logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głuchołazy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 61731 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmujÄ…ca - sprzedaż i dystrybucjÄ™ gazu dla potrzeb Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmujÄ…ca - sprzedaż i dystrybucjÄ™ gazu dla potrzeb Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz gminnych jednostek organizacyjnych Dostarczanie gazu odbywać siÄ™ bÄ™dzie na podstawie umów zawierajÄ…cych postanowienia dotyczÄ…ce sprzedaży oraz postanowienia dotyczÄ…ce Å›wiadczenie usÅ‚ug przesyÅ‚ania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa). Umowy bÄ™dÄ… wykonywane na warunkach okreÅ›lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. ZamawiajÄ…cy oÅ›wiadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 18 miesiÄ™cy. Deklaracja (prognoza) zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w zaÅ‚Ä…czniku do SIWZ. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostaÅ‚o sporzÄ…dzone na podstawie danych z poprzednich lat. Prognoza sÅ‚uży wyÅ‚Ä…cznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony ZamawiajÄ…cego zobowiÄ…zania do zakupu gazu w podanej iloÅ›ci. Wykonawcy nie bÄ™dzie przysÅ‚ugiwaÅ‚o jakiekolwiek roszczenie z tytuÅ‚u nie pobrania przez ZamawiajÄ…cego przewidywanej iloÅ›ci paliwa gazowego. Wykonawca zobowiÄ…zuje siÄ™ do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z InstrukcjÄ… Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie Å›wiadczenia i korzystania z usÅ‚ug dystrybucji paliwa gazowego oraz do rozwiÄ…zania dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych dla gminy GÅ‚uchoÅ‚azy i jednostek organizacyjnych gminy umów kompleksowych - na podstawie odrÄ™bnie udzielonych peÅ‚nomocnictw, sporzÄ…dzonych wedÅ‚ug wzoru opracowanego przez WykonawcÄ™. WÅ‚asność paliwa gazowego przechodzi na ZamawiajÄ…cego po dokonaniu pomiaru na wyjÅ›ciu z gazomierza. Przewidywany termin rozpoczÄ™cia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego ustala siÄ™ od 01.06.2015r. do 31.12.2016r., nie wczeÅ›niej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych. Wykaz podmiotów/jednostek organizacyjnych gminy GÅ‚uchoÅ‚azy (stron umów szczegóÅ‚owych) okreÅ›lony zostaÅ‚ poniżej. Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15 Centrum Kultury GÅ‚uchoÅ‚azy , 48-340 Bohaterów Warszawy 7 Gminny OÅ›rodek Sportu i Rekreacji GOSiR GÅ‚uchoÅ‚azy, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy Bohaterów Warszawy 7 Publiczna SzkoÅ‚a Podstawowa nr 1 , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy SkÅ‚odowskiej 9 Publiczna SzkoÅ‚a Podstawowa nr 2 , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy Aleja Jana PawÅ‚a II 9 Publiczna SzkoÅ‚a Podstawowa i Przedszkole Bodzanów , 48-340 Bodzanów 83 Publiczne Przedszkole nr 1, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, SkÅ‚odowskiej 4 Publiczne Przedszkole nr 2 , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 1 Publiczne Gimnazjum nr 2, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy SÅ‚owackiego 1 WodociÄ…gi Sp. z o.o. , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Reymonta 12 Wykaz punktów poboru gazu zawiera zaÅ‚Ä…cznik do SIWZ - SzczegóÅ‚owy wykaz przedmiotu zamówienia Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny bÄ™dzie za caÅ‚oksztaÅ‚t, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakoÅ›ciowymi okreÅ›lonymi dla przedmiotu zamówienia; 2)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w dziaÅ‚alnoÅ›ci objÄ™tej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3)SpeÅ‚nienie innych wymagaÅ„ przewidzianych umowÄ… oraz wynikajÄ…cych z obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa..

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy speÅ‚niÄ… warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczÄ…ce : posiadania uprawnieÅ„ do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania. O udzielenie niniejszego zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy, którzy posiadajÄ… aktualnÄ… koncesjÄ™ na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydanÄ… przez Prezesa UrzÄ™du Regulacji Energetyki i: - zÅ‚ożą oÅ›wiadczenie o zawartej umowie dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na Å›wiadczenie usÅ‚ug dystrybucji gazu ziemnego przez OSD dziaÅ‚ajÄ…cym na terenie objÄ™tym zamówieniem - w przypadku Wykonawców nie bÄ™dÄ…cych wÅ‚aÅ›cicielem sieci dystrybucyjnej lub - posiadajÄ… aktualnÄ… koncesjÄ™ na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanÄ… przez Prezesa UrzÄ™du Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców bÄ™dÄ…cych wÅ‚aÅ›cicielem sieci dystrybucyjnej. Ocena speÅ‚niania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuÅ‚Ä… speÅ‚nia - nie speÅ‚nia. w oparciu o wymagane dokumenty i oÅ›wiadczenia oraz zawarte w nich informacje. Wykonawcy, którzy nie wykażą speÅ‚niania wymaganych warunków zostanÄ… wykluczeni z postÄ™powania

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnieÅ„ do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania, w szczególnoÅ›ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-formularz ofertowy - sporzÄ…dzony wedÅ‚ug wzoru stanowiÄ…cego ZaÅ‚Ä…cznik do SIWZ - formularz ofertowy, -stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, -w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, -formularz cenowy przygotowany na podstawie formularza stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik do Formularza oferty - zaÅ‚Ä…cznik 2A.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin pÅ‚atnoÅ›ci faktur - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ umowy (generalnej i szczegóÅ‚owej) , tj. zmiany wysokoÅ›ci wynagrodzenia w przypadkach: a)ustawowego zwiÄ™kszenia bÄ…dź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usÅ‚ug (VAT) dotyczÄ…cej przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te bÄ™dÄ… miaÅ‚y wpÅ‚yw na koszty wykonania zamówienia; ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość zwiÄ™kszenia wynagrodzenia o kwotÄ™ równÄ… różnicy w kwocie podatku zapÅ‚aconego przez WykonawcÄ™; b)zmiany wysokoÅ›ci minimalnego wynagrodzenia za pracÄ™ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracÄ™, jeżeli zmiany te bÄ™dÄ… miaÅ‚y wpÅ‚yw na koszty wykonania zamówienia; c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoÅ‚ecznym lub zdrowotnym lub wysokoÅ›ci stawki skÅ‚adki na ubezpieczenia spoÅ‚eczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te bÄ™dÄ… miaÅ‚y wpÅ‚yw na koszty wykonania zamówienia; d)ustawowego zwiÄ™kszenia lub zmniejszenia stawki akcyzy dotyczÄ…cej przedmiotu zamówienia; e)ustawowego wprowadzenia innych, dodatkowych obowiÄ…zków, w tym podatkowych, dotyczÄ…cych przedmiotu zamówienia; f) zatwierdzenia przez Prezesa UrzÄ™du Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczÄ…cych cen i stawek stosowanych do rozliczeÅ„ z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokoÅ›ci cen lub stawek opÅ‚at zawartych w taryfie sprzedawcy i OSD), Wykonawca zobowiÄ…zuje siÄ™ do pisemnego poinformowania ZamawiajÄ…cego o takiej zmianie na 12 dni przed dniem wejÅ›cia w życie zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opÅ‚at obowiÄ…zuje od dnia wejÅ›cia w życie zmiany taryfy. W przypadku niekorzystnych dla ZmawiajÄ…cego zmian w wysokoÅ›ci cen i opÅ‚at zawartych w nowej taryfie i nie wyrażenia zgody przez WykonawcÄ™ na negocjacjÄ™ ich wysokoÅ›ci, ZamawiajÄ…cy może wypowiedzieć niniejszÄ… umowÄ™ w terminie 14 dni od wejÅ›cia w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesiÄ™cznego terminu wypowiedzenia; g)zmiany mocy umownej oraz grupy taryfowej; h) wystÄ…pienie koniecznoÅ›ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastÄ™pujÄ…cymi okolicznoÅ›ciami: siÅ‚a wyższa uniemożliwiajÄ…ca wykonanie przedmiotu umowy; i) dopuszcza siÄ™ możliwość zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiÄ…zywania: - zmianie ulegnie siedziba, adres lub forma prawna Wykonawcy; j)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którÄ… żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci, skutkujÄ…ca brakiem możliwoÅ›ci należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjÄ… istotnych warunków zamówienia; Wprowadzenie zmian postanowieÅ„ umowy wymaga: a)zgodnej woli stron, b)zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci O zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie ZamawiajÄ…cego. Takie zmiany nie wymagajÄ… sporzÄ…dzenia aneksu do umowy i mogÄ… nastÄ…pić na podstawie pisemnej informacji stron. Zmniejszenie iloÅ›ci punktów poboru gazu wskazanych w SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia) w przypadkach zmiany prawa wÅ‚asnoÅ›ci, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i innych, nie stanowi zmiany umowy i może nastÄ…pić na podstawie pisemnej informacji stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2015
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, WydziaÅ‚ Planowania, ZamówieÅ„ Publicznych i DziaÅ‚alnoÅ›ci Gospodarczej, pok. nr 16 Ip..

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 10:30, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ul. Rynek 15, Sekretariat, pok. nr 11 , Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.1.2015.JSz pod nazwą: Komleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Gminy Głuchołazy oraz gminnych jednostek organizacy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 11:58:56
Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 11:58:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 12:16:24

Wersja do wydruku...

corner   corner