logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Numer ogłoszenia: 220378 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Budowa Å›cieżki rowerowej w Charbielinie wraz z poÅ‚Ä…czeniem z drogÄ… krajowÄ… nr 40.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) Budowa Å›cieżki rowerowej w Charbielinie. Åšcieżka rowerowa poÅ‚Ä…czy Osiedle Pionierów oraz miejscowość Charbielin (gmina GÅ‚uchoÅ‚azy) Zakres prac bÄ™dzie obejmowaÅ‚: budowÄ™ nowej nawierzchni utwardzonej. UkÅ‚ad jezdny bÄ™dzie miaÅ‚ charakter Å›cieżki rowerowej o szerokoÅ›ci 2 m ( zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Nawierzchnie drogi stanowić bÄ™dzie warstwa bitumiczna na podbudowie polimerowej. Nad rzekÄ… Prudnik zostanie zbudowana kÅ‚adka o konstrukcji żelbetowej z dzwigarami stalowymi. W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje siÄ™ budowÄ™: a) odcinka Å›cieżki od Osiedla Pionierów (granicy dziaÅ‚ki 742) do km 1+415 - poprzez budowÄ™ Å›cieżki rowerowej, b) przeprawy dla rowerzystów - poprzez budowÄ™ kÅ‚adki nad rzekÄ… Prudnik, c) przejazdów przez Å›cieżkÄ™ - poprzez wzmocnienie podbudowy w miejscach przejazdu sprzÄ™tu rolniczego na pola (zjazdy z drogi krajowej). 2) Wykonanie poÅ‚Ä…czenia z drogÄ… krajowÄ… nr 40 (ZJAZDU) Wykonany zjazd publiczny bÄ™dzie miaÅ‚ na celu poÅ‚Ä…czenie pobocza drogi krajowej z projektowanym odcinkiem Å›cieżki rowerowej do czasu budowy dalszego odcinka Å›cieżki rowerowej przez GÅ‚ównÄ… Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonanie zjazdu publiczny z drogi krajowej nr 40 ma wiÄ™c charakter czasowy SzczegóÅ‚owy zakres robót jest ujÄ™ty w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót oraz uzgodnieniach, które to dokumenty skÅ‚adajÄ… siÄ™ na dokumentacjÄ™ projektowÄ… stanowiÄ…cÄ… zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ. Dodatkowe elementy majÄ…ce wpÅ‚yw na koszt budowy, które wykonawca zobowiÄ…zany jest uwzglÄ™dnić w kosztach: 1. geodezyjny koszt obsÅ‚ugi budowy, 2. koszty map powykonawczych, 3. koszty badaÅ„ i sprawdzeÅ„ wskaźniki zagÄ™szczenia gruntu, warstw podbudowy itp. 4. koszty zwiÄ…zane z organizacjÄ… ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowaÅ„, itp.( w przypadku wystÄ…pienia potrzeb) 5. koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, ewentualne odszkodowania 6. koszty opÅ‚at z tytuÅ‚u zajÄ™cia pasa drogowego dla zarzÄ…dców dróg, których gmina nie jest wÅ‚aÅ›cicielem skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami ( w przypadku wystÄ…pienia potrzeb) 7. koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 8. koszty dozoru budowy, Przed zÅ‚ożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzglÄ™dnić roboty, które mogÄ… wystÄ…pić w trakcie realizacji zamówienia, a nie sÄ… ujÄ™te w przedÅ‚ożonym przedmiarze robót (poprzedzajÄ…c to procedurÄ… zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych). Uwagi ZamawiajÄ…cego co do przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania. 1. Ze wzglÄ™du na teren w jakim powstanie Å›cieżka rowerowa (teren upraw rolnych) i okres realizacji zamówienia ZamawiajÄ…cy zastrzega , iż roboty budowlane zwiÄ…zane z budowÄ… Å›cieżki rowerowej na odcinku od Osiedla Pionierów do kÅ‚adki rowerowej bÄ™dÄ… prowadzone przed rozpoczÄ™ciem zbiorów natomiast kontynuacja prac zwiÄ…zanych z budowa Å›cieżki rowerowej za kÅ‚adkÄ… rowerowa nastÄ…pi po zbiorach plonów z pól. 2. Za straty w uprawach , które sÄ… skutkiem prowadzonych prac budowlanych zwiÄ…zanych z realizacjÄ… inwestycji odpowiada Wykonawca . 3. Wykonawca zobowiÄ…zany jest do spisania protokoÅ‚ów: a) protokoÅ‚u ze stanu upraw przed rozpoczÄ™ciem robót b) protokoÅ‚u z ustalenia ewentualnych szkód po zakoÅ„czeniu realizacji inwestycji Wykonawca sporzÄ…dzi protokoÅ‚y z PrzedsiÄ™biorstwem Produkcji Handlu i UsÅ‚ug ARENDA Sp z o.o. w obecnoÅ›ci ZamawiajÄ…cego (wÅ‚aÅ›cicielem i dzierżawcÄ… terenu) 4. Wykonawca zobowiÄ…zany jest do przestrzegania warunków uzgodnieÅ„ 5. Wykonawca zobowiÄ…zany jest powiadomić zarzÄ…dców sieci uzbrojenia terenu o przystÄ…pieniu do robót w sÄ…siedztwie tego uzbrojenia. Kosztorysy ofertowe. Każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty kosztorysy ofertowe Kosztorysy ofertowe należy sporzÄ…dzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowujÄ…c kolejność pozycji przedmiaru , osobno dla robót zwiÄ…zanych z wykonaniem Å›cieżki rowerowej i osobno dla robót zwiÄ…zanych z przyÅ‚Ä…czeniem z drogÄ… krajowÄ… nr 40 UWAGA Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze, specyfikacji technicznej oznacza, iż jest to rozwiÄ…zanie przykÅ‚adowe, sÅ‚użące jedynie do okreÅ›lenia jakoÅ›ci i cech urzÄ…dzenia czy materiaÅ‚u, o którym mowa (rozwiÄ…zanie przykÅ‚adowe okreÅ›lajÄ…ce wymagane parametry minimalne) Dopuszcza siÄ™ stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach, nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Zastosowane materiaÅ‚y majÄ… posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnoÅ›ci dopuszczajÄ…ce do stosowania w budownictwie i atesty..

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.02.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.62-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest zabezpieczyć swojÄ… ofertÄ™ wadium w wysokoÅ›ci: 16.000,00 zÅ‚ ( sÅ‚ownie szesnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) Forma wadium. 1) wadium musi obejmować caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ… i może być wniesione w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a) w pieniÄ…dzu, b) porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275), 2) W przypadku skÅ‚adania przez WykonawcÄ™ wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporzÄ…dzona zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem i musi zawierać nastÄ™pujÄ…ce elementy: a) nazwÄ™ dajÄ…cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiajÄ…cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajÄ…cej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) okreÅ›lenie wierzytelnoÅ›ci, która ma być zabezpieczona gwarancjÄ…, c) kwotÄ™ gwarancji, d) termin ważnoÅ›ci gwarancji, e) zobowiÄ…zanie gwaranta do: zapÅ‚acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ZamawiajÄ…cego zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw, i nie udowodniÅ‚, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f) zobowiÄ…zanie gwaranta do: zapÅ‚acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ZamawiajÄ…cego zawierajÄ…ce oÅ›wiadczenie, iż Wykonawca, którego ofertÄ™ wybrano: -odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, lub -nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) gwarancja winna być nieodwoÅ‚alna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treÅ›ci uzależniać wypÅ‚aty wadium od potwierdzenia przez bank, jakÄ…kolwiek osobÄ™ trzeciÄ… lub instytucjÄ™ podpisów osób zÅ‚ożonych pod żądaniem wypÅ‚aty wadium w imieniu ZamawiajÄ…cego. WypÅ‚ata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnoÅ›ciami koniecznymi do speÅ‚nienia ani dokumentami koniecznymi do zÅ‚ożenia wraz z żądaniem wypÅ‚aty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypÅ‚aty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypÅ‚aty wadium, h) wszelkie spory dotyczÄ…ce gwarancji podlegajÄ… rozstrzygniÄ™ciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajÄ… kompetencji sÄ…du wÅ‚aÅ›ciwego dla siedziby ZamawiajÄ…cego, i) jednoczeÅ›nie ZamawiajÄ…cy wymaga, aby okres ważnoÅ›ci gwarancji nie byÅ‚ krótszy niż okres zwiÄ…zania ofertÄ…, j) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w SIWZ winno ono w swej treÅ›ci zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzÄ…cych Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy ZamawiajÄ…cego prowadzony przez: WBK S.A. 29109021670000000562000051 z dopiskiem Wadium na zadanie : Budowa Å›cieżki rowerowej w Charbielinie wraz z poÅ‚Ä…czeniem z drogÄ… krajowÄ… nr 40 do oferty należy doÅ‚Ä…czyć kopiÄ™ polecenia przelewu. 2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez ZamawiajÄ…cego formach w oryginale należy doÅ‚Ä…czyć oferty. 3) w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez PeÅ‚nomocnika Wykonawców o których mowa w SIWZ. Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniÄ…dzu za pomocÄ… przelewu bankowego ZamawiajÄ…cy bÄ™dzie uważaÅ‚ za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzÄ…cy rachunek ZamawiajÄ…cego potwierdzi, że otrzymaÅ‚ taki przelew przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, 2) w wymienionym przypadku doÅ‚Ä…czenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez WykonawcÄ™ jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajÄ…cym do stwierdzenia przez ZamawiajÄ…cego terminowego wniesienia wadium przez WykonawcÄ™, 3) Wadium musi być wniesione na caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ…, 4) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniÄ…dz poprzez doÅ‚Ä…czenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, pod warunkiem zÅ‚ożenia oferty przed terminem skÅ‚adania ofert. Zwrot wadium. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych w art. 46 ustawy Pzp. Utrata wadium. 1) ZamawiajÄ…cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana: a) odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie, b) nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub peÅ‚nomocnictw chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane bÄ™dzie ich Å‚Ä…czne posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia): wykazać , że w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeÅ›li okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia tj. co najmniej: 2 (dwie) roboty budowlane polegajÄ…ce na budowie lub przebudowie Å›cieżki rowerowej lub drogi lub ciÄ…gów pieszo- jezdnych o pow. min. 2000 m2 każda (w tym jedna z robót polegajÄ…ca na budowie lub przebudowie Å›cieżki rowerowej lub drogi lub ciÄ…gów pieszo - jezdnych w technologii o nawierzchni z warstwy bitumicznej na podbudowie polimerowej ) z podaniem ich rodzaju , daty , miejsca wykonania, powierzchni, podmiotu na rzecz którego roboty byÅ‚y wykonane oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów dotyczÄ…cych najważniejszych robót budowlanych (co najmniej wskazanych powyżej) okreÅ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone. Dowodami, o których mowa sÄ…: - poÅ›wiadczenie, - inne dokumenty Å›wiadczÄ…ce o wykonaniu robót należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz o ich prawidÅ‚owym ukoÅ„czeniu - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poÅ›wiadczeÅ„, UWAGA ( obowiÄ…zujÄ… przepisy przejÅ›ciowe ): rozporzÄ…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiajÄ…cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogÄ… być skÅ‚adane. W przypadku gdy ZamawiajÄ…cy jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostaÅ‚y wczeÅ›niej wykonane, wykonawca nie ma obowiÄ…zku przedkÅ‚adania dowodów, o których mowa wyżej. Ocena speÅ‚nienia przedstawionych powyżej warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zostanie dokonana wg formuÅ‚y:speÅ‚nia - nie speÅ‚nia. Z treÅ›ci zÅ‚ożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca speÅ‚nia W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich rodzaju , daty , miejsca wykonania i powierzchni, sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych , oraz dowody potwierdzajÄ…ce, że roboty te zostaÅ‚y wykonane należycie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czny potencjaÅ‚ kadrowy oraz Å‚Ä…czne kwalifikacje i doÅ›wiadczenie): Wykonawca winien dysponować osobami, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujÄ…cymi siÄ™ kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie im zostanÄ… powierzone oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. : dysponować co najmniej 1 (jednÄ…) osobÄ… uprawnionÄ… do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoÅ›ci drogowej. W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć: -wykaz sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 4 do niniejszej SIWZ-- Wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzajÄ…cy posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynnoÅ›ci, wraz z informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz -oÅ›wiadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, sporzÄ…dzone wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 5 do SIWZ. Przedstawione przez WykonawcÄ™ informacje zawarte w ZaÅ‚Ä…cznikach Nr 4 do 5 do niniejszej SIWZ, muszÄ… jednoznacznie potwierdzić speÅ‚nienie przez te osoby wymagaÅ„ stawianych przez ZamawiajÄ…cego. Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawÄ… z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz RozporzÄ…dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadajÄ…ce im uprawnienia nadane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza siÄ™ równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych paÅ„stwach, na zasadach okreÅ›lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglÄ™dnieniem postanowieÅ„ ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.) Ocena speÅ‚nienia przedstawionych powyżej warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zostanie dokonana wg formuÅ‚y: speÅ‚nia - nie speÅ‚nia. Z treÅ›ci zÅ‚ożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca speÅ‚nia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W szczególnoÅ›ci Wykonawca musi speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bÄ™dzie ich Å‚Ä…czna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiÄ…zek zÅ‚ożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać bÄ™dÄ… speÅ‚nienie tego warunku): posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia w wysokoÅ›ci co najmniej 50.000,00 PLN (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych). W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku Wykonawca musi zÅ‚ożyć opÅ‚aconÄ… polisÄ™ (tj. zawierajÄ…cÄ… dowód opÅ‚aty) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajÄ…cy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia. Ocena speÅ‚nienia przedstawionych powyżej warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zostanie dokonana wg formuÅ‚y: speÅ‚nia - nie speÅ‚nia. Z treÅ›ci zÅ‚ożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca speÅ‚nia.

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów dotyczÄ…cych najważniejszych robót, okreÅ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…cych, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone;
 • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„;
 • opÅ‚aconÄ… polisÄ™, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajÄ…cy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkÅ‚ada nastÄ™pujÄ…ce dokumenty dotyczÄ…ce podmiotów, zasobami których bÄ™dzie dysponowaÅ‚ wykonawca:

 • opÅ‚aconÄ… polisÄ™, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajÄ…cy, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na zasoby innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-formularz ofertowy - sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do SIWZ -dowód wniesienia wadium, -kosztorysy ofertowe w formie pisemnej -stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, -w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, -w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty: -pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -w przypadku, gdy podmioty trzecie bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiÄ…zany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ w zakresie dotyczÄ…cym tych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, a w szczególnoÅ›ci: a) ZamawiajÄ…cy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianÄ™ Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. ZamawiajÄ…cemu przysÅ‚uguje również prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usÅ‚ugÄ™ w sposób wadliwy, niezgodny z zaÅ‚ożeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiÄ…zujÄ…cego prawa. W przypadku gdy Wykonawca polegaÅ‚ na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym i osobach lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów) w celu wykazania speÅ‚nienia warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca speÅ‚nia warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b). ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmiany umowy ze wzglÄ™du na zmiany powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu umowy. c) ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. d) zmiany personalnej osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z branż wymaganych przez ZamawiajÄ…cego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie ZamawiajÄ…cego wskazujÄ…c powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na powyższe stanowisko musi speÅ‚niać odpowiednie warunki udziaÅ‚u w postÄ™powaniu okreÅ›lone w SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany: a) ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmianÄ™ wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastÄ…pić w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - ograniczenia zakresu robót przez ZamawiajÄ…cego, - zmian wielkoÅ›ci obmiarowych z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia b) ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmianÄ™ terminu zakoÅ„czenia realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu zakoÅ„czenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastÄ…pić w przypadku : - udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówieÅ„ dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, - wystÄ…pienia nieprzewidzianych braków lub wad dokumentacji projektowej, - zawieszenia przez ZamawiajÄ…cego wykonania robót, - dziaÅ‚ania siÅ‚y wyższej, - wystÄ…pienia nieprzewidzianych skutków, znalezionych wykopalisk, - opóźnieÅ„ w realizacji przedmiotu zamówienia wynikajÄ…cych z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstaÅ‚ych z przyczyn niezawinionych przez WykonawcÄ™, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urzÄ…dzeÅ„ podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja byÅ‚y nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez ZamawiajÄ…cego - niesprzyjajÄ…cych warunków atmosferycznych , W przypadkach ww. zmianie może ulec harmonogram finansowo-rzeczowy c) ZamawiajÄ…cy dopuszcza także inne zmiany umowy: - zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgÅ‚oszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru , pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bÄ™dzie okolicznoÅ›ciami zaistniaÅ‚ymi w trakcie realizacji robót budowlanych , których nie można byÅ‚o wczeÅ›niej przewidzieć, - zmiany , które dokonane zostanÄ… podczas wykonywania robót i nie odstÄ™pujÄ… w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowÄ™ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostanÄ… zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speÅ‚niajÄ…c zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. - ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość wystÄ…pienia robót zamiennych w okreÅ›lonych warunkach (np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidÅ‚owego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu okreÅ›lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikajÄ…cego z treÅ›ci oferty). W przypadku, gdy do caÅ‚kowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystÄ…pi konieczność wykonania tzw. robót zamiennych, czyli robót innych niż w przedmiarach robót zawartych w specyfikacji, rozpoczÄ™cie wykonywania tych robót może nastÄ…pić jedynie na podstawie protokoÅ‚u koniecznoÅ›ci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i ZamawiajÄ…cego 3. Powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. Wszystkie powyższe zmiany do umowy wymagajÄ… formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważnoÅ›ci. 4. Zmiany mogÄ… być zainicjowane poprzez zÅ‚ożenie pisemnego wniosku. a) Może to być : - wniosek ZamawiajÄ…cego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek ZamawiajÄ…cego , aby wykonawca przedÅ‚ożyÅ‚ propozycjÄ™ zmiany, - wniosek Wykonawcy, b) Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zamiany, - koszt zmiany oraz wpÅ‚yw zmiany na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpÅ‚yw zmiany na termin zakoÅ„czenia umowy. 4. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy. UWAGA ZAMAWIAJÄ„CEGO: Zapis pkt. 1. a) dotyczy wyÅ‚Ä…cznie umowy podstawowej, zawartej na podstawie oferty przetargowej, w której Wykonawca zapewniÅ‚ udziaÅ‚ podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013&mc=6
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy WydziaÅ‚ Planowania, ZamówieÅ„ Publicznych i DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej pok. nr 16 Ip..

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 11:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy , Sekretariat, pok. nr 11 Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Operacja, majÄ…ca na celu BudowÄ™ Å›cieżki rowerowej w Charbielinie wspóÅ‚finansowana jest ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach dziaÅ‚ania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadajÄ…cych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaÅ‚ania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

 

 

Nazwa dokumentu: przetarg nieograniczony nr ZP.271.9.2013.JSz na roboty budowlane pn. "„Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie wraz z połączeniem z drogą krajową nr 40”
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2013-06-07 13:52:37
Data udostępnienia informacji: 2013-06-07 13:52:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-07 14:00:04

Wersja do wydruku...

corner   corner