logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 41146 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest peÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ obowiÄ…zków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj , zwanego dalej zadaniem gÅ‚ównym. Do zadaÅ„ inspektora nadzoru inwestorskiego należy peÅ‚ny zakres czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególnoÅ›ci: 1)weryfikacja sporzÄ…dzanej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) pod kÄ…tem: - zgodnoÅ›ci z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, - zgodnoÅ›ci przyjÄ™tych rozwiÄ…zaÅ„ z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami, - optymalizacji projektowanych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych i funkcjonalnych (w tym zastosowanych materiaÅ‚ów), 2)potwierdzanie wykonania dokumentacji zgodnie z umowÄ… i uzyskanymi na etapie opracowywania dokumentacji: warunkami, decyzjami, uzgodnieniami oraz ustaleniami z ZamawiajÄ…cym, 3)bieżąca kontrola zgodnoÅ›ci wykonania robót z zatwierdzonÄ… dokumentacjÄ… projektowÄ… w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również koordynacja robót poszczególnych branż, 4)prowadzenie dokumentacji budowy w czasie caÅ‚ego okresu realizacji prac (kompletowanie dokumentacji -zdjÄ™cia, filmy, slajdy) w tym: sporzÄ…dzanie protokoÅ‚ów rad budowy, prowadzenie dziennika budowy, sporzÄ…dzanie protokoÅ‚ów robót zanikajÄ…cych lub ulegajÄ…cych zakryciu, robót zamiennych, protokoÅ‚ów koniecznoÅ›ci oraz kontrola prawidÅ‚owoÅ›ci dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod wzglÄ™dem wÅ‚aÅ›ciwego procesu budowlanego, 5)rozstrzyganie wÄ…tpliwoÅ›ci natury technicznej powstaÅ‚ych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciÄ…ganie opinii autora projektu, a także w okreÅ›lonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych na zlecenie ZamawiajÄ…cego (opracowywanie protokoÅ‚ów koniecznoÅ›ci wykonania tych robót) oraz informowanie ZamawiajÄ…cego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach wystÄ™pujÄ…cych podczas realizacji robót, które mogÄ… mieć wpÅ‚yw na wydÅ‚użenie czasu wykonania zadania, 6)kontrola finansowa realizacji inwestycji, w tym kontrola i weryfikacja przedkÅ‚adanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, a także sporzÄ…dzenie rozliczenia koÅ„cowego z realizowanego zadania, 7)potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiÄ™dzy ZleceniodawcÄ… i WykonawcÄ… zadania gÅ‚ównego, 8)skÅ‚adanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz wystÄ™pujÄ…cych trudnoÅ›ciach w realizacji budowy, co najmniej 1 raz w miesiÄ…cu oraz dodatkowo na życzenie Inwestora, wedÅ‚ug wzorów udostÄ™pnionych przez ZamawiajÄ…cego, a także zawiadamianie ZamawiajÄ…cego w terminie niezwÅ‚ocznym o odstÄ™pstwach od umowy zawartej przez ZamawiajÄ…cego z WykonawcÄ… zadania gÅ‚ównego, 9)egzekwowanie od Wykonawcy zadania gÅ‚ównego aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodnoÅ›ci, wyników prób badaÅ„ i itp. oraz sprawdzanie ich (zgodnie z ustawÄ… o wyrobach budowlanych i aktualnie obowiÄ…zujÄ…cymi rozporzÄ…dzeniami) przed wbudowaniem materiaÅ‚u i zamontowaniem urzÄ…dzenia, 10)uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeÅ„ oraz zlecenie Wykonawcy zadania gÅ‚ównego wykonania dodatkowych badaÅ„ materiaÅ‚ów lub robót budzÄ…cych wÄ…tpliwoÅ›ci co do ich jakoÅ›ci lub wymaganej iloÅ›ci, a także żądanie od Wykonawcy zadania gÅ‚ównego zastÄ…pienia lub poprawienia pozycji niespeÅ‚niajÄ…cych warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu, 11)organizowanie i udziaÅ‚ w spotkaniach w sprawach dotyczÄ…cych realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania gÅ‚ównego , przy wspóÅ‚udziale przedstawiciela ZamawiajÄ…cego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postÄ™pu robót i ich jakoÅ›ci, zaangażowanego potencjaÅ‚u siÅ‚y roboczej i problematyki BHP, zgodnoÅ›ci wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeÅ„ i uzgodnieÅ„ wÅ‚aÅ›ciwych organów; 12)przygotowanie w imieniu ZamawiajÄ…cego kompletu dokumentów pozwalajÄ…cych zÅ‚ożyć zawiadomienie o zakoÅ„czeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 13)przygotowanie oraz przedÅ‚ożenie ZamawiajÄ…cemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokoÅ‚u koÅ„cowego budowy, sprawozdania koÅ„cowego z realizacji inwestycji, 14)uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglÄ…dach gwarancyjnych, a także uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urzÄ…dzeÅ„ technicznych, instalacji i przewodów. UdziaÅ‚ w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac realizowanych zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane, przy czym przy realizacji zadania gÅ‚ównego przewidziane sÄ… nastÄ™pujÄ…ce odbiory robót: a)odbiór dokumentacji projektowej - odbiór dokonywany bÄ™dzie przez ZamawiajÄ…cego na podstawie pisemnego zgÅ‚oszenia przez WykonawcÄ™ zadania gÅ‚ównego w ciÄ…gu 14 dni od daty zgÅ‚oszenia i potwierdzony zostanie protokoÅ‚em odbioru dokumentacji projektowej, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy zadania gÅ‚ównego i ZamawiajÄ…cego, b)odbiory robót zanikajÄ…cych lub podlegajÄ…cych zakryciu - odbiory te dokonywane bÄ™dÄ… przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanÄ… wpisem do dziennika budowy, c)odbiory robót częściowych - odbiory te dokonywane bÄ™dÄ… przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanÄ… wpisem do dziennika budowy, d)odbiór koÅ„cowy - nastÄ…pi po ukoÅ„czeniu caÅ‚oÅ›ci robót zadania gÅ‚ównego. Odbioru koÅ„cowego dokona ZamawiajÄ…cy przy udziale Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgÅ‚oszenia gotowoÅ›ci do odbioru przez WykonawcÄ™ na piÅ›mie. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentacji pozwalajÄ…cej stwierdzić prawidÅ‚owe wykonanie przedmiotu umowy oraz dokumentów pozwalajÄ…cych zÅ‚ożyć zawiadomienie o zakoÅ„czeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. e) udziaÅ‚ w przeglÄ…dach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez ZamawiajÄ…cego w okresie gwarancyjnym wynikajÄ…cym z Umowy na realizacjÄ™ zadania gÅ‚ównego. 15)Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczególnych branż) powinien (powinni) nadzorować budowÄ™ (prace projektowe i roboty budowlane) w takich odstÄ™pach czasu aby zapewniona byÅ‚a skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy i ZamawiajÄ…cego - minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne poza w/w ustaleniami, 16)Do zadaÅ„ Inspektora nadzoru należy również wykonywanie innych czynnoÅ›ci i zadaÅ„ nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą siÄ™ konieczne dla realizacji inwestycji 17)Inspektor nadzoru ma ponadto obowiÄ…zek: - sprawdzania robót ulegajÄ…cych zakryciu lub zanikajÄ…cych, - żądania dokonania przez WykonawcÄ™ zadania gÅ‚ównego, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzÄ…cych wÄ…tpliwoÅ›ci w celu sprawdzenia jakoÅ›ci ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostaÅ‚o zgÅ‚oszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. - wstrzymania robót, jeÅ›li jest to konieczne dla ich prawidÅ‚owego wykonania oraz w przypadku gdy, Wykonawca nie wypeÅ‚nia swych obowiÄ…zków z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… i wiedzÄ… technicznÄ…, Orientacyjny zakres prac do nadzorowania okreÅ›la Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj dostÄ™pny na stronie internetowej ZamawiajÄ…cego pod adresem: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013&mc=12&eid=514.

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest zabezpieczyć swojÄ… ofertÄ™ wadium w wysokoÅ›ci: 1.700,00 PLN (sÅ‚ownie: jeden tysiÄ…c siedemset zÅ‚otych) Forma wadium. 1) wadium musi obejmować caÅ‚y okres zwiÄ…zania ofertÄ… i może być wniesione w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a) w pieniÄ…dzu, b) porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275),

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce: posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia. W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czny potencjaÅ‚ techniczny), tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonali, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonujÄ…, usÅ‚ugi o charakterze i zÅ‚ożonoÅ›ci podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj a) minimum jednÄ… usÅ‚ugÄ™ polegajÄ…ca na peÅ‚nieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad budowÄ… lub przebudowÄ… lub modernizacjÄ… stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej o pow. minimum 1.800 m2 nawierzchni trawiastej z podaniem rodzaju, wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania usÅ‚ugi oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów potwierdzajÄ…cych, że usÅ‚ugi te zostaÅ‚y wykonane należycie, oraz b) minimum jednÄ… usÅ‚ugÄ™ polegajÄ…ca na peÅ‚nieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad budowÄ… lub przebudowÄ… lub modernizacjÄ… stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowÄ… o pow. minimum 600 m2 nawierzchni syntetycznej z podaniem rodzaju, wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania usÅ‚ugi oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów potwierdzajÄ…cych, że usÅ‚ugi te zostaÅ‚y wykonane należycie. ZamawiajÄ…cy uzna warunek za speÅ‚niony jeżeli Wykonawca wykaże siÄ™ co najmniej jednym zamówieniem (jednÄ… usÅ‚ugÄ…) speÅ‚niajÄ…cym Å‚Ä…cznie warunki okreÅ›lone w pkt. a oraz b (okreÅ›lone powyżej) W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć wykaz usÅ‚ug , sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz usÅ‚ug , oraz dowody dotyczÄ…ce gÅ‚ównych usÅ‚ug wymienionych w wykazie, okreÅ›lajÄ…ce, że usÅ‚ugi wykazane w wykazie zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej sÄ…: a) poÅ›wiadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usÅ‚ug okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych poÅ›wiadczenie powinno być wydane nie wczeÅ›niej niż na 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, b) oÅ›wiadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poÅ›wiadczenia, o którym mowa w pkt a), Natomiast w przypadku gdy zamawiajÄ…cy jest podmiotem, na rzecz którego usÅ‚ugi wskazane w wykazie, zostaÅ‚y wczeÅ›niej wykonane, Wykonawca nie ma obowiÄ…zku przedkÅ‚adania dowodów, o których mowa powyżej. Uwaga: Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporzÄ…dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajÄ…cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogÄ… być skÅ‚adane, ( Dz. U. 2013, poz. 231) Wykonawca, w miejsce poÅ›wiadczeÅ„ może przedkÅ‚adać dokumenty potwierdzajÄ…ce wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidÅ‚owe ukoÅ„czenie, oraz należyte wykonanie usÅ‚ug wydane na podstawie przepisów obowiÄ…zujÄ…cych przed zmianÄ… rozporzÄ…dzenia ( zmiana od dnia 20.02.2013 ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy, którzy nie wykażą speÅ‚niania wymaganych warunków zostanÄ… wykluczeni z postÄ™powania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce: dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególnoÅ›ci Wykonawcy muszÄ… speÅ‚nić nastÄ™pujÄ…ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wiÄ™cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bÄ™dzie ich Å‚Ä…czny potencjaÅ‚ kadrowy oraz Å‚Ä…czne kwalifikacje i doÅ›wiadczenie): Wykonawca winien wykazać , ze dysponuje osobami , zdolnymi do wykonania zamówienia, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ…cymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we wÅ‚aÅ›ciwych specjalnoÅ›ciach tj.: a) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ koordynatora budowy, która posiada co najmniej 5-letnie doÅ›wiadczenie zawodowe w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub peÅ‚nieniu funkcji kierownika budowy , wyksztaÅ‚cenie wyższe techniczne oraz legitymuje siÄ™ doÅ›wiadczeniem w zarzÄ…dzaniu budowÄ… w charakterze menedżera zespoÅ‚u lub inżyniera projektu lub peÅ‚niÅ‚a równoważne funkcje. Koordynator budowy powinien posiadać aktualne uprawnienia w branży architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, b) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej - która posiada: -aktualne uprawnienia bez ograniczeÅ„ (lub równoważne wystawione na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno-budowlanej, -co najmniej 5 letnie doÅ›wiadczenie zawodowe, -legitymuje siÄ™ doÅ›wiadczeniem w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub peÅ‚nieniu funkcji kierownika budowy w ramach co najmniej dwóch zakoÅ„czonych kontraktów, z których jeden polegaÅ‚ na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… z trawy syntetycznej o pow. min. 1.800 m2 nawierzchni trawiastej, a drugi polegaÅ‚ na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchniÄ… poliuretanowÄ… o pow. min. 600m2 nawierzchni syntetycznej. ZamawiajÄ…cy uzna doÅ›wiadczenie osoby jeżeli sprawowaÅ‚a nadzór inwestorski lub peÅ‚niÅ‚a funkcjÄ™ kierownika budowy w ramach jednego zakoÅ„czonego kontraktu polegajÄ…cego na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego ramach którego wykonano nawierzchniÄ™ z trawy syntetycznej o pow. min. 1.800 m2 nawierzchni trawiastej oraz nawierzchniÄ™ poliuretanowÄ… o pow. min. 600m2 nawierzchni syntetycznej. c) 1(jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej, dysponujÄ…cÄ… aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociÄ…gowych i kanalizacyjnych. d) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej, dysponujÄ…cÄ… aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i energoelektrycznych. e) 1 (jednÄ…) osobÄ… peÅ‚niÄ…cÄ… funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej, dysponujÄ…cÄ… aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnoÅ›ci drogowej W celu potwierdzenia speÅ‚nienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiÄ…zani sÄ… przedÅ‚ożyć: -wykaz sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ - Wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzajÄ…cy posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynnoÅ›ci, wraz z informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz -oÅ›wiadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, sporzÄ…dzone wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 4 do SIWZ Przedstawione przez WykonawcÄ™ informacje zawarte w ZaÅ‚Ä…cznikach Nr 3 do 4 do niniejszej SIWZ muszÄ… jednoznacznie potwierdzić speÅ‚nienie przez te osoby wymagaÅ„ stawianych przez ZamawiajÄ…cego. ZamawiajÄ…cy oceni speÅ‚nienie przez WykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, stwierdzeniem: speÅ‚nia lub nie speÅ‚nia, w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy, którzy nie wykażą speÅ‚niania wymaganych warunków zostanÄ… wykluczeni z postÄ™powania. Uwaga: -ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość Å‚Ä…czenia funkcji branżowych przez jednÄ… osobÄ™ , pod warunkiem posiadania Å‚Ä…cznie odpowiednich uprawnieÅ„ wymienionych w wykazie -ZamawiajÄ…cy okreÅ›lajÄ…c wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnieÅ„ budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych niż obecnie przepisów oraz odpowiadajÄ…ce im uprawnienia wydane obywatelom paÅ„stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paÅ„stwach czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych dostaw lub usÅ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów, czy zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • wykonawca powoÅ‚ujÄ…cy siÄ™ przy wykazywaniu speÅ‚niania warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu na zasoby innych podmiotów, które bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, przedkÅ‚ada także dokumenty dotyczÄ…ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreÅ›lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz ofertowy - sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, b)dowód wniesienia wadium, c) stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, d)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doÅ›wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoÅ›ciach finansowych innych podmiotów, na zasadach okreÅ›lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty: -pisemne zobowiÄ…zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbÄ™dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -w przypadku, gdy podmioty trzecie bÄ™dÄ… braÅ‚y udziaÅ‚ w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiÄ…zany jest przedstawić dokumenty, o których mowa o których mowa w pkt. 9.3.SIWZ w zakresie dotyczÄ…cym tych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. a)ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w przypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci. b)ZamawiajÄ…cy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianÄ™ podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, wprowadzenie podwykonawcy, rezygnacjÄ™ z podwykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 29 SIWZ, c)ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmianÄ™ umowy spowodowanej zmianÄ… powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa, w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ przedmiotu umowy, d)ZamawiajÄ…cy dopuszcza zmiany przepisów prawnych o podatku od towarów i usÅ‚ug VAT. Wykonawca bÄ™dzie uprawniony do wystawienia faktury VAT z uwzglÄ™dnieniem stawki podatku VAT, obowiÄ…zujÄ…cej na dzieÅ„ powstania obowiÄ…zku podatkowego, e)ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, f)ZamawiajÄ…cy przewiduje zmianÄ™ Wykonawcy zwiÄ…zanÄ… z sukcesja generalnÄ…, przeksztaÅ‚ceniami spóÅ‚ek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesjÄ… z mocy prawa, g)ZamawiajÄ…cy przewiduje zmianÄ™ okreÅ›lonych w umowie inspektorów nadzoru, która może nastÄ…pić w przypadku rezygnacji, Å›mierci lub dÅ‚ugotrwaÅ‚ej choroby inspektora nadzoru lub kierownika projektu , przy czym wprowadzona w miejsce dotychczasowej osoby, nowa osoba musi speÅ‚niać warunek wyksztaÅ‚cenia i doÅ›wiadczenia w stopniu nie mniejszym niż jej poprzednik - co winno być udokumentowane; h)ZamawiajÄ…cy ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spoÅ›ród personelu Wykonawcy, wykonujÄ…cej czynnoÅ›ci w trakcie realizacji zadania, jeżeli uzna , ze nie speÅ‚nia ona w sposób należyty obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z umowy. Żądanie takie winno być przedstawione na piÅ›mie i Wykonawca winien siÄ™ do niego zastosować w terminie 30 dni liczonych od otrzymania niniejszego wezwania; i)ZamawiajÄ…cy przewiduje zmianÄ™ terminu realizacji zamówienia, która może nastÄ…pić w przypadku zmiany terminu realizacji zadania gÅ‚ównego tj. inwestycji pn. Przebudowa stadionu miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach w systemie zaprojektuj i wybuduj . ZamawiajÄ…cy zastrzega, że zmiana terminu nie wpÅ‚ynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Powyższe postanowienia stanowiÄ… katalog zmian, na które ZamawiajÄ…cy może wyrazić zgodÄ™. Powyższe zmiany do umowy wymagajÄ… formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważnoÅ›ci. 3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony, i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2014&mc=2
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, WydziaÅ‚ Planowania, ZamówieÅ„ Publicznych i DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej , Ip. pok. nr 16.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 13.02.2014 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, Sekretariat, Ip. pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczÄ…ce finansowania projektu/programu ze Å›rodków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczonynr ZP.271.2.2014.JSz , na świadczenie usługi pn.: Pełnienie funkcji inspektora nazoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 11:28:53
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 11:28:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 11:37:29

Wersja do wydruku...

corner   corner