logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie nr 349699 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

GÅ‚uchoÅ‚azy: Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsÅ‚ugi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogÄ… ubiegać siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie zakÅ‚ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dziaÅ‚alność, lub dziaÅ‚alność ich wyodrÄ™bnionych organizacyjnie jednostek, które bÄ™dÄ… realizowaÅ‚y zamówienie, obejmuje spoÅ‚ecznÄ… i zawodowÄ… integracjÄ™ osób bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami grup spoÅ‚ecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub wiÄ™cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakÅ‚ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

PostÄ™powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli przeprowadzenie postÄ™powania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli prowadzenie postÄ™powania:
PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajÄ…cych

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiajÄ…cych, którzy wspólnie przeprowadzajÄ… postÄ™powanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postÄ™powania wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej – majÄ…ce zastosowanie krajowe prawo zamówieÅ„ publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, krajowy numer identyfikacyjny 53141279200000, ul. Rynek  15, 48340   GÅ‚uchoÅ‚azy, woj. opolskie, paÅ„stwo Polska, tel. 774 092 100, e-mail , faks 774 092 101.
Adres strony internetowej (URL): www.glucolazy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

PodziaÅ‚ obowiÄ…zków miÄ™dzy zamawiajÄ…cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajÄ…cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postÄ™powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postÄ™powania odpowiadajÄ… pozostali zamawiajÄ…cy, czy zamówienie bÄ™dzie udzielane przez każdego z zamawiajÄ…cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaÅ‚ych zamawiajÄ…cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peÅ‚ny i bezpoÅ›redni dostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11


Adres strony internetowej, na której zamieszczona bÄ™dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016&mc=11


DostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania jest ograniczony - wiÄ™cej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Gmina Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy Rynek 15


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ lub formatów plików, które nie sÄ… ogólnie dostÄ™pne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy
Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2016.JSz
Przed wszczÄ™ciem postÄ™powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Å›wiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy. Przez linie komunikacyjne komunikacji miejskiej ZamawiajÄ…cego należy rozumieć poÅ‚Ä…czenia komunikacyjne na sieci dróg wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów, zamykajÄ…ce siÄ™ w granicach administracyjnych miasta GÅ‚uchoÅ‚azy i soÅ‚ectw Konradów i Bodzanów, ustalone ZarzÄ…dzeniem nr 659-PR.153.2016 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia bezpÅ‚atnych usÅ‚ug przewozowych na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy. UsÅ‚uga przewozu pasażerów bÄ™dzie Å›wiadczona na liniach: - nr 1 GÅ‚uchoÅ‚azy- dworzec autobusowy – Konradów – GÅ‚uchoÅ‚azy-dworzec autobusowy, - nr 2 dworzec autobusowy- Kolonia JagielloÅ„ska – dworzec autobusowy, - nr 3 GÅ‚uchoÅ‚azy- dworzec autobusowy- Bodzanów – GÅ‚uchoÅ‚azy –dworzec autobusowy, - nr 4 GÅ‚uchoÅ‚azy -dworzec autobusowy –Pokrzywna –GÅ‚uchoÅ‚azy –dworzec autobusowy ZamawiajÄ…cy zakÅ‚ada, że w caÅ‚ym okresie realizacji zamówienia (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.), minimalna planowana Å‚Ä…czna ilość wozokilometrów wyniesie 59.136 wozokilometrów. ZamawiajÄ…cy zakÅ‚ada możliwość zwiÄ™kszenia lub zmniejszenia ww. planowanej iloÅ›ci wozokilometrów w zwiÄ…zku z koniecznoÅ›ciÄ… dokonania korekt tras linii i rozkÅ‚adów jazdy, wynikajÄ…cych z wprowadzanych objazdów spowodowanych remontami dróg, awariami ukÅ‚adu sieci drogowej lub powodu innych przyczyn i potrzeb ZamawiajÄ…cego. ZamawiajÄ…cy zakÅ‚ada, że planowana pÄ™tla (1 kurs do wykonania) obejmujÄ…ca linie komunikacyjne nr 1,2,3 bÄ™dzie miaÅ‚a dÅ‚ugość 24 km, i podobnie pÄ™tla (1 kurs do wykonania) na linii komunikacyjnej nr 4 również bÄ™dzie miaÅ‚a dÅ‚ugość 24 km. ZamawiajÄ…cy zastrzega, że linia komunikacyjna nr 4 bÄ™dzie uruchomiona w okresie od 29.04.2017 do dnia 01.10.2017r. Wykonawca zobowiÄ…zany jest wykonać usÅ‚ugÄ™: -minimum 1 (jednym) autobusem, posiadajÄ…cym co najmniej 30 miejsc w tym 20 miejsc siedzÄ…cych, -autobusem wyprodukowanym nie wczeÅ›niej niż w 2005 roku, -autobusem wyposażonym w co najmniej dwoje podwójnych drzwi otwieranych pneumatycznie. Wykonawca zobowiÄ…zany jest zapewnić minimum 1 autobus zastÄ™pczy, gwarantujÄ…cy ciÄ…gÅ‚Ä… obsÅ‚ugÄ™ linii, o parametrach jak opisane powyżej.

II.5) GÅ‚ówny kod CPV: 60112000-6

II.6) CaÅ‚kowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa caÅ‚kowita maksymalna wartość w caÅ‚ym okresie obowiÄ…zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane bÄ™dzie zamówienie lub okres, na który zostaÅ‚a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zostaÅ‚ ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej, o ile wynika to z odrÄ™bnych przepisów
OkreÅ›lenie warunków: Wykonawca speÅ‚ni warunek jeżeli wykaże, ze posiada:uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania, a w szczególnoÅ›ci że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÅ›nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreÅ›lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
OkreÅ›lenie warunków: Wykonawca speÅ‚ni warunek jeżeli wykaże, że: -w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonaÅ‚ lub należycie wykonuje co najmniej 1 usÅ‚ugÄ™ polegajÄ…cÄ… na Å›wiadczeniu usÅ‚ug publicznego transportu zbiorowego trwajÄ…cÄ… nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesiÄ™cy, o wartoÅ›ci brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych). -dysponuje lub bÄ™dzie dysponować co najmniej 1 autobusem, którym bÄ™dzie Å›wiadczona usÅ‚uga, posiadajÄ…cym co najmniej 30 miejsc w tym 20 miejsc siedzÄ…cych, wyprodukowanym nie wczeÅ›niej niż w 2005 roku, wyposażonym w co najmniej dwoje podwójnych drzwi otwieranych pneumatycznie oraz co najmniej 1 autobusem rezerwowym o powyższych parametrach.
ZamawiajÄ…cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu imion i nazwisk osób wykonujÄ…cych czynnoÅ›ci przy realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o kwalifikacjach zawodowych lub doÅ›wiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ…cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W CELU WSTÄśPNEGO POTWIERDZENIA, Å»E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

OÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
tak
OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTÄśPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÅ›nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), b)wykaz wykonanej lub wykonywanej usÅ‚ugi polegajÄ…cej na Å›wiadczeniu usÅ‚ug publicznego transportu zbiorowego trwajÄ…cej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesiÄ™cy, o wartoÅ›ci brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostaÅ‚y wykonane (wzór – zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do SIWZ), z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów okreÅ›lajÄ…cych czy te usÅ‚ugi zostaÅ‚y lub sÄ… wykonywane należycie, przy czym dowodami sÄ… referencje bÄ…dź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego byÅ‚y wykonywane lub sÄ… wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oÅ›wiadczenie Wykonawcy. Uwaga. W przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych nadal wykonywanych referencje bÄ…dź inne dokumenty potwierdzajÄ…ce ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. c)wykaz pojazdów którymi bÄ™dzie Å›wiadczona usÅ‚uga (wzór – zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OÅšWIADCZEÅĆ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄś W POSTÄśPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) WypeÅ‚niony i podpisany formularz oferty (wzór- zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ), b) Stosowne PeÅ‚nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpoÅ›rednio ze zÅ‚ożonego w ofercie odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajÄ…cy PeÅ‚nomocnika do reprezentowania ich w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postÄ™powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wedÅ‚ug wzoru zaÅ‚Ä…czonego do formularza ofertowego wraz z podaniem firm podwykonawców oraz wskazaniem procentowych udziaÅ‚ów podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia lub kwot umów z podwykonawcami, jeżeli sÄ… znane. e) InformacjÄ™ o wystÄ…pieniu tzw. mechanizmu odwróconego (odwrotnego) obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca zobowiÄ…zany jest zaÅ‚Ä…czyć do oferty w/w informacjÄ™. – w przypadku wystÄ…pienia sytuacji o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP wykonawca zobowiÄ…zany jest skÅ‚adajÄ…c ofertÄ™ poinformować czy wybór jego oferty bÄ™dzie prowadzić do powstania u zamawiajÄ…cego obowiÄ…zku podatkowego, wskazujÄ…c nazwÄ™ (rodzaj) towaru lub usÅ‚ugi, których dostawa lub Å›wiadczenie bÄ™dzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujÄ…c ich wartość bez kwoty podatku. ObowiÄ…zek doliczenia podatku VAT przez zamawiajÄ…cego do przedstawionej w ofercie ceny znajdzie zastosowanie w szczególnoÅ›ci w przypadkach przewidzianych w art. 17 ustawy o VAT. f) InformacjÄ™ stanowiÄ…cÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa. Jeżeli Wykonawca zamierza do oferty zaÅ‚Ä…czyć dokumenty lub informacje stanowiÄ…ce tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to zobowiÄ…zany jest wszystkie dane objÄ™te klauzula „tajemnica przedsiÄ™biorstwa umieÅ›cić w oddzielnej kopercie opisanej: Informacje stanowiÄ…ce tajemnicÄ… przedsiÄ™biorstwa" oraz doÅ‚Ä…czyć do pozostaÅ‚ej części oferty. W przypadku nie zastosowania siÄ™ do tych zaleceÅ„, odpowiedzialność za ujawnienie zastrzeżonych informacji podczas procedury otwarcia ofert lub podczas jej sprawdzania ponosi wykonawca. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowiÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa. Tajemnica przedsiÄ™biorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. TajemnicÄ… jest informacja, która nie zostaÅ‚a ujawniona do wiadomoÅ›ci publicznej, w stosunku do tej informacji podjÄ™to niezbÄ™dne dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu zachowanie poufnoÅ›ci. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczÄ…cych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków pÅ‚atnoÅ›ci zawartych w ofercie. g) W przypadku powoÅ‚ywania siÄ™ na zasoby innego podmiotu Wykonawca skÅ‚ada oryginaÅ‚ pisemnego zobowiÄ…zania podmiotu, na którego zasoby siÄ™ powoÅ‚uje do udostÄ™pnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziaÅ‚u podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór- zaÅ‚Ä…cznik nr 6 do SIWZ). h) W przypadku powoÅ‚ywania siÄ™ na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz speÅ‚nienia w zakresie w jakim powoÅ‚uje siÄ™ na jego zasoby, warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, zamieszcza o tym podmiocie informacjÄ™ w oÅ›wiadczeniu o którym mowa w pkt. 1.1.i 1.2. rozdziaÅ‚u 7 SIWZ oraz zaÅ‚Ä…cza odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. i) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje ZamawiajÄ…cemu oÅ›wiadczenie o przynależnoÅ›ci lub braku przynależnoÅ›ci do tej samej grupy kapitaÅ‚owej (wzór – zaÅ‚Ä…cznik nr 8 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga siÄ™ zÅ‚ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanÄ… zaproszeni do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje siÄ™ ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ™ pobranie ze zÅ‚ożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ…dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartoÅ›ci bÄ™dÄ… przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ™ ograniczenia co do przedstawionych wartoÅ›ci, wynikajÄ…ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostanÄ… udostÄ™pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄ™dzie termin ich udostÄ™pnienia:
Informacje dotyczÄ…ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postÄ™powania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄ™dÄ… warunki, na jakich wykonawcy bÄ™dÄ… mogli licytować (minimalne wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

komfort i wygoda

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszÄ… speÅ‚niać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstÄ™pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbÄ™ etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoÅ›ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ…zania stanowiÄ…ce podstawÄ™ do skÅ‚adania ofert, jeżeli zamawiajÄ…cy przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujÄ…ce minimalne wymagania, którym muszÄ… odpowiadać wszystkie oferty:

PodziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ…cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bÄ™dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ…dzeÅ„ informatycznych:

Sposób postÄ™powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreÅ›lenie minimalnych wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostanÄ… wprowadzone do treÅ›ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidujÄ… możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadkach: 1) zmiany stawki VAT; 2) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla funkcjonowania komunikacji miejskiej, uwzglÄ™dnia oczekiwania spoÅ‚eczne w zakresie dostÄ™pnoÅ›ci i jakoÅ›ci usÅ‚ug publicznych (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 3) jeżeli wystÄ…piÅ‚y okolicznoÅ›ci, których przy doÅ‚ożeniu należytej starannoÅ›ci strony na dzieÅ„ podpisania umowy przewidzieć nie mogÅ‚y, a wynikajÄ… one ze zmian przepisów prawa, które nastÄ…piÅ‚y w czasie realizacji zamówienia, 4) dziaÅ‚ania siÅ‚y wyższej np. wystÄ…pienia zdarzenia losowego wywoÅ‚anego przez czynniki zewnÄ™trzne, którego nie można byÅ‚o przewidzieć, w szczególnoÅ›ci zagrażajÄ…cego bezpoÅ›rednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach i majÄ…cego bezpoÅ›redni wpÅ‚yw na realizacjÄ™ umowy, 5) zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikajÄ…cych z potrzeby organizacji komunikacji zastÄ™pczej za wyÅ‚Ä…czone odcinki tras, w zwiÄ…zku z doraźnymi remontami dróg lub w zwiÄ…zku z wystÄ™pujÄ…cymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi awariami ukÅ‚adu sieci drogowej oraz wzmożonych przewozów pasażerskich w okresie ÅšwiÄ…t ( np. Wszystkich ÅšwiÄ™tych) lub z innych przyczyn uniemożliwiajÄ…cych funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkÅ‚adem jazdy, 6) dokonywania zmian w rozkÅ‚adach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikajÄ…cych z nich zmian iloÅ›ci wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania zmian bÄ™dzie wynikaÅ‚a z prowadzonych przez ZamawiajÄ…cego obserwacji i badaÅ„ marketingowych rynku komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których ZamawiajÄ…cy nie mógÅ‚ przewidzieć w chwili zamówienia. Powyższe zmiany okreÅ›lone w pkt. 1 ppkt 5) i 6) mogÄ… skutkować zwiÄ™kszeniem lub zmniejszeniem wysokoÅ›ci wynagrodzenia , stosownie do iloÅ›ci faktycznie przejechanych wozokilometrów. W przypadku zmiany wynagrodzenia spowodowanej sytuacjami opisanymi w pkt. 1 ppkt 5 i 6 strony umowy sporzÄ…dzajÄ… protokóÅ‚ okreÅ›lajÄ…cy zakres zmian, szacunek wprowadzonych zmian i okres ich obowiÄ…zywania. ProtokóÅ‚ zmian jest podstawÄ… do zmiany treÅ›ci umowy (do zawarcia aneksu).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostÄ™pniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skÅ‚adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu skÅ‚adania wniosków, ze wzglÄ™du na pilnÄ… potrzebÄ™ udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, jeżeli Å›rodki sÅ‚użące sfinansowaniu zamówieÅ„ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajÄ…cy zamierzaÅ‚ przeznaczyć na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia, nie zostaÅ‚y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony nr ZP.271.1.20.2016.JSz na usÅ‚ugÄ™ pod nazwÄ…:Åšwiadczenie usÅ‚ug przewozu pasażerÃłw na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy GÅ‚uchoÅ‚azy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23 13:36:04
Data udostępnienia informacji: 2016-11-23 13:36:04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 13:46:15

Wersja do wydruku...

corner   corner