logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi

Dzierżawa - dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrów do pobierania opÅ‚at za parkowanie na pÅ‚atnych parkingach przez okres 3 lat na terenie miasta GÅ‚uchoÅ‚azy
Numer ogłoszenia: 203601 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Dzierżawa - dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrów do pobierania opÅ‚at za parkowanie na pÅ‚atnych parkingach przez okres 3 lat na terenie miasta GÅ‚uchoÅ‚azy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postÄ™powania jest w szczególnoÅ›ci: 1.Wydzierżawienie 11 sztuk urzÄ…dzeÅ„ do pobierania opÅ‚at za postój pojazdów w Strefie PÅ‚atnego Parkowania (parkomatów) o parametrach użytkowych wskazanych w niniejszej SIWZ. 2.Montaż 11 sztuk wydzierżawionych urzÄ…dzeÅ„ w miejscach wskazanych przez WydzierżawiajÄ…cego i ustalonych przez ZamawiajÄ…cego. 3.Serwisowanie urzÄ…dzeÅ„ do pobierania opÅ‚at za postój pojazdów w Strefie PÅ‚atnego Parkowania (parkomatów) przez okres realizacji zamówienia. 4.Dostawa materiaÅ‚ów eksploatacyjnych do urzÄ…dzeÅ„ do pobierania opÅ‚at za postój pojazdów w Strefie PÅ‚atnego Parkowania (parkomatów) przez okres realizacji zamówienia. 5.Dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujÄ…cy staÅ‚Ä… gotowość operacyjnÄ… urzÄ…dzeÅ„ , obejmujÄ…cy miÄ™dzy innymi naprawy i wymiany wszystkich urzÄ…dzeÅ„ do pobierania i rozliczania opÅ‚at parkingowych lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urzÄ…dzeÅ„ nieczynnych przez okres realizacji zamówienia. 6.Usuwanie wszelkich awarii w Strefie PÅ‚atnego Parkowania w terminie nie dÅ‚uższym niż 24 godziny od powziÄ™cia wiadomoÅ›ci. 7.Zagwarantowanie nieodpÅ‚atnych dostaw części zamiennych od producenta urzÄ…dzeÅ„ do pobierania i rozliczania opÅ‚at parkingowych, wszelkich materiaÅ‚ów eksploatacyjnych w okresie realizacji umowy. Wymagania techniczne dla urzÄ…dzeÅ„ do pobierania i rozliczania opÅ‚at parkingowych 1.Parkomaty powinny speÅ‚niać wszystkie wymagania okreÅ›lone w SIWZ. Dopuszcza siÄ™ użycie przez WykonawcÄ™ parkomatów używanych z zastrzeżeniem, że parkomaty muszÄ… być sprawne technicznie i wyprodukowane nie wczeÅ›niej niż 01.01.2007rr. 2.Obudowa parkomatu powinna być w 100% odporna na korozjÄ™. Zamki parkomatu powinny być odporne na wÅ‚amanie za pomocÄ… wytrychów i wiercenia. Zamek znajdujÄ…cy siÄ™ w drzwiach do sejfu powinien posiadać możliwość przeprogramowania zapadek za pomocÄ… specjalnego klucza mechanicznego (bez wymiany wkÅ‚adek zamków). 3.Parkomat powinien być zasilany autonomicznym ukÅ‚adem, zÅ‚ożonym z baterii sÅ‚onecznej i akumulatora doÅ‚adowywanego w sposób ciÄ…gÅ‚y przez tÄ™ bateriÄ™. Bateria sÅ‚oneczna powinna być zintegrowana z obudowÄ… parkomatu, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, Å‚atwa do czyszczenia. 4.Parkomaty muszÄ… być dostosowane do niezawodnej pracy na otwartej przestrzeni w klimacie ciepÅ‚ym umiarkowanym, w zakresie temperatur: od - 20°C do + 55°C. 5.Parkomat musi być wyposażony w czytelny wyÅ›wietlacz z podÅ›wietleniem, który umożliwia wyÅ›wietlanie minimum 4 wersów. 6.Parkomat powinien zapewniać automatycznÄ… zmianÄ™ czasu (czas letni i zimowy). 7.Na Å›cianie czoÅ‚owej parkomatu musi znajdować siÄ™ miejsce na umieszczenie wymiennej etykiety informacyjnej (nie dopuszcza siÄ™ wykorzystania naklejek) - zastosowane rozwiÄ…zanie powinno umożliwiać Å‚atwÄ… wymianÄ™ etykiety bez koniecznoÅ›ci demontowania elementów parkomatu i użycia narzÄ™dzi. Miejsce na etykietÄ™ informacyjnÄ… powinno mieć rozmiary nie mniejsze niż 250mm x 100mm. Etykieta oraz elementy interfejsu użytkownika (przyciski, zwrot monet oraz kieszeÅ„ wydawania biletów) powinny być podÅ›wietlane w celu uÅ‚atwienia korzystania z urzÄ…dzenia po zmroku. 8.Parkomat powinien posiadać możliwość ustawienia 2 różnych jÄ™zyków - polski i angielski, które bÄ™dÄ™ dostÄ™pne po użyciu dedykowanego do tego przycisku. 9.W trakcie dokonywania transakcji parkomat powinien wyÅ›wietlać informacjÄ™ o wysokoÅ›ci wniesionej opÅ‚aty oraz o dacie i godzinie zakoÅ„czenia opÅ‚aconego czasu parkowania. Dodatkowo w czasie realizacji transakcji na wyÅ›wietlaczu powinny pojawiać siÄ™ stosowne komunikaty tekstowe o kolejnych etapach transakcji - komunikaty te powinny być modyfikowalne. 10.Parkomat powinien posiadać rozwiÄ…zanie systemowe, które pozwala użytkownikowi na zakup biletu lub anulowanie transakcji wraz ze zwrotem wrzuconych wczeÅ›niej monet. 11.Parkomat powinien mieć możliwość zaprogramowania minimum 2 różnych taryf. opÅ‚at Parkomat powinien umożliwiać drukowanie biletu jednoczęściowego. 12.Bilet drukowany przez parkomat powinien zawierać nastÄ™pujÄ…ce informacje: -nazwa emitenta biletu, -numer oraz lokalizacjÄ™ urzÄ…dzenia, -numer biletu, -symbol taryfy, -symbol waluty, -data, godzina oraz minuta koÅ„ca ważnoÅ›ci biletu (odpowiednio dużą czcionkÄ…), -wysokość wniesionej opÅ‚aty, -data i godzina zakupu biletu. 13.Parkomat musi być wyposażony w wymiennÄ… kasetÄ™ na monety, która znajduje siÄ™ w zabezpieczonym przed próbami wÅ‚amania sejfie. Kolekcja monet powinna polegać na wyjÄ™ciu kasety i zastÄ…pieniu jej kasetÄ… pustÄ…. WyjÄ™ta kaseta z monetami powinna być zamkniÄ™ta. Otwarcie kasety powinno być możliwe jedynie przy użyciu odrÄ™bnego klucza przeznaczonego tylko do kasety. Wymienna kaset na monety powinna mieć pojemność min. 5 litrów. 14.Kolekcja monet powinna automatycznie uruchamiać wydruk biletu kolekcyjnego, na którym powinny znajdować siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce dane: -numer kolekcji monet, -numer parkomatu i jego lokalizacja, -data i godzina kolekcji monet, -kwota odpowiadajÄ…ca zgromadzonym monetom od ostatniej kolekcji,liczba i rodzaje monet, -caÅ‚kowita kwota odpowiadajÄ…ca sumie zgromadzonych monet od poczÄ…tku dziaÅ‚ania parkomatu. 15.Parkomat powinien być wyposażony w rozwiÄ…zania wykrywajÄ…ce i sygnalizujÄ…ce: -niskie napiÄ™cia akumulatora, -zbliżajÄ…cy siÄ™ koniec rolki papieru termicznego, -osiÄ…gniÄ™cie okreÅ›lonego progu zapeÅ‚nienia kasety na monety. 17.Parkometry mogÄ… być wyposażone w dodatkowe systemy i funkcje usprawniajÄ…ce dziaÅ‚anie obsÅ‚ugÄ™ zarówno urzÄ…dzeÅ„ jak i strefy. Dodatkowa funkcjonalność nie wpÅ‚ywa na wybór oferty. 18.Oprogramowanie parkomatów musi uwzglÄ™dniać możliwość zmian stawek opÅ‚at za parkowanie. 19. Parkomat powinien mieć możliwość użycia jednostronnie zadrukowanego np. reklamÄ…, papieru termicznego, przy czym: a)Dostawa papieru z zadrukiem może być realizowana przez potencjalnych zainteresowanych z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych a Wykonawca zobowiÄ…zany jest do jego przyjÄ™cia. b)Umieszczenie reklamy wymaga zgody Gminy GÅ‚uchoÅ‚az. c)WpÅ‚ywy z reklam sÄ… dochodem Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Transport, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie w miejscu wskazanym przez ZamawiajÄ…cego 11 sztuk parkomatów oraz ich demontaż po okresie eksploatacji na koszt Wykonawcy, 2.DostawÄ™ materiaÅ‚ów eksploatacyjnych do parkometrów przez okres realizacji zamówienia , 3.Zapewnienie dostaw części zamiennych przez okres realizacji zamówienia, 4.Zapewnienie przeglÄ…dów eksploatacyjnych i gwarancyjnych przez okres realizacji zamówienia, 5.Ubezpieczenie parkometrów od zniszczeÅ„ i aktów wandalizmu, 6.Serwis do 24 godzin od momentu zgÅ‚oszenia awarii. 7.Oprogramowanie sÅ‚użące do windykacji. Podstawowe parametry techniczne parkomatów: 1.Pobieranie monet o nominaÅ‚ach od 10 gr. do 5 zÅ‚ 2.wydruki biletów, 3.obsÅ‚ugÄ™ w minimum 2 jÄ™zykach,(polskim i angielskim ) 4.wÅ‚asne źródÅ‚o zasilania, 5.wydruk raportów kasowych, 6.wymienna kasety o pojemnoÅ›ci 5 litrów,.

II.1.5) przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych:

 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • ZamawiajÄ…cy przewiduje udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do 10% wartoÅ›ci zamówienia, obejmujÄ…ce przeprogramowanie parkometrów w przypadku zmiany wysokoÅ›ci opÅ‚aty za parkowanie jak również zwiÄ™kszenia liczby parkomatów.

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 38.73.00.00-1, 51.21.40.00-5, 45.26.22.10-6, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 02.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia. W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czny potencjaÅ‚ techniczny): wykażą siÄ™ posiadaniem wiedzy i doÅ›wiadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonali, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonujÄ…, usÅ‚ugi o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj minimum jednÄ… usÅ‚ugÄ™ zwiÄ…zana z dostawÄ…, montażem, zaprogramowaniem i uruchomieniem co najmniej 10 szt. parkometrów do pobierania opÅ‚at za parkowanie na pÅ‚atnych parkingach oraz prowadzeniem czynnoÅ›ci techniczno - organizacyjnych zwiÄ…zanych z serwisowaniem i kompleksowym utrzymaniem przez okres min. 2 lata, z podaniem wartoÅ›ci brutto, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców zaÅ‚Ä…czeniem dowodów potwierdzajÄ…cych, że usÅ‚ugi te zostaÅ‚y wykonane należycie. W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz usÅ‚ug , sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz usÅ‚ug , oraz dowody dotyczÄ…ce gÅ‚ównych usÅ‚ug wymienionych w wykazie, okreÅ›lajÄ…ce, że usÅ‚ugi wykazane w wykazie zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie, Ocena speÅ‚nienia przedstawionych powyżej warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zostanie dokonana wg formuÅ‚y: speÅ‚nia - nie speÅ‚nia. Z treÅ›ci zÅ‚ożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca speÅ‚nia

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych dostaw lub usÅ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów, czy zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kompletna oferta musi zawierać: a)formularz ofertowy - sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, b) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d)w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty: -pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -w przypadku, gdy podmioty trzecie bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiÄ…zany jest przedstawić dokumenty, o których mowa o których mowa w pkt. 9.3.SIWZ w zakresie dotyczÄ…cym tych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

ZamawiajÄ…cy, przewiduje również nastÄ™pujÄ…ce możliwoÅ›ci dokonania istotnej zmiany zawartej umowy oraz okreÅ›la warunki takiej zmiany w przypadku: 1)Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usÅ‚ug (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawców o procent wzrostu podatku VAT, 2)zmiana Umowy może nastÄ…pić w przypadku, gdy nastÄ…pi zmiana powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu zamówienia. 3)ZamawiajÄ…cy zastrzega możliwość wprowadzenia zmian zgodnie z z UchwaÅ‚Ä… Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 30 czerwca 2010 r. § 9 pkt 2 co może skutkować zmniejszeniem iloÅ›ci parkometrów na ulicach opisanych w w/w Uchwale § 1 pkt 1 pppkt b,c,e,g,h,i, k, m, o. 4)W przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa 5)W wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci. Zmiana ta nie może prowadzić do zwiÄ™kszenia wynagrodzenia Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, WydziaÅ‚ Planowania, ZamówieÅ„ Publicznych i DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej pok. nr 16 Ip..

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, Sekretariat, pok. nr 11, Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie 

Nazwa dokumentu: przetarg nieograniczony nr ZP.271.19.2013.JSz pod nazwÄ….: Dzierżawa “ dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrÃłw do pobierania opÅ‚at za parkowanie n
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2013-10-03 11:52:16
Data udostępnienia informacji: 2013-10-03 11:52:16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-09 16:55:06

Wersja do wydruku...

corner   corner