logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głuchołazy: Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.
Numer ogłoszenia: 333420 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuchołazy , Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4092100, faks 77 4092101.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.glucholazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: CzynnoÅ›ci bankowe zwiÄ…zane z obsÅ‚ugÄ… bankowÄ… budżetu Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy i jej jednostek organizacyjnych: OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach (OPS), Gminnego OÅ›rodka Sportu i Rekreacji w GÅ‚uchoÅ‚azach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnoÅ›ci: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, b) dokonywanie przelewów bankowych (w formie elektronicznej i papierowej), c) przyjmowanie wpÅ‚at gotówkowych, d) dokonywanie wypÅ‚at gotówkowych, e) udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego, f) zapewnienie obsÅ‚ugi bezgotówkowej w kasach ZamawiajÄ…cego g) udostÄ™pnienie dokonywania ksiÄ™gowania przelewów przychodzÄ…cych na indywidualne konta ksiÄ™gowe h) lokowanie wolnych Å›rodków na lokatach terminowych oraz lokatach typu Overnight i) zapewnienie obsÅ‚ugi bankowej za pomocÄ… programów do elektronicznej obsÅ‚ugi rachunków. 2. Liczba rachunków niezbÄ™dnych do prowadzenia obsÅ‚ugi bankowej: a) Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy - do 30, szt., z tego: - jeden rachunek podstawowy (bieżący) budżetu Gminy - dwadzieÅ›cia dziewięć rachunków pomocniczych, b) OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach - do 5 szt., z tego: - jeden rachunek podstawowy OPS-u - cztery rachunki pomocnicze c) Gminny OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w GÅ‚uchoÅ‚azach - do 3 szt. z tego: - jeden rachunek podstawowy GOSiR-u - dwa rachunki pomocnicze d) Żłobek Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach - do 2 szt., z tego : - jeden rachunek podstawowy Żłobka Miejskiego - jeden rachunek pomocniczy 3. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych zawierane bÄ™dÄ… odrÄ™bnie przez GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy, OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach, Gminny OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w GÅ‚uchoÅ‚azach i Żłobek Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach. 4. Ze wzglÄ™du na codziennÄ… gotówkowÄ… obsÅ‚ugÄ™ ZamawiajÄ…cego w przetargu mogÄ… uczestniczyć wyÅ‚Ä…cznie Banki posiadajÄ…ce oddziaÅ‚ w GÅ‚uchoÅ‚azach 5. Bank prowadzÄ…cy obsÅ‚ugÄ™ bankowÄ… - zobowiÄ…zany jest do udzielenia na Wniosek Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy kredytu w rachunku bieżącym na nastÄ™pujÄ…cych warunkach: a) kredyt ma charakter odnawialny, b) kwota kredytu - do 5.000.000 zÅ‚, jednak nie wiÄ™cej niż kwota zapisana w uchwale budżetowej na rok w którym obowiÄ…zywać bÄ™dzie umowa kredytowa, c) kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej, d) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanko wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…, e) wszelkie dokumenty zwiÄ…zane z obsÅ‚ugÄ… bankowÄ… w tym dokumenty kredytowe zostanÄ… podpisane przez Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az i opatrzone kontrasygnatÄ… Skarbnika, f) kredyt w rachunku bieżącym bÄ™dzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy na podstawie upoważnienia zawartego w budżecie gminy na dany rok budżetowy. Termin spÅ‚aty kredytu do 31 grudnia każdego roku obowiÄ…zywania umowy. g) w 2016 roku umowa kredytu zostanie podpisana w dniu podpisania umów na prowadzenie rachunków bankowych, h) w ostatnim roku trwania umowy o obsÅ‚ugÄ™ bankowÄ… umowa kredytowa zawarta bÄ™dzie na okres nie dÅ‚uższy niż okres obowiÄ…zywania umowy o obsÅ‚ugÄ™ bankowÄ…, i) staÅ‚y dostÄ™p do kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiÄ…zywania umowy kredytu bez koniecznoÅ›ci skÅ‚adania dodatkowego wniosku, j) Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy nie przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem, k) oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym bÄ™dzie zmienne oparte o stawkÄ™ WIBOR 1M powiÄ™kszonÄ… o staÅ‚Ä… marżę Banku (marża banku staÅ‚a w okresie obowiÄ…zywania umowy na obsÅ‚ugÄ™ bankowÄ… gminy). Ustala siÄ™ miesiÄ™czny okres odsetkowy. Pierwszy dzieÅ„ każdego miesiÄ…ca jest dniem zmiany oprocentowania kredytu na dany miesiÄ…c. StawkÄ™ WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala siÄ™ na zasadach przyjÄ™tych przez bank skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ na obsÅ‚ugÄ™ budżetu Gminy. W umowie kredytu zostanie okreÅ›lony dzieÅ„ roboczy, z którego bÄ™dzie pochodzić stawka WIBOR 1M do wyliczenia oprocentowania kredytu. l) odsetki od kredytu naliczane sÄ… od kwoty wykorzystanego kredytu. m) każdorazowo przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym ZamawiajÄ…cy okreÅ›li wysokość kredytu jaka winna zostać zapisana w zawieranej umowie kredytowej, z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć wartoÅ›ci zapisanej w Uchwale budżetowej obowiÄ…zujÄ…cej w danym roku budżetowym, n) ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość zmiany wysokoÅ›ci kredytu w rachunku bieżącym w trakcie roku budżetowego na zasadzie aneksu do zawartej umowy kredytowej, z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć wartoÅ›ci zapisanej w Uchwale budżetowej obowiÄ…zujÄ…cej w danym roku budżetowym. 6. Przelewy zewnÄ™trze realizowane przez Bank zarówno w formie elektronicznej bÄ™dÄ… typu ELIXIR. 7. DostÄ™p do bieżących wpÅ‚ywów zasilajÄ…cych rachunek bankowy bez opÅ‚at i prowizji bankowych (wypÅ‚aty i przelewy ze Å›rodków, które wpÅ‚ynęły na rachunek w danym dniu). 8. Lokowanie wolnych Å›rodków - Bank prowadzÄ…cy obsÅ‚ugÄ™ stworzy możliwość lokowania wolnych Å›rodków znajdujÄ…cych siÄ™ na rachunkach bankowych, w postaci lokat terminowych, lokat typu Overnight. SzczegóÅ‚owe warunki lokowania Å›rodków zostanÄ… ustalone z bankiem z którym zostanie podpisana umowa na obsÅ‚ugÄ™ bankowÄ…. 9. Bank prowadzÄ…cy obsÅ‚ugÄ™ zobowiÄ…zany jest zapewnić obsÅ‚ugÄ™ gotówkowÄ… ZamawiajÄ…cego: a) podjÄ™cia gotówki z rachunków bankowych - 2 razy w tygodniu - (wtorek i czwartek) - w godz. od 9.30 do 11.00. b) wpÅ‚aty gotówki na rachunki bankowe - codziennie w godz. od 11.00 do 16.00. ZamawiajÄ…cy dopuszcza możliwość sporadycznego zwiÄ™kszenia w tygodniu krotnoÅ›ci podjÄ™cia gotówki z banku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) 10. Bank prowadzÄ…cy obsÅ‚ugÄ™ bankowÄ… zobowiÄ…zany jest do bezpÅ‚atnego dostarczenia programów do elektronicznej obsÅ‚ugi rachunków (usÅ‚uga HOME BANKING) dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy oraz każdej jednostki objÄ™tej przetargiem. Bank zobowiÄ…zany jest do bezpÅ‚atnego zainstalowania oprogramowania, bezpÅ‚atnego szkolenia pracowników wskazanych przez ZamawiajÄ…cego. Oprogramowanie do elektronicznej obsÅ‚ugi rachunków powinno zostać uruchomione w ciÄ…gu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy..

II.1.5)

  przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 •  

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 66.10.00.00-1, 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: ZakoÅ„czenie: 31.01.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegajÄ…cy siÄ™ o zamówienie publiczne (w przypadku Wykonawców wystÄ™pujÄ…cych wspólnie, każdy z nich musi speÅ‚nić poniższy warunek) musi posiadać zezwolenie na utworzenie i rozpoczÄ™cie przez Bank dziaÅ‚alnoÅ›ci wynikajÄ…cej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1376, z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r. (zezwolenia uprawniajÄ…ce do wykonywania czynnoÅ›ci bankowych). W przypadku okreÅ›lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe - posiadanie przez WykonawcÄ™ innego dokumentu potwierdzajÄ…cego rozpoczÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci przed dniem wejÅ›cia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo Bankowe.

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnieÅ„ do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania, w szczególnoÅ›ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Ofertowy, sporzÄ…dzony na podstawie wzoru stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. PeÅ‚nomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o zamówienie, peÅ‚nomocnictwo takie może wynikać z doÅ‚Ä…czonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spóÅ‚ki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Czas reakcji po zgÅ‚oszeniu problemu call-center zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… systemu informatycznego typu Homebanking - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona bÄ™dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której bÄ™dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy, w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w n/w przypadkach: 1) Zmiany sposobu speÅ‚nienia Å›wiadczenia na skutek zmian spowodowanych nastÄ™pujÄ…cymi okolicznoÅ›ciami: konieczność usuniÄ™cia bÅ‚Ä™dów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia. 2) PozostaÅ‚e rodzaje zmian spowodowane nastÄ™pujÄ…cymi okolicznoÅ›ciami: a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa, b) w przypadku wynikniÄ™cia rozbieżnoÅ›ci lub niejasnoÅ›ci w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana bÄ™dzie umożliwiać usuniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony c) w przypadku wystÄ…pienia zmian powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa w zakresie majÄ…cym wpÅ‚yw na realizacjÄ™ umowy d) w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla ZamawiajÄ…cego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystÄ…pienia strony nie mogÅ‚y przewidzieć pomimo zachowania należytej starannoÅ›ci e) w przypadku wystÄ…pienia siÅ‚y wyższej. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, WydziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych pok. nr 16.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach ul. Rynek 15 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy, sekretariat pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony - Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: OPS, GOSiR oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach (nr ZP.271
Podmiot udostępniający: Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna SokoÅ‚owska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna SokoÅ‚owska
Data wytworzenia informacji: 2015-12-07 15:22:07
Data udostępnienia informacji: 2015-12-07 15:22:07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 15:35:19

Wersja do wydruku...

corner   corner