logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
minus Miejsca Pracy
   plus 2005r.
   plus 2006r.
   plus 2007r.
   plus 2008r.
   plus 2009r.
   plus 2010r.
   plus 2011r.
   plus 2012r.
   plus 2013 r.
   plus 2014 rok
   plus 2015
   minus 2016r.
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      minus Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy
         minus Wyniki naboru
      plus Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko Kontrolera Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
      plus Nnabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobem Mieszkaniowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektora w Referacie ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
   plus 2017r.
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz GÅ‚uchoÅ‚az ogÅ‚asza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy

 

1. Do konkursu może przystÄ…pić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który speÅ‚nia Å‚Ä…cznie nastÄ™pujÄ…ce wymagania:

     1) ukoÅ„czyÅ‚ studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;

     2) ukoÅ„czyÅ‚ studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarzÄ…dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzÄ…dzania oÅ›wiatÄ…, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

     3) posiada co najmniej piÄ™cioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piÄ™cioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

     4) uzyskaÅ‚:

       a) co najmniej dobrÄ… ocenÄ™ pracy w okresie ostatnich piÄ™ciu lat pracy lub

       b) pozytywnÄ… ocenÄ™ dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

       c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywnÄ… ocenÄ™ pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystÄ…pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeÅ›nia 1991 r. o systemie oÅ›wiaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

     5) speÅ‚nia warunki zdrowotne niezbÄ™dne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

     6) nie byÅ‚ karany karÄ… dyscyplinarnÄ…, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karÄ… dyscyplinarnÄ…, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy siÄ™ przeciwko niemu postÄ™powanie dyscyplinarne;

     7) nie byÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za umyÅ›lne przestÄ™pstwo lub umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe;

     8) nie toczy siÄ™ przeciwko niemu postÄ™powanie o przestÄ™pstwo Å›cigane z oskarżenia publicznego;

     9) nie byÅ‚ karany zakazem peÅ‚nienia funkcji zwiÄ…zanych z dysponowaniem Å›rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialnoÅ›ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

2. Do konkursu może przystÄ…pić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukoÅ„czyÅ‚ studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoÅ„czyÅ‚ nauczycielskie kolegium jÄ™zyków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i speÅ‚nia wymagania okreÅ›lone w pkt. 1 ppkt 2-9.

3. Do konkursu może przystÄ…pić osoba niebÄ™dÄ…ca nauczycielem, która speÅ‚nia Å‚Ä…cznie nastÄ™pujÄ…ce wymagania:

     1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej, paÅ„stw czÅ‚onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

     2) ukoÅ„czyÅ‚a studia magisterskie;

     3) posiada co najmniej piÄ™cioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

     4) ma peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych i korzysta z praw publicznych;

     5) nie toczy siÄ™ przeciwko niej postÄ™powanie o przestÄ™pstwo Å›cigane z oskarżenia publicznego lub postÄ™powanie dyscyplinarne;

     6) speÅ‚nia wymagania okreÅ›lone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

4. Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:

     1) uzasadnienie przystÄ…pienia do konkursu oraz koncepcjÄ™ funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoÅ‚y;

     2) poÅ›wiadczonÄ… przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopiÄ™ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego tożsamość oraz poÅ›wiadczajÄ…cego obywatelstwo kandydata;

     3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajÄ…cy w szczególnoÅ›ci informacjÄ™ o:

       - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

       - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

       - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebÄ™dÄ…cej nauczycielem;

     4) oryginaÅ‚y lub poÅ›wiadczone przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 3;

     5) oryginaÅ‚y lub poÅ›wiadczone przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych posiadanie wymaganego wyksztaÅ‚cenia, w tym dyplomu ukoÅ„czenia studiów wyższych lub Å›wiadectwa ukoÅ„czenia studiów podyplomowych z zakresu zarzÄ…dzania albo Å›wiadectwa ukoÅ„czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzÄ…dzania oÅ›wiatÄ…;

     6) zaÅ›wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaÅ„ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

     7) oÅ›wiadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy siÄ™ postÄ™powanie o przestÄ™pstwo Å›cigane z oskarżenia publicznego lub postÄ™powanie dyscyplinarne;

     8) oÅ›wiadczenie, że kandydat nie byÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za umyÅ›lne przestÄ™pstwo lub umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe;

     9) oÅ›wiadczenie, że kandydat nie byÅ‚ karany zakazem peÅ‚nienia funkcji zwiÄ…zanych z dysponowaniem Å›rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoÅ›ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm);

     10) oÅ›wiadczenie o dopeÅ‚nieniu obowiÄ…zku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeÅ„stwa paÅ„stwa z lat 1944-1990 oraz treÅ›ci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn.zm.);

     11) oryginaÅ‚ lub poÅ›wiadczonÄ… przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopiÄ™ aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

     12) oryginaÅ‚ lub poÅ›wiadczonÄ… przez kandydata za zgodność z oryginaÅ‚em kopiÄ™ karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

     13) oÅ›wiadczenie, że kandydat nie byÅ‚ karany karÄ… dyscyplinarnÄ…, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

     14) oÅ›wiadczenie, że kandydat ma peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych i korzysta z peÅ‚ni praw publicznych - w przypadku osoby niebÄ™dÄ…cej nauczycielem;

     15) oÅ›wiadczenie, że kandydat wyraża zgodÄ™ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawÄ… z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Oferty należy skÅ‚adać w zamkniÄ™tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach” w terminie do dnia 23 marca 2016 r. w sekretariacie UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Rynek 15 , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powoÅ‚ana ZarzÄ…dzeniem Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az. O terminie i miejscu przeprowadzenia postÄ™powania konkursowego kandydaci zostanÄ… powiadomieni indywidualnie.

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

Nazwa dokumentu: Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. PowstaÅ„cÃłw ÅšlÄ…skich w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Furman
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Furman
Osoba, która wprowadzała dane: PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-02 14:37:22
Data udostępnienia informacji: 2016-03-02 14:37:22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 07:37:41

Wersja do wydruku...

corner   corner