logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus 2015
   plus Otwarty konkurs ofert - działania na rzecz niepełnosprawnych, ochrona zdrowia
   minus Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały RM w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
   minus Otwarty konkurs ofert - świadczenia zdrowotne, hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii
      minus Wyniki otwartego konkursu
   minus Sprawozdanie za 2014 rok
   minus Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
   plus Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - zajęcia rekreacyjno -turystyczne
   minus oferta realizacji zadania publicznego - organizacja festiwalu i plenerów
   plus Otwarty konkurs ofert -Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
   minus oferta na realizację zadania publicznego - "Rocznik Głuchołaski 2015 - kulturalno-społeczne podsumowanie 2014r."
   plus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych
   plus Otwarty konkurs ofert -Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii
   minus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Ileż wspólnych lat...
   minus informacja dot. oferty na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - To już dziesięć wspólnych lat
   plus Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Każdy może wejść do krainy sztuki
   minus Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
   plus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom,prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 j.t. ze zm. )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

 

Zadanie nr 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.

 1. Zadanie obejmuje:
 • udzielanie Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych w Å›rodowisku domowym, w szczególnoÅ›ci w zakresie opieki na osobami chorymi, samotnymi, niepeÅ‚nosprawnymi i w wieku podeszÅ‚ym,
 • wspieranie i wdrażanie czÅ‚onków rodziny do pomocy przy chorym,
 • opiekÄ™ nad rodzinami, zwÅ‚aszcza wielodzietnymi,
 • pomoc w nawiÄ…zywaniu kontaktów medycznych oraz z urzÄ™dami i sÄ…siadami.

Udzielanie pomocy ww. osobom musi się odbywać poprzez:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie porad w zakresie samopielÄ™gnacji dzieci i dorosÅ‚ych,
 • Å›wiadczenia diagnostyczne, a w szczególnoÅ›ci: pomiar RR, poziomu cukru, ocena i monitorowanie bólu, ocena stanu chorego i procesu zdrowienia, pobieranie materiaÅ‚u  do badaÅ„ diagnostycznych,
 • Å›wiadczenia pielÄ™gnacyjno – higieniczne, w szczególnoÅ›ci: toaleta  ciaÅ‚a obÅ‚ożnie i przewlekle chorych, kÄ…piele chorych, czynnoÅ›ci zapobiegajÄ…ce powstawaniu odleżyn,
 • Å›wiadczenia terapeutyczno-lecznicze, w szczególnoÅ›ci: iniekcje, wlewy dożylne, opatrunki, leczenie odleżyn, EKG, inhalacje, farmakologiczne leczenie skóry, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 • Å›wiadczenia rehabilitacyjne, w szczególnoÅ›ci: ćwiczenia usprawniajÄ…ce u pacjentów po dÅ‚ugotrwaÅ‚ym unieruchomieniu,
 • zaopatrzenie pacjentów obÅ‚ożnie i przewlekle chorych w sprzÄ™t pielÄ™gnacyjno – medyczny,
 • Å›wiadczenia socjalno- bytowe, w szczególnoÅ›ci: koordynowanie i organizowanie dziaÅ‚aÅ„  organizacji pozarzÄ…dowych, instytucji oraz placówek ochrony zdrowia na rzecz podopiecznych w zakresie spraw socjalno-bytowych.

2) Podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ zobowiÄ…zany jest do posiadania statusu zakÅ‚adu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.

3)  Podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ powinien  być przygotowany na objÄ™cie  czynnÄ… opiekÄ… m.in. 60 pacjentów miesiÄ™cznie i wykonanie m.in. 400 wizyt domowych miesiÄ™cznie.

4)   Podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ zobowiÄ…zany jest do podania do publicznej wiadomoÅ›ci (Internet) zakresu realizowanego zadania, sposobu ubiegania siÄ™ o Å›wiadczenia objÄ™te zadaniem oraz danych kontaktowych.

5) Podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ powinien  być przygotowany do udzielania Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych m.in. w godzinach  wieczornych a także w soboty , niedziele i Å›wiÄ™ta na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy

 

 • Wysokość Å›rodków publicznych przeznaczonych na realizacjÄ™ tego zadania w 2015 r. – 30.000 zÅ‚ 

 

 

 

 

 • Informacja o realizacji zadania w roku 2013 i 2014.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2013 r.

Dotacja w 2014 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

50.000

50.000

 

 

Zadanie nr 2 – Prowadzenie hospicjum domowego.

1) Zadanie obejmuje:

 • pomoc medycznÄ… (wizyty pielÄ™gniarek u pacjenta – Å›rednio 2 razy w tygodniu, lekarzy – Å›rednio 2 razy w miesiÄ…cu);
 • pomoc psychologicznÄ…;
 • pomoc w rozwiÄ…zywaniu  problemów spoÅ‚eczno – bytowych chorego oraz jego rodziny;
 • edukacjÄ™ rodziny i pomoc w zakresie opieki nad chorym;
 • wypożyczanie sprzÄ™tu medycznego i rehabilitacyjnego .

Udzielanie pomocy powinno opierać siÄ™ na empatii, odznaczać siÄ™ serdecznoÅ›ciÄ… i otwartoÅ›ciÄ… na cierpienie chorego i jego rodziny oraz zmierzać do zapewnienia  ulgi w cierpieniu przy poszanowaniu jego godnoÅ›ci.

2) Podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ zobowiÄ…zany jest do posiadania statusu zakÅ‚adu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.

3) Podmiot skÅ‚adajÄ…cy zobowiÄ…zany jest do zapewnienia  caÅ‚odobowego dostÄ™pu do Å›wiadczeÅ„ przez 7 dni w tygodniu ( także w niedziele i Å›wiÄ™ta)

 

 • Wysokość Å›rodków publicznych przeznaczonych na realizacjÄ™ tego zadania w 2015 r. – 20.000 zÅ‚ 

 

 • Zadanie realizowane po raz pierwszy .

 

Zadanie nr 3 – Prowadzenie dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu przeciwdziaÅ‚anie narkomanii

 

Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii musi obejmować:

 • realizacjÄ™  programu profilaktycznego adresowanych do uczniów szkóÅ‚ podstawowych z terenu GÅ‚uchoÅ‚az rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. PrzeciwdziaÅ‚ania Narkomanii,
 • realizacjÄ™ programu profilaktycznego adresowanego do mÅ‚odzieży gimnazjalnej rekomendowanego przez Krajowe Biuro  ds. PrzeciwdziaÅ‚ania Narkomanii;
 • realizacjÄ™ programu profilaktycznego adresowanego do mÅ‚odzieży ponadgimnazjalnej rekomendowanego przez Krajowe Biuro  ds. PrzeciwdziaÅ‚ania Narkomanii
 • realizacja programu terapeutycznego dla mÅ‚odzieży eksperymentujÄ…cej z narkotykami (realizacja tego zadania powinna odbywać siÄ™ po zrealizowaniu w/w programów, co może uÅ‚atwić wyodrÄ™bnienie grupy  mÅ‚odzieży kwalifikujÄ…cej siÄ™ do programu terapeutycznego)
 •  
 • Wysokość Å›rodków publicznych przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania w 2015 r. – 10.000 zÅ‚ 

Załączniki do pobrania: 2015-04-10 09:32:32 - Wzór oferty (138.50 kB)
2015-04-10 09:33:15 - Wzór sprawozdania (118.00 kB)

Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert-świadczenia zdrowotne,hospicjum, przeciwdziałanie narkomanii
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena WrÃłbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena WrÃłbel
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz OleÅ›
Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 09:27:41
Data udostępnienia informacji: 2015-04-10 09:27:41
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 09:33:32

Wersja do wydruku...

corner   corner