nawierzchni drogi na okres ważnoÅ›ci umowy i cena nie bÄ™dzie podlegaÅ‚a zmianom. Cena wbudowania 1 tony materiaÅ‚u w ramach konserwacji czÄ…stkowej nawierzchni obejmuje wszystkie niezbÄ™dne skÅ‚adniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania n/w robót: -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakowanie robót, -zebranie zanieczyszczeÅ„ i niezwiÄ…zanych ziaren podbudowy i nawierzchni, oderwanych w czasie oczyszczenia na pojazdy i wywiezienia ich na skÅ‚adowisko -dostarczenie materiaÅ‚ów i sprzÄ™tu na budowÄ™, -wykonanie naprawy zgodnie z SST, -pomiary i badania laboratoryjne, -odtransportowanie sprzÄ™tu z placu budowy Okres gwarancji - minimum 12 miesiÄ™cy, liczÄ…c od dnia podpisania protokoÅ‚u rocznego odbioru prac w każdym roku objÄ™tym zamówieniem..

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: ZakoÅ„czenie: 15.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZÄśÅšÄ† Nr: 2 NAZWA: Konserwacja nawierzchni jezdni przy metodzie na zimno/na ciepÅ‚o.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Zakres obejmuje konserwacjÄ™ nawierzchni jezdni przy metodzie - remont nawierzchni drogowej na zimno. Przewidywana powierzchnia do wbudowania - 100m2 przy Å›redniej gruboÅ›ci asfaltu 4cm. Zakres obejmuje konserwacjÄ™ nawierzchni jezdni przy metodzie - remont nawierzchni drogowej na gorÄ…co. Przewidywana powierzchnia do wbudowania - 500m2 przy Å›redniej gruboÅ›ci asfaltu 4cm.. Masy bitumiczne na gorÄ…co wyprodukowane muszÄ… być wedÅ‚ug recept zatwierdzanych przez ZamawiajÄ…cego wg normy PN - S - 96025 : 2000. Dostosowane do nawierzchni remontowanej, zalecana mieszanka AC11F D50/70 KR 3-4 CaÅ‚kowity zakres i sposób wykonania przedmiotowej konserwacji ujÄ™ty zostaÅ‚ w szczegóÅ‚owej specyfikacji części II - zaÅ‚. nr 10 do SIWZ Rozliczenie prac odbÄ™dzie siÄ™ w oparciu o pomiar sporzÄ…dzony wg rzeczywistej iloÅ›ci metrów kwadratowych (m2) wbudowanego materiaÅ‚u potwierdzonej przez upoważnionÄ… przez ZamawiajÄ…cego osobÄ™. Wykonawca okreÅ›li cenÄ™ jednostkowÄ… za wbudowanie jednego metra kwadratowego (1m2) przy wykonaniu remontu czÄ…stkowego nawierzchni drogi na okres ważnoÅ›ci umowy i nie bÄ™dzie podlegaÅ‚a zmianom. Cena wbudowania jednego metra kwadratowego (1m2) materiaÅ‚u w ramach konserwacji czÄ…stkowej nawierzchni obejmuje wszystkie niezbÄ™dne skÅ‚adniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania n/w robót: -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -oznakowanie robót, -zebranie zanieczyszczeÅ„ i niezwiÄ…zanych ziaren podbudowy i nawierzchni, oderwanych w czasie oczyszczenia na pojazdy i wywiezienia ich na skÅ‚adowisko -dostarczenie materiaÅ‚ów i sprzÄ™tu na budowÄ™, -wykonanie naprawy zgodnie z SST, -pomiary i badania laboratoryjne, -odtransportowanie sprzÄ™tu z placu budowy Okres gwarancji - minimum 12 miesiÄ™cy, liczÄ…c od dnia podpisania protokoÅ‚u rocznego odbioru prac w każdym roku objÄ™tym zamówieniem..

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: ZakoÅ„czenie: 15.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Nazwa dokumentu: przetarg nieograniczony nr ZP.271.28.2012.JSz - KONSERWACJA CZÄ„STKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÃśG GMINY GŁUCHOŁAZY W OKRESIE 2013-2015
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2013-01-23 14:24:51
Data udostępnienia informacji: 2013-01-23 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-23 14:57:38

Wersja do wydruku...

corner   corner