logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
minus 2017r.
   minus ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY
   minus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w
   minus Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy
   minus Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
   minus Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy - piłka nożna
   minus Otwary konkur ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głucho
   minus Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "XII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBORE 2017 Głuchołazy 30 czerwca-2 lipca lipca 2017"
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Finał Pucharu Polski MTB-XCO. VI ogólnopolski wyścig CykloOpawy XC Głuchołazy"
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy"
   minus Oferta na wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertUdział w rozgrywkach Opolskiej Ligi Trapkarzy i Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych
   minus OGŁOSZENIE BUDŻET OBYWATELSKI 2018
   minus Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez udział w rozgrywkach piłce noznej na terenie gminy Głuchołazy
   minus Oferta na wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rozgrywki piłki nożnej rundy jesiennej A klasy
   minus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2018 r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZarzÄ…dzenie Nr 888 PR.211.2017

Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ogÅ‚oszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjajÄ…cych rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy

 

Na podstawie § 4 UchwaÅ‚y Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy

z a r z ą d z a m, co następuje

§ 1

OgÅ‚asza siÄ™ otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjajÄ…cych rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy

§ 2

Wysokość Å›rodków w budżecie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, przewidzianych na realizacjÄ™ wyżej wymienionego zadania to kwota: 433,000 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚: czterysta trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce 00/100 gr.), z nastÄ™pujÄ…cym podziaÅ‚em na dyscypliny sportu:

1) Zadanie nr 1 – piÅ‚ka nożna - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacjÄ™ tego zadania to: 142.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce zÅ‚: 00/100 gr.)

2) Zadanie nr 2 - Å‚ucznictwo - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 17.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚ 00/100 gr.

3) Zadanie nr 3 - siatkówka - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 50.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚ 00/100 gr.)

4) Zadanie nr 4 - kolarstwo - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 32.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce zÅ‚ 00/100 gr.)

5) Zadanie nr 5 - koszykówka - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 150.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; sto pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚ 00/100 gr.)

6) Zadanie nr 6 - karate - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 18.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚ 00/100 gr.)

7) Zadanie nr 7 - lekkoatletyka - wysokość Å›rodków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 24.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚; dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce zÅ‚ 00/100 gr.)

§ 3

Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi zaÅ‚Ä…cznik do zarzÄ…dzenia

 

 

 

Regulamin Konkursu

 

§ 1 PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

1. Uprawnionymi do zÅ‚ożenia oferty sÄ… podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziaÅ‚ajÄ…ce w celu osiÄ…gniÄ™cia zysku, które na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy prowadzÄ… dziaÅ‚alność sportowÄ….

2. Wysokość Å›rodków finansowych przeznaczonych na realizacjÄ™ zadaÅ„, speÅ‚niajÄ…ce Å‚Ä…cznie niżej wymienione warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2) dysponujÄ… odpowiedniÄ… wyszkolonÄ… kadrÄ… przygotowanÄ… do realizacji zadania,

3) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

4) dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,

5) posiadajÄ… szczegóÅ‚owy program realizacji zadania zawierajÄ…cy :

a) harmonogram zadań

b) cele zadania i metody ich osiÄ…gania,

c) przewidywane efekty

6) przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiÄ…zkiem rozliczenia siÄ™ po wykonaniu zadania.

  2. wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokoÅ›ci do 80 % wartoÅ›ci zadania”. PozostaÅ‚Ä… wartość zadania stanowi wkÅ‚ad wÅ‚asny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartoÅ›ci zadania stanowić musi finansowy wkÅ‚ad wÅ‚asny Podmiotu.

§ 3 TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania ustala do 30 grudnia 2017 r.

2. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkaÅ„ców Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.

§ 4 TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Warunkiem przystÄ…pienia do konkursu jest zÅ‚ożenie, bÄ…dź przesÅ‚anie do sekretariatu UrzÄ™du Miejskiego (pok. Nr 11) na adres: UrzÄ…d Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy ( w przypadku nadesÅ‚ania oferty pocztÄ…, liczy siÄ™ data jej wpÅ‚ywu do UM), w terminie do 16 stycznia 2017 r. do godz. 9;00 oferty odrÄ™bnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem okreÅ›lonym w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 UchwaÅ‚y Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.

  2. Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

    1) „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 16 stycznia 2017 r. do godz. 9:00

2) „Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”

§ 5 TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

  1. Otwarcie ofert nastÄ…pi dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 9:00

  2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

  3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.

  4. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie nastÄ™pujÄ…cych kryteriów:

1) merytoryczne - zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)

2) społeczne

a) dostÄ™pność realizowanego przedsiÄ™wziÄ™cia dla mieszkaÅ„ców Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu (ocena w skali: 0-2),

b) dziaÅ‚ania i doÅ›wiadczenia wnioskodawcy w ciÄ…gu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),

3) finansowekoszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kÄ…tem ich celowoÅ›ci, oszczÄ™dnoÅ›ci oraz efektywnoÅ›ci wykonania oraz udziaÅ‚ Å›rodków wÅ‚asnych oraz innych źródeÅ‚ finansowania, zakÅ‚adani partnerzy (ocena w skali: 0-2),

4) organizacyjneposiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3),

5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)

5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniajÄ…ca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8,

przy czym pierwszeÅ„stwo ma oferta, która uzyskaÅ‚a najwiÄ™kszÄ… ilość punktów.

6. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania)

2) oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia

3) oÅ›wiadczenie o skÅ‚adzie zarzÄ…du stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiÄ…zaÅ„ finansowych.

7. Oferta oraz dokumenty bÄ™dÄ…ce jej zaÅ‚Ä…cznikami dla swej ważnoÅ›ci winny być opatrzone datÄ…, pieczÄ™ciÄ… oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bÄ…dź posiadajÄ…cych upoważnienie do przedmiotowego skÅ‚adania ofert.

8. Komisja wezwie Oferentów, którzy w okreÅ›lonym terminie nie zÅ‚ożyli oÅ›wiadczeÅ„ i dokumentów potwierdzajÄ…cych speÅ‚nienie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu konkursowym lub, którzy zÅ‚ożyli dokumenty zawierajÄ…ce bÅ‚Ä™dy do ich uzupeÅ‚nienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupeÅ‚nienia konieczne byÅ‚oby unieważnienie postÄ™powania konkursowego.

9. Podmiot dotowany, po zakoÅ„czeniu realizacji zadania zobowiÄ…zany jest do przedstawienia szczegóÅ‚owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem okreÅ›lonym w zaÅ‚Ä…czniku nr 3 UchwaÅ‚y Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy .

10. ZÅ‚ożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygniÄ™ty także w przypadku, kiedy wpÅ‚ynie jedna oferta.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Paweł Szymkowicz

Załączniki do pobrania: 2017-01-09 10:30:18 - wzór wniosku (103.50 kB)
2017-01-09 10:31:22 - wzór sprawozdania (83.50 kB)

Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunkÃłw sprzyjajÄ…cych rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczegÃłlnym znaczeniu dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy
Skrócony opis: Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadaÅ„ w dziedzinie sportu
Osoba, która wytworzyła informację: PaweÅ‚ Szymkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: PaweÅ‚ Szymkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: PaweÅ‚ Szymkowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 10:21:16
Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 10:21:16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 10:31:44

Wersja do wydruku...

corner   corner